Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/ttlt-btc –BLĐtbxh ngày 09 tháng 09 năm 2009) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 60.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích60.45 Kb.
#1252

Mẫu số: 01

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH

ngày 09 tháng 09 năm 2009)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC BỔ TÚC văn hóa ĐỂ THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG


Kính gửi: .................................................................

Họ và tên: ……………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….

Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………….

Nguyên quán: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Theo yêu cầu về trình độ văn hoá để tham gia học nghề ……………….. để đi xuất khẩu lao động tại nước …………………, tôi làm đơn này xin được học bổ túc văn hóa: ………………………………….………………………………………......

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết cho tôi được học học bổ túc văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động. Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của khoá học.

  ..........., ngày......tháng...... năm.......Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã

Xác nhận ông (bà).........................................có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc đối tượng: ................................... (hộ nghèo, dân tộc thiểu số hay đối tượng khác) trong danh sách do xã quản lý, cần được học bổ túc văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động./.Chủ tịch UBND xã/ thị trấn

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số: 02

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH

ngày 09 tháng 09 năm 2009)

UBND xã/phường:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày tháng năm…….

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA HỌC BỔ TÚC VĂN HÓA


STT

Họ và tên

Thuộc đối tượng

Trình độ văn hóa

Nghề muốn học

Nguyện vọng đi làm việc tại thị trường

Người lập biểu Chủ tịch UBND xã/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 03

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH

ngày 09 tháng 09 năm 2009)

(Tên doanh nghiệp dịch vụ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày tháng năm…….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

HỌC PHÍ HỌC NGHỀ, NGOẠI NGỮ, KIẾN THỨC CẦN THIẾT

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội


Họ và tên: ……………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….

Nguyên quán: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Đối tượng: Hộ nghèo  Dân tộc thiểu số  Đối tượng khác 

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Bộ hỗ trợ học phí học nghề …………….., ngoại ngữ và kiến thức cần thiết để tham gia xuất khẩu lao động tại nước ……………

Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của khoá học.

  ..........., ngày......tháng...... năm.......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã

Xác nhận ông (bà)..................................có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc đối tượng: ...................... (hộ nghèo, dân tộc thiểu số hay đối tượng khác) trong danh sách do xã quản lý, cần được học nghề để tham gia xuất khẩu lao động./.Chủ tịch UBND xã/ thị trấn

(Ký tên và đóng dấu)
Mẫu số: 04

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2009)


(Tên Doanh nghiệp XKLĐ

hoặc cơ sở dạy nghề)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày tháng năm…….
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

(Theo chương trình thí điểm)


Stt

Họ tên

người lao động

Đối tượng

Nghề học

Trình độ

Mức học phí theo đề án

được duyệt

Mức hỗ trợ cho người lao động

Phí học nghề

Phí học ngoại ngữ

Phí bồi dưỡng kiến thức

CộngNgười lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2009
2009 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2009 -> Phụ lục 2A: Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Tên nghề: Quản trị lữ hành
2009 -> Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
2009 -> VĂn phòng chính phủ Số: 02
2009 -> Isposal of industrial explosive materials
2009 -> 1871/vpcp-qhqt ngày ban hành: 25/03/2009 Trích yếu: Báo cáo vấn đề kinh doanh Công ty Metro Cash & Carry (Đức)
2009 -> Tiếp tục rà soát, kiến nghị với Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và các luật có liên quan
2009 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2078
2009 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

tải về 60.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương