I. Unit 2 : / Λ / and / a : / / Λ /: study, cousin, love, wonderfultải về 165.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích165.95 Kb.
#30067
Đề cương ôn thi học kỳ I Khối 10 – Môn ANH VĂN ( NH 2010- 2011)

A. Pronunciation :

I. Unit 2 : / Λ / and / a : /

/ Λ /: study , cousin , love , wonderful

/ a : / : father , target , guitar, far

II. Unit 3 : / æ / and / e /

/ æ / : man , pan , sad, sand

/ e /: said , met , send , bed

III. Unit 4 / ө/ and / ө: /

/ ө/ : top , wrong , doctor , boss

/ ө: /: call , sport , talk , four

IV. Unit 5: / u /and / u:/

/ u /: put , look , cook , foot

/ u:/ :fruit , food , school , June


V. Unit 6 : / ə / and / ə: /

/ ə / : teacher , another , about , pagoda

/ ə: / : bird, term , church , work

VI. Unit 7 : / ei / / ai / and / өi /

/ ei /: they , play , today , afraid

/ ai / : buy , type , life , height

/ өi /: noise , voice , destroy , enjoy

VII. Unit 8 : / au / and / ou /

/ au /: house , cow , town , mouse

/ өu / : coat , phone , note , know


B. Grammar :

I. WH- QUESTIONS :

 1. Đối với câu có động từTO BE :

Ex : Why is she silent ?

Question word + be + subject +( complement )?

 1. Đối với câu có các modal verbs( may , might , can , could , must , ought to ):

Ex : When can you finish this work ?

Question word + modal verb + subject + main verb ?

 1. Đối với câu có động từ thường :

Ex : - Where do you live ? - When did they get married ?

Question word + do / does / did + subject + main verb ?

 1. Đối với các thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành :

Ex : How long have you learned English ?

Question word + has / have / had + subject + past participle ?

II. GERUND AND TO – INFINITIVE :

Function

GERUNDS

TO – INFINITIVES

Subject

Learning English is interesting .

To solve the traffic problems seems impossible .

Object

He suggested going to the cinema .

We hope to pass the next exam with high marks

Complement

His favourite sport is swimming

His greatest wish is to become a famous doctor

Object of prep / adjective

He is fond of singing

It is easy to learn English .

Hãy sắp xếp các động từ sau đây theo đúng cột :

choose -decide -enjoy -finish -mind - promise -miss -practice - postpone - suggest -plan - refuse

seem - tend - avoid - threaten -hope - intend -deny -agree -admit - delay - expect - consider

Verb + Verb-ing

Verb + to infinitive

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………III. THE SIMPLE PRESENT ( Thì hiện tại đơn ) :

1. / Formation : 1. Affirmative : S + …………………………………….

2. Negative : S + …………………………………….

3. Question : …………………………………………. ?

2 / Usage :

Ex : The sun ……………………..( rise ) in the East and ………………… ( set ) in the West .

a. Được dùng để chỉ chân lý

Ex : I usually ………………………( get up) at 5 o’clock in the morning .

b. Để diển tả thói quen ở hiện tại . Nó được dùng với các trạng từ : often , generally , everyday , always , sometimes , never ...

IV. THE SIMPLE PAST ( Thì quá khứ đơn ):

1 Formation : 1. Affirmative : S + …………………………………….

2. Negative : S + …………………………………….

3. Question : …………………………………………. ?

2. Usage :

Thì quá khứ đơn được sử dụng trong các trường hợp sau : 1. Diễn tả một hành động, 1 sự kiện hoặc 1 tình huống đã xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm xác định trong quá khứ

Ex : My friend , Nam ………………… ( leave ) the city two weeks ago .

I …………………….. ( lose ) my keys yesterday morning. 1. Kể lại một chuỗi hành động đã xảy ra trong quá khứ .

Ex : The man ……………..( come ) to the door , …………………….( unlock) it , ………………….( enter) the room , ………………( go ) to the bed and ………………( lie ) down on it

 • Signal words: last week / month / year , two days / three months / four years ago / yesterday– in 1990

V. PAST PERFECT( Thì quá khứ hoàn thành) :

1. Form : Affirmative : S +……………………………………

Negative : S + ………………………………….

Question : ………………………………………. ?

2. Usage :

Ex : Tom ……………………………….( finish ) his homework before he went to bed .

Yesterday , I ………………………. ( return ) home before lunchtime .

Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động hay một sự việc xảy ra trước hành động khác trong trong quá khứ hay trước một khoảng thời gian trong quá khứ .

* Signal words :already – just – never – not yet – once – until that day – before – after – when – as soon as – by the time

VI. THE PRESENT PERFECT TENSE( Thì hiện tại hoàn thành ) :

1. Form : Affirmative : S +……………………………………

Negative : S + ………………………………….

Question : ………………………………………. ?

2. Usage :

Ex 1: I………………………….( just return) from England .

He …………………….. ( just finish ) his homework .

a. Diển tả hành động vừa mới xảy ra . Trong trường hợp này just đặt giữa have và PP .

Ex2 : I ……………………………. ( meet ) him somewhere .

She ………………………….. ( lose ) her keys.

b. Diển tả hành động xảy ra tại một thời điểm không xác định trong quá khứ .

Ex3: We ………………………… ( learn ) English for three years .

My family …………………….. ( live ) in Hue since 1999 .

c. Diển tả hành động bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại hoặc tương lai

*For : Được dùng trước khoảng thời gian .( A period of time )

Ex: She ……….. ………….. ( be ) out for three hours .

*Since : Được dùng trước mốc thời gian .( A point of time )

Ex: We ……………………….. ( live ) in Da Nang since 2002.

* Signal words :already – just – never – not yet – until now - so far- since – for – recently

VII. THE PRESENT PERFECT PASSIVE (Thì hiện tại hoàn thành bị động ) :

Form : Affirmative : S +……………………………………

Negative : S + ………………………………….

Question : ………………………………………. ?

Ex : Two bottles of wine …………………………….( lay ) on the table .

A bridge …………………………( build ) across the river .

A man – made satellite ……………………………….. ( send) into space .VIII. THE PRESENT CONTINOUS TENSE( Thì hiện tại tiếp diễn ) :

1. Form : Affirmative : S +……………………………………

Negative : S + ………………………………….

Question : ………………………………………. ?

2. Uses :

Ex : I …………………………… ( read ) a book now .

She ………………………. ( cook ) dinner at the moment .

Where is your father ? He …………………………..( work ) in the garden .

a. Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả 1 hành động đang diễn ra ( tại thời điểm đang nói .)

Ex : I ………………………… ( fly ) to London this Friday .

We ……………………….. ( play ) tennis this afternoon .

b. Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả một dự định , một kế hoạch trong tương lai

( Phải đi kèm với trạng từ chỉ tương lai )

Signal words : now , at present , at the momentIX. TO BE GOING TO + INFINITIVE ( Tương lai dự định ) :

1. Form : Affirmative : S +……………………………………

Negative : S + ………………………………….

Question : ……………………………………….

2. Uses :

Examples : I ………………………………. ( move ) house this month .

My parents …………………………. their jobs after my graduation .

…………….. you ……………………… ( visit ) Dalat this year ?

………… he ………………………… ( help ) the children ?

a. Thì tương lai với TO BE GOING TO + INFINITIVE dùng để chỉ một dự định , 1 kế hoạch trong tương lai .

Ex : Look ! There are a lot of black clouds in the sky . It ……………………………….. ( rain ) .

b. Diễn tả 1 hành động mà hiện tượng của nó đã xuất hiện ở hiện tại .X. THE + ADJECTIVE :

Ex : The young ………………………….( have) future in their hands .The sick ……………………….( be ) taken care of by the doctors .

1. Ta có thể thành lập danh từ bằng cách thêm “ the” vào tính từ .

2. Danh từ tập hợp được dùng như danh từ số nhiều nên động từ theo sau nó được dùng ở số nhiều

XI. USED TO + INFINITIVE :

1. Form : Affirmative : S +……………………………………

Negative : S + ………………………………….

Question : ………………………………………. ?

2. Usage :

Ex 1 : He used to smoke 20 cigarettes a day , but now he doesn’t smoke any more .

1. Used to được dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ ( bây giờ không còn nữa ).

Ex 2: There used to be a post office here .

2. Used to cũng có thể dùng để chỉ tình trạng trong quá khứ .

XII. “ WHICH “ AS A CONNECTOR .

Ex : 1. She can’t speak English . It is a disadvantage .

- She can’t speak English , ………………………………………………….

2. She couldn’t come to the party . It was a pity .

-She couldn’t come to the party ,……………………………………………..

WHICH được dùng để thay thế cho một mệnh đề đứng trước nó

XIII . BECAUSE OF AND IN SPITE OF :

Complete the sentences with because of or in spite of :

Ex: We went to the countryside ___________________ the rain .

We didn’t go to the countryside __________________ the rain.

Because of = Because để chỉ lý do .

In spite of = Although đểchỉ sự nhượng bộ .

In spite of + noun ( phrase ) / V-ing ( phrase )

Because of + noun ( phrase ) / V-ing ( phrase )


 1. I didn’t go to the party because I was tired .

- I didn’t go to the party ……………………………………………………………

 1. We were late because there was a traffic jam .

- We were late ………………………………………………………………………

 1. We went out although it was raining .

- We went out…………………………………………………………………………..

 1. Although the weather was cold , we all wore shorts .

-………………………………………, we all wore shorts .
XIV. WHO , WHOM , WHICH , THAT

 1. WHICH : Which thay cho từ đi trước chỉ vật hoặc con vật , làm chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ của động từ trong MĐQH.

Ex: The book is very interesting .The book is on the table .

………………………………………………………………………………………………………………… 1. WHO thay cho từ đi trước chỉ người , làm chức năng chủ ngữ của động từ trong MĐQH.

Ex: The man is my uncle .The man is standing over there .

………………………………………………………………………………………………………………… 1. WHOM thay cho từ đi trước chỉ người , làm chức năng tân ngữ của động từ trong MĐQH.

Ex : The woman is my aunt .You met her yesterday .

…………………………………………………………………………………………………………………THAT thay cho từ đi trước chỉ người , chỉ vật làm chức năng chủ ngữ cũng như tân ngữ của động từ trong MĐQH.

Ex :The man that is standing over there is my uncle .Notes :

 1. That không được dùng với mệnh đề quan hệ không giới hạn .

Ex : Nam , who is wearing a green sweater , is my friend

 1. That không được dùng sau giới từ

Ex : The man about whom you are talking is my uncle

 1. Bắt buộc phải dùngTHAT khi nó thay thế cho tính từ so sánh bậc nhất.

Ex : He’s the best doctor that I have ever known .

Nam is the only boy that she likes . 1. Ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ khi đại từ quan hệ đó làm chức năng tân ngữ.

Ex : This is the CD ( which ) I bought yesterday .

She often writes letters to the man ( whom ) she likes .XV. CONDITIONAL SENTENCES : Type I ( Probable condition )

IF CLAUSE

( simple present )

MAIN CLAUSE

( will / shall / can + verb )

Ex : If we ……………….( widen ) the roads , cars and lorries …………………... ( get ) to our village .

If we ………………. ( build ) a football ground , young people ……………………. ( play ) sports

It the weather …………….. ( be ) nice tomorrow , we………………………. ( go ) picnic .

* Câu điều kiện loại I để chỉ một khả năng có thể có được ở hiện tại hoặc tương laiXVI. REPORTED SPEECH WITH STATEMENTS : Câu tường thuật với loại câu phát biểu

Examples :

He said : “ I usually go to school on time .”

- He said ( that )……………………………….. ……………………………………………………….

She said : “ I can play the piano .”

- She said ( that )……………………………………. the piano .

He said : “ I am going back to my country .”

- He said ( that )………………………………………………… back to ……………….. country .

She said : “ I shall come here to take this book tomorrow .”

- She told me ( that )………………………………………………………………………………………

She said : “ I have just written him a letter .”

-She said ( that) ……………………………………………………………………………………….

He said :” I saw you on the street yesterday “.

He told me ( that )…………………………………………………………………………………………

Rules :

1. Nếu động từ giới thiệu ở thì quá khứ đơn thì động từ trong mệnh đề tường thuật phải lùi lại một thì
Câu nói trực tiếp


Câu nói gián tiếp

Simple present

Present continuous

Simple past

Present perfect

will

Can

Must


……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
2. Đặt liên từ that trước câu nói gián tiếp thay cho hai chấm ở câu trưc tiếp rồi bỏ dấu ngoặc đi ( that có thể được hiểu ngầm )

3. Thay đổi đại từ và tính từ sở hữu cho phù hợp

4. Thay đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn ( nếu có )Câu nói trực tiếp

Câu nói gián tiếp

Câu nói trực tiếp

Câu nói gián tiếp

this


these

now


here

today

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

tomorrow

yesterday

next week

last week

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….……………………………………….


EXERCISES :

I. Pick out the words whose underlined part is pronounced differently from the others :

 1. a. farther b. charge c. guitar d. grammar

 2. a. put b. full c. but d. push

 3. a. stall b. chat c. talk d. water

 4. a. job b. sport c. airport d. before

 5. a. floor b. food c. school d. tooth

 6. a. church b. furniture c. excursion d. survive

 7. a. height b. eight c. neighbour d. weight

 8. a. realize b. climb c. wildlife d. risen

 9. a. enjoy b. pagoda c. spoil d. destroy

 10. a. shout b. bowl c. about d. cow

II. Choose the best word or phrase to complete each sentence.

 1. “ ( Where / When / what / Who ) did you meet last night ?” – “ Mrs. Pike ”

 2. When he arrived , everyone ( left / had left / leaves / would leave )

 3. He came to congratulate me, ( who / that / which / whom ) seemed a surprise to everyone.

 4. He is interested in ( listen / listening / to listen / listened ) to classical music.

 5. We ( are going to hold / will hold / hold / are holding ) a party next week.

 6. I suddenly remembered I ( had left / would leave / leave / have left ) my wallet on the bus.

 7. The girl ( who / which / whom / whose ) is standing over there is Mr. Andrew ‘s niece.

 8. She studies hard ( meet / to meet / met / meeting ) her parents’ expectation.

 9. If I have free time tomorrow, I ( will go / go / went / would go ) to cinema with you.

 10. ( Despite / Although / Because / Because of ) we live on the same street , we hardly ever see each other

 11. Marie Curie harbored the dream of a (scientist /scientific / science / scientifical )career which was impossible for a woman at her time.

 12. When I was a child, I (was used to / was used for / used for / used to ) go to the zoo with my father on Sundays.

 13. This is Mr. White, (whom /who / whose that ) invention has helped hundreds of deaf people.

 14. If he ( worked / works / has worked/ will work )harder, the results will be better.

 15. I like ( listen / to listening / listening / listened )to music while I’m studying.

 16. The meeting had been cancelled ( because / because of / despite / although )the chairman ’s absence.

 17. We haven’t seen each other ( since / for / before / after ) we left school.

 18. I don’t know why he avoids ( to meet / meet/ being meet /meeting ) me.

 19. We decided to eat out ( although / because / despite / because of )the weather was bad.

 20. After the death of her husband, she had to take charge (in / or / of / with ) educating the children by herself.

 21. ( With / Thanks to / On / On behalf of ) television, people can get the latest information and enjoy interesting programmes.

 22. What do you use the Internet ( to / with / of / for ) ?

 23. I ( spend / waste / take / consume) most of the time surfing the web a day.

 24. It is compulsory for students ( to wear / wear / wearing / wore ) uniforms .

 25. While he ( stared / has stared / was staring / had stared ) at the poster, a door behind him opened.

 26. He missed the bus because the alarm clock didn’t ( go off / rings /went off / rang ) .

 27. Lindsay Lewis ( did / made / had done / had made ) research at Bristol University in the 19810s .

 28. Could you (explain / remember / show / say ) me how to use this new telephone?

 29. My mother is busy ( do / to do / to have done / doing ) the cooking now.

 30. Marie Curie was the first women in France ( being / be / to be / been ) a university professor.

 31. We should read different kinds of books ( to widen / widen / widening / widened ) our general knowledge .

 32. A new bridge ( is built / was built / has been built /were built )across the river recently.

 33. The man ( whose / that / which / whom ) is standing over there is my father’s friend.

 34. What ( will you do / are you doing / do you do / have you done ) this evening ?

 35. He’s always late for class, ( which / that / what / who ) annoys the teacher.

 36. ( How many / How long / What time / How much) does it take you to get to school ?

 37. English is considered as the most important (way / means / method / access ) of communication.

 38. She arranged ( to meet / to be meeting / meeting / to have met ) her friends in the evening.

 39. Tom has the fun of (collecting / gathering / raising / picking )stamps.

 40. Our teacher always encourages ( we try our best / us try our best / we to try our best / us to try our best ).

III. Complete the sentences . Put the verbs in brackets into the correct forms .

  1. Trees ________________more quickly in summer than in winter . (grow )

  2. We seldom (have ) ____________dinner before 6 o'clock.

  3. He ____________ away most of his old books when he moved house . ( throw )

  4. Two days ago I ___________ ( meet ) an old friend who I ___________________ ( not /see ) for years .

  5. Tom ( finish ) ____________________ his lessons before he (go )_______________ to bed .

  6. How long _____________they _______________( know ) each other ?

  7. Thousands of people _____________________(kill ) in the earthquake so far .

  8. It’s already 36 0 C . It (be) ___________________ very hot today .

  9. I (not use ) __________________ this motorbike this evening , so you can have it .

  10. I’m afraid I can’t come to dinner on Sunday . I ( meet) _______________ my brother .

  11. The weather ( be ) _______________________rather cold since Christmas .

  12. If it (not rain) _________________ , we will have the party outside .

 1. I (do) _________________an exercise on the present tenses at this moment.

 2. It (be) very cold in winter.

 3. She (lose) ______her English dictionary .

 4. My sister (write) ________________a novel since last year .

 5. ___________you ( watch) ____________TV last night?

 6. I (read) _________________the novel written by Jack London several times before.

 7. They (go) ____ home after they (finish) _________________their work.

 8. When we (come) ______________to the stadium, the match (already, begin) ___________________

 9. Before she (watch) TV, she (do) ______________________her homework.

IV. Fill each blank with one suitable question words

 1. ........................................ is your favorite subject ?

 2. ........................................did you go after class yesterday ?

 3. ........................................does the first semester end ?

 4. ........................................has Ms Lee been teaching in this school ?

 5. ........................................ did that book cost ?

 6. ........................................ book is that ?

 7. ........................................ruler do you want ?Red or blue ?

 8. ........................................is going to teach us Maths this year ?

 9. ........................................did you talk to at the school canteen today ?

 10. ........................................time does the first lesson begin ?

V. Make questions for the underlined words :

  1. We often have dinner at 700 pm .

  2. My father is an engineer.

  3. She was born in Da Nang in 1985.

  4. There are forty-five students in my class.

  5. The concert started at 7.30 p.m .

  6. We have learnt English for five years

  7. She couldn’t go to school yesterday because she was sick .

  8. I met your brother at the party last night .

  9. Her favorite subject is English

  10. My aunt lives in New York

  11. I bought this car about 5 years ago .

  12. They go to the countryside one or twice a month.

  13. I want to learn English because It is very interesting and I want to get a job in a foreign company .

  14. I went to the cinema with my friends .

  15. It takes me about half an hour to go to my office by motorbike .

VI. Use the correct form of the verbs in brackets :

 1. My friend was in a difficult situation , so I agreed ( lend ) ……………………… him some money .

 2. The doctor advised him ( give up ) ……………………….. ( drink) ……………………… .

 3. She was hungry , so I suggested ( have ) ……………………… dinner .

 4. He threatened ( call ) ………………....... the police if we didn’t stop ( make ) ……………………the noise .

 5. I practiced ( do )……………………… some of the memory exercises .

 6. I am not in a hurry . I don’t mind ………………………… ( wait )

 7. He felt tired so he stopped ………………….. a cup of tea. ( have )

 8. Would you mind ……………………. that problem again? ( explain )

 9. Don't forget ……………………….. me a phone when you get there. ( send )

 10. He persuaded his parents ……………………….. him some money . ( lend )

VII. Complete the sentences with used to + a suitable verb .

  1. My father gave up smoking three years ago . He ………………………… a packet of cigarette a day.

  2. They came to live in Da Nang a few years ago .They ……………………………………. in Dalat .

  3. My sister …………………………. a bicycle , but last month she sold it and bought a new motorbike.

  4. There ……………………………a post office opposite my house , but it closed a long time ago .

  5. When you lived in Hanoi , ……………………………. to the cinema ?

  6. My brother rarely eats ice cream now , but he ……………………………it when he was a child .

  7. Tom ……………………………. . my best friend , but we aren’t friends any longer .

  8. My brother gave up drinking coffee last month . He ………………………….every morning .

  9. It only takes me about 30 minutes to go to school since the new road was opened . It ……………… …………….. more than 45 minutes .

VIII. Change these statements into the passive voice :

 1. He has driven them to the airport safely.

……………………………………………………………………………………………………………

 1. They have spent a lot of money for the trip .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. He has made many mistakes in his writing .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. They have laid three bottles of water on the table .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Nobody has invited me to the party .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. The police have just arrested three robbers.

……………………………………………………………………………………………………………

 1. They have built a new hospital on this street .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. My mother has just made a beautiful birthday cake .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. I have just prepared the dinner .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Up to now, the teacher has given our class five tests.

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Somebody has taken my books away .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. He has bought a new suit .

…………………………………………………………………………………………

 1. They haven’t paid the telephone bill yet .

…………………………………………………………………………………………

 1. They have shown many interesting films at this cinema .

……………………………………………………………………………………………………………

 1. They have sold a large numbers of home computers recently.

…………………………………………………………………………………………
IX . Change these statements into the reported speech :

 1. My mother said ,” I am going to Dalat tomorrow .”

…………………………………………………………………………………………

 1. He said to me ,” I have finished my work .”

…………………………………………………………………………………………

 1. The boy said to me , “ I can’t do this exercise because it is very difficult .”

…………………………………………………………………………………………

 1. "I don't like this film", Betty said to Bill .

…………………………………………………………………………………………

 1. Jennifer said ,” We are having champagne tonight .”

…………………………………………………………………………………………

 1. He said ,” I won the gold medal last year .”

…………………………………………………………………………………………

 1. “ I wrote to him yesterday “, she said .

…………………………………………………………………………………………

 1. “ I knew nothing about this problem ,” she said

…………………………………………………………………………………………

 1. “ I attended the meeting last night . It was fun , “ Linda said to me .

…………………………………………………………………………………………

 1. “ I’ll share the rent with you ,” Bill said to me .

…………………………………………………………………………………………

 1. We said to them, "Your houses are very nice.'

…………………………………………………………………………………………

 1. My friend said, " I lived in the country for two years before I moved here."

…………………………………………………………………………………………

 1. "Many people died after the earthquake last night," the report said .

…………………………………………………………………………………………

 1. " I saw you this morning." he said to me .

…………………………………………………………………………………………

X. Combine these pairs of sentences , using a relative pronoun where necessary :

 1. He works in a factory . It makes cars .

..........................................................................................................................................................

 1. The man is a famous scientist . You visited him last month .

..........................................................................................................................................................

 1. I don’t like people . They talk too loudly .

..........................................................................................................................................................

 1. That’s the motorbike . Its brakes are being repaired .

.........................................................................................................................................................

 1. Here are the exercises. You must do them today .

..........................................................................................................................................................

 1. Children like the books . They have coloured pictures.

..........................................................................................................................................................

 1. The noise woke everybody up. He made it.

..........................................................................................................................................................

 1. The book can't be found in the library. I need it.

..........................................................................................................................................................

 1. The students are lazy . They were punished by the teacher.

..........................................................................................................................................................

 1. The man is Mr. Pike . You saw him yesterday.

..........................................................................................................................................................

XI. Complete each sentence with a word formed from the word in bracket

 1. Television is one of the cheapest forms of ………………….. . ……..( entertain )

 2. Some students find it hard to learn English ……………. …………. . ( pronounce )

 3. Our company has just undergone some major ……………………….. changes . ( technology )

 4. She was ……………… …….… to go camping with her class. ( allow )

 5. When it rains , the roads get very …………………….. . ( mud )

 6. With the ……………………………. of information technology , we can now send message from one computer to another . ( develop )

 7. Television can make things more …………………………. because it presents information in a more ……………………… way . ( memory – effect )

 8. Television makes us aware of our ……………………….. responsibilities . ( globe)

 9. His ………………………. in the exam didn’t depress him . ( fail )

 10. John should pay more …………………………. in class . ( attend )

 11. What makes computer a …………………………. device ?( miracle )

 12. All the ………………………… in the conference had an opportunity to speak . ( participate )

 13. Information technology is very …………………………….to our lives . ( use )

 14. Marie Curie always harboured the dream of being a ………………………. . ( science )

 15. We need some new …………………………….. instruments for our laboratory . ( science )

 16. My brother enjoys studying physics . He wants to become a ……………………….. . ( physics )

 17. The radium institute was …………………………… in 1914 . ( found )

 18. His ……………………… caused him to work hard .( ambitious )

 19. The only problem she seems to have is getting her parents’ ……………………….. . ( permit )

 20. The computer was the most wonderful ………………………… in the 20th century . ( invent )

XII. Read the passage and answer the questions :

For the last few months I have spent every Saturday in my flat and have done nothing more exciting than work at home, read the newspapers and watch television . I had begun feeling bored with this and so, last weekend I thought I would do something different . I rang several of my friends and decided to go to London for the day . I was really excited I hadn’t been to London since I was ten . We decided to go by coach as this was by far the cheapest means of transport that was available even though it meant that we needed to get up very early . Once in London we decided to take a sightseeing tour as we wanted to see some of the famous buildings . After the tour we bought some sandwiches and ate them in a small park . In the afternoon two of us went shopping and the others went to the theaters . We met up again at 6.30p.m and went to a small restaurant in Soho. The meal was really good but , unfortunately, it took much longer than we had expected . We had to get a taxi back to coach station .Luckily , we got there just two minutes before our coach left . 1. Whom did the writer go to London with ?

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Why did he feel so excited about going to London ?

………………………………………………………………………………………………………………

 1. What did they do after the tour ?

………………………………………………………………………………………………………………

 1. How did they return home ?

.....................................................................................................................................................

XIII. Read the passage and then fill in each blank with ONE suitable word :

Computers have become part of our daily lives . We visit shops , offices, and places of scenic beauty . With the help of computers. We pay bills prepared (1 ) _______________ computers. We (2)______________ newspapers and magazines which have been produced on computers . We receive letters from and send letters (3)_____________ almost every part of the world with the help of computers . And we can (4) ________________ foreign languages on computers .XIV. Rewrite the following sentences , beginning with the given words :

 1. My father no longer smokes cigarettes.

My father used …………………………………………………………………………………………

 1. She is pleased to meet her cousin again .

She looks forward ………………………………………………………………………………………

 1. I’ve arranged to meet Mr. Allen tomorrow morning .

I am ………………………………………………………………………………………………………

 1. Because he was ill , he had to cancel the appointment .

Because of ……………………………………………………………………………………………..

 1. Although he was ill , he managed to come to school .

In spite of ………………………………………………………………………………………………

 1. We studied English five years ago .

We have ………………………………………………………………………………………………..

 1. He often spends fifteen minutes leading the buffalo to the field .

It often takes ……………………………………………………………………………………………

 1. They said ,” We are having a party tonight .”

They told me that ………………………………………………………………………………………….

 1. My brother will have enough money . He will buy an English- Vietnamese dictionary .

If my brother ……………………………………………………………………………………………

 1. They have just introduced a new style of jeans in the USA .

A new style of jeans……………………………………………………………………………………

 1. They won the gold medal at last , and this delighted the school .

They won the gold medal at last , …………………………………………………………………..

 1. Because the house was in bad condition , the council had to demolish it .

Because of ……………………………………………………………………………………………

 1. Although Mary stayed up late , she got up early the next morning .

In spite of ……………………………………………………………………………………………….

 1. There’s a party at our house next week .

Next week we ………………………………………………………………………………………….

 1. Because the weather is cold , the crops are late this year .

Because of ………………………………………………………………………………………………

 1. Can you help me find the man ? He saved the little girl .

Can you help me………………………………………………………………………………………..

 1. They have shown more than 50 films in Hanoi since June .

More than 50 films …………………………………………………………………………………….

 1. He got bad marks because he was careless in writing .

Because of ………………………………………………………………………………………….

 1. The weather will be fine . I’ll go for a swim .

If ……………………………………………………………………………………………………..

 1. You won’t pass your examination if you don’t work hard .

Unless …………………………………………………………………………………………..


Sở Giáo Dục & Đào Tạo         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  - NH 2008 -2009

Trường THPT Thái Phiên                  Môn : Tiếng Anh Lớp 10  Chương trình CHUẨN

                                                                                        Thời gian : 45 phút

  ĐỀ CHÍNH THỨC                                                  ( Học sinh làm bài trên giấy thi )

 

I. Choose the best answer to complete each sentence. ( 3ms )

 1. Computer is an electronic storage device ( which / what / where / who ) manages large collections   

     of data.

 2. They are repairing my motorbike. It will be ready ( since / for / in /at ) thirty minutes.

 3. ( Cell phone / CD-ROM / Camcorder / Modem ) is a camera which records moving pictures and  sounds.

 4. It was a nice day, so we decided ( go / to go / to going / going ) for a walk.

 5. Look! Smoke ( comes / came / come / is coming ) out of that window.

 6. Life is all right if you have a job, but things are not so easy for the ( poor / unemployed / young /

     dead ).

 7. ( In spite of / Although / Because / Because of ) her poor health, she studies very hard for the

     exam.

 8. The robbers ( were caught / caught / have been caught / have caught ) by the police last night.

 9. People ( whose / who / whom / that ) outlook on life is optimistic are usually happy people.

10. Last  summer, they had ( a two-week’s / a two-weeks / two-week / a two-week ) holiday in Hanoi .

11. Correcting the writing tasks of the students is always ( consuming-time / time-consuming /

     time-consumed / consumed time ).

12. There ( has been / have been / was / were ) many visitors to this country since last year.

 II. Read the following passage and answer the questions. ( 2ms )

    The best thing about television is that it is cheap, funny and educational. As a home entertainment, TV has rapidly become more popular than any other forms. It is also one of man’s most important means of communication.

    Television brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house and watch the President make a speech or visit a foreign country. Through TV, home viewers can see and learn about people, places and things in far away lands. TV even takes its viewers out of this world. It brings them coverage of America ’s astronauts as the astronauts explore outer space.

    In addition all these things, television brings its viewers a steady stream of programs that are designed to entertain. In fact, TV provides many more entertainment programs than any other kind. The programs include motion pictures, light comedies, dramas and sporting events.

   Questions :

   1. Why has television become more popular than any other communications?

   2. What does it bring into millions of homes?

   3. What can we know about the world by TV?

   4. Name some programs on TV that are designed to entertain.

III. Complete each sentence with the correct form of the word in parentheses. ( 2ms )

   1. This experience caused him much .............. suffering. ( mentally )

   2. He asked his teacher for .............. to go home earlier. ( permit )

   3. A new hospital for the poor has been .............. in our city. ( build )

   4. Marie Curie was the first woman in France ............. a university professor.( be ) 

IV. Fill in each gap with ONE suitable word. ( 1m )

     Charles Dickens , a social novelist, was born at Portsmouth . His father, a poor government servant, (1) ………… arrested and imprisoned for debt. Therefore he had (2) ………… earn his living at eleven in a factory. Dickens had very little schooling. Most of his (3) ………… was acquired from the books he read and the experiences he lived. Later he taught himself short-hand and (4) ………… a newspaper reporter.

 

V. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same. ( 2ms )

   1. Because the sea was rough, the ferry couldn’t sail.

       Because of ………………………………………………………….

   2. Nobody has used the old house in the village for a long time.

       The old house ………………………………………………………

   3. Ann offered to put me up for the night. This was very kind of her.

       Ann  ………………………………………………………...............

   4. They have planned to pay a visit to some caves near Huong Pagoda.

       They are ……………………………………………………………    

 

  

                                                          The end


THE FIRST SEMESTER SAMPLE TEST

Time : 45 minutesI. Choose the best answer to complete each sentence . ( 3 ms)

 1. The meeting has been cancelled ( because / because of / despite /although)the chairman ’s absence.

 2. What do you use the Internet ( to / with / of / for ) ?

 3. I ( spend / waste / take / consume ) most of the time surfing the web a day.

 4. She needs ( to improve / improve / improved / improving ) her speaking skill.

 5. He ‘s always late for class, ( which / that / what / who ) annoys the teacher.

 6. English is considered as the most important (way / means / method / access ) of communication.

 7. I don’t know why he avoids (to meet / meet / being met / meeting ) me.

 8. When I was a child, I (was used to / was used for/ used for/ used to) go to the zoo with my father on Sundays.

 9. When Marie first went to Paris, she had very little money to live ( in / on / at / by ) .

 10. The house was very quiet when I got home . Everybody ( has gone / went / had gone / was going ) to bed .

 11. There is a fault at the station . Please do not (adjust / change / repair / switch ) your TV set .

 12. If you want to speak English fluently , you have to practise ( speaking / to speak / / speak / spoken ) English every day .

II. Read the following passage and answer the questions . ( 2 ms )

Inventors made the first TV pictures in the 1920s . Television stations started broadcasting the first regular TV shows in the 1940s . The first TV sets had small screens and showed black and white pictures .

TV sets have become better and better . Most TVs sold today show color pictures . TV screens have become bigger and bigger while TVs sets have become thinner . In fact , plasma TV sets are so thin that you can hang them on a wall .

TV can do many things other than entertainment . TV cameras can be sent to places that are difficult or dangerous for people . They can travel to outer space . Spacecraft carry TV cameras to other planets . The cameras sent back pictures that let us know what the other planets look like . TV cameras on robots submarines can go down in the sea . In medicine, doctors use tiny cameras inside the human body . 1. When were the first TV pictures invented ?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Why can you hang a plasma TV on a wall ?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Where can TV cameras be sent ?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Who uses tiny cameras inside the body ?

…………………………………………………………………………………………………………
III. Complete each sentence with the correct form of the word in parentheses . ( 2ms )

 1. He asked ________________ for a glass of water . ( polite )

 2. His ________________ is very good . ( pronounce )

 3. She _________________ me how to use the computer . ( instruction )

 4. This river ______________ into the East sea . ( flow )


IV. Fill in each gap with ONE suitable word (1m )

These days , the Internet has become an essential tool for students . Using the Internet , students are (1 ) _____________ to get up –to– date information from a variety of sources including books , magazines , reference libraries , newspapers , and photo libraries . Also , students (2 ) _______________ join on - line discussion groups to talk to experts about subjects they are (3) _______________ in . I belong to an Internet discussion group on computer games . Student shouldn’t (4) __________ to go to a special library or computer lab to use the Internet . It should be available to all students at all times .V. Rewrite each sentence , beginning as shown, so that the meaning stays the same.( 2ms )

 1. My grandfather doesn’t smoke any more .

My grandfather used ……………………………………………………………………………..

 1. A teacher is a person . He gives lessons to students .

A teacher is ……………………………………………………………………………………….

 1. The last time I played tennis was in 1999 .

I haven’t ……………………………………………………………………………………………

 1. Although his life was hard , he was determined to study well .

In spite of …………………………………………………………………………………………..

Nhóm Anh Văn 10 - Tổ Ngoại Ngữ Trường THPT Thái PhiênКаталог: assets
assets -> Tên: lớp: 12 / phòng thi:… sbd: …
assets -> SỞ giáo dục và ĐÀo tạo tp. ĐÀ NẴng đỀ kiểm tra học kỳ 1 trưỜng thpt quang trung môN: tiếng anh lớP 11
assets -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
assets -> CHÙm tên sách về thăng long hà NỘI 1000 CÂu hỏi- đÁp về thăng long hà NỘI
assets -> PHÇn a: C¢u hái sö Dông atlat bài 1: VỊ trí ĐỊa lí VÀ phạm VI lãnh thổ
assets -> Trường thpt thái Phiên Tổ Địa lí ĐỀ CƯƠng ôn tậP ĐỊa lý 12
assets -> ĐỀ thi thử ĐẠi học cao đẲng năm họC 2008 2009 LẦn I
assets -> ĐỀ thi thử ĐẠi học cao đẲng năm họC 2012-2013 -lần II

tải về 165.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương