Kế hoạch quản lý loại trừ các chất hcfc của Việt Nam giai đoạn 1tải về 10.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích10.67 Kb.
#13265

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1964/TTg-QHQT

V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 1" do WB tài trợ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường. 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 183/TTr-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2012), ý kiến các Bộ, ngành liên quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường (số 3357/BTNMT-HTQT ngày 21 tháng 9 năm 2012), Bộ Tài chính (văn bản số 13220/BTC-QLN ngày 01 tháng 10 năm 2012), Bộ Ngoại giao (văn bản số 3534/BNG-LPQT ngày 28 tháng 9 năm 2012), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4807/BNN-HTQT  ngày 01 tháng 10 năm 2012) và Bộ Tư pháp (văn bản số 7961/BTP-PLQT ngày 02 tháng 10 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Kế hoạch loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 1" như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên. Vốn của Dự án là 11.169.962 USD (trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 9.763.820 USD, vốn đối ứng là 1.406.142 USD).

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định viện trợ của Dự án;

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết Hiệp định và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án.

4. Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đề ra./

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 31KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hải

 


tải về 10.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương