IsrIrwgu mhlw 3 G{ 1 (26-3) û siqgur pRswid ] (26-3)tải về 2.95 Mb.
trang1/29
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.95 Mb.
#23135
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


isrIrwgu mhlw 3 G{ 1 (26-3)

û siqgur pRswid ] (26-3)

ha siqgu{ syvI Awpxw ek min ek iciq Bwe ] (26-4, isrIrwgu, mò 3)

siqgu{ mn kwmnw qIrQu hY ijs no dye buJwe ] (26-4, isrIrwgu, mò 3)

mn iczidAw v{ pwvxw jo eCY so Plu pwe ] (26-5, isrIrwgu, mò 3)

nwa iDAweLEy nwa mzgIEy nwmy shij smwe ]1] (26-5, isrIrwgu, mò 3)

mn myry hir rsu cwKu iqK jwe ] (26-6, isrIrwgu, mò 3)

ijnI gurmuiK cwiKAw shjy rhy smwe ]1] rhwa ] (26-6, isrIrwgu, mò 3)

ijnI siqgu{ syivAw iqnI pweAw nwmu inDwnu ] (26-7, isrIrwgu, mò 3)

Azqir hir rsu riv rihAw cUkw min AiBmwnu ] (26-7, isrIrwgu, mò 3)

ihrdY kmlu pRgwisAw lwgw shij iDAwnu ] (26-8, isrIrwgu, mò 3)

mnu inrmlu hir riv rihAw pweAw drgih mwnu ]2] (26-8, isrIrwgu, mò 3)

siqgu{ syvin Awpxw qy ivrly szswir ] (26-9, isrIrwgu, mò 3)

hamY mmqw mwir kY hir rwiKAw ar Dwir ] (26-10, isrIrwgu, mò 3)

ha iqn kY bilhwrxY ijnw nwmy lgw ipAw{ ] (26-10, isrIrwgu, mò 3)

syeL suKIE chu jugI ijnw nwmu AKutu Apw{ ]3] (26-11, isrIrwgu, mò 3)

gur imilEy nwmu pweLEy cUkY moh ipAws ] (26-11, isrIrwgu, mò 3)

hir syqI mnu riv rihAw Gr hI mwih adwsu ] (26-11, isrIrwgu, mò 3)

ijnw hir kw swdu AweAw ha iqn bilhwrY jwsu ] (26-12, isrIrwgu, mò 3)

nwnk ndrI pweLEy scu nwmu guxqwsu ]4]1]34] (26-13, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (26-13)

bhu ByK kir BrmweLEy min ihrdY kptu kmwe ] (26-13, isrIrwgu, mò 3)

hir kw mhlu n pwveL mir ivstw mwih smwe ]1] (26-14, isrIrwgu, mò 3)

mn ry gãh hI mwih adwsu ] (26-14, isrIrwgu, mò 3)

scu szjmu krxI so kry gurmuiK hoe prgwsu ]1] rhwa ] (26-15, isrIrwgu, mò 3)

gur kY sbid mnu jIiqAw giq mukiq GrY mih pwe ] (26-15, isrIrwgu, mò 3)

hir kw nwmu iDAweLEy sqszgiq myil imlwe ]2] (26-16, isrIrwgu, mò 3)

jy lK esqrIAw Bog krih nv Kzf rwju kmwih ] (26-16, isrIrwgu, mò 3)

ibnu siqgur suKu n pwveL iPir iPir jonI pwih ]3] (26-17, isrIrwgu, mò 3)

hir hw{ kziT ijnI pihirAw gur crxI icqu lwe ] (26-18, isrIrwgu, mò 3)

iqnw ipCY iriD isiD iPrY Aonw iqlu n qmwe ]4] (26-18, isrIrwgu, mò 3)

jo pRB BwvY so QIEy Av{ n krxw jwe ] (26-19, isrIrwgu, mò 3)

jnu nwnkê jIvY nwmu lY hir dyvhu shij suBwe ]5]2]35] (26-19, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 G{ 1 ] (27-1)

ijs hI kI isrkwr hY iqs hI kw sBu koe ] (27-1, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK kwr kmwvxI scu Git prgtu hoe ] (27-2, isrIrwgu, mò 3)

Azqir ijs kY scu vsY scy scI soe ] (27-2, isrIrwgu, mò 3)

sic imly sy n ivCuVih iqn inj Gir vwsw hoe ]1] (27-2, isrIrwgu, mò 3)

myry rwm mY hir ibnu Av{ n koe ] (27-3, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ scu pRBu inrmlw sbid imlwvw hoe ]1] rhwa ] (27-3, isrIrwgu, mò 3)

sbid imlY so imil rhY ijs na Awpy lE imlwe ] (27-4, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe ko nw imlY iPir iPir AwvY jwe ] (27-5, isrIrwgu, mò 3)

sB mih ekê vrqdw Eko rihAw smwe ] (27-5, isrIrwgu, mò 3)

ijs na Awip deAwlu hoe so gurmuiK nwim smwe ]2] (27-6, isrIrwgu, mò 3)

piV piV pzifq joqkI vwd krih bIcw{ ] (27-6, isrIrwgu, mò 3)

miq buiD BvI n buJeL Azqir loB ivkw{ ] (27-7, isrIrwgu, mò 3)

lK carwsIh Brmdy BRim BRim hoe KuAw{ ] (27-7, isrIrwgu, mò 3)

pUrib iliKAw kmwvxw koe n mytxhw{ ]3] (27-8, isrIrwgu, mò 3)

sqgur kI syvw gwKVI is{ dIjY Awpu gvwe ] (27-8, isrIrwgu, mò 3)

sbid imlih qw hir imlY syvw pvY sB Qwe ] (27-9, isrIrwgu, mò 3)

pwris prisEy pwrsu hoe joqI joiq smwe ] (27-9, isrIrwgu, mò 3)

ijn ka pUrib iliKAw iqn sqgu{ imilAw Awe ]4] (27-10, isrIrwgu, mò 3)

mn BuKw BuKw mq krih mq qU krih pUkwr ] (27-10, isrIrwgu, mò 3)

lK carwsIh ijin isrI sBsY dye ADw{ ] (27-11, isrIrwgu, mò 3)

inrBa sdw deAwlu hY sBnw krdw swr ] (27-11, isrIrwgu, mò 3)

nwnk gurmuiK buJIEy pweLEy moK duAw{ ]5]3]36] (27-12, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (27-12)

ijnI suix kY mzinAw iqnw inj Gir vwsu ] (27-12, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI swlwih scu hir pweAw guxqwsu ] (27-13, isrIrwgu, mò 3)

sbid rqy sy inrmly ha sd bilhwrY jwsu ] (27-13, isrIrwgu, mò 3)

ihrdY ijn kY hir vsY iqqu Git hY prgwsu ]1] (27-14, isrIrwgu, mò 3)

mn myry hir hir inrmlu iDAwe ] (27-14, isrIrwgu, mò 3)

Duir msqik ijn ka iliKAw sy gurmuiK rhy ilv lwe ]1] rhwa ] (27-15, isrIrwgu, mò 3)

hir szqhu dyKhu ndir kir inkit vsY BrpUir ] (27-16, isrIrwgu, mò 3)

gurmiq ijnI pCwixAw sy dyKih sdw hdUir ] (27-16, isrIrwgu, mò 3)

ijn gux iqn sd min vsY AaguxvziqAw dUir ] (27-17, sRIrwgu, mò 3)

mnmuK gux qY bwhry ibnu nwvY mrdy JUir ]2] (27-17, sRIrwgu, mò 3)

ijn sbid gu} suix mzinAw iqn min iDAweAw hir soe ] (27-18, sRIrwgu, mò 3)

Anidnu BgqI riqAw mnu qnu inrmlu hoe ] (27-18, sRIrwgu, mò 3)

këVw rzgu ksuMB kw ibnis jwe duKu roe ] (27-19, sRIrwgu, mò 3)

ijsu Azdir nwm pRgwsu hY Aohu sdw sdw iQ{ hoe ]3] (27-19, sRIrwgu, mò 3)

ehu jnmu pdwrQu pwe kY hir nwmu n cyqY ilv lwe ] (28-1, sRIrwgu, mò 3)

pig iKisEy rhxw nhI AwgY Ta{ n pwe ] (28-2, sRIrwgu, mò 3)

Aoh vylw hiQ n AwveL Aziq geAw pCuqwe ] (28-2, sRIrwgu, mò 3)

ijsu ndir kry so abrY hir syqI ilv lwe ]4] (28-3, sRIrwgu, mò 3)

dyKw dyKI sB kry mnmuiK bUJ n pwe ] (28-3, sRIrwgu, mò 3)

ijn gurmuiK ihrdw suDu hY syv peL iqn Qwe ] (28-3, sRIrwgu, mò 3)

hir gux gwvih hir inq pVih hir gux gwe smwe ] (28-4, sRIrwgu, mò 3)

nwnk iqn kI bwxI sdw scu hY ij nwim rhy ilv lwe ]5]4]37] (28-5, sRIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (28-5)

ijnI ek min nwmu iDAweAw gurmqI vIcwir ] (28-6, isrIrwgu, mò 3)

iqn ky muK sd ajly iqqu scY drbwir ] (28-6, isrIrwgu, mò 3)

Aoe Amãqu pIvih sdw sdw scY nwim ipAwir ]1] (28-7, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry gurmuiK sdw piq hoe ] (28-7, isrIrwgu, mò 3)

hir hir sdw iDAweLEy mlu hamY kFY Doe ]1] rhwa ] (28-7, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK nwmu n jwxnI ivxu nwvY piq jwe ] (28-8, isrIrwgu, mò 3)

sbdY swdu n AweAo lwgy dUjY Bwe ] (28-9, isrIrwgu, mò 3)

ivstw ky kIVy pvih ivic ivstw sy ivstw mwih smwe ]2] (28-9, isrIrwgu, mò 3)

iqn kw jnmu sPlu hY jo clih sqgur Bwe ] (28-10, isrIrwgu, mò 3)

kêlu aDwrih Awpxw DNnu jxydI mwe ] (28-10, isrIrwgu, mò 3)

hir hir nwmu iDAweLEy ijs na ikrpw kry rjwe ]3] (28-11, isrIrwgu, mò 3)

ijnI gurmuiK nwmu iDAweAw ivchu Awpu gvwe ] (28-11, isrIrwgu, mò 3)

Aoe Azdrhu bwhrhu inrmly scy sic smwe ] (28-12, isrIrwgu, mò 3)

nwnk AwE sy prvwxu hih ijn gurmqI hir iDAwe ]4]5]38] (28-12, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (28-13)

hir Bgqw hir Dnu rwis hY gur pUiC krih vwpw{ ] (28-13, isrIrwgu, mò 3)

hir nwmu slwhin sdw sdw vK{ hir nwmu ADw{ ] (28-14, isrIrwgu, mò 3)

guir pUrY hir nwmu ÜãVweAw hir Bgqw Aqutu Bzfw{ ]1] (28-14, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry esu mn ka smJwe ] (28-15, isrIrwgu, mò 3)

E mn Awlsu ikAw krih gurmuiK nwmu iDAwe ]1] rhwa ] (28-15, isrIrwgu, mò 3)

hir Bgiq hir kw ipAw{ hY jy gurmuiK kry bIcw{ ] (28-16, isrIrwgu, mò 3)

pwKzif Bgiq n hoveL duibDw bolu KuAw{ ] (28-17, isrIrwgu, mò 3)

so jnu rlweAw nw rlY ijsu Azqir ibbyk bIcw{ ]2] (28-17, isrIrwgu, mò 3)

so syvkê hir AwKIEy jo hir rwKY air Dwir ] (28-18, isrIrwgu, mò 3)

mnu qnu sapy AwgY Dry hamY ivchu mwir ] (28-18, isrIrwgu, mò 3)

Dnu gurmuiK so prvwxu hY ij kdy n AwvY hwir ]3] (28-19, isrIrwgu, mò 3)

krim imlY qw pweLEy ivxu krmY pweAw n jwe ] (28-19, isrIrwgu, mò 3)

lK carwsIh qrsdy ijsu myly so imlY hir Awe ] (29-1, isrIrwgu, mò 3)

nwnk gurmuiK hir pweAw sdw hir nwim smwe ]4]6]39] (29-1, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (29-2)

suK swg{ hir nwmu hY gurmuiK pweAw jwe ] (29-2, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu nwmu iDAweLEy shjy nwim smwe ] (29-3, isrIrwgu, mò 3)

Azd{ rcY hir sc isa rsnw hir gux gwe ]1] (29-3, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry jgu duKIAw dUjY Bwe ] (29-4, isrIrwgu, mò 3)

gur srxweL suKu lhih Anidnu nwmu iDAwe ]1] rhwa ] (29-4, isrIrwgu, mò 3)

swcy mYlu n lwgeL mnu inrmlu hir iDAwe ] (29-5, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK sbdu pCwxIEy hir Amãq nwim smwe ] (29-5, isrIrwgu, mò 3)

gur igAwnu pRczfu blweAw AigAwnu AzDyrw jwe ]2] (29-6, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK mYly mlu Bry hamY qãsnw ivkw{ ] (29-7, isrIrwgu, mò 3)

ibnu sbdY mYlu n aqrY mir jMmih hoe KuAw{ ] (29-7, isrIrwgu, mò 3)

Dwqur bwjI plic rhy nw arvw{ n pw{ ]3] (29-8, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK jp qp szjmI hir kY nwim ipAw{ ] (29-8, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK sdw iDAweLEy Ekê nwmu krqw{ ] (29-9, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwmu iDAweLEy sBnw jIAw kw AwDw{ ]4]7]40] (29-9, isrIrwgu, mò 3)

sRIrwgu mhlw 3 ] (29-10)

mnmuKu moih ivAwipAw bYrwgu adwsI n hoe ] (29-10, isrIrwgu, mò 3)

sbdu n cInY sdw duKu hir drgih piq Koe ] (29-11, isrIrwgu, mò 3)

hamY gurmuiK KoeLEy nwim rqy suKu hoe ]1] (29-11, isrIrwgu, mò 3)

myry mn Aihinis pUir rhI inq Awsw ] (29-12, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv mohu prjlY Gr hI mwih adwsw ]1] rhwa ] (29-12, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK kmL kmwvY ibgsY hir bYrwgu Anzdu ] (29-13, isrIrwgu, mò 3)

Aihinis Bgiq kry idnu rwqI hamY mwir inczdu ] (29-13, isrIrwgu, mò 3)

vfY Bwig sqszgiq pweL hir pweAw shij Anzdu ]2] (29-14, isrIrwgu, mò 3)

so swDU bYrwgI soeL ihrdY nwmu vswE ] (29-14, isrIrwgu, mò 3)

Azqir lwig n qwmsu mUly ivchu Awpu gvwE ] (29-15, isrIrwgu, mò 3)

nwmu inDwnu sqgu} idKwilAw hir rsu pIAw AGwE ]3] (29-15, isrIrwgu, mò 3)

ijin iknY pweAw swDszgqI pUrY Bwig bYrwig ] (29-16, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK iPrih n jwxih sqgu{ hamY Azdir lwig ] (29-16, isrIrwgu, mò 3)

nwnk sbid rqy hir nwim rzgwE ibnu BY kyhI lwig ]4]8]41] (29-17, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (29-18)

Gr hI sadw pweLEy Azqir sB vQu hoe ] (29-18, isrIrwgu, mò 3)

iKnu iKnu nwmu smwlIEy gurmuiK pwvY koe ] (29-18, isrIrwgu, mò 3)

nwmu inDwnu AKutu hY vfBwig prwpiq hoe ]1] (29-19, isrIrwgu, mò 3)

myry mn qij inzdw hamY Ahzkw{ ] (29-19, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa sdw iDAwe qU gurmuiK Ekzkw{ ]1] rhwa ] (30-1, isrIrwgu, mò 3)

gurmuKw ky muK ajly gur sbdI bIcwir ] (30-1, isrIrwgu, mò 3)

hliq pliq suKu pwedy jip jip irdY murwir ] (30-2, isrIrwgu, mò 3)

Gr hI ivic mhlu pweAw gur sbdI vIcwir ]2] (30-2, isrIrwgu, mò 3)

sqgur qy jo muh Pyrih mQy iqn kwly ] (30-3, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu duK kmwvdy inq johy jm jwly ] (30-3, isrIrwgu, mò 3)

supnY suKu n dyKnI bhu iczqw prjwly ]3] (30-4, isrIrwgu, mò 3)

sBnw kw dwqw Ekê hY Awpy bKs krye ] (30-4, isrIrwgu, mò 3)

khxw ikCU n jwveL ijsu BwvY iqsu dye ] (30-5, isrIrwgu, mò 3)

nwnk gurmuiK pweLEy Awpy jwxY soe ]4]9]42] (30-5, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (30-6)

scw swihbu syvIEy scu vifAweL dye ] (30-6, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI min vsY hamY dUir krye ] (30-6, isrIrwgu, mò 3)

ehu mnu Dwvqu qw rhY jw Awpy ndir krye ]1] (30-7, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry gurmuiK hir nwmu iDAwe ] (30-7, isrIrwgu, mò 3)

nwmu inDwnu sd min vsY mhlI pwvY Qwa ]1] rhwa ] (30-8, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK mnu qnu AzDu hY iqs na Tar n Twa ] (30-8, isrIrwgu, mò 3)

bhu jonI Badw iPrY ija suzöYù Gir kwa ] (30-9, isrIrwgu, mò 3)

gurmqI Git cwnxw sbid imlY hir nwa ]2] (30-9, isrIrwgu, mò 3)

õY gux ibiKAw AzDu hY mweAw moh gubwr ] (30-10, isrIrwgu, mò 3)

loBI An ka syvdy piV vydw krY pUkwr ] (30-10, isrIrwgu, mò 3)

ibiKAw Azdir pic muE nw arvw{ n pw{ ]3] (30-11, isrIrwgu, mò 3)

mweAw moih ivswirAw jgq ipqw pRiqpwil ] (30-11, isrIrwgu, mò 3)

bwJhu gu} Acyqu hY sB bDI jmkwil ] (30-12, isrIrwgu, mò 3)

nwnk gurmiq abry scw nwmu smwil ]4]10]43] (30-12, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (30-13)

õY gux mweAw mohu hY gurmuiK caQw pdu pwe ] (30-13, isrIrwgu, mò 3)

kir ikrpw mylweAnu hir nwmu visAw min Awe ] (30-13, isrIrwgu, mò 3)

poqY ijn kY puNnu hY iqn sqszgiq mylwe ]1] (30-14, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry gurmiq swic rhwa ] (30-14, isrIrwgu, mò 3)

swco swcu kmwvxw swcY sbid imlwa ]1] rhwa ] (30-15, isrIrwgu, mò 3)

ijnI nwmu pCwixAw iqn ivthu bil jwa ] (30-15, isrIrwgu, mò 3)

Awpu Coif crxI lgw clw iqn kY Bwe ] (30-16, isrIrwgu, mò 3)

lwhw hir hir nwmu imlY shjy nwim smwe ]2] (30-16, isrIrwgu, mò 3)

ibnu gur mhlu n pweLEy nwmu n prwpiq hoe ] (30-17, isrIrwgu, mò 3)

Eysw sqgu{ loiV lhu ijdU pweLEy scu soe ] (30-17, isrIrwgu, mò 3)

Asur szGwrY suiK vsY jo iqsu BwvY su hoe ]3] (30-18, isrIrwgu, mò 3)

jyhw sqgu{ kir jwixAw qyho jyhw suKu hoe ] (30-18, isrIrwgu, mò 3)

Ehu shsw mUly nwhI Bwa lwE jnu koe ] (30-19, isrIrwgu, mò 3)

nwnk Ek joiq due mUrqI sbid imlwvw hoe ]4]11]44] (30-19, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (31-1)

Amãqu Coif ibiKAw loBwxy syvw krih ivfwxI ] (31-1, isrIrwgu, mò 3)

Awpxw Drmu gvwvih bUJih nwhI Anidnu duiK ivhwxI ] (31-2, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK AzD n cyqhI fUib muE ibnu pwxI ]1] (31-2, isrIrwgu, mò 3)

mn ry sdw Bjhu hir srxweL ] (31-3, isrIrwgu, mò 3)

gur kw sbdu Azqir vsY qw hir ivsir n jweL ]1] rhwa ] (31-3, isrIrwgu, mò 3)

ehu srI{ mweAw kw puqlw ivic hamY dustI pweL ] (31-4, isrIrwgu, mò 3)

Awvxu jwxw jMmxu mrxw mnmuiK piq gvweL ] (31-4, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv sdw suKu pweAw joqI joiq imlweL ]2] (31-5, isrIrwgu, mò 3)

sqgur kI syvw Aiq suKwlI jo eCy so Plu pwE ] (31-5, isrIrwgu, mò 3)

jqu squ qpu pivqu srIrw hir hir mzin vswE ] (31-6, isrIrwgu, mò 3)

sdw Anzid rhY idnu rwqI imil pRIqm suKu pwE ]3] (31-6, isrIrwgu, mò 3)

jo sqgur kI srxwgqI ha iqn kY bil jwa ] (31-7, isrIrwgu, mò 3)

dir scY scI vifAweL shjy sic smwa ] (31-7, isrIrwgu, mò 3)

nwnk ndrI pweLEy gurmuiK myil imlwa ]4]12]45] (31-8, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (31-8)

mnmuK kmL kmwvxy ija dohwgix qin sIgw{ ] (31-9, isrIrwgu, mò 3)

syjY kzqu n AwveL inq inq hoe KuAw{ ] (31-9, isrIrwgu, mò 3)

ipr kw mhlu n pwveL nw dIsY G{ bw{ ]1] (31-10, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry ek min nwmu iDAwe ] (31-10, isrIrwgu, mò 3)

szqw szgiq imil rhY jip rwm nwmu suKu pwe ]1] rhwa ] (31-10, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK sdw sohwgxI ip{ rwiKAw ar Dwir ] (31-11, isrIrwgu, mò 3)

imTw bolih iniv clih syjY rvY Bqw{ ] (31-12, isrIrwgu, mò 3)

soBwvzqI sohwgxI ijn gur kw hyqu Apw{ ]2] (31-12, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig sqgu{ imlY jw BwgY kw ada hoe ] (31-13, isrIrwgu, mò 3)

Azqrhu duKu BRmu ktIEy suKu prwpiq hoe ] (31-13, isrIrwgu, mò 3)

gur kY BwxY jo clY duKu n pwvY koe ]3] (31-13, isrIrwgu, mò 3)

gur ky Bwxy ivic Amãqu hY shjy pwvY koe ] (31-14, isrIrwgu, mò 3)

ijnw prwpiq iqn pIAw hamY ivchu Koe ] (31-14, isrIrwgu, mò 3)

nwnk gurmuiK nwmu iDAweLEy sic imlwvw hoe ]4]13]46] (31-15, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (31-16)

jw ip{ jwxY Awpxw qnu mnu AgY Drye ] (31-16, isrIrwgu, mò 3)

sohwgxI kmL kmwvdIAw syeL kmL krye ] (31-16, isrIrwgu, mò 3)

shjy swic imlwvVw swcu vfweL dye ]1] (31-17, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry gur ibnu Bgiq n hoe ] (31-17, isrIrwgu, mò 3)

ibnu gur Bgiq n pweLEy jy locY sBu koe ]1] rhwa ] (31-17, isrIrwgu, mò 3)

lK carwsIh Py{ peAw kwmix dUjY Bwe ] (31-18, isrIrwgu, mò 3)

ibnu gur nId n AwveL duKI rYix ivhwe ] (31-19, isrIrwgu, mò 3)

ibnu sbdY ip{ n pweLEy ibrQw jnmu gvwe ]2] (31-19, isrIrwgu, mò 3)

ha ha krqI jgu iPrI nw Dnu sMpY nwil ] (32-1, isrIrwgu, mò 3)

AzDI nwmu n cyqeL sB bwDI jmkwil ] (32-1, isrIrwgu, mò 3)

sqguir imilEy Dnu pweAw hir nwmw irdY smwil ]3] (32-1, isrIrwgu, mò 3)

nwim rqy sy inrmly gur kY shij suBwe ] (32-2, isrIrwgu, mò 3)

mnu qnu rwqw rzg isa rsnw rsn rswe ] (32-3, isrIrwgu, mò 3)

nwnk rzgu n aqrY jo hir Duir CoifAw lwe ]4]14]47] (32-3, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (32-4)

gurmuiK øpw kry Bgiq kIjY ibnu gur Bgiq n hoeL ] (32-4, isrIrwgu, mò 3)

AwpY Awpu imlwE bUJY qw inrmlu hovY soeL ] (32-5, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa swcw swcI bwxI sbid imlwvw hoeL ]1] (32-5, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry BgiqhIxu kwhy jig AweAw ] (32-6, isrIrwgu, mò 3)

pUry gur kI syv n kInI ibrQw jnmu gvweAw ]1] rhwa ] (32-6, isrIrwgu, mò 3)

Awpy jgjIvnu suKdwqw Awpy bKis imlwE ] (32-7, isrIrwgu, mò 3)

jIA jzq E ikAw vycwry ikAw ko AwiK suxwE ] (32-7, isrIrwgu, mò 3)

gurmuiK Awpy dye vfweL Awpy syv krwE ]2] (32-8, isrIrwgu, mò 3)

dyiK kêtMbu moih loBwxw clidAw nwil n jweL ] (32-8, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv gux inDwnu pweAw iqs dI kIm n pweL ] (32-9, isrIrwgu, mò 3)

hir pRBu sKw mIqu pRBu myrw Azqy hoe sKweL ]3] (32-9, isrIrwgu, mò 3)

AwpxY min iciq khY khwE ibnu gur Awpu n jweL ] (32-10, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa dwqw Bgiq vClu hY kir ikrpw mzin vsweL ] (32-10, isrIrwgu, mò 3)

nwnk soBw suriq dye pRBu Awpy gurmuiK dy vifAweL ]4]15]48] (32-11, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (32-12)

Dnu jnnI ijin jweAw DNnu ipqw pRDwnu ] (32-12, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv suKu pweAw ivchu geAw gumwnu ] (32-12, isrIrwgu, mò 3)

dir syvin szq jn KVy pwein guxI inDwnu ]1] (32-13, isrIrwgu, mò 3)

myry mn gur muiK iDAwe hir soe ] (32-13, isrIrwgu, mò 3)

gur kw sbdu min vsY mnu qnu inrmlu hoe ]1] rhwa ] (32-14, isrIrwgu, mò 3)

kir ikrpw Gir AweAw Awpy imilAw Awe ] (32-14, isrIrwgu, mò 3)

gur sbdI swlwhIEy rzgy shij suBwe ] (32-15, isrIrwgu, mò 3)

scY sic smweAw imil rhY n ivCuiV jwe ]2] (32-15, isrIrwgu, mò 3)

jo ikCu krxw su kir rihAw Av{ n krxw jwe ] (32-16, isrIrwgu, mò 3)

icrI ivCuNny myilAnu sqgur pNnY pwe ] (32-16, isrIrwgu, mò 3)

Awpy kwr krwesI Av{ n krxw jwe ]3] (32-17, isrIrwgu, mò 3)

mnu qnu rqw rzg isa hamY qij ivkwr ] (32-17, isrIrwgu, mò 3)

Aihinis ihrdY riv rhY inrBa nwmu inrzkwr ] (32-18, isrIrwgu, mò 3)

nwnk Awip imlweAnu pUrY sbid Apwr ]4]16]49] (32-18, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (32-19)

goivdu guxI inDwnu hY Azqu n pweAw jwe ] (32-19, isrIrwgu, mò 3)

kQnI bdnI n pweLEy hamY ivchu jwe ] (32-19, isrIrwgu, mò 3)

sqguir imilEy sd BY rcY Awip vsY min Awe ]1] (33-1, isrIrwgu, mò 3)

BweL ry gurmuiK bUJY koe ] (33-1, isrIrwgu, mò 3)

ibnu bUJy kmL kmwvxy jnmu pdwrQu Koe ]1] rhwa ] (33-2, isrIrwgu, mò 3)

ijnI cwiKAw iqnI swdu pweAw ibnu cwKy Brim Bulwe ] (33-2, isrIrwgu, mò 3)

Amãqu swcw nwmu hY khxw kCU n jwe ] (33-3, isrIrwgu, mò 3)

pIvq hU prvwxu BeAw pUrY sbid smwe ]2] (33-3, isrIrwgu, mò 3)

Awpy dye q pweLEy ho{ krxw ikCU n jwe ] (33-4, isrIrwgu, mò 3)

dyvx vwly kY hiQ dwiq hY gu} duAwrY pwe ] (33-4, isrIrwgu, mò 3)

jyhw kIqonu qyhw hoAw jyhy kmL kmwe ]3] (33-5, isrIrwgu, mò 3)

jqu squ szjmu nwmu hY ivxu nwvY inrmlu n hoe ] (33-5, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig nwmu min vsY sbid imlwvw hoe ] (33-6, isrIrwgu, mò 3)

nwnk shjy hI rzig vrqdw hir gux pwvY soe ]4]17]50] (33-6, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (33-7)

kWeAw swDY arD qpu krY ivchu hamY n jwe ] (33-7, isrIrwgu, mò 3)

AiDAwqm kmL jy kry nwmu n kb hI pwe ] (33-8, isrIrwgu, mò 3)

gur kY sbid jIvqu mrY hir nwmu vsY min Awe ]1] (33-8, isrIrwgu, mò 3)

suix mn myry Bju sqgur srxw ] (33-9, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI CutIEy ibKu Bvjlu sbid gur qrxw ]1] rhwa ] (33-9, isrIrwgu, mò 3)

õY gux sBw Dwqu hY dUjw Bwa ivkw{ ] (33-10, isrIrwgu, mò 3)

pzifqu pVY bzDn moh bwDw nh bUJY ibiKAw ipAwir ] (33-10, isrIrwgu, mò 3)

sqguir imilEy qãkêtI CUtY caQY pid mukiq duAw{ ]2] (33-11, isrIrwgu, mò 3)

gur qy mwrgu pweLEy cUkY mohu gubw{ ] (33-11, isrIrwgu, mò 3)

sbid mrY qw aDrY pwE moK duAw{ ] (33-12, isrIrwgu, mò 3)

gur prswdI imil rhY scu nwmu krqw{ ]3] (33-12, isrIrwgu, mò 3)

ehu mnUAw Aiq sbl hY Cfy n ikqY apwe ] (33-13, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe duKu lwedw bhuqI dye sjwe ] (33-13, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwim lgy sy abry hamY sbid gvwe ]4]18]51] (33-14, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (33-14)

ikrpw kry gu{ pweLEy hir nwmo dye ÜãVwe ] (33-15, isrIrwgu, mò 3)

ibnu gur iknY n pweAo ibrQw jnmu gvwe ] (33-15, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK kmL kmwvxy drgh imlY sjwe ]1] (33-16, isrIrwgu, mò 3)

mn ry dUjw Bwa cukwe ] (33-16, isrIrwgu, mò 3)

Azqir qyrY hir vsY gur syvw suKu pwe ] rhwa ] (33-16, isrIrwgu, mò 3)

scu bwxI scu sbdu hY jw sic Dry ipAw{ ] (33-17, isrIrwgu, mò 3)

hir kw nwmu min vsY hamY kâoDu invwir ] (33-17, isrIrwgu, mò 3)

min inmLl nwmu iDAweLEy qw pwE moK duAw{ ]2] (33-18, isrIrwgu, mò 3)

hamY ivic jgu ibnsdw mir jMmY AwvY jwe ] (33-18, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK sbdu n jwxnI jwsin piq gvwe ] (33-19, isrIrwgu, mò 3)

gur syvw nwa pweLEy scy rhY smwe ]3] (33-19, isrIrwgu, mò 3)

sbid mzinEy gu{ pweLEy ivchu Awpu gvwe ] (34-1, isrIrwgu, mò 3)

Anidnu Bgiq kry sdw swcy kI ilv lwe ] (34-1, isrIrwgu, mò 3)

nwmu pdwrQu min visAw nwnk shij smwe ]4]19]52] (34-2, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (34-2)

ijnI purKI sqgu{ n syivAo sy duKIE jug cwir ] (34-3, isrIrwgu, mò 3)

Gir hodw purKu n pCwixAw AiBmwin muTy Ahzkwir ] (34-3, isrIrwgu, mò 3)

sqgu} ikAw iPtikAw mzig Qky szswir ] (34-4, isrIrwgu, mò 3)

scw sbdu n syivAo siB kwj svwrxhw{ ]1] (34-4, isrIrwgu, mò 3)

mn myry sdw hir vyKu hdUir ] (34-5, sRIrwgu, mò 3)

jnm mrn duKu prhrY sbid rihAw BrpUir ]1] rhwa ] (34-5, sRIrwgu, mò 3)

scu slwhin sy scy scw nwmu ADw{ ] (34-6, sRIrwgu, mò 3)

scI kwr kmwvxI scy nwil ipAw{ ] (34-6, sRIrwgu, mò 3)

scw swhu vrqdw koe n mytxhw{ ] (34-6, sRIrwgu, mò 3)

mnmuK mhlu n pwenI këiV muTy këiVAwr ]2] (34-7, sRIrwgu, mò 3)

hamY krqw jgu muAw gur ibnu Gor AzDw{ ] (34-7, sRIrwgu, mò 3)

mweAw moih ivswirAw suKdwqw dwqw{ ] (34-8, sRIrwgu, mò 3)

sqgu{ syvih qw abrih scu rKih ar Dwir ] (34-8, sRIrwgu, mò 3)

ikrpw qy hir pweLEy sic sbid vIcwir ]3] (34-9, sRIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv mnu inrmlw hamY qij ivkwr ] (34-9, sRIrwgu, mò 3)

Awpu Coif jIvq mrY gur kY sbid vIcwr ] (34-10, sRIrwgu, mò 3)

DzDw Dwvq rih gE lwgw swic ipAw{ ] (34-10, sRIrwgu, mò 3)

sic rqy muK ajly iqqu swcY drbwir ]4] (34-11, sRIrwgu, mò 3)

sqgu{ purKu n mzinAo sbid n lgo ipAw{ ] (34-11, isrIrwgu, mò 3)

esnwnu dwnu jyqw krih dUjY Bwe KuAw{ ] (34-12, isrIrwgu, mò 3)

hir jIa AwpxI øpw kry qw lwgY nwm ipAw{ ] (34-12, isrIrwgu, mò 3)

nwnk nwmu smwil qU gur kY hyiq Apwir ]5]20]53] (34-13, isrIrwgu, mò 3)

isrIrwgu mhlw 3 ] (34-13)

iksu ha syvI ikAw jpu krI sqgur pUCa jwe ] (34-13, isrIrwgu, mò 3)

sqgur kw Bwxw mzin leL ivchu Awpu gvwe ] (34-14, isrIrwgu, mò 3)

Ehw syvw cwkrI nwmu vsY min Awe ] (34-14, isrIrwgu, mò 3)

nwmY hI qy suKu pweLEy scY sbid suhwe ]1] (34-15, isrIrwgu, mò 3)

mn myry Anidnu jwgu hir cyiq ] (34-15, isrIrwgu, mò 3)

AwpxI KyqI riK lY këzj pVYgI Kyiq ]1] rhwa ] (34-16, isrIrwgu, mò 3)

mn kIAw eCw pUrIAw sbid rihAw BrpUir ] (34-16, isrIrwgu, mò 3)

BY Bwe Bgiq krih idnu rwqI hir jIa vyKY sdw hdUir ] (34-17, isrIrwgu, mò 3)

scY sbid sdw mnu rwqw BRmu geAw srIrhu dUir ] (34-17, isrIrwgu, mò 3)

inrmlu swihbu pweAw swcw guxI ghI{ ]2] (34-18, isrIrwgu, mò 3)

jo jwgy sy abry sUqy gE muhwe ] (34-18, isrIrwgu, mò 3)

scw sbdu n pCwixAo supnw geAw ivhwe ] (34-19, isrIrwgu, mò 3)

suzöy Gr kw pwhuxw ija AweAw iqa jwe ] (34-19, isrIrwgu, mò 3)

mnmuK jnmu ibrQw geAw ikAw muhu dysI jwe ]3] (35-1, isrIrwgu, mò 3)

sB ikCu Awpy Awip hY hamY ivic khnu n jwe ] (35-1, isrIrwgu, mò 3)

gur kY sbid pCwxIEy duKu hamY ivchu gvwe ] (35-2, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syvin Awpxw ha iqn kY lwga pwe ] (35-2, isrIrwgu, mò 3)

nwnk dir scY sicAwr hih ha iqn bilhwrY jwa ]4]21]54] (35-3, isrIrwgu, mò 3)tải về 2.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương