Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc


B¶ng 2. Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu kü thuËt cña bª t«ng nhùa polimetải về 393.08 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích393.08 Kb.
#19344
1   2   3   4   5

B¶ng 2. Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu kü thuËt cña bª t«ng nhùa polime


TT

ChØ tiªu

Quy ®Þnh

Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

1

Sè chµy ®Çm

75 x 2

AASHTO T245-97(2001)

2

§é æn ®Þnh ë 600C, kN • Líp mÆt trªn

min. 12
 • Líp mÆt d­íi

min. 10

3

§é dÎo, mm

3-6

4

§é æn ®Þnh cßn l¹i (sau khi ng©m mÉu ë 600C trong 24 giê) so víi ®é æn ®Þnh ban ®Çu, %

min. 85

5

§é rçng d­ bª t«ng nhùa polime, %

3-6

AASHTO T 269-97 (98)

6

§é rçng cèt liÖu (t­¬ng øng víi ®é rçng d­ 4%), %


 • Cì h¹t danh ®Þnh lín nhÊt 9,5 mm

min. 15 • Cì h¹t danh ®Þnh lín nhÊt 12,5 mm

min. 14 • Cì h¹t danh ®Þnh lín nhÊt 19 mm

min. 13
7 (*)

§é s©u vÖt h»n b¸nh xe, mm (¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm sau)


 • ThiÕt bÞ APA -Asphalt Pavement Analizer ( 8000 chu kú, ¸p lùc 7 daN/cm2, nhiÖt ®é thÝ nghiÖm 60 0C )

max. 8

Theo quy ®Þnh cña c¸c quy tr×nh thÝ nghiÖm t­¬ng øng hiÖn hµnh
 • ThiÕt bÞ HWTD - Hamburg Wheel Tracking Device (20000 chu kú, ¸p lùc 7 daN/cm2, nhiÖt ®é thÝ nghiÖm 60 0C )

max. 10
 • ThiÕt bÞ FRT- French Rutting Tester (30000 chu kú, ¸p lùc 7 daN/cm2, nhiÖt ®é thÝ nghiÖm 60 0C )

max. 10

(*) : §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt, cÇn thùc hiÖn thÝ nghiÖm theo chØ tiªu nµy.

3. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vËt liÖu chÕ t¹o bª t«ng nhùa polime

3.1 §¸ d¨m

3.1.1 §¸ d¨m ®­îc nghiÒn tõ ®¸ t¶ng, ®¸ nói

3.1.2 Kh«ng ®­îc dïng ®¸ xay tõ ®¸ m¸c n¬, sa th¹ch sÐt, diÖp th¹ch sÐt.

3.1.3 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®¸ d¨m dïng cho BTNP ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i B¶ng 3.

B¶ng 3. C¸c chØ tiªu c¬ lý quy ®Þnh cho ®¸ d¨m

TT

ChØ tiªu

Quy ®Þnh

Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

Líp trªn

Líp d­íi

1

Giíi h¹n bÒn nÐn cña ®¸ gèc, daN/cm2TCVN 1772-87 (lÊy chøng chØ tõ n¬i s¶n xuÊt ®¸)

 • M¸c ma, biÕn chÊt

min. 1200

min. 1000

 • TrÇm tÝch

min. 1000

min. 800

2

§é hao mßn Los Angeles ( LA ), %

max. 25

max. 30

22 TCN 318-04

3

Hµm l­îng h¹t thoi dÑt, %

max. 15

TCVN 1772-87

4

Hµm l­îng chung bôi, bïn, sÐt (tÝnh theo khèi l­îng ®¸ d¨m), %

max. 2

TCVN 1772-87

5

Hµm l­îng sÐt (tÝnh theo khèi l­îng ®¸ d¨m), %

max. 0,25

TCVN 1771-87

6

L­îng ®¸ mÒm yÕu, phong ho¸ (tÝnh theo khèi l­îng ®¸ d¨m), %

max. 5

TCVN 1771, 1772-87

7

§é dÝnh b¸m cña ®¸ víi nhùa ®­êng polime, cÊp ®é

min. cÊp 4

22 TCN 279-01

3.2 C¸t

3.2.1 C¸t dïng ®Ó chÕ t¹o BTNP lµ c¸t thiªn nhiªn, c¸t xay, hoÆc hçn hîp c¸t thiªn nhiªn vµ c¸t xay.

3.2.2 C¸t thiªn nhiªn kh«ng ®­îc lÉn t¹p chÊt h÷u c¬ ( gç, than ...).

3.2.3 C¸t xay ph¶i ®­îc nghiÒn tõ ®¸ cã giíi h¹n ®é bÒn nÐn kh«ng nhá h¬n cña ®¸ dïng ®Ó s¶n xuÊt ra ®¸ d¨m.

3.2.4 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña c¸t ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i B¶ng 4.

B¶ng 4. C¸c chØ tiªu c¬ lý quy ®Þnh cho c¸t

TT

ChØ tiªu

Yªu cÇu

Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

1

M« ®un ®é lín (MK)

min. 2

TCVN 342-86

2

HÖ sè ®­¬ng l­îng c¸t (ES), %

min. 50

AASHTO T176-02

3

Hµm l­îng chung bôi, bïn, sÐt (tÝnh theo khèi l­îng c¸t), %

max. 3

TCVN 343-86

4

Hµm l­îng sÐt (tÝnh theo khèi l­îng c¸t), %

max. 0,5

TCVN 344-86

5

§é gãc c¹nh cña c¸t (®é rçng cña c¸t ë tr¹ng th¸i kh«ng ®Çm), %
AASHTO T 304-96 (2000) (Phô lôc C)
- Líp mÆt trªn

min. 45- Líp mÆt d­íi

min. 40
3.3 Bét kho¸ng

3.3.1 Bét kho¸ng lµ s¶n phÈm ®­îc nghiÒn tõ ®¸ c¸c b« n¸t ( ®¸ v«i can xit, ®olomit ...) s¹ch, cã giíi h¹n bÒn nÐn kh«ng nhá h¬n 200 daN/cm2, hoÆc lµ xi m¨ng.

3.3.2 Bét kho¸ng ph¶i kh«, t¬i, kh«ng ®­îc vãn hßn.

3.3.3 C¸c chØ tiªu c¬ lý vµ thµnh phÇn h¹t cña bét kho¸ng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu quy ®Þnh t¹i B¶ng 5.

B¶ng 5. C¸c chØ tiªu c¬ lý quy ®Þnh cho bét kho¸ng

TT

ChØ tiªu

Quy ®Þnh

Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

1

Thµnh phÇn h¹t (l­îng lät sµng qua c¸c cì sµng m¾t vu«ng), %
22 TCN 58-84

 • 0,600 mm

100

 • 0,300 mm

95-100

 • 0,075 mm

70-100

2

§é Èm, % khèi l­îng

max. 1,0

22 TCN 58-84

3

§é tr­¬ng në cña hçn hîp bét kho¸ng vµ nhùa ®­êng polime, % thÓ tÝch

max. 2,5

22 TCN 58-84

4

ChØ sè dÎo cña bét kho¸ng nghiÒn tõ ®¸ c¸c b« n¸t, %

max. 4

AASHTO T89, T90


tải về 393.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương