Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóctải về 393.08 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích393.08 Kb.
#19344
  1   2   3   4   5

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc

Quy tr×nh c«ng nghÖ

thi c«ng vµ nghiÖm thu mÆt ®­êng bª t«ng nhùa sö dông nhùa ®­êng polime

22 TCN 356 - 06

Bé giao th«ng vËn t¶i

Cã hiÖu lùc tõ: ......./......./2006

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 44/2006/Q§-BGTVT ngµy 19/12/2006

cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)


1 Quy ®Þnh chung

1.1 Quy tr×nh nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vÒ vËt liÖu, c«ng nghÖ chÕ t¹o hçn hîp, c«ng nghÖ thi c«ng, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c¸c líp mÆt ®­êng bª t«ng nhùa sö dông chÊt kÕt dÝnh lµ nhùa ®­êng polime, ®­îc gäi lµ bª t«ng nhùa polime (viÕt t¾t lµ BTNP).

1.2 Quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc lµm míi, söa ch÷a, n©ng cÊp mÆt ®­êng « t« (®­êng cã l­u l­îng xe t¶i nÆng lín, c¸c ®o¹n ®­êng cã ®é dèc lín), ®­êng phè (®­êng cã ý nghÜa quan träng, h¹n chÕ duy tu söa ch÷a), ®­êng s©n bay (®­êng cÊt h¹ c¸nh, ®­êng l¨n, s©n ®ç), tr¹m thu phÝ, bÕn b·i, qu¶ng tr­êng.

1.3 Hçn hîp BTNP chñ yÕu dïng ®Ó lµm líp trªn cña mÆt ®­êng (v× gi¸ thµnh s¶n phÈm cao), song còng cã thÓ dïng cho líp d­íi cña mÆt ®­êng nÕu cã hiÖu qu¶ kinh tÕ-kü thuËt vµ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn.

1.4 Hçn hîp BTNP ®­îc chÕ t¹o theo ph­¬ng ph¸p trén nãng r¶i nãng; cã cÊp phèi cèt liÖu liªn tôc, chÆt; c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®¸ d¨m, c¸t, bét kho¸ng vµ nhùa ®­êng polime dïng ®Ó chÕ t¹o hçn hîp ®­îc quy ®Þnh chÆt chÏ.

2 Ph©n lo¹i vµ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña bª t«ng nhùa polime

2.1 C¨n cø vµo cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh (theo sµng m¾t vu«ng) cña cèt liÖu, BTNP ®­îc ph©n ra 3 lo¹i:

  • BTNP 9,5 cã cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh lµ 9,5 mm vµ cì h¹t lín nhÊt lµ 12,5 mm;

  • BTNP 12,5 cã cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh lµ 12,5 mm vµ cì h¹t lín nhÊt lµ 19 mm;

  • BTNP 19 cã cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh lµ 19 mm vµ cì h¹t lín nhÊt lµ 25 mm.

Ph¹m vi ¸p dông cña c¸c lo¹i BTNP theo quy ®Þnh t¹i B¶ng 1.

B¶ng 1. Thµnh phÇn cÊp phèi hçn hîp cèt liÖu bª t«ng nhùa polime

Lo¹i BTNP

BTNP 9,5

BTNP 12,5

BTNP 19

Cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh (mm)

9,5

12,5

19

Ph¹m vi ¸p dông

Líp mÆt trªn

Líp mÆt trªn hoÆc líp mÆt d­íi

Líp mÆt d­íi

ChiÒu dÇy r¶i hîp lý (cm)

4-5

5-7

5-8

Cì sµng m¾t vu«ng (mm)

L­îng lät qua sµng (%)

25-

100

19

-

100

90-100

12,5

100

90-100

71-86

9,5

90-100

74-89

58-78

4,75

55-80

48-71

36-61

2,36

36-63

30-55

25-45

1,18

25-45

21-40

17-33

0,600

17-33

15-31

12-25

0,300

12-25

11-22

8-17

0,150

9-17

8-15

6-12

0,075

6-10

6-10

5-8

Hµm l­îng nhùa tham kh¶o (tÝnh theo % khèi l­îng hçn hîp BTNP)

5,2-6,0

5,0-5,8

5,0-5,5

Ghi chó: Víi BTNP sö dông cho ®­êng s©n bay (®­êng cÊt h¹ c¸nh, ®­êng l¨n, s©n ®ç) cÇn lùa chän ®­êng cong hçn hîp cÊp phèi cèt liÖu vÒ phÝa cËn trªn cña ®­êng bao cÊp phèi hçn hîp cèt liÖu t¹i B¶ng 1; hµm l­îng nhùa tham kh¶o ë cËn trªn t¨ng 0,5% so víi hµm l­îng nhùa tham kh¶o t¹i B¶ng 1.

2.2 Thµnh phÇn cÊp phèi c¸c cì h¹t cña c¸c lo¹i BTNP ph¶i n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh t¹i B¶ng 1. §­êng cong cÊp phèi cèt liÖu thiÕt kÕ ph¶i ®Òu ®Æn, kh«ng ®­îc thay ®æi tõ giíi h¹n d­íi cña mét cì sµng lªn giíi h¹n trªn cña cì sµng kÕ tiÕp hoÆc ng­îc l¹i.

2.3 Hµm l­îng nhùa tèi ­u ®­îc chän theo thÝ nghiÖm (ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm Marshall) víi 5 hµm l­îng nhùa thay ®æi kh¸c nhau 0,5 % chung quanh gi¸ trÞ hµm l­îng nhùa tham kh¶o, sao cho c¸c chØ tiªu kü thuËt cña mÉu BTNP thiÕt kÕ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt quy ®Þnh t¹i B¶ng 2.


tải về 393.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương