Department of Human Servicestải về 6.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích6.6 Kb.
#4028


Department of Human Services{Hearing representative name}

{Street address}

{Date} {City, State and ZIP code}

{Enter "Voice" and phone number or delete}

{Enter "FAX" or "TTY" and phone number or delete}

{Enter Web site (URL)}

{Hearing requester's name}

{Street address and apt.}

{City, State, ZIP code}
Về việc: Từ Chối Yêu Cầu Điều Trần Lại Hoặc Xem Xét Lại Sau Khi Bỏ Lỡ Điều Trần
Kính gởi  {Requester's last name},
Theo Lệnh Bác Bỏ đã ban hành {date of No-Show Order], thì yêu cầu điều trần của quý vị đã bị bác bỏ vì quý vị đã không trình diện để thực hiện nghĩa vụ điều trần của mình. Vào ngày {date received}, Bộ đã nhận được văn bản giải trình lý do quý vị không thể trình diện. Theo như lệnh đã chỉ rõ, giải trình và yêu cầu tổ chức điều trần lại của quý vị phải được đóng dấu bưu điện hoặc tiếp nhận bởi tôi trước khi kết thúc ngày thứ 60 tính từ ngày ban hành lệnh. Đơn yêu cầu của quý vị được nộp sau hạn chót này do vậy Bộ không có thẩm quyền xem xét. Phiên điều trần sẽ không được tổ chức lại.
Trân trọng,

________________________________________

Error: Reference source not found, Đại diện phụ trách Điều trần

Department of Human Services (Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh)Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Vietnamese DHS 1119 (12/12)


tải về 6.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương