DỰ thảO 2 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 33.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.09.2016
Kích33.26 Kb.
#32091

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


___________

Số: /2013/TT-BGDĐT


DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––


Hà Nội, ngày tháng năm 2013


THÔNG TƯ

Quy định về sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong các

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục).

2. Thông tư này áp dụng đối với học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Sách, tài liệu tham khảo

1. Sách, tài liệu tham khảo (gọi chung là sách tham khảo) dùng trong các cơ sở giáo dục là những xuất bản phẩm được xuất bản và lưu hành hợp pháp, có nội dung liên quan đến chương trình giáo dục và sách giáo khoa dùng cho các cơ sở giáo dục; phục vụ đối tượng học sinh, học viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Các loại sách tham khảo:

a) Sách hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục và sách giáo khoa nhằm hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về kiến thức, kỹ năng, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục; công tác quản lý thực hiện chương trình giáo dục và sách giáo khoa;

b) Sách bổ trợ có nội dung bám sát chương trình giáo dục và sách giáo khoa nhằm củng cố, nâng cao kiến thức, kĩ năng và năng lực cho học sinh, học viên;

c) Sách giáo dục địa phương được biên soạn theo hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục và sách giáo khoa, có nội dung gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội, lịch sử và địa lý của địa phương;

d) Sách tham khảo khác có nội dung liên quan đến một số hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục, giúp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và học viên lựa chọn để tham khảo trong tổ chức hoạt động giáo dục, giảng dạy và học tập.

Điều 3. Yêu cầu đối với sách tham khảo

1. Phù hợp mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục và sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm và tính thẩm mỹ.

3. Đảm bảo việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền quốc gia.

4. Phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của đối tượng sử dụng; phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam.

5. Không vi phạm các quy định của pháp luật.Điều 4. Quy trình lựa chọn sách tham khảo

1. Sách tham khảo được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu được quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

2. Căn cứ kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục, các hoạt động chuyên môn và cân đối nguồn kinh phí của đơn vị, tổ chuyên môn lựa chọn, đề xuất danh mục sách tham khảo sử dụng trong đơn vị.

3. Trên cơ sở đề xuất của tổ chuyên môn, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thành lập Hội đồng lựa chọn danh mục sách tham khảo lưu hành trong đơn vị. Thành phần Hội đồng lựa chọn sách tham khảo gồm: Lãnh đạo phụ trách chuyên môn, các tổ trưởng chuyên môn và đại diện một số tổ chức chính trị-xã hội trong đơn vị.

4. Thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục sách tham khảo trên cơ sở đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách tham khảo.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên và học sinh, học viên

1. Được lựa chọn sách tham khảo theo nhu cầu học tập và giảng dạy của mình, ngoài các loại sách tham khảo được quy định tại Điều 2 của Thông tư này và tự chịu trách nhiệm về nội dung tham khảo do bản thân lựa chọn.

2. Khi sử dụng sách tham khảo nếu có cách hiểu khác nhau về một nội dung nào đó giữa sách tham khảo và sách giáo khoa thì phải lấy chương trình giáo dục và sách giáo khoa làm căn cứ để giảng dạy và học tập.

3. Kịp thời phản ánh với lãnh đạo đơn vị về nội dung sách tham khảo không phù hợp với các quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

Điều 6. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục

1. Căn cứ vào các quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư này, thủ trưởng cơ sở giáo dục xây dựng và ban hành các quy định chi tiết về lựa chọn sách tham khảo và chịu trách nhiệm về danh mục sách tham khảo lưu hành trong đơn vị.

2. Xây dựng, phát triển thư viện nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng sách tham khảo của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và học viên trong đơn vị.

3. Hằng năm tổng kết, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh việc lựa chọn danh mục sách tham khảo cho phù hợp với kế hoạch hoạt động giáo dục của đơn vị.

4. Trường hợp phát hiện sách tham khảo có nội dung sai sót, không lành mạnh hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật, thủ trưởng đơn vị phải chấm dứt sử dụng và kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn về thực hiện các nội dung nêu tại Thông tư này.

2. Kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên và thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn về các trường hợp sách tham khảo có sai sót ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, không phù hợp với chương trình giáo dục và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Điều 8. Hành vi bị cấm

Cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên dưới bất kỳ hình thức nào.Điều 9. Xử lý vi phạm

Các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử phạt theo các quy định của pháp luật hiện hành.Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2013

2. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);   
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để phối hợp)


- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 10;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Cục CSVCTBTH.

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn Thị Nghĩa

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL -> 2013
2013 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2013 -> CHÍnh phủ Số: /201 /NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư
2013 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-cp ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
2013 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ-BỘ TÀi chíNH
2013 -> CHÍnh phủ —— Số: /2013/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> 2013/NĐ-cp dự thảo lần 5 Hà Nội, ngày tháng năm 2013 nghị ĐỊNH

tải về 33.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương