cf/tailieu/2013/4/7/haiyen
  Danh mục một số biểu mẫu trong lĩnh vựC biểu diễn nghệ thuậT, trình diễn thời trang
cf/tailieu/2013/4/30/haiyen
  THÀnh phố HỒ chí minh
cf/tailieu/2013/5/1/sangnt
  Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòNG
cf/tailieu/2013/4/18/tranviet
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
cf/tailieu/2013/4/19/sangnt
  Số: 1140/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/19/tranviet
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành
cf/tailieu/2013/5/5/thuylt
  TỈnh quảng ninh số: 1179/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/25/tranviet
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
cf/tailieu/2013/4/23/thuylt
  Số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-cp ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-cp ngày 27/12/2011
cf/tailieu/2013/4/18/tranviet
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1231
cf/tailieu/2013/5/28/thuylt
  Số: 1241/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/30/sangnt
  BỘ TÀi chính số: 130/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/18/haiyen
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 tập thể và 38 cá nhân thuộc tỉnh Trà Vinh (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
cf/tailieu/2013/5/25/thuylt
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 26 tập thể và 43 cá nhân thuộc tỉnh Long An (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
cf/tailieu/2013/6/15/haiyen
  BỘ y tế Số: 1346/QĐ-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cf/tailieu/2013/4/17/thuylt
  Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
cf/tailieu/2013/4/27/thuylt
  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 22 tháng 6 năm 2000
cf/tailieu/2013/4/17/thuylt
  Số: 1396/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
cf/tailieu/2013/4/17/tranviet
  Số: 1411/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1438/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1443
cf/tailieu/2013/7/11/tranviet
  PHỤ LỤc các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công
cf/tailieu/2013/4/16/sangnt
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Số: 1542/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/16/thuylt
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 32 tập thể và 72 cá nhân thuộc tỉnh Long An (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
cf/tailieu/2013/5/15/haiyen
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊN
cf/tailieu/2013/5/19/thuylt
  Số: 1578/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/21/haiyen
  BỘ TÀi chính số: 159/2012/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cf/tailieu/2013/4/15/thuylt
  Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
cf/tailieu/2013/12/20/haiyen
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 33 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
cf/tailieu/2013/5/17/haiyen
  Số: 1661/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/14/haiyen
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1670
cf/tailieu/2013/4/14/sangnt
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 67 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1712/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/5/16/haiyen
  Số: 1716/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/5/25/sangnt
  Số: 1741 /QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
cf/tailieu/2013/5/15/tranviet
  Số: 1742 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/13/sangnt
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
cf/tailieu/2013/4/13/tranviet
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1781/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/7/haiyen
  Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
cf/tailieu/2013/4/13/haiyen
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1791
cf/tailieu/2013/4/7/haiyen
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/12/sangnt
  Số: 1844/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/5/12/sangnt
  Số: 1849 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1853/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/5/1/tranviet
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 188
cf/tailieu/2013/4/12/sangnt
  Số: 1909/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/5/11/sangnt
  Số: 1920/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/7/thuylt
  Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009
cf/tailieu/2013/4/19/sangnt
  QuyếT ĐỊnh ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Trang Thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý
cf/tailieu/2013/4/7/haiyen
  BỘ TÀi chính bộ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
cf/tailieu/2013/4/7/tranviet
  BỘ TÀi chính số: 202/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/12/thuylt
  Số: 2051/QĐ-ttg
cf/tailieu/2013/4/12/haiyen
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
cf/tailieu/2013/5/7/tranviet
  Số: 2074/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/11/tranviet
  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
cf/tailieu/2013/4/10/tranviet
  Độc lập Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠng thuyết minh thiết kế khai tháC
cf/tailieu/2013/4/11/sangnt
  Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
cf/tailieu/2013/4/18/haiyen
  BỘ TÀi chính số: 211/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012 thông tư
cf/tailieu/2013/5/1/thuylt
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 226
cf/tailieu/2013/4/11/thuylt
  BỘ TÀi chính –––––––– Số: 231/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/7/sangnt
  Ủy ban nhân dân tỉnh phú YÊN
cf/tailieu/2013/4/13/thuylt
  Số: 05 /2012/QĐ-ubnd
cf/tailieu/2013/7/14/thuylt
  Quy phạm giám sát kỹ thuật và ĐÓng phưƠng tiện thuỷ NỘI ĐỊa cỡ nhỏ
cf/tailieu/2013/7/4/sangnt
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 267
cf/tailieu/2013/4/20/thuylt
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 28/2011/tt-bgdđT
cf/tailieu/2013/4/10/sangnt
  TỈnh hà TĨNH
cf/tailieu/2013/4/28/tranviet
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 371
cf/tailieu/2013/4/28/haiyen
  Số: 409/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ-ttg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam
cf/tailieu/2013/4/7/tranviet
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
cf/tailieu/2013/4/8/sangnt
  THÔng tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc
cf/tailieu/2013/6/18/tranviet
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005
cf/tailieu/2013/5/7/thuylt
  TỈnh cao bằng số: 593/2011/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/5/5/sangnt
  Về việc ban hành Quy định về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
cf/tailieu/2013/4/23/haiyen
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 794/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/25/haiyen
  V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
cf/tailieu/2013/4/23/sangnt
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
cf/tailieu/2013/4/22/thuylt
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 852/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/22/sangnt
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 854
cf/tailieu/2013/4/22/thuylt
  Số: 895/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/21/haiyen
  Số: 963/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cf/tailieu/2013/4/22/haiyen
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/tt-btc ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
cf/tailieu/2013/5/26/tranviet
  BỘ TÀi chính bộ giáo dục và ĐÀo tạO ––––––––– Số: 98
cf/tailieu/2013/4/11/haiyen
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ
TaiLieu
  BỘ y tế Số: 08 /2013/tt- byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory tailieu 2013  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương