ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
ctt/images
  CỤc trồng trọT
docs/vanban
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
Download/2009/CTTN
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  CHÍnh phủ Số : 30/2000/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Download/2009/CTTN
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
ctt/vanban
  PHÁt triển nông thôN
  PHÁt triển nông thôN
  BỘ NÔng nghiệp và
Download/2009/CTTN
  BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ctt/images
  TỔng hợp danh sách các giống đƯỢc công nhận cho sản xuất thử VÀ CÔng nhận chính thức từ trưỚc tới tháng 9 NĂM 2013
dichvu/dauthau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
Download/2009/CTTN
  Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
ctt/vanban
  BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020
  BỘ NÔng nghiệP
  VÀ phát triển nông thôN
vi-VN/Lists/Vn bn php quy/Attachments/50650
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Download/2009/CTTN
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
DesktopModules/QLThongBao/upload
  HỌc viện quản lý giáo dục cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
info/home/vbpq
  CỦa bộ CÔng nghiệp số 06/2006/tt-bcn ngàY 26 tháng 9 NĂM 2006
ctt/vanban
  10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 313 : 2006 HẠt giống ngô thụ phấn tự do
haugiang/noidung/tintuc/Lists/HoatDongCuaCuc/Attachments/19
  Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tỉnh ủy Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị số 05-ct/tu về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. NỘi dung của chỉ thị
Download/2009/CTTN
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ctt/vanban
  Bé n ng nghiÖp vµ ptnt
  CHÍnh phủ Số: 42/2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
Download/2009/CTTN
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
ctt/vanban
  Më ®Çu I. TÝnh cÊp thiÕt cña dù ¸n
Download/2009/CTTN
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh số 67/2006/QĐ-bnn, ngày 12 tháng 9 năm 2006
ctt/vanban
  Cây cao su chiếm vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp nước ta, vừa là cây cho mủ, lấy gỗ, vừa góp phần bảo vệ đất, chống xói mòn
images/documents/VAR/VB
  CỤC ĐĂng kiểm việt nam số: 1342/Đkvn-var cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ctt/vanban
  Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n
PortalFolders/ImageUploads/tctth/2121/năm 2010
  Quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường Chính trị Tô Hiệu
ctt/vanban
  Hà Nội, ngày tháng năm 2015
Download/2009/CTTN
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1405/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
HCTT_concert/hctt7/Sponsor_ads/BinhMinhRadio
  Kvvn • 1430 BÌnh minh radio bmr-bình Minh Radio
ctt/vanban
  I. CÁC nhiệm vụ BỘ trưỞng giao trong tuầN: Cục Trồng trọt
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/tt-bnn ngày 21/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên
  Căn cứ Luật Đất đai số 23/2003/l-ctn ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Quốc hội khoá X và Nghị định số 181/2004/NĐ-cp ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
  I. CÁC nhiệm vụ giao trong tuầN
Docs
  BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh Phúc
ctt/vanban
  Trong tuần lập bản đồ dịch tễ để báo cáo Lãnh đạo Bộ

  Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
  THÔng tư liên tịch thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính số 191/2006/ttlt-ttcp-bnv-btc ngàY 19 tháng 01 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quyếT ĐỊnh số 202/2005/QĐ-ttg
du_lieu/2/20140304
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
Lists/Dost_tailieu_TrungtamTTCTTG/Attachments/5
  Quy đỊnh của công ưỚc luật biển năM 1982 VỀ CÁc vùng biểN
ctt/hethongqlpb/upload
  Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilíing microbial fertilizer
ctt/vanban
  Căn cứ Nghị định số 86/ 2003/ NĐ cp ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  PHÁt triển nông thôN
_layouts/lacvietbio/fckUpload/2014-12
  SỞ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TW/Lists/vbpq/Attachments/35326
  Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh
ctt/vanban
  CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download/2009/CTTN
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc chi cục thú Y
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp và
cttk/bmtk/Lists/BieuMauThongKe/Attachments/49
  GIẢi thích biểu mẫU 31/btp/bttp/cc tình hình tổ chức và hoạt động công chứng
ctt/vanban
  I. CÁC nhiệm vụ BỘ trưỞng giao trong tuầN: Cục Trồng trọt
ctt/anh
  Quy định về khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận, đặt tên giống cây trồng nông nghiệp mới
ctt/vanban
  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013
uploads/2014/04
  Ubnd tỉnh sơn la sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ctt/vanban
  10 tcn 223-95 Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 223-95 Qui ph¹m kh¶o nghiÖm gièng khoai lang

  Thông tư Thông tư số 08/2014/tt-bvhttdl ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”
data
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học nông lâm tp. Hcm khoa công nghệ thực phẩM
ctt/vanban
  10 tcn 322-2003 Soát xét lần 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 QĐ/bnn-khcn ngày 29 tháng 12 năm 2003) Lêi nãi ®Çu
fileupload/calendar
  Tuần 9: Từ ngày 27/2/2012 đến ngày 26 /2/2012
info/home/vbpq
  Điều Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2006/tt-bcn ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy
Upload/Store/tintuc/vietnam/3
  Chỉ thị số 17-ct/tw ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
ctt/vanban
  T dự thảo ngày 20. 10. 2014 cvn : 2014 Xuất bản lần 1
  PHỤ LỤC: danh mục bổ sung phân bóN ĐƯỢc phép sản xuấT, kinh doanh và SỬ DỤng ở việt nam
Download/2009/CTTN
  CHÍnh phủ Số: 32
ctt/vanban
  Qcvn : 2010/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CÁc chấT ĐỘc hại và VI sinh vật gây hại trong phân bóN
  BỘ NÔng nghiệp và
  TIÊu chuẩn ngành hạt giống lúa lai 3 DÒNG
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 1008 : 2006 LÚa lai-quy trình kỹ thuật nhân dòng bố MẸ
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 312 : 2006 HẠt giống ngô lai yêu cầu kỹ thuậT
  Merr., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Khoai tây-quy trình kỹ thuật sản xuất giốNG
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng th n
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng th n
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
Download/2009/CTTN
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
ctt/vanban
  L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
  Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 328-98 Qui ph¹m kh¶o nghiÖm gièng du Qui ®Þnh chung
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng Th n
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 339 : 2006
  Soát xét lần 1
  Bé n ng nghiÖp Vµ ph¸t triÓn n ng Th n
ctt/anh
  BỘ NÔng nghiệp và
ctt/images
  CỤc trồng trọT
ctt/vanban
  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007
  Số : 66/2004/QĐ- bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
assets
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học tdtt đÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Download/2009/CTTN
  BỘ TÀi chính ­­­­ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ctt/vanban
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 395 : 2006 LÚa thuần-quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giốNG
  Danh sách các phòng kiểm nghiệm phân bón cục trồng trọT, BỘ NÔng nghiệP và ptnt chỉ ĐỊNH
  PHÁt triển nông thôN
  PHƯƠng pháp kiểm tra tính đÚng giống và
ctt/images
  CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
ctt/vanban
  Chương trình
info/vbpq
  Quy chế phụ CẤp kiêm nhiệm và phụ CẤp trách nhiệM ĐỐi với cán bộ CÔng đOÀn cơ SỞ
ctt/vanban
  Tcvn : 2014 Xuất bản lần 1 (DỰ thảO 3) CÂy công nghiệp lâu năm tiêu chuẩn cây giốNG
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Download/2009/CTTN
  QuyếT ĐỊnh số 47/2005/QĐ-bnn, ngày 25 tháng 07 năm 2005
ctt/vanban
  Seed Standard of Open Pollinated Watermelon
  TIÊu chuẩn ngành hạt giống dưa hấu lai
  Được sản xuất và kinh doanh trên cả nước
Download/2009/CTTN
  QuyếT ĐỊnh số 48/2005/QĐ-bnn, ngày 25 tháng 07 năm 2005 V/v Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y
ctt/images
  CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/files
  QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp và
  BỘ NÔng nghiệp và
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cục trồng trọT
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 688 : 2006 giống su hào-quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị SỬ DỤNG
Download/2009/CTTN
  CỤc thú y cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
ctt/vanban
  1698 QĐ /bnn-khcn, ngày12 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưỏng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chung
nghixuan/plugin_upload/download/dvctt/264/701
  Số 75/2014/tt-bgtvt ngày 19/12/2014 của Bộ gtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ctt/vanban
  Tcvn : 2014 Xuất bản lần 1 (DỰ thảO 4 ) chè thuật ngữ VÀ ĐỊnh nghĩA
  PHÁt triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Phạm vi áp dụng
  BỘ NÔng nghiệp và
img/file/lelong/TCCB-CTTr/Thong_bao/2015
  Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, ubnd ngày 03 tháng 12 năm 2004
ctt/images
  CỤc trồng trọt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
ctt/vanban
  ­­­­­ 10tcn Tiªu chuÈn ngµnh
  Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007
ctt/images
  CỤc trồng trọT
  CỤc trồng trọT
file/view
  HƯỚng dẫn viếT ĐỒ Án môn học môn tài chính tiền tệ
sites/default/files/news_files
  Tin Vui! Tin Vui! Thông báO : buổi tĩnh tâM
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
dbase/userfiles/file/HTCTTK
  01. ĐẤT ĐAI, khí HẬU, ĐƠn vị HÀnh chính t0101. Diện tích và cơ cấu đất
Upload/file/Tuyển sinh K55
  Advanced Educational Program In Cooperation with California State University, Long Beach, usa
Lists/Dost_tailieu_TrungtamTTCTTG/Attachments/3
  NỘi dung cơ BẢn của luật biển việt nam và
ctt/vanban
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
nonghocbucket/UploadDocument_server07_id50526_114188
  Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 PhÇn I : Tæng quan vÒ tæng ®µi alcatel 1000 e10 (ocb283) 4
ctt/vanban
  Qcvn : 2010/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CÁc chấT ĐIỀu tiết sinh trưỞng trong phân bóN
birdi_cttt/noidung/De cuong chi tiet 120TC
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần trưỜng đẠi học cần thơ
ctt/vanban
  Số: 107 /2008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
pcworld/Media/Article
  Ibm reports a 'great' Q3 Big Blue's software business contributed the most to profits
ctt/vanban
  Căn cứ vào Nghị định số 86/2003/NĐ-cp, ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
doc/phungvu/CTTHienXuong2010
  Chúa nhậT chúa thánh thần hiện xuống ga 20: 19-23 23-05-2010
Download/2009/CTTN
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
images/upload/thuvien
  KHÓA 32 ( stt: 1 26) khóA 33 ( stt: 27- 49) khóA 34 (stt: 50 93)
Download/2009/CTTN
  V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30348
  TÊn thưƠng phẩM (trade name)
Download/2009/CTTN
  Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
program
  Culte du 16/11/2014
files/KHOA NN
  TRƯỜng đẠi học bạc liêU

  Gospel Lk 20: 27-38
  Gospel Lk 15: 1-10
  Gospel Lk 17: 11-19
  Gospel Mt 24: 37-44
  Gospel Lk 19: 1-10
Download/2009/CTTN
  BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

  Gospel Lk 16: 1-13
116.97.39.57=_38400-BCTT-71-11.doc
  Tóm tắT ĐỀ TÀI
42.116.206.43=_1168047-0_Hỏi đáp CTTT.pdf
  HỏI ĐÁp về những vấN ĐỀ chung
113.164.166.204=_1413120-C10-CuavanCTTL.ppt
  Ch¦¥ng X Cöa van c¤ng tr×nh thuû LîI
134.209.175.233=_12101-tctt.docx
  TrưỚc thế chiến II
171.234.177.133=_173697-BCTT- Nguyễn Thị Hồng K10QT1.docx
  TrưỜng đẠi học kinh tế CÔng nghệ thái nguyên khoa kinh tế & quản trị kinh doanh nguyễn thị HỒNG
14.254.187.216=_437597-bctt01 Báo cáo thực tập tại trạm y tế xã Nga Điền.pdf
  Báo cáo thực tập tại trạm y tế XÃ
directory ctt  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương