Microsoft PowerPoint 01-ch1-overview-se8 [Compatibility Mode]



tải về 73.33 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu07.04.2022
Kích73.33 Kb.
#51549
  1   2
01-ch1-overview
Mô hình cấu trúc


Phần mềm & Kỹ nghệ phần mềm



V.D.Hương, T.T.M.Châu



Phần mềm (Software)




 • Định nghĩa

 • Vai trò

 • Những đặc trưng chính

 • Phân loại

 • Tiêu chí phần mềm tốt


Phần mềm – Định nghĩa





 • Phần mềm gồm chương trình máy tính và tất cả các tài liệu và dữ liệu liên quan

  • Các chương trình

  • Các tệp cấu hình

  • Các tài liệu hệ thống

  • Tài liệu người dùng

  • Websites cập nhật thông tin sản phẩm

 • Phần mềm luôn gắn với một hệ thống cụ thể

3
Phần mềm – Phân loại


 • Phần mềm dùng chung

 • Phần mềm đặt hàng

Phần mềm – Vai trò





 • Làm thay đổi phong cách làm việc của tổ chức

 • Tăng hiệu suất làm việc của đơn vị

 • Ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia

  • Nền kinh tế của tất cả các nước phát triển đều phụ thuộc vào phần mềm

  • Tiền chi cho phần mềm chiếm một tỷ lệ quan trọng trong GNP của tất cả các nước phát triển

Phần mềm – Các đặc trưng chính





 • Phần mềm vốn dĩ là phức tạp

 • Yêu cầu phần mềm không ngừng thay đổi

  • Nhu cầu con người

  • Quy trình quản lý

  • Hạ tầng phần cứng

 • Nhu cầu sử dụng phần mềm ngày càng tăng lên


Phần mềm – Tiêu chí phần mềm tốt





 • Tính bảo trì được

  • Phần mềm phải tiến hóa để đáp ứng các nhu cầu liên tục thay đổi

 • Tính tin cậy được

 • Tính hiệu quả

  • Phần mềm không nên sử dụng tài nguyên hệ thống một cách lãng phí

 • Tính chấp nhận được

  • Phần mềm phải được người dùng chấp nhận: người dùng hiểu được, dùng được nó, và nó tương thích với các hệ thống khác

7
Phần mềm – Tổng kết


 • Phần mềm có vai trò quan trọng

 • Phát triển phần mềm là công việc phức tạp, rủi ro



Kỹ nghệ phần mềm (Software Engineering)





 • Khái niệm

 • Các yếu tố chính

 • Phân biệt với các lĩnh vực liên quan

 • Các hoạt động chung nhất của quá trình phát triển phần mềm


Kỹ nghệ phần mềm – Khái niệm





 • Các lý thuyết, các phương pháp và các công cụ hỗ trợ cho phát triển phần mềm

 • Áp dụng các lý thuyết, các phương pháp, các công cụ phù hợp trong quá trình sản xuất phần mềm dưới các ràng buộc về tổ chức và tài chính.

 • Phát triển các lý thuyết, các phương pháp, các công cụ hỗ trợ quá trình sản xuất phần mềm.



Cách tiếp cận có tổ chức có hệ thống

10
SE - Các yếu tố




 • Phương pháp (method)

  • Cách làm cụ thể để xây dựng phần mềm

  • Mỗi công đoạn làm phần mềm có các phương pháp riêng

 • Công cụ (tool)

  • Thực hiện tự động/bán tự động các công đoạn làm phần mềm

  • Computer Aided Software Engineering (CASE-Tools)

 • Quy trình (process)

  • Các bước thực hiện và thứ tự các bước

  • Đầu vào, đầu ra ở mỗi bước

11


SE - Các hoạt động chính




 • Các hoạt động tổng quát trong mọi quy trình phần mềm

  • Đặc tả (specification) – hệ thống cần làm gì và các ràng buộc

  • Phát triển (development) – tạo ra hệ thống phần mềm

  • Thẩm định (validation) – kiểm tra xem phần mềm có đúng như khách hàng muốn hay không

  • Cải tiến (evolution) – sửa đổi phần mềm để đáp ứng các nhu cầu thay đổi.

12



tải về 73.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương