LÔØi noùI ÑAÀu caùc Giaùm ñoác thaân meántải về 1.65 Mb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích1.65 Mb.
#6608
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
LÔØI NOÙI ÑAÀU

Caùc Giaùm ñoác thaân meán,

Cha sung söôùng trình baøy cho anh em taäp saùch môùi naøy: GIAÙM ÑOÁC SALEÂDIEÂNG, MOÄT TAÙC VUÏ ÑEÅ SINH ÑOÄNG VAØ CAI QUAÛN COÄNG THEÅ ÑÒA PHÖÔNG. Ñaây laø söï hoã trôï maø Toång Tu Nghò 21 yeâu caàu (TTN21, 61d). Noù laø moät cuoán saùch goàm nhöõng suy tö Saleâdieâng ñöôïc trình baøy, moät caùch coù thaåm quyeàn vaø huynh ñeä, ñeå giuùp ñôõ caùc giaùm ñoác, voán laø nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi ñeå sinh ñoäng vaø höôùng daãn coäng theå Saleâdieâng trong söù meänh ñaëc bieät cuûa mình.

Cha muoán chia seû vôùi anh em ñoâi suy tö. • Tröôùc tieân, cuoán saùch nhoû naøy laø moät söï hoã trôï cho caù nhaân döïa treân nhöõng giaù trò tin möøng.

Noù xin anh em xem xeùt nhöõng haønh ñoäng, tö töôûng vaø töông giao cuûa anh em vôùi daân chuùng, trong moät thaùi ñoä hoaùn caûi lieân tuïc, sao cho phuø hôïp vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa Ñöùc Kitoâ Phuïc sinh vaø ñoái vôùi hieän traïng thaät söï maø Ngaøi sai anh em tôùi: daân chuùng, caùch rieâng giôùi treû, nhöõng hoaøn caûnh vaø nhöõng bieán coá anh em gaëp. ‘Caùi sao cho’ naøy khoâng qui chieáu tôùi caùch thöùc ñöôïc Chuùa keâu goïi vaø sai ñeán moät caùch chung, nhöng laø moät caùch ñoäc ñaùo.

 • Noù laø moät baûn vaên thaám ñöôïm tinh thaàn Saleâdieâng. Trong taùc vuï ñöôïc trao phoù cho anh em, cuõng nhö trong tö töôûng, haønh ñoäng vaø moái töông giao cuûa anh em vôùi nhöõng ngöôøi khaùc nhö giaùm ñoác, anh em phaûi taùi taïo nhöõng taøi naêng, caûm nhaän, vieäc laøm vaø loaïi töông giao vôùi ngöôøi khaùc maø chính Don Bosco ñaõ coù. Ñieàu naøy seõ giuùp anh em ño löôøng bí quyeát cuûa “tình cha” nôi ngaøi vaø laøm cho noù soáng ñoäng ngaøy nay. Noù seõ giuùp anh em hieåu ñöôïc truyeàn thoáng phong phuù maø ngaøi chuyeån giao cho chuùng ta, chaáp nhaän nhöõng muïc tieâu vaø caùch thöùc ñaït tôùi chuùng, cuøng vôùi nhöõng boån phaän voán xuaát phaùt töø ñoù.

 • Noù ñaõ ñöôïc chuaån bò nhaèm söù meänh chuùng ta. Chaéc chaén noù ñoøi hoûi anh em phaûi laø nhöõng ngöôøi cuûa Thaàn khí.1 Nhöng xin haõy nhôù ñieàu cha ñaõ vieát trong laù thö veà Gia ñình Saleâdieâng: “Hoaït ñoäng cuûa ñöùc aùi muïc töû khoâng thaáp hôn höõu theå cuûa noù; ñuùng hôn noù ñi theo höõu theå aáy, boäc loä noù, toûa saùng treân noù, hoaøn thaønh noù vaø dieãn ñaït söï thaät chaân chính cuûa noù. Noù khoâng ñeán sau nhöng soáng trong höõu theå nhö moät yeáu toá thuoäc caên tính naêng ñoäng cuûa noù. Noù coù tính noäi taâm caùch trieät ñeå theo möùc ñoä noù thoâng phaàn vaøo tình yeâu Thieân Chuùa. Do vaäy chính ôû trong nhöõng chieàu saâu cuûa kinh nghieäm coù tính chaát toâng ñoà veà Thaùnh Thaàn (söï xuaát thaàn trong hoaït ñoäng cuûa thaùnh Phanxicoâ Saleâ) xeùt cho cuøng chuùng ta tìm ñöôïc moät hình thöùc cuûa ñôøi soáng noäi taâm.” (ASC 304, p. 28)

Vì vaäy tieân vaøn vaø treân heát ñaây laø moät baûn vaên thöïc tieãn theo nghóa noù xin anh em haõy trung thaønh vôùi Don Bosco theo moät caùch thöùc ñaëc thuø maø caùc giaùm ñoác phaûi trung thaønh, bôûi vì chính qua taùc vuï cuûa anh em maø caùc hoäi vieân taêng tröôûng trong ôn goïi Saleâdieâng, vaø nhö vaäy ñeán löôït chính caùc thanh thieáu nieân ñöôïc rao giaûng tin möøng.

Döôùi dieän cuûa nhöõng boån phaän naøy anh em ñöôïc coáng hieán nhöõng phöông theá maø ngaøy nay xem ra thích hôïp nhaát, hoaëc bôûi vì Ñaáng Saùng Laäp thaùnh thieän ñaõ söû duïng vaø truyeàn thoáng Saleâdieâng ñaõ laøm neân noù, hoaëc bôûi vì nhöõng giaù trò taân thôøi cuûa chuùng ñöôïc caùc khoa hoïc nhaân vaên nhìn nhaän. • Cuoán saùch nhoû naøy khoâng muoán laø moät khaûo luaän, maëc duø nhieàu choã noù chöùa ñöïng nhöõng yù töôûng voán giuùp chuùng ta hieåu tinh thaàn chuùng ta vaø khoâng coi chuùng nhö ñaõ roài. Nhöng ñieàu noù coáng hieán laø moät cô hoäi Chuùa ban ñeå thaûo luaän nhaèm soi saùng vaø höôùng daãn nhöõng traùch vuï cuûa rieâng anh em laø nhöõng giaùm ñoác, vaø chæ ra söï öu tieân giöõa nhöõng boån phaän ñoù. Noù giuùp laøm quang ñi nhöõng gì khoâng chaéc chaén, coå xuùy nhöõng saùng kieán vaø oùc saùng taïo treân bình dieän caù nhaân vaø coäng theå vaø mang laïi cho giaùm ñoác Saleâdieâng phaåm giaù ñaëc suûng maø Don Bosco muoán ngaøi phaûi coù ñöôïc moät caùch raát noåi baät. Noù cuõng giuùp coå xuùy söï tin töôûng nôi nhöõng hoäi vieân xuaát phaùt töø moái töông giao toát ñeïp vôùi giaùm ñoác vaø töø söï vaâng phuïc ñoàng traùch nhieäm.

 • Cuoán Caåm nang naøy muoán ñöôïc ñaày ñuû bao coù theå. Noù ñöôïc vieát vôùi yù töôûng laøm cho noù ñaày ñuû bao coù theå, vaø vì vaäy anh em hieåu taïi sao neáu xem ra noù coù veû daøi.

Moïi thaùi ñoä hay tö töôûng töï nhieân gôïi nhaéc nhöõng ngöôøi khaùc quan taâm, vaø neáu ta boû soùt moät soá trong chuùng thì seõ coù nguy cô laø coâng vieäc xeùt nhö toaøn theå seõ thieáu maát tính duy nhaát vaø söï ñaày ñuû.

 • Haõy minh chöùng giaù trò cuûa noù cho chính anh em. Anh em coù nhieäm vuï xaùc minh giaù trò cuûa söï hoã trôï naøy. Neáu baûn vaên thaät söï döïa treân kinh nghieäm thieâng lieâng cuûa Tu hoäi, anh em phaûi coù theå laõnh hoäi taëng phaåm ñöôïc Chuùa ban cho Don Bosco khi anh em soáng laïi vaø taùi khaùm phaù kinh nghieäm naøy. Ñoaïn anh em seõ yù thöùc taùc vuï cuûa anh em laø moät nguoàn maïch cho söï hieäp nhaát vaø ôn cöùu ñoä lôùn lao bieát bao.

Cha Giaùm ñoác thaân meán, xin cha haõy suy gaãm nhöõng trang naøy vaø trao ñoåi vôùi nhöõng ngöôøi khaùc. Chuùng seõ trôû thaønh moät khung qui chieáu ñeå löôïng giaù coäng theå cuûa cha ñang tieán böôùc theá naøo. Cha haõy gôïi nhôù ñieàu cha Albera vieát trong lôøi daãn nhaäp cho cuoán Caåm nang daønh cho caùc Giaùm ñoác: caùc giaùm ñoác khoâng theå chu toaøn taùc vuï cuûa mình “neáu taát caû caùc phaàn töû cuûa Tu hoäi khoâng coäng taùc. Neáu söï hoøa hôïp naøy luoân thieáu giöõa chuùng ta, chuùng ta khoâng coøn laø con caùi xöùng ñaùng cuûa moät ngöôøi Cha toát laønh nhö theá, hoaëc nhieàu cô sôû cuûa cuûa chuùng ta khoâng coøn mang laïi nhöõng keát quaû maø Thieân Chuùa, Giaùo Hoäi, vaø ngay caû xaõ hoäi daân söï coù quyeàn kyø voïng töø chuùng.” (Caåm nang, pp. 5-6)

Öôùc gì Meï Phuø Hoä maø vaøo ngaøy ñaïi leã kính Meï cha coâng boá cuoán caåm nang naøy, ban cho chuùng ta tin töôûng vaøo taát caû nhöõng coâng cuoäc cuûa chuùng ta nhôø söï hieän dieän cuûa Meï, vaø öôùc chi Meï ban cho chuùng ta nieàm can ñaûm, hy voïng vaø an uûi trong nhöõng thôøi khaéc khoù khaên trong coâng vieäc haèng ngaøy cuûa chuùng ta.

Roma, 24 thaùng Naêm, 1982

Cha Egidio Viganoø

Beà Treân Caû

NHÖÕNG LÔØI THAÂN TÍN CUÛA DON BOSCO

CHO CAÙC GIAÙM ÑOÁC

Cha Giaùm ñoác thaân meán, cuoán Hoã Trôï naøy ñöôïc daønh cho cha nhaèm giuùp cha trong traùch vuï teá nhò laø ngöôøi sinh ñoäng vaø laø beà treân cuûa coäng theå ñòa phöông. Cuoán saùch baét ñaàu vôùi "nhöõng lôøi thaân tín" (memoranda); tröôùc kia noù ñöôïc goïi laø “laù thö thaân tín” maø Don Bosco gôûi cho Micae Rua, ngöôøi con yeáu daáu, vò giaùm ñoác ñaàu tieân cuûa Tu hoäi taïi nhaø Mirabello.

Laù thö vieát ngaøy 28 thaùng Möôøi, 1863. (Ep. 1, Lett. 331). Chuùng ta vaãn coøn giöõ ñöôïc nguyeân baûn do chính tay Don Bosco vieát. Don Rua treo noù treân töôøng cuûa phoøng ngaøi sau khi Don Bosco cheát.

Noù ñöôïc hieäu ñính laïi vaøi laàn. AÁn baûn cuoái cuøng ñöôïc chính Don Bosco ñeå laïi nhö laø chuùc thö cuûa ngaøi cho taát caû caùc giaùm ñoác trong moïi thôøi.

Xin cha haõy laéng nghe nhöõng lôøi cuûa Ñaáng Saùng Laäp thaùnh thieän: “Ñaây laø moät thöù di saûn cha ñeå laïi cho giaùm ñoác cuûa moãi nhaø. Neáu nhöõng lôøi khuyeân naøy ñöôïc ñem ra thöïc haønh, cha seõ nhaém maét an bình vì bieát raèng chaéc chaén Thieân Chuùa seõ chuùc laønh cho Tu hoäi chuùng ta. Vaø Tu hoäi seõ ngaøy caøng phoàn vinh cuõng nhö chu toaøn ñöôïc söù meänh cuûa mình laø laøm vinh danh Chuùa ngaøy moät hôn vaø cöùu roãi caùc linh hoàn” (BM 10,452).

Taøi lieäu caên baûn naøy chöùa ñöïng nhöõng giaù trò vónh toàn voán vöôït ra xa moät soá ñieåm khaùc maø khoâng coøn giaù trò nöõa bôûi leõ thôøi ñaïi vaø vaên hoùa ñaõ ñoåi thay. Neáu cha, gioáng nhö Don Rua, coù theå giaûi thích nhöõng doøng chöõ naøy voán vaãn ñaày khôûi höùng vaø yù nghóa luoân môùi meû, thì cha cuõng coù theå höôûng ñöôïc kinh nghieäm maø cha Rua ñaõ coù ñöôïc, laø nghe laïi ñöôïc gioïng noùi gaây caûm höùng cuûa Don Bosco vaø caûm thaáy ngaøi gaàn beân cha nhö moät ngöôøi baïn, ngöôøi anh vaø ngöôøi cha.Cho Chính Con

 1. Ñöøng ñeå ñieàu gì laøm con xao xuyeán.

 2. Con haõy traùnh nhieäm nhaët trong aên uoáng. Phaûi hôn, con haõy haõm mình baèng caùch chaêm chæ chu toaøn caùc boån phaän cuûa con vaø kieân nhaãn chòu ñöïng nhöõng phieàn toaùi. Vì söùc khoûe cuûa con laãn cuûa nhöõng keû thuoäc quyeàn con haõy nguû 7 tieáng ban ñeâm. Vì nhöõng lyù do thích hôïp, con coù theå du di theâm bôùt moät tieáng tröôùc hay sau.

 3. Con haõy cöû haønh thaùnh leã vaø thaàn vuï caùch soát saéng, ñaïo ñöùc vaø chaêm chuù. Ñieàu naøy daønh cho caû con laãn nhöõng ngöôøi thuoäc quyeàn.

 4. Con ñöøng bao giôø boû nguyeäân ngaém ban saùng vaø vieáng Thaùnh Theå haèng ngaøy. Nhöõng gì coøn laïi, con haõy thöïc haønh theo qui luaät cuûa chuùng ta.

 5. Con haõy coá gaéng laøm cho ai naáy yeâu meán hôn laø neå sôï con. Con haõy ñeå cho ñöùc aùi vaø kieân nhaãn khoâng lay chuyeån höôùng daãn con trong khi ra leänh vaø khuyeân raên. Trong moïi ñieàu con laøm vaø noùi naêng haõy toû cho thaáy raèng con ñang tìm kieám lôïi ích cuûa caùc linh hoàn. Con haõy chòu ñöïng moïi söï vaø baát kyø ñieàu gì neáu lieân quan ñeán vieäc ngaên ngöøa toäi loãi. Con haõy taäp trung noã löïc tìm haïnh phuùc thieâng lieâng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa caùc thanh thieáu nieân ñöôïc Chuùa quan phoøng kyù thaùc cho con.

 6. Con haõy luoân naâng loøng trí leân cuøng Chuùa tröôùc baát kyø quyeát ñònh quan troïng naøo. Khi ngöôøi ta baùo cho con ñieàu gì, con haõy laéng nghe ñaày ñuû vaø coá gaéng minh xaùc moïi söï tröôùc khi phaùn quyeát. Thöôøng nhieàu khi vieäc beù laïi xeù ra to.

Vôùi Caùc Thaày Giaùo:

 1. Con haõy lo sao ñeå caùc thaày giaùo coù ñuû côm aên aùo maëc caàn thieát. Con haõy quan taâm ñeán gaùnh naëng coâng vieäc cuûa hoï. Khi hoï oám ñau hay khoâng saün saøng, con haõy cho ngöôøi theá.

 2. Con haõy thöôøng xuyeân trao ñoåi vôùi hoï rieâng tö hoaëc theo nhoùm. Con haõy xem hoï coù lao löïc khoâng, coù caàn saùch vôû hay aùo quaàn gì khoâng, coù bò meät nhoïc theå lyù hay luaân lyù khoâng, hoaëc coù gaëp nhöõng vaán ñeà veà kyû luaät hoïc ñöôøng ñoái vôùi moät vaøi hoïc sinh khoâng. Con haõy gaéng heát söùc cung caáp baát kyø nhu caàu naøo con nhaän ra ñöôïc.

 3. Ñaëc bieät trong huaán ñöùc, con haõy xin hoï hoûi baøi taát caû caùc hoïc sinh moät caùch ngaãu nhieân vaø baûo chuùng ñoïc baøi traû laïi. Con haõy xin hoï ñöøng yeâu rieâng vaø thieân tö. Con ñöøng ñeå hoï cho baát kyø ai vaøo phoøng cuûa mình.

 4. Neáu hoï phaûi giao moät vieäc ñaëc bieät naøo cho hoïc sinh, hay phaûi khuyeân baûo chuùng, thì con haõy cho hoï duøng moät phoøng daønh rieâng cho muïc ñích naøy.

 5. Vaøo dòp leã hoäi cuûa thaønh phoá hay tröôøng hoïc, tuaàn 9 ngaøy kính Ñöùc Trinh Nöõ hay moät vò thaùnh naøo, hay khi töôûng nieäm moät maàu nhieäm naøo trong Ñaïo chuùng ta, con haõy xin caùc thaày giaùo noùi ñoâi lôøi veà ñieàu aáy. Khoâng bao giôø ñöôïc boû ñieàu naøy.

 6. Haõy lo sao ñeå caùc thaày giaùo ñöøng ñuoåi hoïc sinh ra khoûi lôùp hoaëc ñaùnh ñaäp nhöõng hoïc sinh cheånh maûng vaø ngoã nghòch. Trong nhöõng tröôøng hôïp nghieâm troïng, con haõy xin hoï mau maén baùo caùo vuï vieäc cho giaùm hoïc hay cho giaùm ñoác.

 7. Ngoaøi lôùp hoïc thaày giaùo khoâng neân duøng quyeàn bính. Hoï neân giôùi haïn mình vaøo nhöõng lôøi khuyeân, caûnh caùo hay söûa loãi, theo nhö ñöùc aùi chaân chính cho pheùp vaø gôïi höùng.

Vôùi Caùc Hoä Tröïc Vaø Tröôûng Nhaø Nguû

 1. Phaàn lôùn nhöõng gì noùi cho caùc thaày giaùo ñeàu coù theå ñöôïc aùp duïng cho caùc hoä tröïc vaø caùc ngöôøi troâng coi nhaø nguû.

 2. Con haõy lo sao hoï coù thôøi giôø vaø deã daøng hoïc haønh maø khoâng xao nhaõng boån phaän cuûa mình.

 3. Con haõy vui veû trao ñoåi vôùi hoï veà haïnh kieåm cuûa caùc hoïc sinh. Hoï coù boån phaän quan troïng nhaát laø phaûi coù maët ñuùng luùc taïi caùc nôi choán cuûa hoï: nhaø nguû, lôùp hoïc hay xöôûng thôï, saân chôi, …

 4. Neáu thaáy baát kyø ai trong hoï yeâu rieâng baát kyø hoïc sinh naøo, hoaëc chöùc vuï vaø choã ñöùng luaân lyù cuûa hoï gaëp hieåm nguy, con haõy caån troïng giao cho hoï nhöõng boån phaän khaùc. Neáu vaãn coøn nguy hieåm, con haõy baùo ngay cho beà treân.

 5. Thænh thoaûng, con haõy hoïp caùc thaày giaùo, hoä tröïc vaø nhöõng ngöôøi troâng coi nhaø nguû haàu xin hoï heát söùc ngaên ngöøa nhöõng caâu chuyeän xaáu vaø loaïi tröø saùch baùo, tranh aûnh hoaëc baát kyø caùi gì coù theå gaây nguy haïi cho nhaân ñöùc trong saïch. Con haõy xin hoï khuyeân baûo vaø nhaân haäu vôùi moïi ngöôøi.

 6. Con haõy xin moïi ngöôøi ra söùc khaùm phaù ra nhöõng hoïc sinh nguy hieåm veà luaân lyù vaø nhaán maïnh raèng hoï phaûi baùo cho con bieát nhöõng hoïc sinh aáy.

Vôùi Caùc Sö Huynh

 1. Con haõy coi soùc ñeå hoï coù theå tham döï thaùnh leã moãi saùng vaø laõnh nhaän caùc bí tích nhö luaät Tu hoäi qui ñònh.

 2. Con haõy raát dòu daøng khi ra leänh. Baèng lôøi noùi vaø vieäc laøm con haõy cho thaáy roõ raèng con ñang tìm lôïi ích thieâng lieâng cho hoï.

 3. Moät sö huynh coù ñöùc ngay thaúng ñaõ ñöôïc toâi luyeän neân troâng coi nhöõng ngöôøi gia coâng trong coâng vieäc vaø haïnh kieåm luaân lyù cuûa hoï, vaø ngaên caûn thoùi choâm chæa vaø chuyeän troø buø khuù.

Vôùi Hoïc Sinh

 1. Con ñöøng nhaän caùc hoïc sinh maø caùc tröôøng khaùc sa thaûi hoaëc con ñöôïc bieát laø voâ luaân. Neáu cho duø ñaõ phoøng ngöøa thích ñaùng maø vaãn coù moät hoïc sinh nhö theá ñöôïc nhaän vaøo, thì con haõy laäp töùc giao em ñoù cho moät ngöôøi baïn ñaùng tin caäy. Ngöôøi baïn ñoù seõ khoâng bao giôø rôøi maét khoûi em ñoù. Neáu thieáu nieân ñoù vi phaïm luaân lyù, con phaûi caûnh caùo em moät laàn thoâi. Laàn thöù hai coøn sai phaïm, con haõy cho em veà nhaø ngay.

 2. Con haõy daønh nhieàu giôø bao coù theå ñeå ôû vôùi hoïc sinh. Baát cöù khi naøo caàn, con haõy coá gaéng thì thaàm vôùi töøng em ñoâi lôøi töû teá, nhö con seõ bieát laøm caùch naøo, baát cöù ôû ñaâu con thaáy caàn thieát. Ñaây laø bí quyeát tuyeät dieäu ñeå trôû neân oâng chuû cuûa coõi loøng chuùng.

 3. Con coù theå seõ hoûi: “con seõ noùi gì ñaây?” Haõy noùi ñieàu maø tröôùc kia ñaõ ñöôïc noùi cho con. Chaúng haïn:

 • “Con khoûe khoâng?

 • Daï, con khoûe.

 • Linh hoàn con ra sao?

 • Chaéc khoâng teä laém.

 • Con muoán giuùp cha moät vieäc quan troïng khoâng?

 • Vaâng, nhöng ñieàu gì ñaây?

 • “Ñeå bieán con neân moät thieáu nieân toát” hay “Ñeå cöùu linh hoàn con” hay “Ñeå laøm con neân ngöôøi raát toát”.

Vôùi moät em ngoã nghòch, con coù theå khôi chuyeän

 • Khi naøo con muoán baét ñaàu ñaây?

 • Baét ñaàu caùi gì?

 • Baét ñaàu thaønh nieàm vinh döï vaø nieàm vui cuûa cha hay baét ñaàu trôû thaønh moät thaùnh Lu-y khaùc.

Ñoái vôùi nhöõng thanh thieáu nieân khaù mieãn cöôõng laõnh nhaän caùc bí tích, con haõy noùi:

 • Khi naøo chuùng ta seõ naém söøng thaèng quæ?

 • Nhöng laøm theá naøo?

 • Baèng caùch xöng toäi töû teá.

 • Baát cöù khi naøo cha muoán,

 • Caøng sôùm caøng toát.

Con cuõng coù theå hoûi: “khi naøo chuùng ta seõ thanh taåy?” hay “con coù saün saøng giuùp cha naém söøng thaèng quæ khoâng?” hay “hai chuùng ta seõ thaønh baïn höõu trong nhöõng vieäc thieâng lieâng nheù?” Con haõy thöïc haønh nhöõng loái noùi chuyeän naøy vaø töông töï nhö theá.

 1. Trong caùc nhaø chuùng ta thöôøng giaùm ñoác cuõng laø cha giaûi toäi. Vaäy con haõy cho thaáy roõ laø con thaät sung söôùng thi haønh taùc vuï naøy. Nhöng con haõy ñeå chuùng töï do ñeán vôùi cha giaûi toäi khaùc neáu chuùng muoán. Con haõy noùi cho chuùng raèng con khoâng döï caùc phieân hoïp cuûa caùc beà treân baøn veà haïnh kieåm cuûa chuùng. Con haõy nhaát quyeát xua ñi thaäm chí caû moät boùng nghi ngôø nhoû beù nhaát raèng con coù theå lôïi duïng baát kyø ñieàu gì con nghe ñöôïc trong toøa giaûi toäi hoaëc ngay caû con nhôù ñeán noù nöõa. Con ñöøng bao giôø toû ra thieân tö moät chuùt naøo ñoái vôùi baát cöù ai thích cha giaûi toäi naøy hôn cha giaûi toäi khaùc.

 2. Haõy coå voõ vaø phaùt trieån hoäi giuùp leã, hoäi thaùnh Lu-y, hoäi Thaùnh Theå vaø hoäi Voâ Nhieãm. Con haõy coå voõ maø khoâng ñieàu haønh nhöõng hoäi aáy. Con haõy coi nhöõng hoäi naøy laø nhöõng vieäc caùc thanh thieáu nieân phaûi ñaûm traùch vaø coù theå trao cho cha giaùm linh hay cha linh höôùng coi soùc chuùng.

Vôùi Ngöôøi Ngoaøi

 1. Chuùng ta haõy vui veû saün saøng ñoái vôùi caùc nghi thöùc toân giaùo, giaûng thuyeát, daâng leã vaø giaûi toäi khi ñöùc aùi vaø boån phaän cho pheùp, ñaëc bieät ñoái vôùi giaùo xöù chuùng ta thuoäc veà. Con ñöøng bao giôø nhaän nhöõng boån phaän laøm con vaéng nhaø hay caûn trôû con chu toaøn caùc boån phaän.

 2. Vì lòch söï, con neân môøi caùc linh muïc khoâng thuoäc veà nhaø cuûa con giaûng vaøo nhöõng dòp leã troïng hay tham döï nhöõng buoåi vaên ngheä. Con cuõng phaûi lòch söï nhö theá ñoái vôùi caùc vò quyeàn chöùc daân söï hay nhöõng ngöôøi laøm ôn cho chuùng ta hoaëc nhöõng ngöôøi coù khaû naêng laøm theá.

 3. Moät trong nhöõng neùt noåi baät cuûa giaùm ñoác laø baùc aùi vaø lòch thieäp ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi, duø laø nhöõng ngöôøi cö truù hoaëc nhöõng ngöôøi ngoaøi.

 4. Neáu nhöõng lôïi loäc vaät chaát bò ñe doïa, con haõy nhuùn nhöôøng bao coù theå, ngay caû khi bò maát maùt, neáu ñieàu naøy ngaên chaën ñöôïc nhöõng caõi vaõ hay tranh chaáp coù theå phaïm ñeán ñöùc aùi.

 5. Trong nhöõng vaán ñeà thieâng lieâng, con haõy coá giaûi quyeát caùc vaán ñeà theo phöông thöùc naøo coù theå laøm cho Thieân Chuùa ñöôïc vinh quang hôn caû. Con phaûi hy sinh nhöõng cam keát, nhöõng nhoû nhen, nhöõng öôùc muoán baùo thuø, loøng kieâu haõnh, nhöõng yeâu saùch vaø caû ñeán uy tín ñeå ngaên caûn toäi loãi.

 6. Trong nhöõng vaán ñeà thaät heä troïng, con haõy chôø ñôïi ñeå caàu nguyeän vaø ñeå coù theå tham khaûo nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc vaø khoân ngoan.

Vôùi Nhöõng Hoäi Vieân Trong Tu Hoäi

 1. Tuaân giöõ xaùc ñaùng Tu luaät, ñaëc bieät ñöùc vaâng phuïc, laø neàn taûng cho moïi söï. Neáu con muoán ngöôøi khaùc vaâng phuïc con, con haõy neâu göông vaâng phuïc caùc beà treân cuûa con. Khoâng ai thích hôïp ñeå ra leänh tröø phi hoï coù theå vaâng phuïc.

 2. Con haõy coá gaéng phaân coâng toát ñeïp vaø khoâng ñeå cho baát kyø ai phaûi laøm vieäc quaù söùc. Con haõy lieäu cho ai naáy luoân trung thaønh thöïc thi boån phaän cuûa mình.

 3. Khoâng phaàn töû naøo cuûa Tu hoäi coù theå kyù nhöõng kheá öôùc, nhaän tieàn hay vay möôïn thaân nhaân, baïn höõu hay baát kyø ai khaùc. Khoâng ai ñöôïc giöõ tieàn hay quaûn trò taøi saûn tröø phi roõ raøng ñöôïc beà treân uûy quyeàn. Tuaân giöõ khoaûn luaät naøy seõ ngaên ngöøa caùi taïi hoïa chí töû nhaát ñaõ voán laøm cho nhieàu doøng tu ñau ñôùn.

 4. Con haõy gheâ tôûm nhö ñoäc döôïc baát kyø söï söûa chöõa naøo ñoái vôùi Tu luaät. Tuaân giöõ xaùc ñaùng thì toát hôn baát kyø söï duyeät xeùt naøo. Caùi toát nhaát laø keû thuø cuûa caùi toát.

 5. Hoïc haønh, thôøi gian vaø kinh nghieäm laøm cha thaâm tín raèng tham lam, haùu aên vaø hö vinh phaù hoaïi nhöõng Tu Hoäi ñang trieån nôû vaø nhieàu hoäi doøng ñaùng kính. Thôøi gian cuõng seõ daïy cho con moät soá ñieàu chaân thaät bieát bao, duø baây giôø con thaáy chuùng hình nhö khoâng theå tin ñöôïc.

Khi Ra Leänh

 1. Con haõy coá ñöøng bao giôø ra leänh cho nhöõng ngöôøi thuoäc quyeàn phaûi laøm nhöõng ñieàu vöôït quaù söùc hoï hay nghòch vôùi xu höôùng cuûa hoï. Toát hôn con haõy coá heát söùc ñeå giuùp nhöõng xu höôùng cuûa moãi ngöôøi phaùt trieån baèng caùch giao phoù cho hoï nhöõng traùch vuï maø con bieát laø hôïp hôn vôùi sôû thích cuûa hoï.

 2. Con ñöøng bao giôø ra leänh naøo maø gaây phöông haïi ñeán söùc khoûe cuûa moät ngöôøi, töôùc maát söï nghæ ngôi caàn thieát cuûa hoï hoaëc nghòch vôùi nhöõng boån phaän hay caùc meänh leänh khaùc ñaõ ñöôïc moät beà treân khaùc ban haønh.

 3. Khi ra leänh, con haõy luoân lòch thieäp vaø teá nhò. Con ñöøng doïa naït hay giaän döõ; nhöõng thöù ñoù chaúng heà coù chuùt aùp löïc naøo cho ñieàu con noùi vaø laøm.

 4. Khi phaûi ra leänh ñieàu gì cöùng coûi vaø gay gaét, con haõy duøng ñeán loái tieáp caän naøy: “Cha [Thaày] coù theå laøm ñöôïc ñieàu naøy ñieàu noï khoâng? Toâi coù moät coâng vieäc quan troïng, vaø thöïc ra toâi khoâng muoán ñeø naëng treân cha [thaày] vieäc aáy, bôûi noù khoù khaên laém. Tuy nhieân khoâng ai khaùc laïi coù theå laøm coâng vieäc aáy. Cha [thaày] coù giôø khoâng? Cha [Thaày] thaáy coù theå laøm ñöôïc khoâng? Noù coù caûn trôû caùc boån phaän khaùc cuûa cha [thaày] khoâng? Kinh nghieäm minh chöùng raèng nhöõng lôøi ñeà nghò nhö theá vaøo ñuùng luùc raát hieäu nghieäm.

 5. Con haõy tieát kieäm trong moïi söï, nhöng con haõy ñaûm baûo raèng beänh nhaân khoâng thieáu thoáân chi. Duø vaäy, con haõy nhaéc nhôù moïi ngöôøi raèng chuùng ta ñaõ khaán khoù ngheøo vaø vì theá chuùng ta khoâng neân tìm hoaëc thaäm chí öôùc muoán baát cöù tieän nghi naøo. Chuùng ta phaûi yeâu meán ñöùc khoù ngheøo vaø nhöõng gì ñi keøm vôùi noù. Vì theá chuùng ta haõy traùnh nhöõng tieâu pha khoâng tuyeät ñoái caàn thieát trong may maëc, saùch vôû, ñoà ñaïc, di chuyeån …

Ñaây laø thöù gia saûn cha ñeå laïi cho giaùm ñoác cuûa moãi nhaø. Neáu caùc con thöïc thi nhöõng khuyeán duï naøy, cha seõ an bình nhaém maét, vì bieát raèng Thieân Chuùa chaéc chaén seõ chuùc laønh cho Tu hoäi chuùng ta, vaø Tu hoäi seõ maõi maõi phong phuù vaø chu toaøn ñöôïc söù meänh cuûa mình laø laøm vinh danh Chuùa ngaøy moät hôn vaø cöùu roãi caùc linh hoàn.

LÔØI TÖÏA


 1. 1
  NHÖÕNG MUÏC TIEÂU

C
2
uoán caåm nang GIAÙM ÑOÁC SALEÂDIEÂNG, TAÙC VUÏ SINH ÑOÄNG VAØ CAI QUAÛN COÄNG THEÅ ÑÒA PHÖÔNG (RM), ñöôïc coáng hieán cho Tu Hoäi roõ raøng nhaèm chu toaøn ñöôøng höôùng cuûa Toång Tu Nghò 21 (61d). Nhöng treân heát noù nhaèm giuùp cha trieån khai söï hieåu bieát cuûa cha veà taùc vuï muïc vuï trong coäng theå.2

K
3


hi xuaát baûn cuoán Hoã trôï [caåm nang] naøy, chuùng toâi cuõng ñaùp laïi yeâu caàu cuûa caùc hoäi vieân xin laøm saùng toû chöùc naêng vaø hình aûnh cuûa giaùm ñoác.3 Theo yù Don Bosco vaø truyeàn thoáng khoâng giaùn ñoaïn cuûa chuùng ta, giaùm ñoác “haún roõ raøng taïo thaønh trung taâm hieäp nhaát vaø saùng kieán cuûa moïi coâng cuoäc Saleâdieâng … ngaøi laõnh ñaïo vaø höôùng daãn coäng theå tu só, coå xuùy vaø naâng ñôõ moïi hoaït ñoäng toâng ñoà cuõng nhö ñaøo luyeän; ngaøi laø ngöôøi chòu traùch nhieäm sau cuøng veà moïi ñieàu xaûy ra trong caùc laõnh vöïc kinh teá, kyõ thuaät hay toå chöùc.”4 Ngaøi coù vai troø thaät quan troïng,5 vì ngaøi sinh ñoäng lieân ñôùi vôùi moïi ngöôøi vaø moïi söï. Caùc hoäi vieân yù thöùc raèng hoï phaûi lieân heä caù nhaân vôùi ngaøi.

Ñaøng khaùc, nhöõng ñoåi thay vaên hoùa ñoøi hoûi moät loái tieáp caän môùi phuø hôïp vôùi nhöõng daáu chæ thôøi ñaïi vaø söï hieåu bieát saâu xa hôn cuûa Vatican II veà yù nghóa cuûa taùc vuï.6 Giaùm ñoác laø nhaân vaät trung taâm vaø thöïc thi moät chöùc naêng baát khaû theá. Nhöng chuùng ta coù nguy cô khoâng hieåu ñaày ñuû vai troø cuûa ngaøi tröø phi chuùng ta coáng hieán moät söï hoã trôï huynh ñeä vaø hôïp thôøi, voán cho ta nhöõng yù töôûng vaø chæ daãn roõ raøng, giuùp giaûi quyeát nhöõng khoù khaên khoâng theå neù traùnh buoäc phaûi noåi leân, ngaøy moät lôùn hôn vaø nhieàu hôn. Nhöõng vaên kieän cuûa caùc Toång Tu Nghò ñoâi khi cho thaáy moät söï böùt röùt vaø luùng tuùng naøo ñoù ñöôïc ta kinh nghieäm trong vieäc thöïc thi quyeàn bính haèng ngaøy – (ñoù laø) moät tình traïng ñoøi buoäc caùc hoäi vieân phaûi chaân thaønh coäng taùc vôùi giaùm ñoác, bôûi vì ngaøi laø moät ngöôøi baát toaøn, nhöng laïi ñöôïc môøi goïi ñeå sinh ñoäng moät coäng theå voán goàm nhöõng con ngöôøi baát toaøn. Nhö ai khaùc, ngaøi cuõng caàn ñöôïc naâng ñôõ vaø caûm thoâng.7
 1. tải về 1.65 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương