Uploaded/file/hang
  LỜi giới thiệU
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_04_24
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_03_13
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_05_21
  BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_06_09
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/hatheluc/20111006
  Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded/phamlieu/2013_10_14
  THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded/buithuhuong/2014_12_23
  Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_06_27
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015
Uploaded/buikhuong/2013_07_04
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2013
Uploaded/CV
  §éc lËp- tù do- h¹nh Phóc tê khai xin viÖc
Uploaded/file/thuydung/Tap chi - Ban tin
  Năm thứ ba mươi sáu. Phát hành mỗi tháng một kỳ Số 107 (229) Xuân Quý Tỵ 2013 Trong số này
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_18
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded/files
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Uploaded/danglien/2014_02_17
  TỔng cục hải quan
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_19
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_05_15
  BỘ TÀi chính số: 1079 /QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/Uploaded/Share/8b9f54ceed306eee14e3bc665f9d2094/2014/05/27
  Số: 6544/btc-qlg v/v hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_09
  BỘ TÀi chính số: 133/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120712
  BỘ TÀi chính số: 111/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20111125
  BỘ TÀi chính số: 1135 /btc-tct v/v thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120718
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_08_18
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
Uploaded
  MẪU ĐỀ CƯƠng kiến trúc chính phủ ĐIỆn tử CẤp bộ
Uploaded/danglien/2014_02_17
  TỔng cục hải quan
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130504
  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-cp ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120803
  BỘ TÀi chính số: 120/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/danglien/2014_02_17
  BỘ TÀi chính số: 1207/btc-cst v/v: Thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_04
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_11
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_09
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái
Uploaded/file/thuydung/thue
  CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
Uploaded/danglien/2014_02_17
  BỘ TÀi chính số: 1230/btc-tchq v/v: Thực hiện Quyết định 9990/QĐ-bct về áp dụng thuế chống bán phá giá CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_20
  BỘ quốc phòNG
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_10
  BỘ TÀi chính số: 126 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/van ban
  QUỐc hội luật số: 34/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dothanhhoai/20110407
  Ban thưỜng trực số: 1267
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120810
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_12
  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_02_06
  Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-ttg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130313
  Danh sách 132 trường không tổ chức thi năm 2013
Uploaded/danglien/2014_01_13
  CỤc gsql về HẢi quan
Uploaded/file/thuydung/thue
  TỈnh quảng nam
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101001
  BỘ TÀi chính ———— Số: 138/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_25
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Uploaded_VGP/thukybientap/20120223
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_23
  THÔng tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/tt-btc ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Uploaded_VGP/thukybientap/20121003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1428
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_27
  BỘ TÀi chính bộ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_14
  BỘ TÀi chính số: 146 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_09_24
  BỘ TÀi chính số: 147/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101021
  Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130606
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121003
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch
UploadedFiles/2011/T9
  Các công ước, tiêu chuẩn quốc tế về container
Modules/News/Uploaded/38
  BẢn câu hỏI ĐIỀu tra tự VỆ DÀnh cho các nhà nhập khẩU
Uploaded/duongphuonglien/2014_08_21
  Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2014
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20111122
  BỘ TÀi chính số: 152/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/danglien/2014_03_03
  TỔng cục hải quan số: 1528/tchq-gsql v/v: Tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỔng cục hải quan số: 1529/tchq-gsql v/v: Vướng mắc công văn số 12485/btc-tct và công văn số 17804/btc-tchq cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_11_05
  THÔng tư Ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101012
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-cp
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_07
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  BỘ TÀi chính số: 154/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/danglien/2014_02_25
  TỔng cục hải quan số: 1552/tchq-tvqt v/v: Thông báo thực hiện một số văn bản mới về đầu tư xdcb cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_12
  Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/tt-btc ngày 15/11/2012
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121004
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học
Uploaded/FileDinhKem
  CHÍnh phủ Số: 158
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_29
  BỘ TÀi chính số: 161 /2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/admin
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/file
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Uploaded/danglien/2014_02_17
  BỘ TÀi chính số: 1679/btc-tchq v/v: Áp dụng hoàn thuế gtgt cho người nước ngoài CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20111130
  BỘ TÀi chính số: 168/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/danglien/2014_03_03
  BỘ TÀi chính tổng cục hải quan
  TỔng cục hải quan số: 1686/tchq-gsql v/v: Bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Vietjet CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_12_08
  Căn cứ Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/van ban
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_05
  BỘ TÀi chính số: 173/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/danglien/2014_02_17
  BỘ TÀi chính số: 1781/btc-tct v/v: Khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_23
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/tt-btc ngày 02/01/2014 của
Uploaded/danglien/2014_01_21
  Điều Điều kiện để được giảm tiền thuê đất
Uploaded/file/thuydung/Quyetdinh
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 10
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121112
  BỘ TÀi chính số: 180/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/dothanhhoai/2014_12_15
  Điều Đối tượng nộp phí
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_03_31
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/tt-btc ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20101123
  BỘ TÀi chính bộ NÔng nghiệP
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101210
  THÔng tư Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Uploaded/nguyenthiphuongmai/2014_12_25
  Sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/tt-btc ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
Uploaded/danglien/2014_02_25
  BỘ TÀi chính số: 1882/btc-tchq v/v: Hồ sơ hoàn thuế của dncx thực hiện quyền nhập khẩu CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121115
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
Uploaded/file/hang
  Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121113
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/tt-btc ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
UploadedFiles/2011/T7
  GIỚi thiệu một số thay đỔi chính của incoterms 2010 so với incoterms 2000 ThS. Nguyễn trung đÔNG
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_09
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010
Uploaded/nhungnt/2015_01_14
  A. consonants
dhsphue/uploaded
  Khoa toán kỷ niệm 50 năm thành lập khoa (1957-2007)
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_25
  BỘ TÀi chính số: 196 /2013/tt-btc
Uploaded_VGP/hoangtrongdien/20121228
  BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dangdinhnam/20121211
  Báo cáo Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982
uploaded/vanban
  BỘ TÀi nguyên và
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_12_03
  BỘ TÀi chính số: 17526 /btc-tct v/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/dothanhhoai/2016_03_25
  Phụ lục I danh mục văn bản quy đỊnh chi tiết thi hành các luậT ĐƯỢc ban hành trong quý I/2016
Images/Uploaded/DuLieuDownload/2007
  CÔng ty cp nhựa tntp
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_15
  Tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/Bau_cu_Quoc_hoi-HDND
  Ubnd thành phố HỘi an phòng văn hóa và thông tin
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20101217
  BỘ TÀi chính số: 203 /2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Images/Uploaded/Share/29356c345c3b8390a835574f5fb14df0/2014/12/06
  Kèm theo Báo cáo số /bc-ubnd ngày /12/2014 của ubnd tỉnh Quảng Nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20101230
  Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Uploaded/nguyenxuanhong/2016_07_19
  PHÁt biểu khai mạc kỳ HỌp thứ nhấT, quốc hội khóa XIV của chủ TỊCH quốc hội nguyễn thị kim ngâN
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_07_11
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/tt-btc như sau
Images/Uploaded/Share/17a383b6f82e6c8fec2b4d61c72df0f8/2014/02/11
  BỘ TÀi chính bộ CÔng an
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/van ban
  Thông tư liên tịch 03/2001/ttlt-tchq-bng ngày 21 tháng 6 năm 2001 bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/ttlt/tchq-bng ngày
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_05_06
  BỘ TÀi chính – BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
uploaded_vgp/thukybientap/20091216
  Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ cp ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Uploaded/KimThanh/2016_05_05
  Phim truyện ĐÀi pt-th hà NỘI
Uploaded/file/thuydung/Viet Kieu/Dau tu
  Ban quản lý khu kinh tế MỞ chu lai dự Án cơ HỘi khu công nghiệp cơ khí Đa dụng và Ô TÔ TẬp trung chu lai
dhsphue/uploaded/file/THU VIEN
  Danh mục sách mới phòng tntt 3 Tháng 05- 06/2012
  Danh mục sách mới phòng tntt 3 Tháng 12- 2012
Uploaded/file
  S&p law firm đ/C: Tầng 5, Tòa nhà vp số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Uploaded/thuylinh/2016_02_18
  THÔng tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/tt-bgdđT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Uploaded/FileDinhKem
  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Uploaded/phuongnhung
  Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá
  Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá
uploaded/Mau don thu tuc
  Socialist republic of vietnam
uploaded/phuongnhung
  Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-cp ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá
Uploaded_VGP/nguyenvanhuan/20100321
  Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp, lấy ý kiến nhân dân, các đại biểu Quốc hội và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng
Uploaded/nguyenvanhuan/2016_07_25
  THÔng tin tuyển sinh đẠi họC, cao đẲng hệ chính qui năM 2016
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120313
  BỘ TÀi chính- bộ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/NONG THON MOI
  Kết luận của Chủ tịch ubnd tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và năm 2015
Uploaded/danglien/2014_01_21
  V/v: Thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/tt-btc
UserFiles/Uploaded
  THÔng báo tuyển dụng giới thiệu nhà tuyển dụng: CÔng ty tnhh thưƠng mại nguyên hà được thành lập vào ngày 07 tháng 03 năm 1996
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_07_02
  BỘ TÀi chính số: 77/2014/tt- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/tranthom/2012_05_08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 474/CĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_04_20
  Tt-btc hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015 thông tư Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định
uploaded/file/nong thon moi
  QuyếT ĐỊnh quy định danh mục nghề và định mức kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Uploaded/tranducmanh/2016_05_26
  HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Uploaded/AAA-VanbanNongthonmoi-chinhthuc
  QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế điển hình các công trình thuộc hạ tầng văn hoá
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_03_01
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/duongphuonglien/2016_03_03
  HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia số: 53 /nq-hđbcqg cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VOV/admin/20110222
  MỤc lục phần mở ĐẦU
Uploaded/duongphuonglien/2016_03_03
  HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia số: 53 /nq-hđbcqg cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/danglien/2014_03_15
  1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_19
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 5316 /bkhđt-th v/v hướng dẫn xây dựng kh phát triển ktxh 5 năm 2016 2020 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130520
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do
UserFiles/Uploaded
  CÔng ty tnhh thiết bị phụ TÙng an pháT
Uploaded/file/BC CCHC
  SỞ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded/vanban
  SỞ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130524
  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_10
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130612
  BỘ TÀi chính số: 73/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008
Uploaded/dothanhhoai/2015_02_27
  Phục lục II danh mục văn bảN “NỢ ĐỌNG” quy đỊnh chi tiết thi hành luậT, pháp lệNH
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Uploaded/thanh/2015_08_24
  Phim truyện ĐÀi pt-th hà NỘI
Uploaded/danglien/2014_01_07
  Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
dhsphue/uploaded/file/THU VIEN
  Danh mục sách mới phòng tntt 3 Tháng 04/2014
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120702
  BỘ TÀi chính số: 88 /2012/tt-btc
Uploaded_VGP/nguyenxuanhong/20130608
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 896
Uploaded_VGP/nguyenductuan/20110225
  Danh sách các tổng công ty 90
Uploaded/danglien/2014_02_17
  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Uploaded_VGP/nguyenductuan/20110225
  Danh sách các tậP ĐOÀn và TỔng công ty 91
UploadedFiles/files/van_ban/Nam 2016
  Tên cơ quan đơn vị Mẫu số: C70a-hd mã đơn vị danh sách đỀ nghị giải quyết hưỞng chế ĐỘ ỐM ĐAU, thai sảN, DƯỠng sứC, phục hồi sức khỏE
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_13
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháp văn phòng chính phủ
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120613
  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_07_22
  BỘ TÀi chính số: 94/2013/ tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/buithuhuong/2016_07_12
  TÓm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120625
  Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012
Uploaded/file
  TỈnh quảng nam số: 1287 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/danglien/2014_02_17
  Ủy ban nhân dân tp. Hà Nội
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_01
  Quy đỊnh về chế ĐỘ VÀ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốN ĐẦu tư XÂy dựng cơ BẢn từ ngân sách nhà NƯỚC, VỐn trái phiếu chính phủ
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_14
  BỘ TÀi chính bộ giao thông vận tảI
Uploaded/AAA-VanbanNongthonmoi-chinhthuc
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 12
Uploaded/nguyenvanhuan/2013_08_18
  Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ khai mạc chính thức Robocon châu Á – Thái Bình Dương 2013
Uploaded/file/tap chi/Ban tin hang ngay
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 02 tháng 01 năm 2013)
Uploaded/documents
  Nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông hàng không Tham luận tại Hội nghị An toàn giao thông hàng không Việt Nam
Uploaded/nguyendieuhuong/2014_11_12
  TÌm hiểu hiến pháp nưỚc chxhcn việt nam
Uploaded/file
  Số: 09 /bc-vhtt hội An, ngày 29 tháng 01 năm 2016
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo
Uploaded/dangdinhnam/2013_11_19
  CHÍnh phủ Số: 482
Uploaded/duongphuonglien/2015_01_04
  UỶ ban nhân dân tỉnh lào cai cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/file/thuydung/Thong bao ket luan
  Bnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/file/thuydung/Quyetdinh
  Công tác chỉ đạo điều hành của ubnd tỉnh; tình hình kt-xh tháng 5
Uploaded/FileDinhKem
  HƯỚng dẫN Áp dụng bộ tiêu chí ĐÁnh giá CỔng thông tin đIỆn tử CỦa cơ quan nhà NƯỚC
Uploaded/file/thuydung/Thong bao
  QuyếT ĐỊnh giải quyết khiếu nại lần hai của ông Zơ Râm Nhứa trú tại thôn Tà Lâu, xã Ba, huyện Đông Giang chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
Uploaded/file/tap chi/Ban tin hang ngay
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 15 tháng 8 năm 2012)
Uploaded/ngocnd/2015_03_18
  Tuyên bố chung australia và việt nam nâng mối quan hệ LÊn tầm cao mớI
dhsphue/uploaded/file
  Ll & ppdh môn Vật lý
Images/Uploaded/Share/2011/11/19
  Tăng cường quản lý chi đầu tư ngân sách xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay Hà Đức Hiếu kbnn yên Phong
Uploaded/file/hoian
  Số: 28 /vhtt-bc hội An, ngày 4 tháng 4 năm 2016
httt/components/com_joomlaboard/uploaded/files
  1. Kiến thức cơ bản
Uploaded/Users/Admin/files/2015/6
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu cáC ĐỀ xuất sửA ĐỔi hiệP ĐỊnh chống bán phá giá GỢI Ý quan đIỂM ĐÀm phán của việt nam
Modules/News/Uploaded/38
  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ Thương mại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trung quốC ĐÃ khai hỏa và HÀnh đỘng của chúng ta
dhsphue/uploaded/file/TTKT&DBCLGD/Dam Bao chat luong _ TA/LY lich khoa hoc giang vien/Phong ban
  SƠ LƯỢc lý LỊch khoa học giảng viêN
Uploaded/admin/2017_08_25
  HỌc viện báo chí VÀ tuyên truyềN
Uploaded/phungthithuhuyen/2017_04_19
  Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-cp ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
dhsphue/uploaded/file/TTKT&DBCLGD/Dam Bao chat luong _ TA/LY lich khoa hoc giang vien/Khoa Sinh hoc
  SƠ LƯỢc lý LỊch khoa học giảng viêN
Uploaded/file
  GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho hệ thống thư ĐIỆn tử
Uploaded/DoanhnghiepGui
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠn kiến nghị
uploaded/2016/CV can bo thu hien du an
  Thi Phuong Quynh le (Mrs, Dr) Current Position and Affiliation
UpLoaded/files/thongtinkyhop
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/buithuhuong/2017_09_19
  TỔng quan về biên giới việt nam làO
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/documents
  Giải pháp tổng thể giảm thiểu sự cố, bảo đảm an toàn hàng không
Images/Uploaded/Share/2011/10/26
  Thể lệ giải thưởng zing music awards 2011 Giới thiệu cuộc thi
Uploaded/file/hoian
  Số: 25 /vhtt-bc hội An, ngày 28 tháng 3 năm 2016
Uploaded/file/thuydung/Lich Tuan
  VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/Users/Admin/files/2015/6
  DIỄn biến vụ kiện cá tra-cá ba sa của mỹ ĐỐi với việt nam
media/uploaded/55/2017/04/23
  Danh sách cập nhật các dự ÁN ĐÃ ĐƯỢc sở XÂy dựng có VĂn bản chấp thuận bấT ĐỘng sản hình thành trong tưƠng lai đỦ ĐIỀu kiệN ĐƯỢC ĐƯa vào kinh doanh theo quy đỊnh (Tiếp theo)
uploaded
  Btc giải thưỞng vhnt đẤt quảng lần II
Uploaded/file
  VIỆn khoa học và CÔng nghệ MỎ luyện kim báo cáo tổng hợP ĐỀ ÁN
uploaded/vanban
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
Uploaded/documents/van ban 2/van ban 3
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 192
Images/Uploaded/Share/5ba9aa90cb529814783d683aa4d61dde/2014/08/11
  Căn cứ Luật Dược số 34/2005-qh-11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Uploaded/documents
  Cục Đăng kiểm Việt Nam Tóm tắt
public/uploaded
  Th¹c sÜ NguyÔn T­­êng Vy Nghiªn cøu thµnh phÇn hãa häc ®Ó tiªu chuÈn hãa chÊt l­îng dÇu gÊc ViÖt nam (Momordica cochinchinensis. Spreng) dïng lµm thuèc
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded/nhungnt/2014_12_12
  Theme 1: phonetics theory a. Consonants
42.118.27.30=_372707-TIN HIỆU ANALOG TRONG S7-1200 Uploaded by Dương Bách.docx
  Tín hiệu analog và CÁch xử LÝ trong plc s7-1200 Tín hiệu analog
directory uploaded  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương