KIỂm tra đỊnh kì MÔN: tin học khối: thpt (Đề 1) Thời gian: 45 phúttải về 138.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích138.73 Kb.
#30373


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM KTTH-HN HƯƠNG THỦY

----***----


KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

MÔN: TIN HỌC

Khối: THPT (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

 1. Trong Window Explorer, tiêu chí nào không thể sắp xếp các tệp và thư mục?

a. Tên tệp b. Tần suất sử dụng c. Kích thước tệp d. Kiểu tệp

 1. Để mở một tài liệu mới mở gần đây ta vào:

a. My Computer/ My Recent Documents b. Start/ My Recent Documents

c. Start/ All Program d. Cả 3 câu trên 1. Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lý các tệp và thư mục?

a. Accessories b. Microsoft Word c. Control Panel d. Windows Explorer

 1. Để thay đổi thuộc tính màn hình nền ta có thể thực hiện:

a. Vào Start/ Setting/ Control Panel/ Display

b.Vào Start/ Setting/ Control Panel/ Appearance and Themes/ Display

c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai 1. Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề tin học văn phòng:

a. Ảnh hưởng cuộc sống b. Ảnh hưởng thị lực

c. Tiếp xúc với độc hại d. làm việc trong nhà 1. Chức năng của Screen Saver là:

a. Làm đẹp màn hình nền b. Tạo hình chuyển động cho màn hình nền

c. Đặt trạng thái nghỉ bảo vệ màn hình d. Tất cả đều sai 1. Để thay đổi ngày giờ hệ thống của máy ta chọn:

a. Vào Start/ Setting/ Control Panel/ Date, Time, Language, and Regional Options/ Change the date and time

b. Vào Start/ Setting/ Control Panel/ Date, Time, Language, and Regional Options/ Date and Time

c. Vào Start/ Setting/ Control Panel/ Date and Time

d. Tất cả đều đúng. 1. Nút có ý nghĩa:

a. Xem thư mục mẹ của thư mục đang được hiển thị nội dung

b. Xem thư mục con của thư mục đang được hiển thị

c. Hiển thị lại thư mục vừa xem nội dung trước đó

d. Tất cả đều đúng 1. Trong Windows, để đổi tên thư mục hoặc tập tin, sau khi chọn ta thực hiện:

a. Vào File/ Rename b. Vào Edit/ Rename c. Cả A và B đều sai d. Cả A và B đều đúng

 1. Trong Windows, để tạo một thư mục mới ta thực hiện:

a. Vào File/ Folder b. Vào File/ New/ Folder c. Vào Edit/ New d. Tất cả đều sai

 1. Nút có ý nghĩa:

a. Bật/ tắt hiển thị cửa sổ ở dạng hai ngăn b. Hiển thị cửa sổ ở dạng hai ngăn

c. Xem nội dung thư mục d. Hiển thị nội dung tập tin 1. Hãy chọn phát biểu đúng

a. Khi nào ta cũng thực hiện được thao tác xoá tập tin hoặc thư mục

b. Ta chỉ thực hiện được lệnh xoá tập tin hoặc thư mục khi chúng đang đóng.

c. Ta cũng có thể xoá được tập tin hoặc thư mục khi chúng đang mở với điều kiện là ta không thao tác lên chúng.

d. Tất cả các phát biểu trên đều sai. 1. Nút nào sau đây có chức năng tìm kiếm tập tin, thư mục

a. b. c. d.

 1. Hệ điều hành là:

a. Phầm mềm hệ thống b. Phần mềm ứng dụng

c. Phần mềm công cụ d. Phần mềm tiện ích 1. Để thoát khỏi chương trình ứng dụng đang được kích hoạt ta thực hiện:

a. Ctrl + F4 b. Alt+ F4 c. Shift + F4 . d Tất cả đều sai

 1. Khi nháy phải chuột vào một đối tượng thì

a. Một hộp thoại xuất hiện b. Một bảng chọn tắt chứa các lệnh của Windows xuất hiện

c. Không có gì thay đổi cả d. Một tập tin được mở ra 1. Để thiết đặt lại cách hiển thị ngày tháng ta thực hiện:

a. Vào Start/ Control Panel/ Regional and Language Options

b. Vào Regional Options/ Customize/ Date

c. Thay đổi ở mục Short date format

d. Cả a, b, c. 1. Thư mục folder có thể:

 1. Chỉ có một thư mục con và nhiều tập tin

 2. Chỉ có các tập tin

 3. Có các thư mục con và tập tin với số lượng không hạn chế tùy dung lượng đĩa

 4. Chỉ có các thư mục con.

 1. Shortcut là:

a. Biểu tượng để trang trí màn hình cho đẹp

b. Biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường hay sử dụng

c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai 1. Trong windows để xóa hẳn tệp/ thư mục, sau khi chọn, ta thực hiện:

a. Delete b. Shift - delete c. Ctrl – delete d. Cả a, b, c đều sai

 1. Để cài đặt máy in ta thực hiện:

a. Vào Start/ Control Panel/ Printer and Fax/ Add a printer

b. Vào Start/ Printer and Fax/ Add a printer

c. Cả a và b đều sai

d. Cả a và b đều đúng 1. Chức năng chính của thanh công việc là

a. Đại diện cho một chương trình đang mở

b. Chứa các nút đại diện cho chương trình đang chạy hay cửa sổ đang mở

c. Cho biết chương trình nào đang chạy hay cửa sổ nào đang mở

d. Cả b và c đều đúng. 1. Cách nào sau đây có thể tạo được Shortcut ra màn hình Desktop?

a. Nháy phải vào đối tượng  Send to Desktop

b. Dùng nút phải chuột kéo đối tượng ra màn hình làm việc  Create Shortcuts Here

c. Nháy phải chuột vào vùng trống của màn hình Desktop  New  Shortcut  Chọn đối tượng và thực hiện các bước theo hướng dẫn

d. Cả 3 cách trên 1. Cách nào dưới đây được sử dụng để di chuyển một tập tin hay thư mục khi đã chọn nó trong Windows:

 1. Chọn Copy trong bảng chọn File và di chuyển con trỏ đến vị trí mới và chọn Paste trong bảng chọn Edit

 2. Chọn Copy trong bảng chọn Edit

 3. Chọn Copy trong bảng chọn File và chọn Paste trong bảng chọn Edit

 4. Nháy Edit/ Cut và chọn thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn di chuyển tệp hoặc thư mục tới và chọn biểu tượng Paste trên thanh công cụ.

 1. Nút nào sau đây có chức năng cho các cách hiển thị thông tin khác nhau ở khung cửa sổ bên phải?

a. b. c. d.

 1. Trong Windows, để chuyển đổi cửa sổ làm việc ta thực hiện:

 1. Nháy vào biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc

 2. Nháy vào một vị trí bất kì trên của sổ muốn kích hoạt.

 3. Cả A, B đều sai

 4. Cả A, B đều đúng

 1. Chọn phát biểu đúng:

 1. Tệp tin có thể chứa trong các tập tin khác

 2. Thư mục (folder) không thể chứa các thư mục con

 3. Tệp tin luôn chứa các thư mục con

 4. Thư mục (folder) có thể chứa các thư mục con và tập tin

 1. Để chọn nhiều đối tượng không liên tục nhau ta nhấn phím …….. khi thực hiện chọn

a. Delete b. Shift c. Ctrl d. Alt

 1. Trong Windows để chuyển đổi cửa sổ làm việc ta dùng tổ hợp phím:

a. Alt +Tab b. Ctrl +tab c. Shift +Tab d. Cả a, b, c đểu sai

 1. Trong windows để sao chép một đối tượng vào Clipboard, ta chọn đối tượng, sau đó:

a. Bấm tổ hợp phím Ctrl _C b. Chọn menu lệnh Edit Copy

c. Kích chuột vào biểu tượng Copy trên thanh công cụ d. Cả 3 câu đều đúng----------------HẾT---------------

KIỂM TRA 1 TIẾT

TỜ GIẤY LÀM BÀI

ĐIỂM SỐ:………….

HỌ VÀ TÊN:………………………….Xuất thi:……

TRƯỜNG:……………………………..LỚP:……

Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất đối với từng câu hỏi và đánh dấu X vào bản dưới đây:Lưu ý: Những câu đánh dấu từ hai dấu X trở lên, tẩy xóa xem như không hợp lệ
A


B


C


D


A


B


C


D
KIỂM TRA 1 TIẾT

TỜ GIẤY LÀM BÀI

ĐIỂM SỐ:………….

HỌ VÀ TÊN:………………………….Xuất thi:……

TRƯỜNG:……………………………..LỚP:……

Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất đối với từng câu hỏi và đánh dấu X vào bản dưới đây:Lưu ý: Những câu đánh dấu từ hai dấu X trở lên, tẩy xóa xem như không hợp lệ
A


B


C


D


A


B


C


DĐÁP ÁN
ĐỀ 1

 1. b

 1. b

 1. d

 1. c

 1. c

 1. c

 1. d

 1. c

 1. a

 1. b

 1. a

 1. b

 1. b

 1. a

 1. b

 1. b

 1. d

 1. c

 1. b

 1. b

 1. d

 1. d

 1. d

 1. d

 1. b

 1. d

 1. d

 1. c

 1. a

 1. d


ĐỀ 2

  1. c

  1. c

  1. b

  1. c

  1. d

  1. c

  1. c

  1. b

  1. d

  1. b

  1. c

  1. b

  1. a

  1. a

  1. b

  1. c

  1. d

  1. c

  1. b

  1. b

  1. d

  1. b

  1. d

  1. a

  1. b

  1. b

  1. c

  1. c

  1. a

  1. c

Каталог: imgs -> filedinhkem
imgs -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
imgs -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
imgs -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
filedinhkem -> A. 0,5m/s. B. 1m/s. C
filedinhkem -> B. 11/5/1993. c. 11/5/1994. D. 11/5/1996. Câu 372
filedinhkem -> Câu 431. – Thành phố Huế được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày A. 02/02/1993
filedinhkem -> A. because B. because of C. although D. despite [ ]
filedinhkem -> PHƯƠng pháp giải bài tập chưƠng II di truyền học a. MỘt số khái niệM, quy ưỚc ký hiêu và thuật ngữ

tải về 138.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương