MẪU ĐĂng ký SỬ DỤng dịch vụ internet banking dành cho cá nhân kính gửi: ngân hàng no&ptnt việt nam chi nhánhtải về 53.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích53.88 Kb.
#34931
MẪU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING

DÀNH CHO CÁ NHÂN
Kính gửi:   NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM

Chi nhánh: tỉnh Phú Yên
Tôi kính đề nghị Quý Chi nhánh đăng ký cho tôi được sử dụng dịch vụ Internet Banking với các thông tin sau đây:


Họ và tên/Full name*
Ngày tháng năm sinh/Date of birth*
Số chứng minh thư/hộ chiếu/ID/Passport number*
Ngày cấp và nơi cấp CMT/HC/Date and place of ID or passport issue*
Địa chỉ nhà riêng (hoặc địa chỉ liên lạc) / Mail address*
Điện thoại/Fax/Tel/Fax number*
Hộp thư điện tử/Email*
Mã số khách hàng/CIF number*
Giới tính/Sex*
Tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking/Registered accounts for Internet banking services*
QUÍ KHÁCH LỰA CHỌN CÁC DỊCH VỤ INTERNET BANKING DƯỚI ĐÂY CỦA
NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM/ Please check the box(es) for Agribank’s
Internet Banking services below of your choice :


1. Vấn tin tài khoản/Account Inquiry2. Vấn tin Lịch sử Giao dịch/Transaction History Inquiry

............................., Ngày ............. tháng ........... năm 20 ..........
Người đề nghị
(The Applicant)
(Ký, ghi rõ họ tên/signature and full name)

Ghi chú/Notes:
-

Hiện nay, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam mới chỉ cung cấp chức năng Vấn tin Tài khoản, Vấn tin Lịch sử Giao dịch qua hệ thống Internet Banking. Các chức năng khác như Chuyển tiền, Trả nợ khoản vay, Thanh toán hoá đơn, Yêu cầu sổ séc...(nếu có) sẽ được thông báo tới quý Khách hàng khi sẵn sàng.

-

Đề nghị khách hàng điền đầy đủ các thông tin ở Mẫu Đăng ký này và chuyển lại cho chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp để đăng ký nhằm phục vụ cho công việc đăng nhập lần đầu. Mỗi khách hàng kê khai ít nhất 02 bản với nội dung giống hệt nhau. Chi nhánh lưu 01 bản và 01 bản khách hàng giữ.

-

Để có thể sử dụng các dịch vụ Internet Banking, mỗi quý khách phải đăng ký ít nhất 01 tài khoản đã mở tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Ngân hàng No&PTNT Việt nam. Trong trường hợp khách hàng chưa mở tài khoản tại các điểm giao dịch trên đây, khách hàng cần trực tiếp tới mở tài khoản tại chi nhánh theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng.
 Tôi - bên xin đăng ký - đã đọc, đã hiểu và cam kết tuân thủ theo các Điều khoản Điều kiện về sử dụng dịch vụ Ngân hàng Internet Banking của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam(Agribank).DÀNH CHO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM/For Agribank branch use


Giao dịch viên/Teller

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày: ..................................
Kiểm soát viên/Supervisor

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày: ..................................
Giám đốc/Director

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ngày: ..................................
MẪU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Kính gửi:   NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM

Chi nhánh: Phú Yên
Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Chi nhánh đăng ký cho tôi được sử dụng dịch vụ Internet Banking với các thông tin sau đây:


Tên công ty /Company name*
Tên viết tắt/Short name*
Giấy phép Đ.ký KD số/Business Registration No.*
Số CIF/CIF No.*
Địa chỉ công ty / Company address*
Người liên hệ/Contact person*
Hộp thư điện tử/Email*
Số điện thoại/Tel No.*
Số fax/Fax No.*
Mã bưu điện/Post code
Tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking/Registered accounts for Internet Banking services*


II - THÔNG TIN VỀ NGƯỜI KÝ/ Signatory Information

1 - GIÁM ĐỐC CÔNG TY HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN -NGƯỜI KÝ 1/
Company Director or Authorized Person - Signatory 1

Họ và Tên/ Full name *
Giới tính / Sex*
Điện thoại/Fax / Tel/Fax numbers *
Số chứng minh thư/hộ chiếu/ ID/ Passport number *
Hộp thư điện tử /Email *
Hạn mức số tiền giao dịch ngày /Daily limit *
2 - KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN -NGƯỜI KÝ 2/
Company Chief Accountant or Authorized Person - Signatory 2

Họ và Tên/ Full name *
Giới tính / Sex*
Điện thoại/Fax / Tel/Fax numbers *

………………………………………..

Số chứng minh thư/hộ chiếu/ ID/ Passport number *

…………………………………………

Hộp thư điện tử /Email *

………………………………

Hạn mức số tiền giao dịch ngày /Daily limit *

QUÍ KHÁCH LỰA CHỌN CÁC DỊCH VỤ INTERNET BANKING DƯỚI ĐÂY CỦA
NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM/ Please check the box(es) for Agribank’s
Internet Banking services below of your choice :


1. Vấn tin tài khoản/Account Inquiry2. Vấn tin Lịch sử Giao dịch/Transaction History Inquiry

............................., Ngày ............. tháng ........... năm 2012
Người đề nghị
(The Applicant)
(Ký, ghi rõ họ tên/signature and full name)Ghi chú/Notes:
-

Hiện nay, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam mới chỉ cung cấp chức năng Vấn tin Tài khoản, Vấn tin Lịch sử Giao dịch qua hệ thống Internet Banking. Các chức năng khác như Chuyển tiền, Trả nợ khoản vay, Thanh toán hoá đơn, Yêu cầu sổ séc...(nếu có) sẽ được thông báo tới quý Khách hàng khi sẵn sàng.

-

Đề nghị khách hàng điền đầy đủ các thông tin ở Mẫu Đăng ký này và chuyển lại cho chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp để đăng ký nhằm phục vụ cho công việc đăng nhập lần đầu. Mỗi khách hàng kê khai ít nhất 02 bản với nội dung giống hệt nhau. Chi nhánh lưu 01 bản và 01 bản khách hàng giữ.

-

Để có thể sử dụng các dịch vụ Internet Banking, mỗi quý khách phải đăng ký ít nhất 01 tài khoản đã mở tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Ngân hàng No&PTNT Việt nam. Trong trường hợp khách hàng chưa mở tài khoản tại các điểm giao dịch trên đây, khách hàng cần trực tiếp tới mở tài khoản tại chi nhánh theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng.
 Tôi - bên xin đăng ký - đã đọc, đã hiểu và cam kết tuân thủ theo các Điều khoản Điều kiện về sử dụng dịch vụ Ngân hàng Internet Banking của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam(Agribank).DÀNH CHO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT VIỆT NAM/For Agribank branch use


Giao dịch viên/Teller

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày: ..................................
Kiểm soát viên/Supervisor

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày: ..................................
Giám đốc/Director

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ngày: ..................................Каталог: downloads
downloads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

tải về 53.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương