file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/02
  NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/05
  VÀ phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/01
  VÀ phát triển nông thôN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1010
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1015
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1016
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1017
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1019
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1034
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1036
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1039
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1040
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1049
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1065
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1068
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1069
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1081
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1107
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1108
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  1109/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011 quyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1137
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1165
  TỈnh quảng ninh số: 1178/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Trà Vinh, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2010 của tỉnh Trà Vinh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1194
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1195
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1198
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1200
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1201
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1202
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1203
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1204
  TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1205/2011/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 30 tháng 6 năm 2011 quyếT ĐỊnh ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 1206
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1223
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1230
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  1240/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011 quyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1247
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1248
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Số: 1254/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1255/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số: 1256/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1269
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1270/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1271/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1274
  Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/pl-ubtvqh, ngày 29 tháng 6 năm 2005
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1280/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 46 cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội công văn 100/nhcs-hđqt ngày 27 tháng 6 năm 2011
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Nhân thuộc tỉnh Ninh Bình (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3435/TTr-ubnd
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bộ y tế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Về việc bổ sung đối tượng đào tạo tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1045/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1349/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1357/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  1. Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí Công ty cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  1. Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  TỈnh bắc kạN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1379/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  TỈnh bắc kạN
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1390/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1392
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1401
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3399/TTr-ubnd
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3398/TTr-ubnd
  Số: 1420/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3400/TTr-ubnd
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 23 tập thể và 59 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1438
  Số: 1440/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
  Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Số: 1463/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1464/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1470/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1472
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1473
  Số: 1478/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1483/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1486/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1494/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số: 1496 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1514/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1522/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1525
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 135 cá nhân thuộc tỉnh Bạc Liêu (có danh sách kèm theo), đã có thành tích công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 43 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1549 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1551/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1555/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  1. Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, tỉnh Tây Ninh
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2010 của ngành Tài chính
  1. Thanh tra tỉnh Điện Biên, đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1566 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1575 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  THÀnh phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Số: 1589 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể và 41 cá nhân thuộc tỉnh Hậu Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1601/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
  Số: 1607/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1611/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1613/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1614/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1622 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/05
  THÀnh phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 33 cá nhân thuộc tỉnh Hậu Giang (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số: 1638/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Số: 1639 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1640/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1643/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1648/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1651/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1664/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 46 cá nhân thuộc tỉnh Lào Cai (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Số: 1676 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1678/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1682/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Giang, đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1687/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1691/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1703 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1704 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Số: 1718 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/pl-ubtvqh, ngày 29 tháng 6 năm 2005
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Số: 1738 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1740 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  Danh mục cảng biểN, BẾn cảng khu vực phía bắC (NHÓM 1) giai đOẠN ĐẾn năM 2020
  Số: 1742 /QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Danh mục cảng biểN, BẾn cảng khu vực bắc trung bộ (NHÓM 2) giai đOẠN ĐẾn năM 2020
  Số: 1743 /QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
  Danh mục cảng biểN, BẾn cảng khu vựC ĐÔng nam bộ (NHÓM 5) giai đOẠN ĐẾn năM 2020
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  1. Ông Lê Minh Thảo, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai
  Số: 1748 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1749 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1751 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1753 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Số: 1759 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-cp ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
  Số: 1762/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1765/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1766/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1768/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1769/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1781/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Số: 1782 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1794
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Số: 1795/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1810 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1815/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2010 của tỉnh Phú Thọ
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành
  Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1835 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Thanh Hóa (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2010-2011 của tỉnh Thanh Hóa
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1842 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1844 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1845 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1846/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  1. Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Gia Lai
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  Số: 1873/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1877 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1878/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1879 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1894 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1895/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 1897/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/03
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tổ chức
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/01
  Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 25/TTr-stc ngày 28/02/2011 và Báo cáo thẩm định số 59/bc-stp ngày 07/3/2011 của Sở Tư pháp
  TỈnh cao bằng số: 466/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HÔi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/05
  Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
  TỈnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 712/2011/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 25 tháng 4 năm 2011 quyếT ĐỊNH
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 823/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/10
  BỘ quốc phòng bộ lao đỘng-thưƠng binh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 842/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Phụ lục danh sách cơ SỞ SỬ DỤng năng lưỢng trọng đIỂM
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 892
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  Tặng và Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 937
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/11
  1. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bình Phước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  THỦ TƯỚng chính phủ —— Số: 959
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/09
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Nghị định số 87/2010/NĐ-cp ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/tt-btc ngày 26/4/2004 của
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/04
  Phụ lục SỬA ĐỔi tên tổ chức xin đĂng ký, TÊn thuốC, DẠng thuốC, ĐỐi tưỢng phòng trừ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/03
  24/nq-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/02
  TỈnh thừa thiên huế Số: 55/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  THÔng tư Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/06
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
directory file-remote-v2 DownloadServlet  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương