vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/205BF8654AA709C347257B9000082D3F/$file
  V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1BDBD4CC119F1C6347257A0D002A9135/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/94BEA2451B8781B147257A0D002AA21E/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1DA78141B031568847257B90000846AB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3FB5A5A54054EA1A4725769600260EF8/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  KẾ hoạch tổ chức cuộc thi “Công dân với pháp luật” tỉnh Bình Phước năm 2007
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/C2EF812AC532CBAF4725769600260EEE/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7BA54BD561DE82AC47257A0D002B22F4/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/101A642B33710D7A4725772800100320/$file
  PHƯƠng án tổng thể VỀ BỒi thưỜNG, HỖ trợ VÀ TÁI ĐỊnh cư
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/87D83C45C5BAE9EB4725788B000B39CA/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là vật chứng của các vụ án
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/893C9C36B0F7242A4725788B000B9454/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/02D86C2F73DA5A8B472576960014FC69/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/03A57981F121D7B5472576960014563E/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc điều chỉnh Danh mục chi tiết
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3596E68BE3535FF04725773B002D88EA/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt “Chương trình đào tạo nghề: Kỹ thuật tóc và chăm sóc da mặt” chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/A3BC0F83079BC6BD4725769600260EF6/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/25688C1C057B727F4725773B002D7239/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/109089747CCC708C47257A0D002BE120/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập -tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/057BC9546E08CF2F472571F600106B04/$file
  Soá 1217/QÑ-ubnd ngaøy 03/7/2006 cuûa ubnd tænh Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các Trường dtnt năm học 2006-2007
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8770CB024E0898864725773B002DA081/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0D2140C97C0BCC8447257A0D002BF9DD/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6B16EAD89A6153F847257A220031381F/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F57C2C826D02A2294725769600260EFC/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8D4CCD08D084071E47257A23000567F5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/388FC54D57FC53C447257A2300057ACC/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/6C4E12732501B302472576960026EE54/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9791F6679E6CEF244725789A000A7C35/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập -tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6873D5D8B7E0042547257A230005C6BC/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2AE7704E97B7BC8247257A2300060079/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/769245DD3BA3D7B9472578B10031132B/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/78A3696B65772C86472578B100314A7F/$file
  Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3CBD014C936F666E47257A23000636D0/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt kế hoạch thu, chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/34A1856C5C8640ED47257A2300065BE4/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/79E51E98C0AFAC0B47257A2300067486/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B32F27E8ABCE7DEA472578B1003184B4/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1201504FBF2A7975472579030032AB89/$file
  Về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/33653A6D509D8F7A472578B10031A0DC/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/08F433FD1D6AF33B472578B10031B77F/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/79E1994DA305683B472578B10031F88C/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8B084514A048FA9D47257A3700099802/$file
  TỈnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/069B072DD3B7BF3047257A37000E65E7/$file
  TỈnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3A5C87FF733F09DA47257A37000E7B81/$file
  Kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7D95126F465F828247257A37000EBB91/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1341/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B8F65F277F3E98CD472576960014CFF1/$file
  Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A0E77E612C603ECF47257A37000EFDD8/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1350/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/10396AF140CD80B9472576960026EE5B/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường gpmb dự án: Nhà máy Thủy điện Đăk Glun thuộc địa bàn huyện Phước Long
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/48A65B76C1EDAE9247257A37000F31F5/$file
  UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/925FE90885AF0A0247257A37000F43FE/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A1D23F35984F9A9F47257A37000F7148/$file
  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 2015
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3948187ED1B08874472576960014D000/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tà Thiết Hoa Lư huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đoạn 1)
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/932265D3E0360992472578C700056ED2/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/843A9E1F084A7CC9472571DB002D63A0/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/CBEA4A39B2C2630C472571DB002DF848/$file
  Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/010A05F52BA7F4E4472576960014D010/$file
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/551CF3462FE081CC472576960014D01F/$file
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/7FCE82E3E98118DD472571F700040DED/$file
  UÛy ban nhaân daâN
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3F2BCFE5B7CD6534472571F70004349A/$file
  UÛy ban nhaândaâN
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3BA09512A263924247257A410010B07B/$file
  Về việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9B22E04E92FB7CB347257A41002818D6/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1433/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B83769E973E28BC3472571F70004EC8C/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0EBA0D2BCD18D8AF472577490032B99E/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/E3C4955BCF3FCF9D472576960026EE86/$file
  UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/219D5E1BD472C674472578CE003273C1/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/88167B75082EFEF9472576960014CFEC/$file
  Số: 1472/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 28 tháng 7 năm 2008
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/0D794C1FCB0661CF4725776500106BAB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/549886485F25CFFC472576960026EE93/$file
  COÄng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A02843D78DBCE94147257A4F000F2A6B/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/67C3E8908FCFC9D947257A4F000F4B90/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/859CF730DF5A38AD472571ED0031234C/$file
  Số : 1510 /QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7FD62601F4020736472577520010B552/$file
  KẾ hoạch đẤu thầu xây dựng công trìNH
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/4E825979D6F2892247257752001092EB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A3A90D8B6DF85BDB472571ED0032CBA1/$file
  Sân vận động Tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/99252A88CF40F73A472576960025FA0B/$file
  KẾ hoạch bổ sung vốn xdcb năM 2007
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9744A5D2137C8035472576960014B31B/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0C9FF652C6F160E3472571ED00343918/$file
  Và chỉ định thầu Tư vấn Công trình xây dựng
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/C599EA9EA5FA827A472571ED0034C282/$file
  Về việc phê duyệt đề cương Khảo sát, lập báo cáo kt-kt
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/3DAF90CE40253251472571ED00352114/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/074E82F667C48C2F4725777B000B99ED/$file
  Phê duyệt Báo cáo ktkt xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/664DFD41C61010C74725776500113BC0/$file
  Phê duyệt Báo cáo ktkt xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐT741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/FAD8615700B18532472576960014B313/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/78BA2C60AACACB0C4725777B000E0A6C/$file
  Phê duyệt Kế họach đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng đường Đồng Phú Bình Dương từ Km954+000(QL14)
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/31A9CB3DA71D136E472578CE0033E2B4/$file
  UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/FAA4A68E7310EEAF472571F800135636/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/23A578497D77CEB8472571F800141CF0/$file
  Về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh trợ cước, trợ giá
vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/BFF27458930ED5BE472571F80013785D/$file
  Đồng Xoài, ngày 21 tháng 9 năm 2006
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/94DB00CDBE732333472576960014B316/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt triển khai Dự án “Xây dựng mô hình trồng cỏ và chuyển giao bò giống cho 2 xã Đăng Hà và Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước”
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/B2A389C024A8B7DE472576960014B301/$file
  Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/32B109BD3A32A569472578E000076DC2/$file
  TỔng hợp miễN, giảm thuế sdđnn năM 2011
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B44224D2484B5B13472576960014B300/$file
  Ngày 13 tháng 8 năm 2008 quyếT ĐỊnh phê duyệt đề án “Áp dụng iso hành chính công phiên bản tcvn 9001: 2000 tại ubnd thị xã Đồng Xoài” chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0E19903A4CECB44D47257A640029F546/$file
  QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/6304E18D3A0A16D84725777B000BD32E/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1631/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5020AC6E9AFEABEC47257A64002A3953/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4D5F50FD8738767347257B24002BB346/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3CB47ECAA6B5EB51472576960014B31C/$file
  Về việc điều chỉnh Quy định tạm thu, nộp thuế gtgt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B26B444E07FBB73A4725720A002DD955/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A142AD86BCC03F614725720A00306F6A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3B31D94333DC249C4725720A00310F0F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/17A4FA8D42F1117C4725720A002E1CFD/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/230D8208B276B24747257A780025694D/$file
  Số: 1739/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 04 tháng 9 năm 2012
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8FA4078B1B398706472578F400296920/$file
  QuyếT ĐỊnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú trung
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F0DB1D24F85BB10C472576960026D4A2/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/A19581A098FDBA37472576960025E657/$file
  Thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh huyện Bình Long tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/59E276B9A6DDE55F472576960025E655/$file
  Thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến huyện Phước Long tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1199A1C233B0E01047257A780025A015/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/36B3848BDB90179747257A780025B26A/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc sáp nhập và thành lập ấp mới thuộc xã Lộc Tấn và xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0D9D96D2FD024F00472576960025E64A/$file
  Về việc Đề cương và Dự toán quy hoạch phát triển Ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7C47979D91A23976472576960025E65E/$file
  Ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
  Chương I những quy đỊnh chung điều Giám sát đầu tư của cộng đồng
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9BB21522885BF1E847257A780025F355/$file
  QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2BEA16DDB6459F29472576960025E66F/$file
  CHỦ TỊch ubnd tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/862250700D683CFD47257A8600311BF5/$file
  Số: 1816/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2012
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/272B27387C2BBFE047257A8600314735/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5422F4B5C3B17C9147257A860031728E/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Ấp 12, xã Minh Hưng và ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5A12E9FB1FBEC2384725790300328499/$file
  Phê duyệt chủ trương và đề cương, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư khảo sát, lập Báo cáo ktkt xây dựng công trình đường số 7
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/51DE9FDE99907542472576960025D4E3/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6D183EC457864195472577A000322FE9/$file
  Số: 1885/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 12 tháng 8 năm 2010 quyếT ĐỊnh về việc công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ubnd tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6F573213E7EC57B4472579030032DCEB/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Luật gia
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/02FF1C9B279377604725790300330398/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0F1E6C77D6B5CAE4472579030033160B/$file
  QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thị xã Phước Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1659E8E84BD234554725790300332A55/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đo đạc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3789E9BC6A6B1C22472576960025D4DF/$file
  QuyếT ĐỊNH: Điều 1
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/191F737CCC3EAD4E472579030033A645/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/687FC4E12522147747257A87000F7328/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/25A41EF4526C83E947257790000BDF05/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2863557B28436069472576960025D4E4/$file
  Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường thcs an Khương huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước thuộc Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở ii” vốn vay adb
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7E6C9C5F5B404C83472576960025BEB7/$file
  Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường thcs nguyễn Thị Minh Khai huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thuộc Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở ii” vốn vay adb
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/28EF7FD42D71336A472576960025BEB2/$file
  Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường thcs minh Lập huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thuộc Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở ii” vốn vay adb
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4D2DAA406421DEFB472577A000325EBD/$file
  BẢng tổng hợp giá trị BỒi thưỜNG. HỔ trợ cho các hộ gia đÌnh cá nhâN (ĐỢT 15)
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4703E568A83905CC472576960025D4E6/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/09D63942F6936C964725777D002EC41F/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/121593FA24E29C59472576960025D4F4/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết di dân tự do, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2007 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2C2360EDD096690B4725790300345EA5/$file
  Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ huyện Đồng Phú chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/49324F37CCA2180447257790000D6E0E/$file
  Về việc quy định khung học phí tạm thời đối với giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho năm học 2010 2011
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/AE7F11EA684BCAA847257917002EDB00/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9A536D7190910B0847257AA2000AB2AB/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập -tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6B95AFAFB83197B3472577AF000DC7A6/$file
  Độc lập Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A4B08A2AFCB0FB92472576960026BB7B/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tl1/2000 khu dân cư và dịch vụ Tân Khai II, xã Tân Khai, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/ABEBD4A80E902220472576960025AC23/$file
  Phê duyệt Phương án phát triển nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9C015FDCC5F42BED472576960025AC25/$file
  Phê duyệt Chương trình “Chuyển giao
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A35B1D4B6FDF011347257927002780B1/$file
  PHƯƠng án giao biên chế CÔng chức hành chính cho các cơ quan hành chính tỉnh bình phưỚc năM 2011
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8E2CCA67BEFDD9DC472576960025AC38/$file
  QuyếT ĐỊnh thay đổi phản biện Hội đồng Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/47CCA4BD360C371C47257AA2000BEAC8/$file
  Số: 2059/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/60277D286BCD7A9E47257AA2000C096E/$file
  Số: 2061/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/47B0073CE3D9B09C47257AA2000C168D/$file
  Số: 2062/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4A68C597F172C4AC47257AA2000C35C6/$file
  Số: 2064/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7C1DC3FA1605D41547257AA2000C6000/$file
  Số: 2066/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/6048F6E1A6C0B83A472576960025AC31/$file
  Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/884985844920A08547257AA2000D7542/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8A411F4423EB593047257AA2000D9808/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/57F248D7292D8393472579270027D5B8/$file
  QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đồng Phú
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8ECC88250C06E04347257927002804D2/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/444606648EC17992472576960026BB73/$file
  QuyếT ĐỊnh công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế đối với
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7C9009EC6887342E47257244000DCB7F/$file
  Về tổ chức và hoạt động của
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/22D00669BD4DB6FD4725792700284F10/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển mạng lưới
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9308F56B4FA4361F472576960026BB82/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ Ủy nhiệm thu thuế một số xã trên địa bàn tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7C023EEFF7E4B6D147257244000DF609/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/03323B37FE0768AC472576960025AC34/$file
  Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam Campuchia (số 69) tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4AF5313F64C78D8C472577AF000DF163/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5207517A633F99F7472579270028A39F/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/016D1508EA32C27F472579270028B732/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A19998FA8091B94A472579270028D3A8/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đồng Xoài chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/03123FC0A7C19ECC4725729200285660/$file
  Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-ub ngày 17/3/2005 của ubnd tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước năm 2005 cho Dự án Hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồng
fileupload/text
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng nghề phú YÊN
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3B0750D2F90E725947257B24002C2920/$file
  Phê duyệt Đề án “Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1D68FBC6054104F4472579DD0030C125/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 624/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/76C214A0C07662FD47257B24002C351A/$file
  Về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8D0F23E2090C38A4472579AE00107035/$file
  Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-bgdđT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ gd&ĐT về việc ban hành quy chế hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
VBPQ
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
vbpq/Files
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/08ACDD452738D4EF47257B24002C6150/$file
  Tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 2020 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8282F1D7EDBA1285472576960027FF15/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/836A3F906B077360472576960027FF09/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng Cao su tại khoảnh 8 tiểu khu 362, Ban qlrkt suối Nhung
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/24BCCCF2BF743AA6472579C3000AB041/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0F63CB940B89FEB7472576960015D58E/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5D60FA2197B8EA91472579C3000AD3D2/$file
  Căn cứ Kế hoạch số 30 kh/tu ngày 06/11/2007 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị tw5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B30E4172449DF31D472576960015D591/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định phân cấp tạm thời về quản lý tài sản
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/08811908CFD6938E472579C3000B27E5/$file
  QuyếT ĐỊnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0021202708C3CEDD47257299002D3609/$file
  Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5493D7D4EA7131F5472576960027FF13/$file
  Phê duyệt dự án đầu tư: Ổn định dân di cư tự do
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A1479520A8D5321B47257B350014A262/$file
  KẾ hoạch đẤu thầu một số GÓi thầu thực hiện trưỚc dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3AE93D61B1961A9A472579C300278540/$file
  Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-cp ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3EBFD20E4F47FE89472579C300279E41/$file
  Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-cp ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/08A1D5B44E812BE4472579C300282A2D/$file
  Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-cp ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9DDBC86D1D72FEF4472576960027FF12/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự toán chi phí cbđT xây dựng công trình
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F1B5BF5A55D1F454472576960027FF1A/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4D1FE510A213040F47257B350014CB85/$file
  Về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/998B682DBF0212A5472576960027FF1E/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/28FDC05C1D6E1F9F47257B350014DF02/$file
  Về việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/50D6D2D49D77577947257B350014F34C/$file
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 250/TTr-slđtbxh ngày 01/3/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 247/TTr-snv ngày 12/3/2013
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/10DED35A4783CD8D47257B35001504EA/$file
  Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ubnd ngày 09/7/2012 của ubnd tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 2015)
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4FAF4CE881AFA19E472579D100245841/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 434/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/61C44B3C150523B147257B3500151A59/$file
  QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/C77A2CE6C5771A4147257299002F18D1/$file
  Số: 445/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5772B21B54C28A37472579D100247466/$file
  Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-ttg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/63C18C8F531FFCAD4725729C0019EE51/$file
  Ban hành quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/756FA7269630CE6D472572AB00176355/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/58206FC27F1C1DE0472579D100250F8A/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9F28937ACB284631472579D100252AAE/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị XI măng Bình Phước, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh và xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7498F3B5950502D347257B49002F6F4A/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/720A8C67ADE42F524725769600271F7A/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/217CB1D2752F8C6A472579D100257D86/$file
  Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc ubnd huyện Bù Đốp
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4D42D88C67A8144A472579D10025AFAD/$file
  Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 2020 và định hướng đến năm 2030
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6A3C1D93CCBE5D6C47257B49002FA4F4/$file
  Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-ttg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4360AEC891C6C194472578570012000D/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5FFBD912F3C0F83047257B49002FECAF/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/092BFCF781ACE4BE472572BF0035E17E/$file
  KT. chủ TỊch phó chủ TỊch phạm Văn Tòng
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3B14ED1A9D2268964725769600271F83/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt đề xuất Dự án nâng cấp, mở rộng ql 14 đoạn Đồng Xoài Cây Chanh theo hình thức bot
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/944FEB2FD39E0EAA47257B49002FFF08/$file
  Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-ttg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở ubnd cấp tỉnh và cấp huyện
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/A30DB10A8A5C92D6472576960015C54A/$file
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/E0271BC8616E053A472572BF00360ED0/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch thực hiện chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm hiv/aids của tỉnh đến năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2565D3AC5276F4FC472579D10027811B/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập -tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9C84C24D7B9689FB472576F6000B9B68/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/63934C827CF3E7B447257B4900317364/$file
  QuyếT ĐỊnh đổi tên Chi cục Thú y tỉnh thành Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1A00C264C32511F447257B49003186E1/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên trong tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3A0506B762616201472579D10027CE6E/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/83CF65B255A842EB4725769600271F7C/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7D63FEC9C80D172A472579DD002FF241/$file
  Thực hiện Nghị quyết số 01 /nq-cp ngày 03 /01/2012 của Chính phủ
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0EB568CCC3826B444725769600271F97/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Phương án tổ chức quản lý, bảo vệ rừng tại Khu di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Rá
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/377DD91AE7C124FA47257B5F002E5D02/$file
  Tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá bình quân 20 25%/năm trong thời kỳ 2013 2020; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 000 triệu usd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/43F05F02274A3152472579DD0030EEC0/$file
  UÛy ban nhaân daân tænh bình phöÔÙC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7EC8346890A1F68847257B5F002E71B9/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/33382B9B18EE47034725769600271F8B/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/35DEB5234761A2C8472579DE000C10A7/$file
  Tổ chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/357F7EB1F6B52952472579DE000C2CDA/$file
  Y ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9519FE7E319DD1FB47257B5F002EB0F0/$file
  QuyếT ĐỊnh về viêc thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A06B78738F6F882C47257B5F002EC1C3/$file
  Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-ttg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3871D70176776D944725769600271F91/$file
  Về việc phê duyệt dự toán báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh năm 2009
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0A38C30DED5C30F947257B5F002F0970/$file
  Ñoäc laäp Bình Phước, ngày 02 tháng 5 năm 2013
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6DCDED5FBA1EBD0E472579DE000CB823/$file
  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/65AEE221AC9D3F20472576960015B65F/$file
  Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-cp ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1AE1608214D010244725769600271FA1/$file
  Số: 725/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 25 tháng 3 năm 2009
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4786AEBBA5701F01472579F0000FCDFB/$file
  Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-cp ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9D38DF02990E52654725769600271F9E/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt chính sách và chi phí bồi thường gpmb bổ sung
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9A3BA5AB3A9B76134725769600271F9A/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/CB72C44315415B1A4725769600271FA2/$file
  Số: 743/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 27 tháng 3 năm 2009
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B2FAEE9FE2406247472576960015B666/$file
  Số: 746/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/36B4652F703A522247257B67000ABB1D/$file
  Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-bnn-kh ngày 09/8/2007 của Bộ Nông nghiệp về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước ngành trồng trọt giai đoạn 2007-2015"
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/62FA56EB64BA0DE0472579F0001023F6/$file
  Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-bgd&ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8A0E6D25C217644C47257B67000AF5B2/$file
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5A353347F772BE52472579F000104DE2/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập tự Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/98C7C156FE9928C34725769600271F98/$file
  Chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Lộc Hoà Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4802F03030F3744247257B7800297703/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/nq-cp ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/90BD00ECB1084E9B4725769600271FA7/$file
  QuyếT ĐỊnh chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A182171C921B86C14725769600271FB3/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/47EBC3563B70F19547257B740008223F/$file
  QuyếT ĐỊnh bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/624A568AECBE00244725769D0014A8AE/$file
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/67B246F5299A096147257B7400086693/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/D5AA3F27805473AF4725769600261EEF/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/F5BD52EA93687C67472576960015B66C/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành suất đầu tư thuộc Dự án 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 2010
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A48171EE83EA81A747257B7400088D31/$file
  Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-ubnd ngày 22/3/2012 của Chủ tịch ubnd tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A0E221695BE733AE47257B7400089E17/$file
  Số: 842/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A03D5E3A50E15DE447257B88002B6C7B/$file
  Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 846/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 23 tháng 5 năm 2013 quyếT ĐỊNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/651A310B9EC4E31D47257B88002B86C2/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/EF4DBE5B5D1A40E24725769600261EF4/$file
  Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí tập huấn, thông tin tuyên truyền thuộc chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-ttg ngày 24/8/2006
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0D0DDDF0E540C16847257696002705C8/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Phương án và dự toán chi phí hỗ trợ thực hiện đào mới
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/49F9184C2F238946472579FE00150E43/$file
  Danh sách các quyếT ĐỊnh cục thuế ĐÃ ban hàNH
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8A35D55FCB65CBEA472579FE001532CD/$file
  Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-ttg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0CE48531C15BDA7E472579FE001547C6/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/096DE4A7B4E8B29347257B88002BBDD7/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/68EFDCCE1C42473247257B88002BE6AE/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Tổ biên tập Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 2015 và đến năm 2020 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4F9AEF15EF1E961E47257B88002C4501/$file
  Công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II tà Nốt Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8DBA43EE262F752947257696002705BA/$file
  Số: 920/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/97DB19B5D6869D8447257B88002C9D84/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1C731EF2E57CC5AC472579FE0015CD4D/$file
  Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-ttg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1B1E6C57E69A632D47257B88002D545E/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/64FE0CD79651BA5747257B88002CFE3D/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/D189260576D4EF624725769600261EF0/$file
  Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/C2DBF48D60C823744725769600261EF9/$file
  Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3C3DE24CE5CEFA11472579FE00162C2B/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/DF0F11C87319EB1D4725769600260EE8/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8CAF4681831A52FB472579FE00167380/$file
  Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ubnd tỉnh năm 2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/90A01561993B0567472579FE001699F0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 985/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/28906A156C853DCC47257728000FB8F7/$file
  Căn cứ Quyết định số 194/20061QĐ-ttg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5EDEF8BB6C7C35D347257A0D0029FBE1/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch núi
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/47D9DEE91860E5B747257A0D002A596B/$file
  Về việc công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
manage/vbpq/vbgoc
  Ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
HTML/VBPQ
  Chia ổ đĩa bằng Acronis Disk Director Suite
vbpq
  BỘ CÔng thưƠng số: 23/2011/tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Files
  THÀnh phố CẦn thơ
vbpq
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 63/2008/NĐ-cp ngàY 13 tháng 05 NĂM 2008
directory vbpq  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương