ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 85.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích85.81 Kb.
#17970
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3502 /ĐHQGHN-QHQTHà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh)

của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc,

các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội­­­­­­­­­­­­­­­­
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào Quyết nghị của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội số 2030/QN-HĐ ngày 18 tháng 7 năm 2011.

Xét đề nghị của Trưởng ban Quan hệ Quốc tế,


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietnam National University, Hanoi (viết tắt là VNU).

Điều 2. Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên và trực thuộc được quy định thống nhất theo Phụ lục “Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN” kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) theo quyết định này được áp dụng đối với tất cả các tài liệu, văn bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.

Điều 4. Thời điểm áp dụng: từ năm học 2011 – 2012.

Điều 5. Các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đặt tên giao dịch quốc tế của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh chưa có trong phụ lục Hướng dẫn của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn bản để sử dụng trong đối ngoại.

Điều 6. Văn phòng, các ban chức năng, các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (đã ký)

- Như điều 6;

- Hội đồng ĐHQGHN;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, QHQT, L7.

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3502./ĐHQGHN-QHQT ngày 25 /11/2011)


Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)


  1. Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN
Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Đại học Quốc gia Hà Nội

(ĐHQGHN)


Vietnam National University, Hanoi

VNU

Giám đốc ĐHQGHN

President of Vietnam National University, Hanoi
Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN

Permanent Vice President of Vietnam National University, Hanoi
Phó Giám đốc ĐHQGHN

Vice President of Vietnam National University, Hanoi  1. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN
Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Văn phòng

Office of the President
Chánh văn phòng

Chief of Office of the President
Phó chánh văn phòng

Deputy Chief of Office of the President
Ban Tổ chức cán bộ

Organization-Personnel Department
Ban Đào tạo

Academic Affairs Department
Ban Khoa học công nghệ

Science and Technology Department
Ban Chính trị & Công tác học sinh sinh viên

Political-Students Affairs Department
Ban Quan hệ quốc tế

International Relations Department
Ban Kế hoạch tài chính

Planning-Finance Department
Ban Xây dựng

Construction Department
Ban Thanh tra

Inspection Department
Trưởng ban

Director
Phó trưởng ban

Vice Director  1. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN
Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VNU University of Science

VNU-HUS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

VNU University of Social Sciences and Humanities

VNU-USSH

Trường Đại học Ngoại ngữ

VNU University of Languages and International Studies

VNU-ULIS

Trường Đại học Công nghệ

VNU University of Engineering and Technology

VNU-UET

Trường Đại học Kinh tế

VNU University of Economics and Business

VNU-UEB

Trường Đại học Giáo dục

VNU University of Education

VNU-UED

Hiệu trưởng

Rector
Phó Hiệu trưởng

Vice Rector
Phòng chức năng

Office
Trưởng phòng

Head of Office
Phó trưởng phòng

Deputy Head of Office
Khoa trực thuộc trường

Faculty
Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm khoa

Dean/Associate Dean
Bộ môn

Department
Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn

Head/Deputy Head of Department  1. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Viện Công nghệ thông tin

VNU Information Technology Institute

VNU-ITI

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

VNU Institute of Microbiology and Biotechnology

VNU-IMBT

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences

VNU-IVIDES

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

VNU Institute for Education Quality Asurance

VNU-INFEQA

Viện Tin học Pháp ngữ

VNU Francophone Institute for Informatics

VNU-IFI

Viện trưởng

Director
Phó viện trưởng

Vice-Director
Phòng chức năng

Office/Division
Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division  1. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN
Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Khoa Luật

VNU School of Law

VNU-LS

Khoa Quản trị kinh doanh

VNU School of Business

VNU-HSB

Khoa Sau đại học

VNU School of Graduate Studies

VNU-SGS

Khoa Quốc tế

VNU International School

VNU-IS

Khoa Y - Dược

VNU School of Medicine and Pharmacy

VNU-SMP

Chủ nhiệm khoa

Dean
Phó chủ nhiệm khoa

Vice Dean
Phòng chức năng

Office/Division
Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division
Bộ môn

Department
Trưởng/Phó trưởng bộ môn

Head/Deputy Head of Department
Trung tâm

Center  1. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN
Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á

VNU Asia Research Center

VNU-ARC

Trung tâm Nhân lực quốc tế

VNU Center for International Manpower

VNU-CIM

Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm

VNU Center for Education Technology and Career Development

VNU-ETC

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

VNU Training Center for Teachers of Political Theory

VNU-TPT

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị

VNU Center of Urban Studies

VNU-CUS

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học

VNU Center for Training Services and University City Development

VNU-TSU

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

VNU Physical Education and Sports Center

VNU-PES

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQGHN

VNU National Defense and Security Training Center

VNU-NDS

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

VNU Center for Sea and Island Research

VNU-SIREC

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

VNU Center for Natural Resources and Environmental Studies

VNU-CRES

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu

VNU International Center for Advanced Research on Global Change

VNU-ICARGC

Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ

VNU Center for Women’s Studies

VNU-CWS

Trung tâm Thông tin - Thư viện

VNU Library and Information Center

VNU-LIC

Trung tâm Phát triển hệ thống

VNU Center for Systems Development

VNU-CSD

Tạp chí Khoa học

VNU Journal of Science

VNU-JS

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

VNU Center for Student Services

VNU-CSS

Nhà xuất bản

VNU Publishing House

VNU-PuH

Nhà In

VNU Printing House

VNU-PrH

Ban Quản lý và phát triển dự án

VNU Project Management and Development Unit

VNU-PMU

Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto

VNU Vietnam National University, Hanoi – Kyoto University Collaboration Ofice

VNU-VKCO

Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin

VNU Center for Applied Information Technology

VNU-CAIT

Trung tâm Truyển thông và Quan hệ Công chúng

VNU Center for Mass Communication and Public Relations

VNU-VIMASSCOM

Giám đốc Trung tâm/đơn vị

Director
Phó giám đốc Trung tâm/đơn vị

Vice Director
Phòng chức năng

Office/Division
Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division

tải về 85.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương