Kế hoạch loại trừ các chất hcfc của Việt Nam, Giai đoạn 1tải về 10.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích10.53 Kb.
#6694

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1346/TTg-QHQT

V/v đàm phán Dự án "Kế hoạch loại trừ các chất HCFC của Việt Nam, Giai đoạn 1" do WB tài trợ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2012.

 

Kính gửi:

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,

Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ.


 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 135/TTr-NHNN ngày 24 tháng 8 năm 2012), ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5164/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 7 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 9709/BTC-QLN ngày 19 tháng 7 năm 2012), Bộ Ngoại giao (công văn số 2543/BNG-LPQT ngày 18 tháng 7 năm 2012), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2548/BTNMT-HTQT ngày 20 tháng 7 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Viện trợ không hoàn lại và các tài liệu pháp lý của Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam, giai đoạn 1" theo hình thức trao đổi thư như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với WB về nội dung của Hiệp định Viện trợ không hoàn lại và các tài liệu pháp lý liên quan của Dự án; báo cáo Chính phủ về kết quả sau khi kết thúc đàm phán./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;

Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX;

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 32KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải 


tải về 10.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương