Họ và tên: Thời gian : 45 phúttải về 198.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích198.86 Kb.
#25757
SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II(Năm học:2008 – 2009)

TRƯỜNG THPT HƯƠNG LÂM Môn Thi : Tiếng Anh 6

Họ và tên:…………………………….. Thời gian : 45 phút

Hoàn thành các câu sau bằng cách chọn các đáp án đúng A,B,C, hoặc D.

1/ …………….the weather like in the summer? - It’s hot.

A.What’s B.What C.Which D.How

2/ Her lips are ……………

A.strong B.weak C.full D.short

3/ - Can I help you? - …………….

A.Yes, I’d like some eggs B. Yes,you can

C. I can help you D. half a dozen , please

4/ - How are you going to school? - …………………..

A. By walking B.Motorbike C.Bus D.By bus

5/ What’s color are your mother’s ……………?

A lips B.hair C.leg D.face

6/ I …………. hot and thirsty.

A.be B.am C.is D.are

7/ ……………… you like noodles, Ba? - No, I wouldn’t.

A. Do B.Are C. Would D.What

8/ Is there ………….. lemonade?

A. some B.any C. a D.the

9/ How ………….. beef do you want?

A.much B.many C.gram D.any

10/ I’d …………. a glass of lemon juice, please.

A.want B.need C.like D.drink

11/ They are ……………. table tennis.

A.swimming B.playing C.skipping D.doing

12/ Which …………. does Ba play?

A.sports B.boots C.videos D.aerobics

13/ He …………… to school late.

A.goes never B.never goes C.never go D.go never

14/ It’s ……………. in the fall.

A.cold B.hot C.warm D.cool

15/ Yoko is from Japan. He speaks ……………...

A.Chinese B.English C.Japanese D.VietnameseChọn cách viết đúng nhất với các từ trong ngoặc trong các câu dưới đây:

16/ We are free on Sunday. (never)

A .We are never free on Sunday. B .We never are free on Sunday.

C We are free never on Sunday. D. We are free on never Sunday.

17/ What time do you go to school? (always)

A.What time always do you go to school? B.What time do always you go to school?

C.What time do you always go to school? D.What time do you go always to school?

Chọn cách viết đúng nhất với các từ các từ , cụm từ đã cho trong các câu sau :

18/ It / often / cold / winter.

A. It often cold in the winter B. It's cold often in the winter

C. It's often cold on the winter D. It's often cold in the winter

19/ What / you / do / tomorrow /?

A. What do you do tomorrow ? B. What are you do tomorrow ?

C. What are you going to do tomorrow? D. What do you doing tomorrow?

20/ The Nile / be / long / river / world /.

A. The Nile ís long river in the world B. The Nile is a longer river in the world.

C. The Nile is the longest river in the world. D. The Nile is the long river in the world.Đọc đoạn văn sau rồi điền vào chỗ trống từ thích hợp nhất bằng cách chọn các đáp án A, B,C, hoặc D.

This ( 21)………… Mary. She is thirteen. years old. She (22) ………… with her family in the country. Every day she gets up (23)....................six o'clock. She brushes her teeth, washes her face and has (24).....................with her parents. The school is near (25)...................house, so she goes to shool ( 26)..........................foot. Classses start at seven and end at(27)..................... She(28)....................home and has lunch with her brother at twelve o'clock. She often (29)......................to the park(30) …………..twice a week at the weekends. She sometimes has a picnic with her friends but not alwayls./.

21/ A.is B. am. C.are. D.be.

22/ A. lives B. living. C. liver D.is

23/ A. on. B.of C.at D.in

24/ A.lunch B.breakfast C.dinner D.morning

25/ A.your B.his C.her D.our

26/ A.on B.by C.in D.of

27/ A.half past eleven B.eleven thirty C.half eleven D.A & B are correct

28/ A.walking B.to walk C.walks D.walkes

29/ A.to go B.goes C.is going D.gos

30/ A.by B.about C.with D.ofĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

A

D

B

B

C

B

A

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

B

D

C

A

C

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

A

C

B

C

A

D

D

B

B


(2)I.- Đọc đoạn văn, chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu sau.

My father’s name is Binh. He is 45 years old. He works in a big school in the country. He teaches English at grade 8. He goes to work by motorbike because the school is far from home. He often plays soccer with other teachers in the afternoon. He usually goes home at 4.30 pm.

Câu 1: He goes to work by .................................

A. bike B. motorbike C. car

Câu 2: He teaches English at grade ..........................

A. 8 B. 7 C. 6

Câu 3: He goes home at ....................................

A. 4.00 B. 4.15 C. 4.30

Câu 4: He is ..................... years old.

A. 45 B. 35 C. 55

Câu 5: My father is .......................................

A. an engineer B. a doctor C. a teacher

II.- Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn. (2.5 điểm)

Phong likes jogging very much. Every morning he ...... (6)........... with his father. When it is warm, Phong goes .... (7) ......... in a small river with his uncle. Phong travels a lot. .....(8).... summer, he .... (9)......... going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel ..... (10)....... two weeks.

Câu 6: A. jogging B. jog C. jogs D. jogged

Câu 7: A. dancing B. jogging C. shopping D. fishing

Câu 8: A. These B. This C. That D. Those

Câu 9: A. is B. are C. will D. am

Câu 10: A. into B. on C. for D. at

III.- Hoàn thành bài hội thoại giữa Ba và Hoa (2.5 điểm) 11. Ba: .................................................................................................................? Hoa: My name is Hoa. 12. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I’m twelve years old.

13. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I live in Mao Dien village.

14. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: There are four people in my family.

15. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I always listen to music in my free time.IV.- Chia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp (2.5 điểm):

16. Let’s (go) ................................... to the beach.

17. He (play) ....................../..................... soccer now.

18. What ................... you (do) ................./............../................ tomorrow?

19. Where (be) ........................... you from?

20. We (not, speak) ............../......................./....................... Japaness.
ĐÁP ÁN:
MA TRẬNChñ ®Ò

NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông

Tæng
KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

I. Skeak

3

1
3

1

II. Reading9

39

3


III. Language

Focus


12

4

12

4

IV. Writing

6

2
6

2

Tæng

21

7

9

330

10ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008- 2009.

MÔN: Tiếng Anh lớp 8

--------------------------

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

A

D

B

B

C

B

A

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

B

D

C

A

C

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

A

C

B

C

A

D

D

B

B

Trả lời đúng:

Câu

1 or 2

3

4 or 5

6

7 or 8

9

Điểm

0,5 đ

1 đ

1.5 đ

2 đ

2,5 đ

3 đ

Câu

10 or 11

12

13 or 14

15

16 or 17

18

Điểm

3,5 đ

4 đ

4,5 đ

5 đ

5,5 đ

6 đ

Câu

19 or 20

21

22 or 23

24

25 or 26

27

Điểm

6,5 đ

7 đ

7,5 đ

8 đ

8,5 đ

9 đ

Câu

28 or 29

30

Điểm

9,5 đ

10 đ
------------------------------------------------
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009

MÔN: TIẾNG ANH 6. Thời gian làm bài: 45 phút


Họ, tên thí sinh:..................................................................................

Lớp ......................... trường THCS ...................................................Đề số 1


I.- Đọc đoạn văn, chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu sau. (2.5 điểm)

My father’s name is Binh. He is 45 years old. He works in a big school in the country. He teaches English at grade 8. He goes to work by motorbike because the school is far from home. He often plays soccer with other teachers in the afternoon. He usually goes home at 4.30 pm.

Câu 1: He goes to work by .................................

A. bike B. motorbike C. car

Câu 2: He teaches English at grade ..........................

A. 8 B. 7 C. 6

Câu 3: He goes home at ....................................

A. 4.00 B. 4.15 C. 4.30

Câu 4: He is ..................... years old.

A. 45 B. 35 C. 55

Câu 5: My father is .......................................

A. an engineer B. a doctor C. a teacher

II.- Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn. (2.5 điểm)

Phong likes jogging very much. Every morning he ...... (6)........... with his father. When it is warm, Phong goes .... (7) ......... in a small river with his uncle. Phong travels a lot. .....(8).... summer, he .... (9)......... going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel ..... (10)....... two weeks.

Câu 6: A. jogging B. jog C. jogs D. jogged

Câu 7: A. dancing B. jogging C. shopping D. fishing

Câu 8: A. These B. This C. That D. Those

Câu 9: A. is B. are C. will D. am

Câu 10: A. into B. on C. for D. at
III.- Hoàn thành bài hội thoại giữa Ba và Hoa (2.5 điểm)

11. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: My name is Hoa.

12. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I’m twelve years old.

13. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I live in Mao Dien village.

14. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: There are four people in my family.

15. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I always listen to music in my free time.

IV.- Chia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp (2.5 điểm):

16. Let’s (go) ................................... to the beach.

17. He (play) ....................../..................... soccer now.

18. What ................... you (do) ................./............../................ tomorrow?

19. Where (be) ........................... you from?

20. We (not, speak) ............../......................./....................... Japaness.


ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 6, HỌC KỲ II

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
I. LISTENING

Listen to the passage and tick T (True) or F (False) to the following statements. (2.5 pts)
T

F

1. Nga is 13 years old.2. She is 1.6 m tall.3. She is shorter than Trang.4. She is older than Trang.5. She has the longest hair in the class.
II. READING

Read and choose one suitable option (A, B, C) to complete the following sentences. (2.5 pts)

Mr. Hai is a farmer. He lives in the country. He has some paddy fields and he produces a lot of rice. Near his house, he has a small field and he grows a few vegetables. He also has a few fruit trees. They produce a little fruit. Mr. Hai has some animals. He has two buffaloes and a few cows. He has some chickens. They produce a lot of eggs. He also has a dog and two cats.

1. Mr. Hai produces a lot of _______________.

A. rice B. vegetables C. fruit

2. Near his house, he has _____________.

A. some paddy fields B. a garden C. a small field

3. Mr. Hai has _________________ animals.

A. a lot of B. some C. a few

4. He has two buffaloes and ________________ cows.

A. a few B. a lot of C. some

5. He also has _____________.

A. two dogs and a cat B. a dog and two cats C. a dog and a catIII. LANGUAGE FOCUS

Complete the dialogue between Ba and Hoa. (2.5 pts)

Ba: (1) _______________________________________________?

Hoa: My name is Hoa.

Ba: (2) _______________________________________________?

Hoa: I’m twelve years old.

Ba: (3) _______________________________________________?

Hoa: I live in Mao Dien village.

Ba: (4) _______________________________________________?

Hoa: There are four people in my family.

Ba: (5) _______________________________________________?

Hoa: I like listening to music in my free time.

IV. WRITING

Write about your mother using the suggestions below. (2.5 pts)

1. Mother / name / Lan

2. She / 45 / years old

3. She / work / hospital / in the country

4. She / go to work / bus

5. She / go home / 4.30 pmSECOND TERM TEST - CLASS 6

I. LISTENING

Listen to the passage and circle the best option (A, B or C) to complete each of the sentences. (2.5 pts)

1. My father is ____________.

A. a teacher B. an engineer C. a doctor

2. He is _____________ years old.

A. 35 B. 45 C. 55

3. He teaches at grade ___________.

A. 6 B. 7 C. 8

4. He goes to work by ____________ .

A. bike B. motorbike C. car

5. He goes home at ________________ .

A. 4.00 B. 4.15 C. 4.30

II. READING. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the passage. (2.5 pts.)

Phong likes jogging very much. Every morning he (1) ____ with his father. When it is warm, Phong goes (2) ______ in a small river with his uncle. Phong travels a lot. (3) _____ summer, he (4) ______ going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel (5) _______ two weeks.

1. A. jog B. jogging C. jogs D. jogged - 2. A. shopping B. dancing C. jogging D. fishing

3. A. Those B. This C. That D. These - 4. A. are B. am C. will D. is

5. A. for B. into C. on D. at

III. LANGUAGE FOCUS

Each of the following sentences has 4 underlined parts (A, B, C and D). One of these parts contains an error. For each sentence, choose the part that contains the error. (2.5 pts)

1. My school is in the city. They is big.

2. We have English at Monday and Friday .

3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning.

4. What does Mr. Minh travel to work?

5. I’m hungry. I’d like some chicken and some rices.

6. What are you going do on the weekend?

7. The Nile River is the longer river in the world.

8. We are burning too many coal, oil and gas.

9. She cooks in the kitchen now .

10. We have lots of beautiful beach.

V. WRITING

Write about your parents using the following suggestions. (2.5 pts)Your parents

Name

Age

Job

Place of work

father

Quang

47

doctor

hospital

Mother

Lan

41

teacher

Thang Long School

My father is ………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

My mother is …………………………………………………………………………………………

………..……………........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009

MÔN: TIẾNG ANH 6. Thời gian làm bài: 45 phút


Họ, tên thí sinh:..................................................................................

Lớp ......................... trường THCS ...................................................Đề số 1


I.- Đọc đoạn văn, chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu sau. (2.5 điểm)

My father’s name is Binh. He is 45 years old. He works in a big school in the country. He teaches English at grade 8. He goes to work by motorbike because the school is far from home. He often plays soccer with other teachers in the afternoon. He usually goes home at 4.30 pm.

Câu 1: He goes to work by .................................

A. bike B. motorbike C. car

Câu 2: He teaches English at grade ..........................

A. 8 B. 7 C. 6

Câu 3: He goes home at ....................................

A. 4.00 B. 4.15 C. 4.30

Câu 4: He is ..................... years old.

A. 45 B. 35 C. 55

Câu 5: My father is .......................................

A. an engineer B. a doctor C. a teacher

II.- Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn. (2.5 điểm)

Phong likes jogging very much. Every morning he ...... (6)........... with his father. When it is warm, Phong goes .... (7) ......... in a small river with his uncle. Phong travels a lot. .....(8).... summer, he .... (9)......... going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel ..... (10)....... two weeks.

Câu 6: A. jogging B. jog C. jogs D. jogged

Câu 7: A. dancing B. jogging C. shopping D. fishing

Câu 8: A. These B. This C. That D. Those

Câu 9: A. is B. are C. will D. am

Câu 10: A. into B. on C. for D. at
III.- Hoàn thành bài hội thoại giữa Ba và Hoa (2.5 điểm)

11. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: My name is Hoa.

12. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I’m twelve years old.

13. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I live in Mao Dien village.

14. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: There are four people in my family.

15. Ba: .................................................................................................................?

Hoa: I always listen to music in my free time.

IV.- Chia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp (2.5 điểm):

16. Let’s (go) ................................... to the beach.

17. He (play) ....................../..................... soccer now.

18. What ................... you (do) ................./............../................ tomorrow?

19. Where (be) ........................... you from?

20. We (not, speak) ............../......................./....................... Japaness.


...........................................PHÒNG GD&ĐT

HƯƠNG TRÀ

-----------------ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2008-2009. MÔN: Tiếng Anh 6.–––––––––––––––––––

Phần I & II: (5 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0,5 điểm.

* Đề số 1:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Phương án đúng

B

A

C

A

C

C

D

B

A

C

* Đề số 2:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Phương án đúng

A

B

C

A

C

D

D

C

B

A

* Đề số 3:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Phương án đúng

C

C

A

B

A

B

D

D

A

C

* Đề số 4:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Phương án đúng

B

A

B

C

C

D

D

C

B

A


III. 2, 5 điểm. (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm. Đáp án căn cứ theo đề số 1):

11. What is your name?

12. How old are you?

13. Where do you live?

14. How many people are there in your family?

15. What do you do in your free time?IV. 2,5 điểm. (Mỗi ý đúng được 0.5 điểm. Đáp án căn cứ theo đề số 1):

16. go.


17. is playing.

18. are you going to do.

19. are.

20. do not speak....................................................

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẦN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MỸ HÀO - HƯNG YÊN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút
I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
(2pts)

1. A. lips B. ears C. eyes D. toes

2. A. thin B. teeth C. mother D. math

3. A. black B. knee C. work D. book

4. A. brown B. slow C. cow D. town

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D. (2pts)
1. When ____ dinner?

A. have you B. do you have C. you have D. having

2. Susan is the ______of the two girls.

A. prettier B. prettiest C. pretty D. more pretty

3. __________ go swimming this afternoon.

A. How about B. What about C. Let’s D. What’s about

4. Many Asian animals are ______ danger.

A. in B. on C. at D. of


III. Complete sentences using the words given. (2pts)
1. Ho Chi Minh City / large /than / Hanoi.

........................................................................................................................................................

2. how / rice /and /many/ vegetables / he/ produce?

.......................................................................................................................................................?


IV. Fill in each blank with one phrase given. (3pts)
The English summer is never hot, and the winter is not very cold. __________ (1) are cool. Cold winds blow in winter and there are cool winds in summer. There is __________ (2) in winter. Spring and summer are beautiful seasons, because __________ (3) brightly. The fields, meadows and forests are green and there are __________ (4) of all colors in the gardens. Autumn is __________ (5) and it is also the season __________ (6).
A. the sun often shines B. many beautiful flowers

C. Spring and autumn D. Autumn and winter

E. a nice season, too F. A lot of fields

G. little snow and much rain H. of harvest


V. Fill in the blank with one suitable preposition. (1pt)
1. Please, listen ________ what I’m saying.

2. I’d like coffee __________any sugar, please.

3. It can be very cold ________night in the desert.

4. - What’s __________________breakfast? - Bread and butter.

PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÔNG THE SECOND ENGLISH SEMESTER EXAM

TRƯỜNG THCS TT KHE TRE Time allotted: 45ms

I.Circle the correct answer:

1.Don’t ...................trash in the street.

A.save B.collect C.pick D.throw

2.We have ............... lakes in the countryside.

A.any B.a lot C.lots of D.much

3.Why don’t you ............... to Hue ?

A.goes B.go C.going D.to go

4.They are cleaning the floor.Let’s help................

A.them B.their C.they D.theirs

5.Ho Chi Minh city is .............. city in Vietnam.

A.the biggest B.biggest C.bigger D.big

6.Mai likes reading very much. She .................. reads.

A.sometimes B.always C.often D.never

7.His lips aren’t full. They are ...............

A.fat B.weak C.thin D.long

8.................. is an ice cream? It’s 2,000 dong.

A.How long B.How often C.How many D.How much

9.It’s very warm in the ...................

A.spring B.fall C.summer D.winter

10.I’d like some soda. I’m ................

A.full B.tired C.hungry D.thirsty

11.Lan likes ............................. She does aerobics and swim.

A.music B.games C.drinks D.sports

12.How much is a ................ of toothpaste?

A.tube B.bar C.packet D.box

13.We go to the movie ........................ Sunday morning.

A.for B.on C.of D.in

14.The Red river is ....................... river in VietNam.

A.longer B.very long C.the longest D.long

15.They always....................their kites in the park.

A.flying B.flies C.are flying D.fly

16..................do you do when it’s hot?

A.When B.Who C.Where D.What

II.Underlined the coreect answer:

1.Hue is ( the wettest / wetter ) city in Vietnam.

2.Nakamura comes from Japan. He is ( Japan / Japanese )

3.Da Nang is ( big / bigger ) than Hoi An.

4.Lee is Chinese.He is from ( China / Chinese )

5.We live in Hue but my uncle ( live / lives ) in HCM city.

6.Tokyo is ( the smallest / smaller ) than New York

7.Don’t stay ( up / on ) late.

8.There is ( a / the ) TV set on the table.

III.Match questions in column A with its answer in column B:


A

B

1.Where are you from?

a.a dozen

2.What is the weather like in the spring?

b.10,000dong

3.How do you feel ?

c.twice a month

4.How long are you going to stay in Hue ?

d.black

5.What color is her hair?

e.for two days

6.How often do you swim?

f.tired

7.How much is a doll?

g.warm

8. How many eggs does he want?

h.Vietnam

1........... 2.......... 3........... 4........... 5.......... 6............ 7.......... 8............

V.Read then choose the best answer to complete the passage:

Miss Huong is our .....(1).....She teaches literature in Vietnamese. ....(2)..... is tall and thin but she is not .....(3)..... She plays .....(4).....sports. Her favorite sport is ....(5)...... She does aerobics three times a week. She.....(6).....jogging, too. She jogs .....(7)...... the park near her house every morning . In .....(8).... free time , she listens to music or watches TV.

1.A.teacher B.worker C.nurse D.doctor

2.A.He B.She C.They D.It

3.A.fat B.short C.weak D.heavy

4.A.a few B.much C.a little D.a lot of

5.A.aerobics B.swimming C.jogging D.playing badminton

6.A.goes B.likes C.plays D.does

7.A.on B.for C.in D.of

8.A.the B.his C.an D.herĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 6 - I./(4.0m)- 0.25m for each correct answer

1.D 2.C 3.B 4.A 5.A 6 .B 7.C 8.D.

9.A 10.D 11.D 12.A 13.B 14.C 15.D 16.D

II./(2.0m) – 0.25m for each corect answer

1.the wettest 2.Japanese 3.bigger 4.China 5.lives 6.smaller 7.up 8.aIII./(2.0m) – 0.25m for each correct answer

1.h 2.g 3.f 4.e 5.d 6.c 7.b 8.aV./(2.0m) – 0.25m for each corect answer

1.A 2.B 3.C 4.D 5.A 6.B 7.C 8.DTRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (2pts)

1. A. window B. flow C. how D. know

2. A. recycle B. thirsty C. hungry D. finally

3. A. engineer B. geography C. language D. great

4. A. lettuce B. tube C. music D. use

II. Circle the best answer A, B, C or D to complete each of the following sentences (2 pts)

1. The population _______ the world is growing.

A. about B. at C. in D. of

2._______ collecting the empty bottles? -Yes, that is a good idea.

A. Let's B. What C. What about D. Why don't we

3._______ milk does Mr. Hai produce every day?

A. How B. How many C. How much D. How far

4. What_______ soon?

A. happen B. happened C. are happening D. is happening

5. Ba would like some fruit juice. He's _______

A. happy B. hungry C. thirsty D. well

6. That building is the_______ of the two.

A. far B. farer C. farther D. farthest

7. We_______ recycle waste things in the factory.

A. should B. should to C. shouldn't to D. ought

8. Let's go fishing _______ the morning.

A. at B. in C. on D. to

III. Match a line in A with a line in B (2pts)

A B


1. How high is Petronas Twin Tower of Malaysia? A. Skiing

2. Which sports does his father like? B. Of course

3. How long are you going to study English? C. For 7 weeks

4. Would you like some rest? D. I don't knowIV. Read and write True (T) or False (F) for these statements (2pts)

Everyone loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections so it is easy to eat them. Some oranges do not have seeds. Some have a thick skin and some have a thin skin.

The orange tree is beautiful. It has a lot of green leaves. The small white flowers smell very sweet. An orange tree has flowers and fruit at the same time.

"Orange" is both a fruit and a color. The color of orange is so beautiful that in English we use the name of the fruit for the color.


T

F

1. Oranges are sweet and juicy.2. All oranges have seeds.3. Orange trees don't have flowers and fruit at the same time.4. "Orange" is also a name of a person.
V. Each line has a mistake. Find and correct it. (2pts)

1. My little son always is late for school.

2. I am the thin in my family.

3. How high is the Mekong River?

4. How is this book? 15,000 dong.

TRƯỜNG THCS ĐỒNG PHÚ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút
I. Complete the passage with the words provided in the box. (2.5 points)


play – swimming – after – the – wear – goes – with – on – his – take

Nam likes (1) _______. On (2) _______ weekend he often (3) _______ swimming. He usually goes swimming (4) _______ his friends. Nam and (5) _______ friends always (6) _______ swimming clothes. They also (7) _______ food to eat (8) _______ swimming. Sometimes, they (9) _______ games (10) _______ the beach.II. Circle the correct answer A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points)

1. My parents _________ books now.

A. reading B. is reading C. are reading

2. Minh often _________ soccer.

A. plays B. play C. playing

3. Hoa wants _________ a cake.

A. makes B. to make C. making

4. She _________ what to do.

A. not know B. don't know C. doesn't know

5. Marie _________ in France.

A. lives B. live C. living

6. She _________ brown hair.

A. have B. has C. to have

7. We are going _________ television.

A. to watch B. watch C. watching

8. Does he _________ sports?

A. likes B. like C. to like

9. No, he doesn't. He _________ music.

A. like B. likes C. to like

10. What about _________ to the movies?

A. going B. go C. goes.

III. Complete the dialogue. (2.5 points)

Mai: Hello. My (1) __________ is Mai. What is (2) __________ name?

Alison: Hello. I'm Alison. Nice to (3) __________ you.

Mai: Are you (4) __________ America?

Alison: No, I'm from England.

Mai: What's your (5) ____________________?

Alison: I'm English.

Mai: How (6) __________ are you, Alison?

Alison: I (7) _________ twelve (8) _________ old.

Mai: How long are you (9) _________ to stay here?

Alison: I'm going to stay (10) _________ a month.

IV. Write questions to the following answers. (2.5 points)
1. ...............................................................? - Lee is from China.

2. ................................................................? - He speaks Chinese.

3. ................................................................? - He is twenty.

4. ................................................................? - He is going to visit Hue.5. ................................................................? - Lee is watching TV now.
Каталог: 2011
2011 -> HƯỚng dẫn viết tiểu luậN, kiểm tra tính đIỂm quá trình môn luật môi trưỜNG
2011 -> Dat viet recovery cứu dữ liệu-hdd services-laptop Nơi duy nhất cứu dữ liệu trên các ổ cứng Server tại Việt Nam ĐC: 1a nguyễn Lâm F3, Q. Bình Thạnh, Tphcm
2011 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
2011 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2011 -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
2011 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2011 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 198.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương