Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 9.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.62 Kb.
#19310

Bé GIAO TH¤NG VËN T¶I


Sè: 2977 /Q§-BGTVTCéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Hµ néi, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc thu håi QuyÕt ®Þnh sè 42/2006/Q§-BGTVT

ngµy 19/12/2006 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i;

C¨n cø NghÞ ®Þnh 104/2004/N§-CP ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ C«ng b¸o n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam;

Theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh V¨n phßng Bé,


QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Thu håi QuyÕt ®Þnh sè 42/2006/Q§-BGTVT ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, ban hµnh Tiªu chuÈn ngµnh 22 TCN 354-06 “Tiªu chuÈn vËt liÖu nhò t­¬ng nhùa ®­êng gèc a xÝt - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm, do ®¨ng ký sè trung víi sè 42/2006/Q§-BGTVT ®· ban hµnh ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2006.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Côc tr­ëng Côc §­êng bé ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3;

- Bé tr­ëng (®Ó b/c);

- C«ng b¸o – V¨n phßng ChÝnh phñ;

- Côc KiÓm tra V¨n b¶n (Bé T­ ph¸p);

- Website ChÝnh phñ;- L­u VT, VP, KHCN
kt. Bé TR¦ëNG

thø tr­ëng

Ng« ThÞnh §øc


tải về 9.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương