CÔng ty cổ phần cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam chứng khoán an pháT Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 167.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích167.31 Kb.
#29037

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN AN PHÁT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------                                        ---------------------

             Số: 12  /2016/ APSI-BC                         Hà Nội, ,ngày 29 tháng 01 năm 2016


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015) Kính gửi:

-     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

-     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh


  • Tên đại chúng : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

  • Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã,

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Vốn điều lệ : 135.289.000.000 đồng

( Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám chín triệu đồng)

  • Mã chứng khoán : APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát xin gửi Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 như sau:I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Ông Nguyễn Hồ Hưng

Chủ tịch HĐQT

11/11

100%
2

Ông Trần Thiên Hà

Phó CT. HĐQT

11/11

100%
3

Ông Nguyễn Anh Dũng

Tv.HĐQT

11/11

100%
4

Đinh Quốc Thắng

Tv.HĐQT

10/12

100%

07/12 từ nhiệm Tv.HĐQT

5

Nguyễn Thị Phương

Tv.HĐQT

06/12

100%

23/4 ĐHCĐ bầu cử Tv.HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :

Năm 2015, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

HĐQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bàn kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

STT

Số nghị quyết, quyết định

Ngày

Nội dung

1

01/2015/QĐ/APSI-HĐQT

05/01/2015

Phụ cấp chức vụ và đi lại của Ban điều hành

2

02/2015/QĐ/HĐQT

12/03/2015

Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015

3

03/2015/ QĐ/HĐQT

09/06/2015

Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015

4

7/12/2015/QN/APSI-HĐQT

07/12/2015

Miễn nhiệm Tv.HĐQT ông Đinh Quốc ThắngIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: mã APG

STT

Người thực hiện giao dịch

Chức vụ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm

Số CP

Tỷ lệ %

Số CP

Tỷ lệ %

1

Trần Thiên Hà

Phó CT.HĐQT; TGĐ

530.000

3,92

1.462.000

10,81

mua

2

Đinh Quốc Thắng

Tv.HĐQT

532.000

3,93

0

0

bán

- Các giao dịch khác : Không có

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT

TÊN CỔ ĐÔNG

Chức vụ

Số CP SH cuối kỳ

Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)

I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


1

Nguyễn Hồ Hưng

Chủ tịch HĐQT

2.257.500

16,69

2

Nguyễn Hồ Phương

NCLQ

0

0

3

Nguyễn Thị Lợi

NCLQ

0

0

4

Tong Qi

NCLQ

0

0

5

Nguyễn Ngọc Lan

NCLQ

0

0

6

Nguyễn Hồ Phi Hảo

NCLQ

0

0

7

Nguyễn Hồ Tâm Huy

NCLQ

0

0

8

Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt

NCLQ

0

0

9

Trần Thiên Hà

Phó CT HĐQT –

Tổng Giám đốc

1.462.000

10,81 %

10

Trần Thành Huế

NCLQ

0

0

11

Trịnh Thị Kim Thanh

NCLQ

0

0

12

Vũ Lệ Thủy

NCLQ

0

0

13

Trần Anna

NCLQ

0

0

14

Trần Hà Linh

NCLQ

0

0

15

Nguyễn Thị Phương

Tv.HĐQT

430.900

3,185%

16

Nguyễn Văn Luyến

NCLQ

0

0

17

Phan Thị Bích Thủy

NCLQ

0

0

18

Nguyễn Linh

NCLQ

0

0

19

Vương Ngọc Nguyên

NCLQ

0

0

20

Vương Ngọc Phương Thảo


21

Vương Hữu Thông

NCLQ

0

0

22

Đinh Quốc Thắng

Tv.HĐQT

0

0

23

Đinh Văn Được

NCLQ

0

0

24

Đinh Duy Hiếu

NCLQ

0

0

25

Nguyễn Anh Dũng

Tv.HĐQT

0

0

26

Nguyễn Văn Diễn

NCLQ

0

0

27

Lê Thị Sóng

NCLQ

0

0

28

Nguyễn Huy Hùng

NCLQ

0

0

29

Nguyễn Việt Thắng

NCLQ

0

0

30

Nguyễn Hồng Phượng

NCLQ

0

0

31

Vũ Thị Lan

NCLQ

0

0

32

Nguyễn Trọng Đức

NCLQ

0

0

33

Nguyễn Minh Ngọc

NCLQ

0

0

34

Nguyễn Vũ Châu Anh

NCLQ

0

0

II

BAN KIỂM SOÁT


35

Lê Thị Mai Hòa

Trưởng BKS

0

0

36

Mai Thị Duyệt

NCLQ

0

0

37

Lê Thị Mai Hiền

NCLQ

0

0

38

Nguyễn Hồ Tuấn

NCLQ

0

0

39

Hoàng Thị Ánh Ngọc

Tv.BKS

0

0

40

Hoàng Thanh Xuân

NCLQ

0

0

41

Đặng Thị Thu Hà

NCLQ

0

0

42

Hoàng Anh Tuấn

NCLQ

0

0

43

Nguyễn Anh Dân

NCLQ

0

0

44

Nguyễn Thị Tâm

Tv.BKS

532.000

3,93%

45

Nguyễn Đình Chuyền

NCLQ

0

0

46

Lương Thị Chiến

NCLQ

0

0

47

Nguyễn Đình Thanh

NCLQ

0

0

48

Nguyễn Đình Tuấn

NCLQ

0

0

49

Nguyễn Thị Thúy

NCLQ

0

0

50

Nguyễn Văn Công

NCLQ

0

0

51

Nguyễn Công Huy

NCLQ

0

0

52

Nguyễn Thanh Nghị

Kế toán trưởng

0

0

53

Nguyễn Xuân Ngữ

NCLQ

0

0

54

Lê Thị Việt

NCLQ

0

0

55

Nguyễn Thị Quyền

NCLQ

0

0

56

Nguyễn Tuấn Ngọc

NCLQ

0

0

57

Nguyễn Thị Ngọc Hà

NCLQ

0

0

58

Nguyễn Xuân Lực

NCLQ

0

0

59

Nguyễn Thị Phương

NCLQ

0

0

60

Uông Thị Thanh Diệp

Người Công bố thông tin

0

0

61

Uông Sỹ Lâm

NCLQ

0

0

62

Phạm Thị Hà

NCLQ

0

0

63

Đặng Minh Hoàng

NCLQ

0

0

64

Đặng Minh Triết

NCLQ

0

0

65

Đặng Thị Minh Ngọc

NCLQ

0

0

66

Đặng Minh Song Ngọc

NCLQ

0

0

67

Uông Thanh Tùng

NCLQ

0

0

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tính đến thời điểm 31/12/2015. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APSI sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.


TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: APSI NGUYỄN HỒ HƯNG/


tải về 167.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương