Danh mục một số biểu mẫu trong lĩnh vựC biểu diễn nghệ thuậT, trình diễn thời trangtải về 84.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích84.85 Kb.
#837


Phụ lục

DANH MỤC MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG;

THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU; LƯU HÀNH, KINH DOANH

BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU

(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)


________
1. Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

2. Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

3. Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

4. Mẫu số 04: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước.

5. Mẫu số 05: Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế.

6. Mẫu số 06: Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

7. Mẫu số 07: Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

8. Mẫu số 08: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát sáng tác trước năm 1975 và ở nước ngoài.

Mẫu số 01


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật,

trình diễn thời trang

__________

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….


(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:

1. Tên chương trình:....................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………...…………………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm….. đến ngày... tháng ... năm............

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài,

cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

___________


Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…


(đối với các tổ chức thuộc địa phương)
Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc thông tin cá nhân: Số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ tại Việt Nam hay ở nước ngoài)………………..…………………………..

2. Nội dung chương trình:……………………..…………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ...... đến ngày ... tháng ... năm ..........

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra

nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

____________

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….


(đối với các tổ chức thuộc địa phương)
Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):.………………………………….

2. Nội dung chương trình:…………….……...…………...………………

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

4. Thời gian: Từ ngày ...... tháng ...... năm …... đến ngày …... tháng …... năm ........

5. Địa điểm:.................................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi

người đẹp, người mẫu trong nước

_________

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với cuộc thi Người đẹp có quy mô toàn quốc,

Người đẹp quốc tế, Người mẫu quốc tế tại Việt Nam)


- Cục Nghệ thuật biểu diễn

(đối với cuộc thi Người đẹp có quy mô vùng, ngành,

đoàn thể Trung ương, Người mẫu có quy mô toàn quốc)

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


(đối với cuộc thi Người đẹp và người mẫu trong phạm vi

địa phương)

Đơn vị ....... đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tổ chức trong nước.

1. Tên đơn vị:..............................................................................................

2. Tên cuộc thi:……..……….…………………...………………………..

3. Nội dung cuộc thi:...................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:.......................................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm..........

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép đưa thí sinh đi

tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

___________

Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch.

Đơn vị ....... đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho đơn vị đưa thí sinh ……………. đạt danh hiệu tại cuộc thi …………………………… đi tham dự người đẹp, người mẫu quốc tế

1. Tên thí sinh:.......................................................Năm sinh.....................

2. Tên cuộc thi:……………….…………………...…………..………….

4. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi .......................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ...... đến ngày ... tháng ... năm .......

6. Địa điểm:................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

__________


Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….


(đối với các tổ chức thuộc địa phương)
Đơn vị ......được thành lập ngày…..tháng ….năm … theo giấy phép số … của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố …) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình dưới đây:

1. Tên chương trình:....................................................................................

2. Thời lượng chương trình (số phút):………...…….……...…………….

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:……… .......................................

4. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 07


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình

ca múa nhạc, sân khấu

_________

Kính gửi:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….


(đối với các tổ chức thuộc địa phương)
Đơn vị ......được thành lập ngày…..tháng ….năm … theo giấy phép số …của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố … ) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các chương trình dưới đây:STT

Tên chương trình

Thể loại

Số GP phát hành và ngày cấp

Mã số nhã (Chương trình tái bản)

Số lượng nhãnTổng cộng:Tổng cộng số tem xin cấp: ………………………………….. (bằng chữ)

Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 08


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

…….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép sử dụng bài hát sáng tác trước năm 1975 và ở nước ngoài

__________

Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân: Năm sinh, số hộ chiếu)

2. Địa chỉ:……………………………………………………………….

3. Điện thoại: …………………………………………………………...

Đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép được phổ biến một số sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam (hoặc do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác) gồm các tác phẩm sau:

STT

Tên bài hát

Tác giả

Năm sáng tác

Ghi chú

1.

2.

Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: Văn thư.


CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
tải về 84.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương