Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007tải về 247.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích247.11 Kb.
#19251

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 41/2007/QĐ-BNN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chứng nhận chất lượng
giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

__________________________________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 52/2006/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu VT, TT.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá BổngBỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn


(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự và thủ tục: đăng ký; kiểm định đồng ruộng; lấy mẫu và lưu mẫu; kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng; hậu kiểm các lô giống thuộc Danh mục giống cây trồng phải được chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và phân công trách nhiệm thực hiện các nội dung trên.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chứng nhận chất lượng giống cây trồng thuộc khoản 1 Điều này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng là tổ chức có đủ năng lực thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng giống cây trồng, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 51 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006 Quốc hội Khoá 11 và Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/1/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định này.

2. Mã hiệu lô giống là mã duy nhất được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và phân biệt với các lô giống khác, được sử dụng để quản lý và kiểm tra nguồn gốc của lô giống khi cần thiết.Điều 3. Đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng thuộc Danh mục giống cây trồng phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn, trước khi tiến hành sản xuất hoặc nhập khẩu giống phải đăng ký với một trong các tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng.

2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng theo mẫu Phụ lục I áp dụng đối với các lô giống sản xuất trong nước hoặc Phụ lục II áp dụng đối với các lô giống nhập khẩu.

Điều 4. Kiểm định ruộng giống (áp dụng đối với giống sản xuất trong nước)

1) Kiểm định ruộng giống do người kiểm định được công nhận thực hiện.

2) Người kiểm định phải thực hiện các bước kiểm tra theo đúng quy định trong phương pháp kiểm định ruộng giống đối với loài cây trồng đó và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định của mình.

3) Chỉ những ruộng giống đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định mới được thu hoạch làm giống.Điều 5. Lấy mẫu và lưu mẫu hạt giống

1. Lấy mẫu

a) Việc lấy mẫu giống do người lấy mẫu được công nhận thực hiện.

b) Mỗi lô giống được lấy ra 2 mẫu theo phương pháp quy định. Một mẫu gửi cho tổ chức chứng nhận chất lượng, một mẫu lưu tại cơ sở của chủ lô giống.

c) Đối với các lô giống bố, mẹ lúa lai và lúa lai F1 hai dòng phải lấy thêm một mẫu (khối lượng tối thiểu 250g) gửi về Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia để hậu kiểm.

2. Lưu mẫu giống

Các mẫu lưu phải được bảo quản trong điều kiện thích hợp ít nhất sáu tháng kể từ ngày cấp giấy Chứng nhận chất lượng lô giống phù hợp tiêu chuẩn (sau đây gọi là giấy Chứng nhận chất lượng).

Điều 6. Kiểm nghiệm và cấp giấy Chứng nhận chất lượng

1. Kiểm nghiệm

a) Đối với giống sản xuất trong nước, những lô giống đã có biên bản kiểm định đồng ruộng đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào kiểm nghiệm. Đối với giống nhập khẩu phải có tờ khai hải quan.

b) Việc kiểm nghiệm do phòng kiểm nghiệm được công nhận thực hiện.

c) Kết quả kiểm nghiệm được thể hiện trong giấy Chứng nhận chất lượng theo mẫu Phụ lục IIIa và Phụ lục IIIb.

2. Cấp giấy chứng nhận chất lượng lô giống

a) Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng cấp giấy Chứng nhận chất lượng cho lô giống sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu theo mẫu Phụ lục IIIa và Phụ lục IIIb.

b) Mỗi lô giống được cấp một giấy chứng nhận chất lượng. Việc sao chép giấy Chứng nhận chất lượng phải do chính tổ chức chứng nhận chất lượng đã cấp giấy Chứng nhận chất lượng cho lô giống đó thực hiện hoặc Công chứng nhà nước.Điều 7. Hậu kiểm

1. Hậu kiểm

a) Việc hậu kiểm phải được tiến hành ở vụ gieo trồng tiếp theo của giống đó.

b) Tỷ lệ mẫu giống hậu kiểm so với số lô giống đã chứng nhận chất lượng: giống lúa thuần siêu nguyên chủng, giống bố mẹ lúa lai, ngô lai; lúa lai F1 và ngô lai F1 là 100%; giống lúa thuần nguyên chủng tối thiểu từ 5-10%.

c) Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày sau khi kết thúc hậu kiểm, đơn vị thực hiện hậu kiểm gửi kết quả hậu kiểm cho chủ sở hữu lô giống và cho tổ chức đã cấp giấy Chứng nhận chất lượng lô giống đó.

2. Phân công thực hiện hậu kiểm

a) Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia trực tiếp hậu kiểm toàn bộ các lô giống bố mẹ lúa lai và lúa lai F1 hai dòng; các tổ chức chứng nhận chất lượng phải gửi mẫu các lô giống thuộc các đối tượng trên về Trung tâm để hậu kiểm.

b) Các tổ chức chứng nhận chất lượng tiến hành hậu kiểm các lô giống nhập khẩu không thuộc điểm a khoản 2 Điều này nếu phòng kiểm nghiệm đề nghị phải hậu kiểm lô giống đó.

c) Các lô giống khác do các tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng tự hậu kiểm, nhưng phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn và tổ chức chứng nhận chất lượng để kiểm tra giám sát.

Điều 8. Mã hiệu lô giống

1. Mỗi lô giống phải có một mã hiệu để theo dõi, thống nhất quản lý, được duy trì trong suốt quá trình sản xuất, bảo quản và kinh doanh lô giống đó.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống đặt mã hiệu lô giống theo quy định tại khoản 3 Điều này; sử dụng mã hiệu lô giống để quản lý nội bộ và đăng ký với tổ chức chứng nhận chất lượng.

3. Mã hiệu lô giống gồm 6 nội dung theo trình tự sau: mã tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương); mã tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống; mã loài cây trồng; mã cấp giống; mã vụ và năm sản xuất hoặc năm nhập khẩu; mã lô giống được sản xuất hoặc nhập khẩu trong năm.

a) Mã tỉnh, thành phố đặt theo mã vùng điện thoại như Phụ lục V.

b) Mã tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký kinh doanh quy định và thông báo về Cục Trồng trọt (Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia) theo mẫu Phụ lục VI.

c) Mã loài cây trồng, mã cấp giống, mã vụ và năm sản xuất hoặc năm nhập khẩu đặt theo mẫu Phụ lục IV.

d) Mã lô giống

- Đối với lô giống sản xuất trong nước: mã lô giống là số thứ tự của lô ruộng giống được tổ chức, cá nhân sản xuất giống đặt khi bắt đầu sản xuất giống theo hướng dẫn Phụ lục IV.

- Đối với lô giống nhập khẩu: mã lô giống là số thứ tự của lô giống được tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống đặt khi nhập khẩu theo hướng dẫn Phụ lục IV.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngoài việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá theo Điều 39 Pháp lệnh giống cây trồng; Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN, ngày 06 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản pháp luật có liên quan

về nhãn hàng hoá; phải in mã lô giống trên bao bì theo hướng dẫn Phụ lục IV.Điều 9. Báo cáo kết quả chứng nhận chất lượng

1. Các tài liệu liên quan đến việc chứng nhận chất lượng của lô giống như: hồ sơ đăng ký, biên bản kiểm định, biên bản lấy mẫu, tờ khai hải quan (nếu có), phiếu kiểm nghiệm, bản sao giấy chứng nhận chất lượng lô giống được tập hợp thành hồ sơ của lô giống và lưu tại tổ chức chứng nhận chất lượng.

2. Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng gửi báo cáo kết quả chứng nhận giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn về Cục Trồng trọt (Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia) theo mẫu Phụ lục VII.

3. Thời gian gửi báo cáo: định kỳ vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, trường hợp cần thiết phải báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn.Điều 10. Chi phí chứng nhận chất lượng

Chi phí thực hiện chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn do các tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng chi trả theo quy định của Nhà nước; trường hợp chưa có quy định các bên thoả thuận theo hợp đồng.Điều 11. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Việc kiểm tra, thanh tra về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn thực hiện theo Luật thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 12. Phân công trách nhiệm

1. Cục Trồng trọt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn trên phạm vi cả nước, có trách nhiệm:

a) Xây dựng trình Bộ kế hoạch, tổ chức và chính sách quản lý về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn;

b) Trình Bộ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn;

c) Tham gia thẩm định và giám sát điều kiện hoạt động của các phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng; công nhận và quản lý hoạt động của người kiểm định, người lấy mẫu giống cây trồng trên phạm vi cả nước;

d) Chỉ đạo Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia thực hiện nhiệm vụ đầu mối hướng dẫn, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng trên phạm vi cả nước;

đ) Trong trường hợp cần thiết, chỉ định đơn vị thực hiện việc kiểm tra, giám định, chứng nhận chất lượng giống cây trồng theo qui định của pháp luật.

e) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn.

2. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia có trách nhiệm:

a) Giúp Cục Trồng trọt giám sát chuyên môn nghiệp vụ của người lấy mẫu, người kiểm định và các phòng kiểm nghiệm được công nhận, báo cáo Cục Trồng trọt;

b) Hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký, triển khai thực hiện việc chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn đối với các tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng, tổng hợp, theo dõi đăng ký mã hiệu của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống trên phạm vi cả nước;

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức chứng nhận chất lượng, đào tạo người lấy mẫu, người kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng;

d) Tổ chức hậu kiểm các mẫu giống theo qui định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy định này;

đ) Trực tiếp thực hiện giám định, chứng nhận chất lượng giống cây trồng theo chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng;

e) Tổng hợp và báo cáo Cục Trồng trọt kết quả chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn của các tổ chức chứng nhận chất lượng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn trên địa bàn, có trách nhiệm:

a) Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch, tổ chức và chính sách quản lý các hoạt động về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn trên địa bàn;

b) Quản lý hoạt động của người lấy mẫu, người kiểm định đã được công nhận;

c) Quy định mã số của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn và thông báo về Cục Trồng trọt (Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia) theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 của Quy định này;

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn.

4. Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng có trách nhiệm:

a) Thực hiện chứng nhận chất lượng lô giống theo đúng các quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN, ngày 10/1/2006 và Quyết định số 04/2006/QĐ -BKHCN ngày 10/01/2006 quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định khác trong Quy định này;

b) Gửi báo cáo kết quả chứng nhận chất lượng giống cây trồng theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

5. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng có trách nhiệm:

a) Đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 của Quy định này và thực hiện đúng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký;

b) Trả chi phí chứng nhận chất lượng giống cây trồng theo quy định tại Điều 10 của Quy định này.Điều 13. Điều khoản thi hành

Giao C?c Trồng trọt là đầu mối theo dõi, hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời sửa đổi, bổ sung./.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ


Chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

(Áp dụng cho giống sản xuất trong nước)
Kính gửi: (Tên tổ chức chứng nhận chất lượng)
1. Tên tổ chức/cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng:

Địa chỉ:


Điện thoại: Fax: E-mail:
2. Nội dung đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn:

Tên loài và giống cây trồng:

Cấp giống:

Mã lô ruộng giống:

Mã hiệu lô giống:

Đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn :

Địa điểm sản xuất (xã, huyện, tỉnh/thành phố):

Diện tích (ha) hoặc số lượng dòng G1, G2:

Thời gian gieo trồng:

Thời gian trỗ và thu hoạch dự kiến:

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn và trả chi phí chứng nhận theo hợp đồng.

Đại diện tổ chức/cá nhân đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Phô lôc II


(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41/2007/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Chøng nhËn chÊt l­îng gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn


(Áp dông cho gièng nhËp khÈu)

KÝnh göi : (Ghi tªn tæ chøc chøng nhËn chÊt l­îng)
1. Tªn tæ chøc/c¸ nh©n ®¨ng ký chøng nhËn chÊt l­îng:

§Þa chØ:


§iÖn tho¹i: Fax: E-mail:
2. Néi dung ®¨ng ký chøng nhËn chÊt l­îng phï hîp tiªu chuÈn:

Tªn loµi vµ gièng c©y trång:

CÊp gièng:

M· hiÖu l« gièng:

§¨ng ký chøng nhËn phï hîp theo tiªu chuÈn:

XuÊt xø l« gièng:

Thêi gian thu ho¹ch (nÕu cã):

Khèi l­îng l« gièng (kg):

Tê khai h¶i quan sè: CÊp t¹i: Ngµy th¸ng n¨m
Chóng t«i cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ chøng nhËn chÊt l­îng gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn vµ tr¶ phÝ dÞch vô chøng nhËn theo hîp ®ång.
§¹i diÖn tæ chøc/c¸ nh©n ®¨ng ký

(Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)Phô lôc III a


(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41 /2007/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n)


L« g« (nÕu cã)


Sè:


Tªn tæ chøc chøng nhËn chÊt l­îng

§Þa chØ:

§T: Fax:

M· sè c«ng nhËn PKN :
chøng nhËn

chÊt l­îng l« gièng phï hîp tiªu chuÈn

((¸p dông cho l« gièng s¶n xuÊt trong n­íc)M· sè kiÓm nghiÖm:
I. C¸c th«ng tin vÒ l« gièng:

Chñ l« gièng:
C©y trång:
Tªn gièng :
CÊp gièng: 

N¬i s¶n xuÊt:
Hä tªn ng­êi kiÓm ®Þnh:Thêi gian thu ho¹ch:
M· sè ng­êi kiÓm ®Þnh:M· hiÖu l« gièng:
Hä tªn ng­êi lÊy mÉu:
Khèi l­îng l« gièng:
M· sè ng­êi lÊy mÉu:Sè l­îng bao chøa:Ngµy lÊy mÉu:
ChÊt liÖu bao b×:
Ngµy nhËn mÉu:
II. KÕt qu¶ kiÓm ®Þnh ruéng gièng (theo 10TCN 342-2003):

§¹t tiªu chuÈn theo biªn b¶n kiÓm ®Þnh sè .....................................................

III. KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm (theo 10TCN 322-2003):


§é s¹ch
(% khèi l­îng)


H¹t

cá d¹i
(sè h¹t/kg)

H¹t kh¸c

gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc

(% sè h¹t)

NÈy mÇm


§é Èm
(% khèi l­îng)


Sè ngµy

kiÓm tra


(% sè h¹t)

C©y mÇm b×nh th­êng


C©y mÇm kh«ng

b×nh th­êng

H¹t sèng kh«ng

nÈy mÇm


H¹t chÕtIV. KÕt luËn:

L« gièng cã chÊt l­îng phï hîp tiªu chuÈn ...............................................................

Ngµy th¸ng n¨m ...

Gi¸m ®èc


( Ký tªn ®ãng dÊu)

Phô lôc III b

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41 /2007/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n)L« g« (nÕu cã)

Sè:Tªn tæ chøc chøng nhËn chÊt l­îng

§Þa chØ:

§T: Fax:

M· sè c«ng nhËn PKN :


chøng nhËn

chÊt l­îng l« gièng phï hîp tiªu chuÈn

(¸p dông cho l« gièng nhËp khÈu)

M· sè kiÓm nghiÖm:


I. phÇn khai cña ng­êi göi mÉu:

Chñ l« gièng:
C©y trång:
Tªn gièng :
CÊp gièng: 

N¬i s¶n xuÊt:
Thêi gian thu ho¹ch:
Ngµy cÊp:
M· hiÖu l« gièng:
Hä tªn ng­êi lÊy mÉu:
Khèi l­îng l« gièng:
M· sè ng­êi lÊy mÉu:
Sè l­îng bao chøa:Ngµy lÊy mÉu:ChÊt liÖu bao b×:
Ngµy nhËn mÉu:
Tê khai h¶i quan sè:
Khèi l­îng mÉu göi:
II. KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm (Theo 10 TCN 322 – 2003 ):


§é s¹ch
(% khèi l­îng)


H¹t

cá d¹i
(sè h¹t/kg)

H¹t kh¸c

gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc

(% sè h¹t)

NÈy mÇm


§é Èm
(% khèi l­îng)


Sè ngµy

kiÓm tra


(% sè h¹t)

C©y mÇm b×nh th­êng


C©y mÇm kh«ng

b×nh th­êng

H¹t sèng kh«ng

nÈy mÇm


H¹t chÕt
III. KÕt luËn:

gièng cã kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm phï hîp tiªu chuÈn ........................................................


Ngµy th¸ng n¨m

Gi¸m ®èc


( Ký tªn ®ãng dÊu)
Phô lôc IV


(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41 /2007/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n)

CÁCH ĐẶT MÃ HIỆU LÔ GIỐNG


M· hiÖu l« gièng gåm 6 thµnh phÇn theo tr×nh tù sau: m· tØnh, m· c«ng ty, m· vô vµ n¨m s¶n xuÊt hoÆc nhËp khÈu, m· loµi c©y trång, m· cÊp gièng, m· l« gièng.

C¸ch ®Æt m· cña c¸c thµnh phÇn nh­ sau:

- M· tØnh/thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng: theo m· quy ®Þnh ë Phô lôc 5.

- M· ®¬n vÞ s¶n xuÊt gièng: theo sè thø tù gåm 2 ch÷ sè (01, 02, 03…) do Së N«ng nghiÖp & PTNT quy ®Þnh.

- M· loµi c©y trång: lóa thuÇn lµ ch÷ L, lóa lai lµ ch÷ LL, ng« lai lµ ch÷ NL.

- M· cÊp gièng: gièng siªu nguyªn chñng lµ SNC, gièng nguyªn chñng lµ NC, gièng bè cña h¹t lai lµ DB, gièng mÑ cña h¹t lai lµ DM, h¹t lai lµ F1.

- M· vô vµ n¨m s¶n xuÊt hoÆc n¨m nhËp khÈu:

+ Vô s¶n xuÊt: §X lµ vô §«ng Xu©n, X lµ vô Xu©n, M lµ vô Mïa, HT lµ vô HÌ Thu, gièng nhËp khÈu lµ NK.

+ N¨m s¶n xuÊt hoÆc n¨m nhËp khÈu gåm 2 ch÷ sè cuèi cïng cña n¨m.

- M· l« gièng: gåm hai ch÷ sè theo sè thø tù cña l« ruéng gièng ®­îc s¶n xuÊt hoÆc sè thø tù cña l« gièng nhËp khÈu trong n¨m. Tr­êng hîp l« gièng cã khèi l­îng v­ît qu¸ quy ®Þnh th× ph¶i chia thµnh c¸c l« nhá vµ mçi l« nhá sÏ ®­îc ®Æt thªm mét ch÷ sè theo thø tù: 1,2,3….

- C¸c thµnh phÇn cña m· hiÖu l« gièng ®­îc viÕt liÒn nhau vµ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®­îc c¸ch nhau b»ng dÊu chÊm (.).

VÝ dô 1: M· hiÖu l« gièng s¶n xuÊt trong n­íc

L« gièng cã m· hiÖu lµ 4.01.L.NC.M05.01.1 ®­îc s¶n xuÊt t¹i C«ng ty A sÏ ®­îc hiÓu nh­ sau:4 lµ Hµ Néi

01 lµ m· cña C«ng ty A do Së N«ng nghiÖp & PTNT Hµ Néi quy ®Þnh

L lµ gièng lóa thuÇn

NC lµ cÊp nguyªn chñng

M05 lµ s¶n xuÊt vô mïa n¨m 2005

01 lµ sè thø tù cña l« gièng ®­îc s¶n xuÊt t¹i C«ng ty A

1 lµ sè thø tù cña l« nhá thø nhÊt ®­îc t¸ch ra tõ l« gièng 01

VÝ dô 2: M· hiÖu l« gièng nhËp khÈu

L« gièng cã m· hiÖu lµ 4.01.LL.F1.NK05.03.1 ®­îc nhËp khÈu t¹i C«ng ty A sÏ ®­îc hiÓu nh­ sau:

4 lµ Hµ Néi

01 lµ m· cña C«ng ty A do Së N«ng nghiÖp vµ PTNT Hµ Néi quy ®Þnh

LL lµ gièng lóa lai

F1 lµ cÊp gièng F1

NK05 lµ l« gièng nhËp khÈu n¨m 2005

03 lµ sè thø tù cña l« gièng nhËp khÈu t¹i C«ng ty A.

1 lµ sè thø tù cña l« nhá thø nhÊt ®­îc t¸ch ra tõ l« gièng 03

- C¸ch in m· l« gièng trªn bao b× nh­ sau:

M· l« gièng ®­îc in ®Çy ®ñ hoÆc viÕt t¾t (MLG)VÝ dô 3: c¸ch in m· l« gièng

L« gièng cã m· l« gièng lµ 01.1 ®­îc s¶n xuÊt t¹i C«ng ty A sÏ ®­îc in trªn bao b× nh­ sau:MLG: 01.1

Phô lôc V


(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41 /2007/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n)

QuY ®Þnh ®Æt m· tØnh

TT

TØnh

TT


TØnh

1

Hµ Néi

4

33

Qu¶ng Nam

510

2

H¶i Phßng

31

34

Qu¶ng Ng·i

55

3

Hµ T©y

34

35

B×nh §Þnh

56

4

H¶i D­¬ng

320

36

Phó Yªn

57

5

H­ng Yªn

321

37

Kh¸nh Hßa

58

6

Hµ Nam

351

38

Kon Tum

60

7

Nam §Þnh

350

39

Gia Lai

59

8

Th¸i B×nh

36

40

§¾k L¾k

50

9

Ninh B×nh

30

41

Ninh ThuËn

68

10

Hµ Giang

19

42

B×nh ThuËn

62

11

Cao B»ng

26

43

TP Hå ChÝ Minh

8

12

Lµo Cai

20

44

L©m §ång

63

13

B¾c K¹n

281

45

B×nh Ph­íc

651

14

L¹ng S¬n

25

46

T©y Ninh

66

15

Tuyªn Quang

27

47

B×nh D­¬ng

650

16

Yªn B¸i

29

48

§ång Nai

61

27

Th¸i Nguyªn

280

49

Bµ RÞa-Vòng Tµu

64

18

Phó Thä

210

50

Long An

72

19

VÜnh Phóc

211

51

§ång Th¸p

67

20

B¾c Giang

240

52

An Giang

76

21

B¾c Ninh

241

53

TiÒn Giang

73

22

Qu¶ng Ninh

33

54

VÜnh Long

70

23

Lai Ch©u

23

55

BÕn Tre

75

24

S¬n La

22

56

Kiªn Giang

77

25

Hßa B×nh

18

57

CÇn Th¬

71

26

Thanh Hãa

37

58

Trµ Vinh

74

27

NghÖ An

38

59

Sãc Tr¨ng

79

28

Hµ TÜnh

39

60

B¹c Liªu

781

29

Qu¶ng B×nh

52

61

Cµ Mau

780

30

Qu¶ng TrÞ

53

62

§iÖn Biªn

231

31

Thõa Thiªn-HuÕ

54

63

§¾c N«ng

501

32

§µ N½ng

511

64

HËu Giang

711


Phô lôc VI


(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41 /2007/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n)
Së N«ng nghiÖp vµ PTNT Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tØnh.................................... §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

_________________________.........., ngµy th¸ng n¨m

Th«ng b¸o


M· sè cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh

gièng c©y trång
KÝnh göi: - Côc Trång trät;

- Trung t©m Kh¶o kiÓm nghiÖm gièng, s¶n phÈm c©y trång vµ ph©n bãn Quèc gia.

TT

Tªn tæ chøc, c¸ nh©n

s¶n xuÊt, kinh doanh gièng c©y trång§Þa chØ

M· sè


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


..


..

Gi¸m ®èc


Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

(Ký tªn, ®ãng dÊu)

Phô lôc VII

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41 /2007/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2007

cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n)
Tªn tæ chøc chøng nhËn chÊt l­îng Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

................................................... §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc________________________
B¸o c¸o

KÕt qu¶ chøng nhËn chÊt l­îng

gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn
KÝnh göi: Trung t©m Kh¶o kiÓm nghiÖm gièng, s¶n phÈm c©y trång vµ ph©n bãn Quèc gia – Côc Trång trät
KÕt qu¶ chøng nhËn chÊt l­îng gièng c©y trång phï hîp tiªu chuÈn t¹i ... (tªn tæ chøc chøng nhËn chÊt l­îng) tõ ... (ngµy/th¸ng/n¨m) ®Õn ... (ngµy/th¸ng/n¨m)) nh­ sau:


TT

M· hiÖu l« gièng ®· chøng nhËn chÊt l­îng

Tªn gièng

CÊp gièng

Khèi l­îng l« gièng

M· sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn chÊt l­îng

Ngµy kiÓm ®Þnh/

M· sè ng­êi kiÓm ®Þnh

Ngµy lÊy mÉu/ M· sè ng­êi lÊy mÉu

M· hiÖu l« gièng ®êi tr­íc ®­îc sö dông ®Ó nh©n gièng
........, ngµy th¸ng n¨m

Thñ tr­ëng
tải về 247.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương