Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc


Nhùa ®­êng Polime 3.4.1tải về 393.08 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích393.08 Kb.
#19344
1   2   3   4   5

3.4 Nhùa ®­êng Polime

3.4.1 Nhùa ®­êng polime sö dông cho BTNP lµ c¸c lo¹i PMBI, PMBII, PMBIII tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu t¹i B¶ng 6 cña “Tiªu chuÈn nhùa ®­êng polime“ 22 TCN 319-04. Tr­êng hîp ®­êng h¹ cÊt c¸nh vµ ®­êng l¨n s©n bay cã yªu cÇu kh¸ng dÇu, th× ph¶i sö dông nhùa ®­êng PMB kh¸ng dÇu cã chØ tiªu kü thuËt tho¶ m·n yªu cÇu kh¸ng dÇu theo quy ®Þnh.

3.4.2 Tuú vµo môc ®Ých x©y dùng c«ng tr×nh, vÞ trÝ cña líp BTNP mµ T­ vÊn thiÕt kÕ quy ®Þnh lo¹i nhùa ®­êng PMB (tham kh¶o Phô lôc B cña 22 TCN 319-04).

B¶ng 6. Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhùa ®­êng polime (22 TCN 319-04)

TT

C¸c chØ tiªu


§¬n vÞ

TrÞ sè tiªu chuÈn

PMB-I

PMB-II

PMB-III

1

NhiÖt ®é hãa mÒm (Ph­­¬ng ph¸p vßng vµ bi)

oC

min. 60

min. 70

min. 80

2

§é kim lón ë 250C

0,1 mm

50-70

40-70

40-70

3

NhiÖt ®é b¾t löa

oC

min. 230

min. 230

min. 230

4

L­­îng tæn thÊt sau khi ®un nãng ë 1630C trong 5 giê

%

max. 0,6

max. 0,6

max. 0,6

5

Tû sè ®é kim lón cña nhùa ®­êng polime sau khi ®un nãng ë 1630C trong 5 giê so víi ®é kim lón cña nhùa ë 250C

%

min. 65

min. 65

min. 65

6

L­­îng hßa tan trong Trichloroethylene

%

min. 99

min. 99

min. 99

7

Khèi l­­îng riªng ë 250C

g/cm3

1,00 -1,05

1,00 -1,05

1,00 -1,05

8

§é dÝnh b¸m víi ®¸

cÊp ®é

min. cÊp 4

min. cÊp 4

min. cÊp 4

9

§é ®µn håi (ë 250C, mÉu kÐo dµi 10 cm)

%

min. 60

min. 65

min. 70

10

§é æn ®Þnh l­­u tr÷ (gia nhiÖt ë 1630C trong 48 giê, sai kh¸c nhiÖt ®é hãa mÒm cña phÇn trªn vµ d­­íi cña mÉu)

oC

max. 3,0

max. 3,0

max. 3,0

11

§é nhít ë 1350C (con thoi 21, tèc ®é c¾t 18,6 s-1, nhít kÕ Brookfield)

Pa.s

max. 3,0

max. 3,0

max. 3,0

3.4.3 ViÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng, thÝ nghiÖm kiÓm tra nhùa ®­êng polime ®­îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña quy tr×nh 22 TCN 319-04.

4 ThiÕt kÕ hçn hîp bª t«ng nhùa polime

4.1 Môc ®Ých cña c«ng t¸c thiÕt kÕ lµ t×m ra ®­îc tû lÖ phèi hîp c¸c lo¹i vËt liÖu kho¸ng (®¸, c¸t, bét ®¸) ®Ó tho¶ m·n thµnh phÇn cÊp phèi hçn hîp cña BTNP ®­îc quy ®Þnh cho mçi lo¹i t¹i B¶ng 1 vµ t×m ra ®­îc hµm l­îng nhùa tèi ­u ®Ó ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu quy ®Þnh vÒ c¸c chØ tiªu kü thuËt cña BTNP t¹i B¶ng 2.

4.2 ViÖc thiÕt kÕ hçn hîp BTNP ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p Marshall.

4.3 Tr×nh tù thiÕt kÕ hçn hîp BTNP

C«ng t¸c thiÕt kÕ hçn hîp BTNP ®­îc tiÕn hµnh theo 3 giai ®o¹n: thiÕt kÕ s¬ bé, thiÕt kÕ hoµn chØnh vµ lËp c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP.4.3.1 Giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé: sö dông vËt liÖu t¹i b·i tËp kÕt vËt liÖu cña tr¹m trén ®Ó thiÕt kÕ. KÕt qu¶ thiÕt kÕ giai ®o¹n nµy lµ c¬ së ®Þnh h­íng cho thiÕt kÕ hoµn chØnh (xem h­íng dÉn ë Phô lôc A).

4.3.2 Giai ®o¹n thiÕt kÕ hoµn chØnh: tiÕn hµnh ch¹y thö tr¹m trén trªn c¬ së sè liÖu cña giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé. LÊy mÉu cèt liÖu t¹i c¸c phÔu dù tr÷ cèt liÖu nãng ®Ó thiÕt kÕ. C¸c c«ng t¸c: chÊp thuËn thiÕt kÕ, s¶n xuÊt thö hçn hîp vµ r¶i thö sÏ c¨n cø vµo sè liÖu thiÕt kÕ cña giai ®o¹n nµy (xem h­íng dÉn ë Phô lôc A).

4.3.3 LËp c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP: trªn c¬ së thiÕt kÕ hoµn chØnh vµ kÕt qu¶ sau khi thi c«ng thö líp BTNP, tiÕn hµnh c¸c ®iÒu chØnh (nÕu thÊy cÇn thiÕt) ®Ó ®­a ra c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP phôc vô thi c«ng ®¹i trµ líp BTNP. C«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP lµ c¬ së cho toµn bé c«ng t¸c tiÕp theo: s¶n xuÊt hçn hîp BTNP t¹i tr¹m trén, thi c«ng, kiÓm tra gi¸m s¸t chÊt l­îng vµ nghiÖm thu. C«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP ph¶i chØ ra:

 • Nguån cèt liÖu vµ nhùa ®­êng polime dïng cho hçn hîp BTNP;

 • Thµnh phÇn cÊp phèi cña hçn hîp cèt liÖu (tÝnh theo phÇn tr¨m l­îng lät sµng qua c¸c cì sµng);

 • Tû lÖ phèi hîp gi÷a c¸c lo¹i cèt liÖu: ®¸ d¨m, c¸t xay, bét ®¸ (tÝnh theo phÇn tr¨m khèi l­îng cña hçn hîp cèt liÖu);

 • Hµm l­îng nhùa polime trong hçn hîp BTNP (tÝnh theo phÇn tr¨m khèi l­îng cña hçn hîp BTNP);

 • C¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é thi c«ng quy ®Þnh: trén, x¶ hçn hîp ra khái m¸y trén, vËn chuyÓn tíi c«ng tr­êng, khi r¶i, khi lu);

 • KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña BTNP víi c¸c chØ tiªu nªu t¹i B¶ng 2;

 • Tû träng lín nhÊt cña BTNP ë tr¹ng th¸i rêi;

 • Khèi l­îng thÓ tÝch cña mÉu chÕ bÞ Marshall øng víi hµm l­îng nhùa tèi ­u (lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®é chÆt lu lÌn K).

4.4 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nÕu cã bÊt cø sù thay ®æi nµo vÒ nguån vËt liÖu ®Çu vµo hoÆc cã sù biÕn ®æi lín vÒ chÊt l­îng cña vËt liÖu th× ph¶i lµm l¹i thiÕt kÕ hçn hîp BTNP theo c¸c giai ®o¹n nªu trªn vµ x¸c ®Þnh l¹i c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP.

5 S¶n xuÊt hçn hîp bª t«ng nhùa polime t¹i tr¹m trén

5.1 Yªu cÇu vÒ mÆt b»ng, kho chøa, b·i tËp kÕt vËt liÖu

5.1.1 Toµn bé khu vùc tr¹m trén chÕ t¹o hçn hîp BTNP ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n­íc tèt, mÆt b»ng s¹ch sÏ ®Ó gi÷ cho vËt liÖu ®­îc s¹ch vµ kh« r¸o.

5.1.2 Khu vùc tËp kÕt ®¸ d¨m, c¸t cña tr¹m trén ph¶i ®ñ réng, hè cÊp liÖu cho trèng sÊy cña m¸y trén cÇn cã m¸i che m­a. §¸ d¨m vµ c¸t ph¶i ®­îc ng¨n c¸ch ®Ó kh«ng lÉn sang nhau, kh«ng sö dông vËt liÖu bÞ trén lÉn.

5.1.3 Kho chøa bét kho¸ng: bét kho¸ng ph¶i cã kho chøa riªng, nÒn kho ph¶i cao r¸o, ®¶m b¶o bét kho¸ng kh«ng bÞ Èm hoÆc suy gi¶m chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh l­u tr÷.

5.1.4 Khu vùc ®un, chøa nhùa ®­êng polime ph¶i cã m¸i che. Trong qu¸ tr×nh l­u tr÷, ph¶i tu©n thñ chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi tõng l« nhùa ®­êng polime. Kh«ng ®­îc dïng nhùa ®­êng polime ®· qu¸ thêi h¹n sö dông ®Ó s¶n xuÊt hçn hîp BTNP.

5.2 Yªu cÇu tr¹m trén: dïng tr¹m trén bª t«ng nhùa th«ng th­êng, lo¹i trén theo chu kú, cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, cã tÝnh n¨ng kü thuËt theo quy ®Þnh cña "Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng - Yªu cÇu kü thuËt, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra" 22 TCN 255-1999, ngoµi ra ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu sau:

5.2.1 HÖ sµng: cÇn ®iÒu chØnh, bæ sung, thay ®æi hÖ sµng cña tr¹m trén cho phï hîp víi tõng lo¹i BTNP cã cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh kh¸c nhau, sao cho cèt liÖu sau khi sÊy sÏ ®­îc ph©n thµnh c¸c nhãm h¹t b¶o ®¶m cÊp phèi hçn hîp cèt liÖu tho¶ m·n c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP ®· ®­îc x¸c lËp. KÝch cì sµng trong phßng thÝ nghiÖm vµ kÝch cì sµng chuyÓn ®æi t­¬ng øng cña tr¹m trén ®­îc tham kh¶o t¹i Phô lôc B.

5.2.2 HÖ thèng läc bôi: ViÖc cho phÐp bôi trong hÖ thèng läc bôi quay l¹i thïng trén ®Ó s¶n xuÊt hçn hîp BTNP do T­ vÊn gi¸m s¸t quyÕt ®Þnh, tuú theo chÊt l­îng cña lo¹i bôi nµy. Bôi thu håi ph¶i s¹ch, chØ sè dÎo ph¶i nhá h¬n 4.

5.2.3 §¶m b¶o kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hçn hîp BTNP æn ®Þnh vÒ chÊt l­îng víi dung sai cho phÐp so víi c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP nªu t¹i B¶ng 7.

5.3 S¶n xuÊt hçn hîp BTNP

5.3.1 S¬ ®å c«ng nghÖ chÕ t¹o hçn hîp BTNP trong tr¹m trén ph¶i tu©n theo ®óng quy ®Þnh trong b¶n h­íng dÉn kü thuËt cña tr¹m trén.

5.3.2 ViÖc s¶n xuÊt hçn hîp BTNP t¹i tr¹m trén ph¶i tu©n theo ®óng c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP ®· ®­îc lËp (theo Môc 4.3.3).

5.3.3 Dung sai cho phÐp cña cÊp phèi h¹t cèt liÖu vµ hµm l­îng nhùa polime cña hçn hîp BTNP khi ra khái thïng trén t¹i tr¹m trén so víi c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp BTNP kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh ë B¶ng 7.

B¶ng 7. Dung sai cho phÐp so víi c«ng thøc chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng nhùa polime

ChØ tiªu

Dung sai cho phÐp (%)

1. CÊp phèi h¹t cèt liÖu
L­îng lät qua cì sµng ( mm )

 • T­¬ng øng víi cì h¹t lín nhÊt ( Dmax) cña mçi lo¹i BTNP

0

 • 12,5 vµ lín h¬n

± 6

 • 9,5 vµ 4,75

± 5

 • 2,36 vµ 1,18

± 4

 • 0,600 vµ 0,300

± 3

 • 0,150 vµ 0,075

± 2

2. Hµm l­îng nhùa

± 0,2

5.3.4 Hçn hîp BTNP s¶n xuÊt ra ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu kü thuËt theo quy ®Þnh t¹i B¶ng 2.

5.3.5 Thïng nÊu nhùa chØ ®­îc chøa ®Çy tõ 75-80% thÓ tÝch thïng trong khi nÊu. NhiÖt ®é nÊu s¬ bé nhùa ®­êng polime 80-100o C. NhiÖt ®é trén cña nhùa ®­êng polime trong thïng trén ®­îc chän trªn c¬ së c«ng bè chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt nhùa ®­êng polime vµ ®­îc T­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn ( tham kh¶o ë B¶ng 8). NhiÖt ®é trén hîp lý cña hçn hîp BTNP t­¬ng øng víi ®é nhít cña nhùa ®­êng polime vµo kho¶ng 0,2 Pa.s.

5.3.6 NhiÖt ®é cña cèt liÖu khi ra khái tang sÊy cao h¬n nhiÖt ®é trén kh«ng qu¸ 15 oC.

5.3.7 Bét kho¸ng ë d¹ng nguéi sau khi c©n, ®­îc ®­a trùc tiÕp vµo thïng trén.

5.3.8 Thêi gian trén vËt liÖu kho¸ng víi nhùa ®­êng polime trong thïng trén ph¶i tu©n theo ®óng quy ®Þnh kü thuËt víi lo¹i tr¹m trén chu kú, trªn c¬ së tham kh¶o chØ dÉn kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt nhùa ®­êng polime vµ kh«ng ®­îc nhá h¬n 50 gi©y. Thêi gian trén cô thÓ sÏ ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp trªn c¬ së xem xÐt kÕt qu¶ s¶n xuÊt thö vµ r¶i thö.

5.3.9 Nhùa ®­êng polime th­êng cã ®é nhít lín h¬n so víi nhùa ®­êng th«ng th­êng (nhùa 60/70 hoÆc 40/60) nªn yªu cÇu vÒ c¸c gi¸ trÞ vÒ c¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é øng víi tõng c«ng ®o¹n thi c«ng th­êng cao h¬n. Kho¶ng nhiÖt ®é t­¬ng øng víi tõng c«ng ®o¹n thi c«ng cho c¸c lo¹i nhùa ®­êng polime kh¸c nhau ®­îc tham kh¶o ë B¶ng 8.

5.3.10 Nhµ s¶n xuÊt nhùa ®­êng polime ph¶i c«ng bè c¸c sè liÖu vÒ c¸c kho¶ng nhiÖt ®é quy ®Þnh øng víi tõng c«ng ®o¹n x©y dùng líp BTNP ®Ó lµm c¨n cø chÊp thuËn ¸p dông cho c«ng tr×nh (theo 22 TCN 319-04). Néi dung c«ng bè cña nhµ s¶n xuÊt nhùa ®­êng polime vÒ c¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é ®­îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 8.

B¶ng 8. C¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt nhùa ®­êng polime c«ng bè

TT

Giai ®o¹n thi c«ng

Kho¶ng nhiÖt ®é tham kh¶o cho tõng lo¹i PMB (0C)

NhiÖt ®é chÊp thuËn (0C)

1

Trén hçn hîp BTNP trong thïng trén t¹i tr¹m trén

160-185

Dùa trªn sè liÖu c«ng bè cña nhµ s¶n xuÊt nhùa ®­êng polime vµ ®­îc T­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn


2

X¶ hçn hîp tõ thïng trén vµo xe

155-180

3

§æ hçn hîp tõ xe t¶i vµo m¸y r¶i

145-170

4

R¶i hçn hîp

135-165

5

Lu lÌn
- B¾t ®Çu

130-160

- KÕt thóc

95-140

6

ThÝ nghiÖm mÉu
- Trén mÉu thÝ nghiÖm Marshall

160-180

- §Çm mÉu thÝ nghiÖm Marshall

150-170


tải về 393.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương