Công ty gốm xây dựng Hạ Longtải về 90.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích90.5 Kb.
#109

------------------------ Công ty gốm xây dựng Hạ Long -----------------------

MỤC LỤC


I.tên, đỊA CHỈ DOANH NGHIỆP 2

II.Ngành nghỀ kinh doanh 2

III.SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHỦ YẾU 2

IV.TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG: (Tính đến 31/10/2005) 2

V.GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HOÁ 3

VI.TÀI SẢN CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP 3

VII.TÌNH HÌNH hoẠT ĐỘNG 3 NĂM TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ 4

VIII.PHƯƠNG án đẦu tư- chiẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SAU cph 4

I.vỐN ĐIỀU LỆ - CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ 5

II.Phương thỨc bán-thanh toán tiỀn mua cỔ phẦn 6PHỤ LỤC:

 1. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp.

 2. Bảng Kiểm kê và xác định giá trị tài sản.

 3. Báo cáo tài chính năm 2002, 2003, 2004 (nếu có).

 4. Quy chế đấu giá.

Phần A – GIỚI THIỆU CÔNG TY
 1. tên, đỊA CHỈ DOANH NGHIỆP

 • Tên gọi : Công ty gốm xây dựng Hạ Long

 • Địa chỉ : Phường Hà Khẩu - Tp Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

 • Điện thoại : 033.840560

 • Fax: 033.846577.

 1. Ngành nghỀ kinh doanh


(Chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 104973 ngày 08/04/1993 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh)

 • Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gạch ngói đất sét nung.


 1. SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHỦ YẾU


Cung cấp các sản phẩm gạch ngói đất sét nung.
 1. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG: (Tính đến 31/10/2005)


 • Tổng số lao động trong Công ty: 2.992 người 30 ng­êi

Trong đó:

-Viên chức

- Lao động hợp đồng dài hạn:06 người

1.641 người- Lao động hợp đồng từ 1 năm đến 3 năm:

- Lao động hợp đồng dưới 1 năm944 người

401 người • Trình độ CBCNV:

- Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học:

168 người

- Cán bộ có trình độ cao đẳng

- Cán bộ có trình độ trung cấp :50 người

99 người


- Công nhân kỹ thuật:

586 người

- Lao động phổ thông

2089 người
 1. GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HOÁ


Theo Quyết định số 2184/QĐ-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty Gốm xây dựng Hạ Long tại thời điểm ngày 01/01/2005:

Giá trị thực tế của Doanh nghiệp: 464.509.537.683 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tư tỷ, năm trăm lẻ chín triệu, năm trăm ba mươi bảy ngàn, sảu trăm tám mươi ba đồng)

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp: 12.799.700.654 đồng

(Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ngàn, sáu trăm năm tư đồng)
 1. TÀI SẢN CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP


 • -Diện tích đất để xây dựng văn phòng và nhà xưởng 435.716 m2

-Diện tích đất đang sử dụng trong kinh doanh: 416.036m2

-Diện tích mặt bằng đang quản lí (kể cả phần đất lưu không, phần đất cho thuê): 108.613 m2.

-Đường sá nội bộ doanh nghiệp: 14.385 m2

-Giá trị nhà cửa vật kiến trúc trên sổ sách kế toán:

Trong đó

+ Nguyên giá: 77.517.092.844 đồng

+Đã khấu hao: 10.802.979.882 đồng

+ Giá trị còn lại: 66.714.112.962 đồng • Tài sản đang dùng (bao gồm cả phương tiện vận tải và thiết bị quản lý:

 • Máy móc, thiết bị: 224.224.500.325 đồng

+Đã khấu hao: 42.789.231.312 đồng

+Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán 181.435.269.013 đồng


 1. TÌNH HÌNH hoẠT ĐỘNG 3 NĂM TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ


1. Khó khăn:

 • Cạnh tranh khốc liệt ngay tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 • Thị trường nhà đất đang chững lại, do đó sản xuất vật liệu xây dựng đang bị ảnh hưởng lớn.

 • Năm 2004 Công ty xáp nhập thêm nhà máy gạch Cotto Bình Dương, do sản phẩm nhà máy này bán ra chưa được thị trường miền Nam chấp nhận nhiều nên đã gây nên lỗ lớn trong lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 rất lớn.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hóa:

Chỉ tiêu

ĐVT

2002

2003

2004

1. Vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán

Tỷ VND

9,635

11,570

-15,799

2. Nợ phải trả

Tỷ VND

126,698

217,092

451,043

3. Nợ vay dài hạn:

Trong đó: Nợ quá hạnTriệu VND


4. Tổng số lao động

Người

1.565

2.464

2.954

5. Tổng quỹ lương

Triệu VND


6. Thu nhập bình quân người/ tháng

1000 VND

1.311

1.475

1.314

7. Tổng doanh thu

Tỷ VND

84,609

146,883

190,832

8. Tổng chi phí

Tủ VND


9. Lợi nhuận thực hiện

Tỷ VND

5,050

5,256

-25,736

10. Lợi nhuận sau thuế

Triệu VND

3,434

3,574

0

11. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn Nhà nước

Triệu VND

35,6

30,8

0


 1. PHƯƠNG án đẦu tư- chiẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SAU cph


1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa:

Nghành nghề kinh doanh chủ yếu

+Sản xuất và kinh doanh gốm xây dựng bằng đất sét nung

+Tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ ngành sản xuất vật liệu xây dựng đất sét nung

+Kinh doanh tư liệu sản xuất và tu liệu tiêu dùng

+Sản xuất khai thác vật liệu xây dựng

+Khai thác và chế biến khoáng sản

+Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình dân dụng và công nghiệp

+Dịch vụ vận chuyển hàng hoá các loại

+Kinh doanh đại lý các loại xăng dầu

+Kinh doanh xuất nhập khẩu

+Dịch vụ du lịch, thương mại2. Một số chỉ tiêu chủ yếu dự kiến thực hiện sau 3 năm cổ phần hóa:Chỉ tiêu

ĐV

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

1. Vốn điều lệ

Tr.đồng

15.000

15.000

15.000

2. Doanh thu

Tr. đồng

323.582

352.151

372.154

3. Nộp ngân sách

Tr. đồng

16.393

17.839

18.853

4. Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

3.705

5.000

5.500

5. Lợi nhuận sau thuế

6. Lao động

người

2.976

3.200

3.300

7. Thu nhập đồng/người/tháng

Tr.đồng

1,450

1,500

1,600

8. Trả cổ tức hàng năm

%

15

16

17

3. Rủi ro dự kiến:

-Hàng sản xuất ra không tiêu thụ được

-Hàng ngoại nhập tràn vào thị trường nội địaPhần B – THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH
 1. vỐN ĐIỀU LỆ - CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ


Vốn điều lệ khi thành lập : 15.000.000.000 đồng (100%)

Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ: 51%

- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi: 15,82%

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá: 33,18%


 1. Phương thỨc bán-thanh toán tiỀn mua cỔ phẦn


  1. Phương thức bán: Bán đấu giá công khai, thông qua tổ chức trung gian.

   Đối tượng

   Số lượng cổ phần

   Giá trị (VND)

   Giá bán

   Nhà nước

   765.000

   7.650.000.000
   Người lao động

   237.340

   2.373.400.000

   Giảm 40% so với giá đấu thành công bình quân

   Nhà đầu tư chiến lược

   0

   0

   Giảm 20% so với giá đấu thành công bình quân

   Nhà đầu tư bên ngoài

   497.660

   4.976.600.000

   Giá đấu thành công của từng nhà đầu tư

  2. Thông tin về đợt đấu giá:

- Vốn điều lệ dự kiến : 15 tỷ đồng

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai : 497.660 cổ phần.

- Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng/cp

- Giá khởi điểm : 10.500 đồng/cp

- Thời gian nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ Thứ Hai ngày 09/01/2006 đến Thứ Sáu ngày 13/1/2006 (sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h).

- Thời gian tổ chức đấu giá: 13h30 Thứ Năm, ngày 19 tháng 01 năm 2006

- Thông báo kết quả đấu giá: Cuối buổi đầu giá.

- Thời gian nộp đủ số tiền mua cổ phiếu: 5 ngày (từ 19/01/2005 đến hết ngày 23/01/2006, sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 15h30).

- Thời gian nhận lại tiền cọc theo kết quả ĐG: 5 ngày (từ 19/01/2005 đến hết ngày 23/01/2006, sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 15h30).
  1. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán

Trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả bán cổ phần, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) có trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần vào tài khoản của Công ty gốm xây dựng Hạ Long

Việc mua bán cổ phần được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Trường hợp mua bằng ngoại tệ phải chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm bán cổ phần. Việc thanh toán thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nếu quá thời hạn 5 ngày nêu trên mà nhà đầu tư vẫn không nộp hoặc nộp không đủ so với số tiền phải thanh toán mua cổ phần thì số cổ phần chưa thanh toán được coi là số cổ phần nhà đầu tư từ chối không mua hết và được xử lý theo quy định tại Điểm 6 phần B mục V Thông tư số 126/2004/TT-BTC.

Phần C – THAY LỜI KẾT

Tất cả các thông tin trên được tổng hợp căn cứ vào Phụ lục số 7 và Phụ lục số 9 lập theo Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 và Phương án cổ phần hóa của Công ty gốm xây dựng Hạ Long

Các thông tin trên được cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư một cách khách quan, sáng suốt.Chúng tôi kính mong các nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định ra giá mua cổ phần của Công ty gốm xây dựng Hạ Long

Trân trọng cám ơn nhà đầu tư đã quan tâm.GIÁM ĐỐC

CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG HẠ LONG

Nguyễn Quang Mâu
CÔNG BỐ THÔNG TIN --

Каталог: 2006 -> news files
2006 -> Wto: Cánh cửa đã mở
2006 -> Nghieân cöùu y hoïc y hoïc tp. Hoà Chí Minh Taäp 10 Phuï baûn Soá 1* 2006
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
news files -> Tổng số nhà đầu tư tham gia: 255 nhà đầu tư
news files -> Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn
news files -> Đánh giá tác động của sự kiện wto và apec đến ttck
news files -> Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam

tải về 90.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương