®Çu m¸y dieseltải về 68.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích68.36 Kb.
#19370

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t

- ®Çu m¸y diesel -

Yªu cÇu kü thuËt khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi22TCN…

Bé giao th«ng vËn t¶i

Cã hiÖu lùc tõ:(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 47 /2006/Q§-BGTVT

ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)
.

 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng, an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi ®Çu m¸y Diesel s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi.

 1. §èi t­îng ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi ®Çu m¸y Diesel ®Ó sö dông trªn m¹ng ®­êng s¾t quèc gia vµ ®­êng s¾t chuyªn dïng cã kÕt nèi víi ®­êng s¾t quèc gia.

 1. Tiªu chuÈn trÝch dÉn

- 22 TCN 340 - 05: Quy ph¹m kü thuËt khai th¸c ®­êng s¾t;

- TCVN 6153 :1996  TCVN 6156 :1996: B×nh chÞu ¸p lùc. 1. Gi¶i thÝch tõ ng÷

  Trong Tiªu chuÈn nµy c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:  1. C«ng suÊt danh nghÜa cña ®éng c¬ Diesel (rated power, nominal power) lµ c«ng suÊt ®Çu ra cña trôc khuûu ®éng c¬ ®­îc nhµ chÕ t¹o kiÓm tra thö nghiÖm trªn b¨ng thö c«ng suÊt ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn vµ ®­îc ghi trªn nh·n hiÖu cña ®éng c¬.

  2. C«ng suÊt vËn dông tèi ®a (maximum service power) cßn gäi lµ c«ng suÊt l¾p m¸y lµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ Diesel l¾p trªn ®Çu m¸y cã xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn m«i tr­êng sö dông nh­ nhiÖt ®é, ¸p suÊt khÝ quyÓn vµ ®é Èm.

  3. Träng l­îng chØnh bÞ tÝnh to¸n cña ®Çu m¸y (calculated weight of locomotive) lµ träng l­îng cña ®Çu m¸y chØnh bÞ ®­îc cÊp 2/3 khèi l­îng nhiªn liÖu vµ c¸t theo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o; khèi l­îng dÇu b«i tr¬n, n­íc lµm m¸t vµ c¸c lo¹i dÇu mì b«i tr¬n kh¸c ®­îc cÊp ë møc b×nh th­êng. §Çu m¸y cã ®Çy ®ñ ®Þnh biªn ban m¸y vµ dông cô söa ch÷a ®¬n gi¶n theo quy ®Þnh.

  4. §é ph©n phèi dßng ®iÖn kh«ng ®ång ®Òu () lµ ®é lÖch dßng gi÷a c¸c m« t¬ ®iÖn kÐo trong cïng mét ®Çu m¸y vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: • Imax lµ c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt trong c¸c m¹ch ®iÖn nh¸nh cña ®éng c¬ ®iÖn kÐo ë tr¹ng th¸i lµm viÖc nh­ nhau;

 • Imin lµ c­êng ®é dßng ®iÖn nhá nhÊt trong c¸c m¹ch ®iÖn nh¸nh cña ®éng c¬ ®iÖn kÐo ë tr¹ng th¸i lµm viÖc nh­ nhau.

4.5. H·m ®éng n¨ng (dynamic brake) lµ c¬ cÊu h·m ®Æc biÖt sö dông cho ®Çu m¸y Diesel. HÖ thèng h·m ho¹t ®éng theo nguyªn lý chuyÓn ®æi ®éng n¨ng cña ®oµn tµu thµnh nhiÖt n¨ng ®Ó gi¶m tèc ®é khi thùc hiÖn h·m ®oµn tµu. H·m ®éng n¨ng gåm h·m ®iÖn trë sö dông trªn ®Çu m¸y Diesel truyÒn ®éng ®iÖn vµ h·m thñy lùc sö dông trªn ®Çu m¸y Diesel truyÒn ®éng thñy lùc.

 1. §iÒu kiÖn m«i tr­êng sö dông

  1. §Çu m¸y ph¶i ho¹t ®éng b×nh th­êng víi c«ng suÊt vËn dông tèi ®a cña ®éng c¬ Diesel trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng sau ®©y:

- NhiÖt ®é m«i tr­êng: 0oC  55oC;

- §é cao so víi mùc n­íc biÓn  1000 m;

- §é Èm t­¬ng ®èi  95%.


  1. §Çu m¸y ph¶i chèng ®­îc sù x©m nhËp cña n­íc m­a, c¸t trong c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt m­a, giã, b·o.

 1. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n

  1. §Çu m¸y ph¶i cã hÖ thèng h·m giã Ðp vµ thiÕt bÞ h·m tay (h·m ®ç). §èi víi ®Çu m¸y kÐo tµu kh¸ch vµ tÇu hµng ph¶i trang bÞ h·m ®éng n¨ng. HÖ thèng h·m ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ vµ ho¹t ®éng b×nh th­êng.

  2. C¸c kÝch th­íc ®­êng bao mÆt c¾t ngang ®Çu m¸y ph¶i phï hîp víi khæ giíi h¹n ®Çu m¸y toa xe ®· quy ®Þnh t¹i Tiªu chuÈn 22 TCN 340 - 05.

  3. §­êng kÝnh vßng l¨n b¸nh xe nh­ sau:

 1. §èi víi ®Çu m¸y cã tèc ®é cÊu t¹o tõ 100 Km/h ®Õn 140 Km/h th× ®­êng kÝnh vßng l¨n b¸nh xe trong kho¶ng 950 mm 1120 mm (®iÓm ®o c¸ch mÆt trong ®ai b¸nh xe 65 mm ®èi víi khæ ®­êng 1000 mm; 70 mm ®èi víi khæ ®­êng 1435 mm) ;

 2. Sai lÖch vÒ ®­êng kÝnh vßng l¨n b¸nh xe hai bªn trªn cïng mét ®«i b¸nh kh«ng ®­îc qu¸ 1 mm; trªn mét gi¸ chuyÓn h­íng kh«ng qu¸ 1,5 mm; trªn mét ®Çu m¸y kh«ng ®­îc qu¸ 2 mm.

  6.4. Kho¶ng c¸ch phÝa trong gi÷a hai ®ai b¸nh hoÆc vµnh b¸nh cña ®«i b¸nh xe nh­ sau:

a) 9243 mm ®èi víi khæ ®­êng 1000 mm;

b) 13533 mm ®èi víi khæ ®­êng 1435 mm.6.5. ChiÒu dµy lîi b¸nh xe (®iÓm ®o theo quy ®Þnh t¹i Tiªu chuÈn 22 TCN 340 – 05) nh­ sau:

a) 30 0,2 mm ®èi víi khæ ®­êng 1000 mm;

b) 34 0,2 mm ®èi víi khæ ®­êng 1435 mm;


  1. Mãc nèi, ®ì ®Êm ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu sau:

 1. KiÓu lo¹i ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ;

 2. ChiÒu cao tõ trung t©m mãc nèi ®Õn mÆt ray lµ:

- 825 mm ®èi víi khæ ®­êng 1000 mm;

- 890 mm ®èi víi khæ ®­êng 1435 mm.  1. Träng l­îng, t¶i träng trôc cña ®Çu m¸y ë tr¹ng th¸i chØnh bÞ tÝnh to¸n ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu sau:

 1. Sai lÖch gi÷a träng l­îng thùc tÕ cña ®Çu m¸y víi träng l­îng thiÕt kÕ kh«ng qu¸  3%;

 2. T¶i träng trôc tèi ®a cña ®Çu m¸y kh«ng ®­îc v­ît qu¸ t¶i träng cho phÐp cña cÇu, ®­êng s¾t;

 3. Sai lÖch cho phÐp t¶i träng trôc thùc tÕ cña mçi trôc so víi t¶i träng trôc b×nh qu©n thùc tÕ trªn mét ®Çu m¸y kh«ng qu¸  3%;

 4. Sai lÖch cho phÐp t¶i träng cña hai b¸nh xe trªn mét trôc kh«ng qu¸  4%.

  1. B¸n kÝnh ®­êng cong nhá nhÊt ®Çu m¸y ®i qua ®­îc lµ:

 1. 97 m trªn ®­êng chÝnh tuyÕn vµ 70 m trªn ®­êng nh¸nh ®èi víi khæ ®­êng 1000 mm;

 2. 145 m trªn ®­êng chÝnh tuyÕn vµ 100 m trªn ®­êng nh¸nh ®èi víi khæ ®­êng 1435 mm.

  1. B¸n kÝnh ®­êng cong nhá nhÊt ®Çu m¸y thùc hiÖn ®­îc t¸c nghiÖp c¾t, nèi mãc trªn ®­êng cong nh­ sau:

 1. 150 m ®èi víi khæ ®­êng 1000 mm;

 2. 250 m ®èi víi khæ ®­êng 1435 mm.

  1. TÝnh n¨ng dao ®éng ®Çu m¸y ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. C¸c thiÕt bÞ trªn ®Çu m¸y ph¶i chÞu ®­îc dao ®éng theo chiÒu th¼ng ®øng, chiÒu ngang vµ chiÒu däc víi tÇn sè f = 1 Hz  50 Hz.

- Khi tÇn sè (f) trong kho¶ng tõ 1 Hz ®Õn 10 Hz th× gia tèc dao ®éng ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 0,1g (g = 9,81 m/s2);

- Khi tÇn sè (f) trong kho¶ng lín h¬n 10 Hz ®Õn 50 Hz th× gia tèc dao ®éng ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 1,0g. 1. Quy ®Þnh chung

  1. Khi thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p ®Çu m¸y ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh liªn quan vµ c¸c v¨n b¶n kü thuËt ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

  2. ViÖc bè trÝ c¸c côm m¸y, c¸c thiÕt bÞ trªn ®Çu m¸y ph¶i b¶o ®¶m dÔ th¸o l¾p vµ thuËn tiÖn cho viÖc b¶o d­ìng, söa ch÷a.

  3. C¸c thiÕt bÞ, chi tiÕt, bé phËn cïng kiÓu lo¹i ph¶i cã tÝnh l¾p lÉn.

  4. Mµu s¬n cña ®Çu m¸y theo ®óng quy ®Þnh. Mµu s¬n c¸c ®­êng èng cña hÖ thèng h·m, hÖ thèng nhiªn liÖu, hÖ thèng dÇu b«i tr¬n, hÖ thèng n­íc

lµm m¸t theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn hiÖn hµnh.

  1. §Çu m¸y ph¶i cã ®Çy ®ñ gèi ®ì bÖ ky vµ mãc cÈu l¾p ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ thuËn lîi vµ tÝnh to¸n ®é bÒn chÞu lùc cÇn thiÕt.

  2. C¸c khoang m¸y, hµnh lang bªn trong vµ gÇm gi¸ xe cña ®Çu m¸y ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng vµ c¸c æ c¾m ®iÖn cã chôp che.

  3. §Çu m¸y ph¶i cã thiÕt bÞ h·m b¶o ®¶m tÝnh n¨ng h·m khi ghÐp nguéi víi ®oµn tµu; cã trang bÞ hÖ thèng ghÐp ®«i ®Çu m¸y theo yªu cÇu sö dông.

  4. C¸c mÐp c¹nh s¾c, gãc nhän cña c¸c chi tiÕt trªn ®Çu m¸y mµ th©n ng­êi vµ tay dÔ va ch¹m ph¶i ®­îc vª trßn, mµi nh½n.

  5. §Çu m¸y ph¶i cã nh·n ghi sè hiÖu vµ kiÓu lo¹i, kÝch th­íc, träng l­îng, c«ng suÊt, kiÓu truyÒn ®éng, n¬i vµ n¨m s¶n xuÊt.

 1. Buång l¸i

  1. MÆt tr­íc buång l¸i ph¶i cã tÇm nh×n tho¸ng ®·ng ®Ó tµi xÕ quan s¸t ®­êng vµ tÝn hiÖu phÝa tr­íc ®­îc thuËn lîi, râ rµng. ¸nh s¸ng mÆt trêi hoÆc ¸nh ®Ìn chiÕu qua kÝnh cöa hoÆc bÒ mÆt tr¬n bãng kh¸c kh«ng ®­îc lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng quan s¸t hoÆc lµm mái m¾t tµi xÕ.

  2. KÝnh buång l¸i ph¶i lµ lo¹i kÝnh an toµn, trong suèt vµ phï hîp víi tiªu chuÈn hiÖn hµnh. Buång l¸i ph¶i cã bé g¹t n­íc m­a, tÊm che n¾ng vµ g­¬ng chiÕu hËu. Cöa sæ c¹nh lµ lo¹i cöa tr­ît. PhÝa trªn cöa ra vµo, cöa sæ ë bªn ngoµi buång l¸i ph¶i cã m¸ng chÆn n­íc m­a.

  3. Cöa ra vµo buång l¸i ph¶i cã khãa vµ kÝn khÝt khi ®ãng. Cöa cã chiÒu më vµo phÝa trong buång l¸i.

  4. §é ån trong buång l¸i kh«ng ®ù¬c qu¸ 80 dB(A) khi ®Çu m¸y ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ c¸c cöa buång l¸i ®­îc ®ãng kÝn.

  5. §ång hå b¸o chÕ ®é ph¶i hiÓn thÞ râ vµ ®äc ®­îc c¸c sè ®o tõ kho¶ng c¸ch 500 mm d­íi ¸nh s¸ng ban ngµy hoÆc khi t¾t ®Ìn trÇn chiÕu s¸ng trong buång l¸i vµo ban ®ªm. C¸c ®Ìn b¸o vµ ®Ìn chiÕu s¸ng trong buång l¸i kh«ng ®­îc g©y cho tµi xÕ cã ¶o gi¸c vÒ tÝn hiÖu khi l¸i tµu.

  6. Trong buång l¸i ph¶i cã qu¹t lµm m¸t tµi xÕ. Qu¹t lµm m¸t, hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ (nÕu cã) ph¶i ho¹t ®éng b×nh th­êng.

  7. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trong buång l¸i ph¶i bè trÝ ®¶m b¶o cho tµi xÕ thao t¸c thuËn tiÖn. GhÕ tµi xÕ cã c¬ cÊu gi¶m chÊn vµ ®iÒu chØnh ®­îc ®é cao, ®é xa.

  8. V¸ch ng¨n buång l¸i, c¸c cöa, trÇn vµ sµn buång l¸i ph¶i lµm b»ng vËt liÖu chèng ch¸y, c¸ch nhiÖt, c¸ch ©m vµ phï hîp víi tiªu chuÈn hiÖn hµnh. T¹i nh÷ng chç v¸ch ng¨n vµ mÆt sµn nÕu cã ®­êng èng hoÆc trôc ®i qua th× lç xuyªn qua ph¶i ®­îc lµm kÝn. MÆt sµn buång l¸i ph¶i cã líp vËt liÖu chÞu dÇu vµ chèng tr­ît.

 2. Gi¸ xe vµ khung gi¸ chuyÓn h­íng

  1. VËt liÖu, kÝch th­íc cña gi¸ xe vµ khung gi¸ chuyÓn h­íng ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ. Gi¸ xe, khung gi¸ chuyÓn h­íng kh«ng ®­îc nøt ë bÊt kú vÞ trÝ nµo. C¸c mèi hµn ph¶i ®­îc kiÓm tra khuyÕt tËt b»ng ph­¬ng ph¸p siªu ©m hoÆc chôp ¶nh bøc x¹ hoÆc c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c t­¬ng ®­¬ng.

  2. Bé mãc nèi, ®ì ®Êm cña ®Çu m¸y ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc lùc va ®Ëp khi ®Çu m¸y ch¹y víi tèc ®é 3,6 km/h va ch¹m víi mét ch­íng ng¹i cøng v÷ng cè ®Þnh kh«ng ®µn håi mµ kh«ng bÞ h­ h¹i.

  3. TÊm g¹t ch­íng ng¹i ph¶i cã kÕt cÊu cøng v÷ng khi bÞ va ®Ëp vµ dÔ dµng g¹t ®­îc c¸c vËt c¶n trªn ®­êng s¾t. TÊm g¹t ®¸ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc ®é cao. TÊm g¹t ch­íng ng¹i ph¶i chÞu ®­îc lùc xung kÝch t­¬ng ®­¬ng víi ¸p lùc tÜnh lµ 14 tÊn.

  4. Tay vÞn ®Çu m¸y ph¶i l¾p ®Æt ch¾c ch¾n vµ bè trÝ thuËn lîi cho ng­êi sö dông khi lªn, xuèng ®Çu m¸y.

  5. MÆt sµn hµnh lang gi¸ xe ph¶i b»ng ph¼ng vµ cã t¸c dông chèng tr­ît. Hai bªn vµ hai ®Çu hµnh lang ®i bªn ngoµi ®Çu m¸y ph¶i cã tay vÞn, lan can ch¾c ch¾n.

 3. §éng c¬ Diesel

7.1.KiÓu lo¹i, c«ng suÊt danh nghÜa cña ®éng c¬ Diesel ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ.

7.2.T¹i vÞ trÝ tay ga thÊp nhÊt vµ vÞ trÝ tay ga cao nhÊt, tèc ®é vßng quay ®éng c¬ so víi tèc ®é vßng quay quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o (®o ë chÕ ®é kh«ng t¶i)

sai lÖch kh«ng qu¸  10 vßng/phót.

7.3.¸p suÊt dÇu b«i tr¬n, nhiªn liÖu, khÝ n¹p ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o.

7.4.èng x¶, èng tiªu ©m (nÕu cã) kh«ng ®­îc rß hë vµ ph¶i c¸ch nhiÖt tèt.

7.5.§é ph¸t th¶i khÝ x¶ ®éng c¬ Diesel kh«ng ®­îc v­ît qu¸ trÞ sè cho phÐp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.8.ThiÕt bÞ kh¸c cña ®Çu m¸y

8.1.HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ph¶i kÝn vµ cã van x¶ khÝ.

8.2.Thïng chøa nhiªn liÖu ph¶i cã miÖng cÊp, van x¶ nhiªn liÖu, lç tho¸t h¬i, cöa röa th«ng dông, thiÕt bÞ ®o b¸o møc nhiªn liÖu. MiÖng cÊp nhiªn liÖu ph¶i cã l­íi läc, van x¶ nhiªn liÖu lµ lo¹i van mét chiÒu (van bi).

8.3.HÖ thèng n­íc lµm m¸t ph¶i cã kh¶ n¨ng x¶ hÕt toµn bé n­íc lµm m¸t vµ ph¶i cã van x¶ kh«ng khÝ.

8.4.Qu¹t lµm m¸t kÐt n­íc ®éng c¬ ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn ë hai chÕ ®é tù ®éng vµ c­ìng bøc; cã kh¶ n¨ng tù ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é phï hîp víi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t.

8.5.Thïng chøa n­íc (thïng gi·n në) ph¶i cã èng thñy b¸o mùc n­íc vµ thiÕt bÞ c¶nh b¸o møc n­íc thÊp nhÊt. BÒ mÆt trong cña thïng n­íc ph¶i ®­îc xö lý chèng rØ. VÞ trÝ l¾p ®Æt miÖng cÊp, van x¶ n­íc lµm m¸t cho ®Çu m¸y ph¶i bè trÝ thuËn lîi cho ng­êi sö dông.

8.6.§èi víi ®Çu m¸y truyÒn ®éng ®iÖn ph¶i cã hÖ thèng th«ng giã lµm m¸t ®éng c¬ ®iÖn kÐo. N¨ng lùc lµm m¸t cña qu¹t giã ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ.

8.7.§Çu m¸y ph¶i cã hÖ thèng x¶ c¸t, dung tÝch thïng c¸t phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. Kho¶ng c¸ch tõ miÖng vßi x¶ c¸t ®Õn mÆt l¨n b¸nh xe vµ mÆt ray ph¶i ®¹t tõ 30 mm ®Õn 40 mm. C¸c vßi x¶ c¸t ph¶i x¶ ®Òu theo h­íng ch¹y cña ®Çu m¸y khi cã t¸c ®éng ®iÒu khiÓn.

8.8.§Çu m¸y ph¶i cã cßi h¬i. ¢m l­îng tèi thiÓu cña cßi ph¶i ®¹t 96 dB(A) trong vïng giíi h¹n cã b¸n kÝnh 30,5 m víi gãc quÐt 450 vÒ hai phÝa tÝnh tõ t©m ®­êng s¾t phÝa tr­íc ®Çu m¸y.

8.9.§Çu m¸y ph¶i cã thiÕt bÞ chèng ngñ gËt cho tµi xÕ, thiÕt bÞ ghi tèc ®é ®Çu m¸y vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu hµnh ch¹y tµu (hép ®en).

8.10.§Çu m¸y ph¶i trang bÞ b×nh cøu ho¶, thiÕt bÞ b¸o ch¸y. KiÓu lo¹i b×nh cøu háa ph¶i phï hîp víi viÖc dËp löa c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c lo¹i dÇu.

8.11.§Çu m¸y ph¶i cã vÞ trÝ ®Ó dông cô söa ch÷a ®¬n gi¶n, dông cô chÌn tµu vµ tÝn hiÖu cÇm tay.

8.12.¾c quy dïng cho ®Çu m¸y cã dung l­îng phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. Thïng chøa ¾c quy ®­îc s¬n chèng rØ, cã lç th«ng h¬i, lç x¶ n­íc vµ ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ an toµn, thuËn lîi.

8.13.ThiÕt bÞ n¹p ®iÖn ¾c quy ph¶i ®¶m b¶o n¹p ®iÖn theo chÕ ®é tù ®éng trong toµn bé ph¹m vi tèc ®é vßng quay lµm viÖc cña ®éng c¬ Diesel.

8.14.§Çu m¸y ph¶i cã thiÕt bÞ chèng tr­ît b¸nh xe (chèng gi·y m¸y) vµ thiÕt bÞ b«i tr¬n chèng mßn gê b¸nh xe.

8.15.§Çu m¸y ph¶i cã ®Ìn pha, ®Ìn cèt, ®Ìn s­¬ng mï. VÞ trÝ l¾p ®Æt ®Ìn ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc th¸o l¾p, söa ch÷a. C­êng ®é ¸nh s¸ng cña ®Ìn pha kh«ng ®­îc nhá h¬n 200.000 Candela. 1. HÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn vµ truyÒn ®éng thñy lùc

8.16.§é ph©n phèi kh«ng ®ång ®Òu dßng ®iÖn cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn kÐo trªn cïng mét ®Çu m¸y ( ) quy ®Þnh nh­ sau:

 1. §èi víi ®Çu m¸y truyÒn ®éng ®iÖn kh«ng chuyÓn ®æi cÊp tèc ®é (v« cÊp), ®é ph©n phèi kh«ng ®ång ®Òu dßng ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn kÐo ( ) kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10%;

 2. §èi víi ®Çu m¸y truyÒn ®éng ®iÖn cã bé chuyÓn ®æi cÊp tèc ®é, ®é ph©n phèi kh«ng ®ång ®Òu dßng ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn kÐo ( ) kh«ng ®­îc lín h¬n c¸c trÞ sè sau:

- 10% khi ch­a chuyÓn cÊp tèc ®é ®Çu m¸y;

- 16% khi chuyÓn cÊp tèc ®é thø nhÊt;

- 20% khi chuyÓn cÊp tèc ®é tõ cÊp thø hai.

8.17.§é c¸ch ®iÖn cña m¸y ph¸t ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn kÐo vµ m¹ch ®iÖn ®éng lùc ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o.

8.18.NhiÖt ®é cña m¸y ph¸t ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn kÐo khi ho¹t ®éng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ trÞ sè quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o.

8.19.Bé truyÒn ®éng thñy lùc ph¶i cã thiÕt bÞ chuyÓn cÊp tèc ®é ®Çu m¸y tù ®éng vµ c­ìng bøc; c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn.

8.20.Bé chuyÓn cÊp tèc ®é tù ®éng cña ®Çu m¸y (nÕu cã) ph¶i chuyÓn tèc ®é ®óng theo quy ®Þnh thiÕt kÕ.


 1. HÖ thèng ®iÖn ®iÒu khiÓn

8.21.§Çu m¸y ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c r¬ le b¶o vÖ an toµn cho c¸c m¸y ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c m¹ch ®iÖn.

8.22. M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ; sö dông ®iÖn ¸p 24 V-DC hoÆc 110 V-DC.

8.23.§Çu m¸y truyÒn ®éng ®iÖn ph¶i cã thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh c«ng suÊt gi÷a ®éng c¬ Diesel víi m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh vµ thiÕt bÞ chèng qu¸ t¶i ®éng c¬.

8.24.C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, thiÕt bÞ c¶nh b¸o vµ c¸c ®ång hå chÕ ®é ph¶i lµm viÖc chÝnh x¸c vµ cã tÝnh l¾p lÉn.

8.25.Trªn mçi bµn ®iÒu khiÓn cña ®Çu m¸y ph¶i cã Ýt nhÊt mét ®ång hå b¸o vßng quay ®éng c¬ Diesel, mét ®ång hå b¸o tèc ®é ®Çu m¸y. §ång hå ph¶i lµm viÖc æn ®Þnh, kh«ng dao ®éng. CÊp chÝnh x¸c cña ®ång hå theo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o.

8.26.§é c¸ch ®iÖn cña d©y ®iÖn, c¸p ®iÖn ph¶i phï hîp víi ®iÖn ¸p lµm viÖc. TiÕt diÖn cña d©y dÉn ph¶i phï hîp víi c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt ®i qua.

8.27.ViÖc bè trÝ d©y ®iÖn, c¸p ®iÖn ph¶i tr¸nh ®­îc n­íc, dÇu vµ c¸c chÊt bÈn kh¸c x©m nhËp.

8.28.C¸c d©y ®iÖn, èng luån d©y ®iÖn, hép ®Êu d©y ®iÖn ph¶i ®­îc kÑp, ®ai bã, l¾p ®Æt ch¾c ch¾n.

8.29.C¸c ®Çu ®Êu d©y ®iÖn ph¶i ®­îc l¾p chÆt, c¸c d©y kh«ng ®­îc c¾t nèi. Hai ®Çu cña mçi mét d©y ®iÖn, c¸p ®iÖn ph¶i ghi sè vµ ký hiÖu râ rµng. D©y ®iÖn cña c¸c m¹ch ®iÖn ph¶i ®­îc ®Êu, l¾p t¹i c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c tñ ®iÖn theo ®óng s¬ ®å m¹ch ®iÖn thiÕt kÕ.

8.30.HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng vi tÝnh trªn ®Çu m¸y (nÕu cã) ph¶i lµm viÖc chÝnh x¸c, tin cËy vµ cã tÝnh n¨ng theo ®óng thiÕt kÕ. 1. HÖ thèng h·m

8.31.N¨ng suÊt cña b¬m giã, chÕ ®é lµm viÖc cña van ®iÒu ¸p (van kh«ng t¶i) ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ.

8.32.HÖ thèng cÊp giã ®Çu m¸y ph¶i cã bÇu läc bôi, thiÕt bÞ t¸ch dÇu n­íc tù ®éng, thiÕt bÞ sÊy kh« kh«ng khÝ.

8.33.§é x× hë cña thïng giã chÝnh vµ hÖ thèng ®­êng èng h·m kh«ng ®­îc qu¸ 0,2 kG/cm2 trong mét phót khi tay h·m lín ®Æt t¹i vÞ trÝ vËn chuyÓn, ¸p suÊt thïng giã chÝnh ®¹t trÞ sè lín nhÊt vµ b¬m giã kh«ng lµm viÖc hoÆc van ®iÒu ¸p ë tr¹ng th¸i më.

8.34.Thïng giã chÝnh cã dung tÝch phï hîp víi thiÕt kÕ; ph¶i cã van an toµn vµ van x¶ giã. Thïng giã tr­íc khi l¾p lªn ®Çu m¸y ph¶i ®­îc kiÓm tra theo Tiªu chuÈn TCVN 6153 : 1996  TCVN 6156 : 1996: B×nh chÞu ¸p lùc.

8.35.§Çu m¸y ph¶i cã thiÕt bÞ h·m tay (h·m ®ç), thiÕt bÞ ph¶i ho¹t ®éng tin cËy, an toµn. H·m suÊt cña h·m tay kh«ng nhá h¬n 20% tÝnh theo guèc h·m b»ng gang vµ dõng ®­îc ®Çu m¸y khi ®øng trªn ®­êng dèc 170/00.

8.36.Kho¶ng c¸ch h·m cña ®Çu m¸y ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh cña thiÕt kÕ vµ Tiªu chuÈn 22 TCN 340 - 05.

8.37.HÖ thèng h·m ®iÖn trë hoÆc h·m thñy lùc trªn ®Çu m¸y ph¶i ho¹t ®éng an toµn vµ phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ.


 1. Thö nghiÖm vµ b¶o hµnh

8.38.§éng c¬ Diesel khi l¾p lªn ®Çu m¸y ph¶i cã phiÕu kiÓm tra c«ng suÊt vµ chøng chØ chÊt l­îng hîp thøc cña nhµ chÕ t¹o. §èi víi ®Çu m¸y truyÒn ®éng ®iÖn ph¶i thö c«ng suÊt vµ hiÖu chØnh th«ng sè côm ®éng c¬ - m¸y ph¸t ®iÖn chÝnh tr­íc khi ch¹y thö ®­êng dµi.

8.39.§Çu m¸y sau khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p míi ph¶i ®­îc kiÓm tra, ch¹y thö ®­êng dµi theo quy ®Þnh.

8.40.§èi víi ®Çu m¸y s¶n xuÊt, l¾p r¸p míi theo thiÕt kÕ lÇn ®Çu, s¶n phÈm ®Çu tiªn ph¶i ch¹y thö nghiÖm vËn dông thùc tÕ trªn ®­êng s¾t kh«ng Ýt h¬n 100.000 km hoÆc thêi gian vËn dông tèi thiÓu lµ 12 th¸ng.

8.41.§Çu m¸y khi xuÊt x­ëng ph¶i cã chøng chØ chÊt l­îng, hå s¬ kiÓm tra nghiÖm thu, c¸c biªn b¶n kiÓm tra thö nghiÖm vµ tµi liÖu kü thuËt h­íng dÉn sö dông vµ b¶o d­ìng.


tải về 68.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương