LIÊN ĐOÀn lao đỘng độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 10.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.09 Kb.
#4295


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU


Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 năm 2011
Số:­­­ 861/LĐLĐ


V/vTriển khai văn bản số 1143/TLĐ

ngày 19/7/2011 của Tổng Liên đoàn LĐVN.

Kính gửi:

- Các LĐLĐ Huyện, Thành phố, Thị xã;

- Các Công đoàn ngành và tương đương.

Ngày 25/7/2011, Liên đoàn Lao động tỉnh có nhận Công văn số 1143/TLĐ ngày 19/7/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai đăng ký mã đơn vị có quan hệ với ngân sách Nhà nước.

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện việc đăng ký mã đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo biểu mẫu đính kèm) và gửi về Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh trước ngày 12/8/2011, để Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp và gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(Kèm theo Công văn số 1143/TLĐ ngày 19/7/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động VN).

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như trên;- Lưu: VT, TC.

Đã ký & đóng dấu


Lưu Tài Đoàntải về 10.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương