Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2008tải về 58.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích58.24 Kb.
#25647


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 792 /QD-UBND

Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế, dự toán

kinh phí khảo sát Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp

Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản thẩm định số 303/SXD-KTQH ngày 21 tháng 03 năm 2008,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế, dự toán kinh phí khảo sát Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chính được nêu tại Nhiệm vụ thiết kế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2007 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; KT.CHỦ TỊCH


- CT và PCT UBND tỉnh;

Nguyễn Thị Thúy Hoà; Đã ký - PCT Nguyễn Thị Thúy Hòa

- VP: CVP,PCVP Mai Hùng Tuân

và CVCN;


- Lưu VT, QH(2).

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế, dự toán kinh phí khảo sát

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phong Thu,

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Hu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 792 /QĐ-UBND ngày 02 / 4 /2008

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Các nội dung nghiên cứu quy hoạch:

a) Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Khu đất quy hoạch có địa giới nghiên cứu như sau:

- Phía Bắc giáp xã Phong Thu.

- Phía Nam giáp thị trấn Phong Điền.

- Phía Đông giáp Tỉnh lộ 9.

- Phía Tây giáp thị trấn Phong Điền.

b) Quy mô: Tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch rộng 210,5ha (bao gồm 173,5ha nghiên cứu qui hoạch mới khu công nghiệp và 36,994ha điều chỉnh qui hoạch cụm công nghiệp đã được nghiên cứu).

c) Tính chất: Là khu công nghiệp tập trung đa ngành.

d) Mục tiêu lập quy hoạch:


- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

- Quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của khu công nghiệp tập trung và phù hợp với loại hình, quy mô công nghiệp dự kiến phát triển; góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tạo việc làm, khai thác tiềm năng tăng trưởng kinh tế.

- Đề xuất các giải pháp về kiến trúc, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật thích hợp nhằm khai thác tối đa tiềm năng của khu vực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng, lập các dự án đầu tư, kêu gọi đầu tư.

đ) Quan điểm quy hoạch:

- Quy hoạch phải đạt được yêu cầu của một khu công nghiệp tổng hợp, tập trung đa ngành.

- Các nhà máy, xí nghiệp được bố trí tập trung nhưng phân thành nhóm theo tính chất của sản xuất để phù hợp với phân kỳ xây dựng và bảo đảm không ảnh hưởng lẫn nhau cũng như bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

- Tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi về địa hình, vị trí, các trục đường đối ngoại quan trọng như Tỉnh lộ 9 để hình thành một khu công nghiệp hiện đại, thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.e) Nội dung quy hoạch:

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường khu vực.

- Xác định tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển khu công nghiệp.

- Quy hoạch sử dụng đất đai và tổ chức không gian kiến trúc khu công nghiệp, bao gồm:

+ Quy hoạch và phân kỳ sử dụng đất theo từng giai đoạn.

+ Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc, xác định vị trí, phạm vi, quy mô các khu chức năng trong khu công nghiệp.

+ Xác định chỉ tiêu về diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao trung bình của các công trình trong khu công nghiệp.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:

+ Chuẩn bị kỹ thuật đất đai, xác định cốt xây dựng khống chế của từng khu vực và toàn bộ khu công nghiệp.

+ Xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ; xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đối với các trục giao thông và các hệ thống kỹ thuật.

+ Lựa chọn nguồn, xác định quy mô, vị trí, công suất của các công trình đầu mối; mạng lưới truyền tải và phân phối chính của các hệ thống cấp nước, cấp điện; mạng lưới đường cống thoát nước; các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn và các công trình khác.

- Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.- Đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí:

a) Hồ sơ sản phẩm:


TT

Nội dungTỷ lệ bản vẽ

Quy cách

bản vẽ

Hồ sơ thu nhỏ

(A3)

Màu

Đen trắng

A

Phần bản vẽ

1

Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất.

1/25.000

x

x

x

2

Các bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng.

1/2000

x

x

x

3

Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

1/2000

x

x

x

4

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

1/2000

x

x

x

5

Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

1/2000

x

x

x

6

Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

1/2000

x

x

x

7

Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

1/2000

x

x

x
B

Phần văn bản

1

Thuyết minhx
2

Quy định về quản lý quy hoạch chi tiết.x
3

Tờ trình xin phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.x
- Số lượng hồ sơ: Gồm 08 bộ đen trắng và 02 bộ màu ( cho mỗi loại tỷ lệ bản đồ); Kèm theo 02 bộ đĩa CD hồ sơ các bản vẽ và văn bản.

- Nội dung hồ sơ: Thực hiện theo đúng quy định sản phẩm quy hoạch được nêu tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

- Quy cách thể hiện hồ sơ ( ký hiệu, đường nét, màu sắc…) : Thực hiện theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b) Dự toán kinh phí: 541.410.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm mười nghìn đồng chẵn)

Trong đó:- Kinh phí khảo sát: 148.556.000 đồng

- Kinh phí thiết kế quy hoạch: 297.102.000 đồng

- Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: 17.998.000 đồng

- Chi phí thẩm định: 16.489.000 đồng

- Chi phí quản lý lập quy hoạch: 14.900.000 đồng

- Thuế VAT: 31.510.000 đồng

- Công bố quy hoạch: 14.855.000 đồng

5. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành sau 01 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh được phê duyệt.

6. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.- Cơ quan thực hiện quy hoạch: Công ty cổ phần kiến trúc Đông Phương.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

Đã ký - PCT Nguyễn Thị Thúy Hòa


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 58.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương