CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 461.69 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích461.69 Kb.
#1006
  1   2   3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1552/ĐHCT-KSĐH Cần Thơ, ngày 11 tháng 8 năm 2015

Về việc hoàn chỉnh đề án mở ngành

SĐH và cập nhật CTĐT bậc SĐH


Kính gửi: Đơn vị đào tạo sau đại học

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Công văn số 3281/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo theo quy định của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ kết luận cuộc họp triển khai Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2915, đề nghị các đơn vị thực hiện các việc sau:

1. Các đơn vị đào tạo sau đại học có đăng ký làm đề án mở ngành mới bậc sau đại học nhưng chưa làm xong đề án mở ngành năm 2015: triển khai quy trình 8 bước khi xây dựng chương trình đào tạo theo đúng tinh thần TT 07/2015/TT-BGDĐT; trong đó cần đề xuất sớm với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để thực hiện Bước 1 (Khảo sát).

2. Các đơn vị đào tạo sau đại học đã hoàn thành đề án mở ngành mới bậc sau đại học sau ngày 01/6/2015 (Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Công nghệ; Khoa Thuỷ sản): triển khai bổ sung minh chứng thuộc quy trình xây dựng chương trình đào tạo đưa vào hồ sơ đề án mở ngành mới. Thời gian hoàn thành trước 15/9/2015.

3. Các đơn vị đào tạo sau đại học triển khai cập nhật chương trình đào tạo hiện hành do phải thực hiện TT 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ:

3.1. Đối với trình độ tiến sĩ (15 ngành):

- Xem xét lại chương trình đào tạo đã ban hành theo QĐ số 868/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Trường Đại học Cần Thơ để xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo khối lượng kiến thức 90 TC đối với người tốt nghiệp thạc sĩ và 120 TC đối với người tốt nghiệp đại học. Việc thiết kế mới theo khung và mẫu chung của Trường.- Khung khối lượng tín chỉ như sau:

TT

Nội dung

Định mức

(TC)

Số lượng

Bắt buộc

(TC)

Tự chọn

(TC)

Tổng TC

Ghi chú

I

NỘI DUNG 1 và 215-17

4-6

21
1

Nội dung 1: Học phần (HP)

2-3 TC/HP

4-6 HP

6-8

4-6

12
2

Nội dung 2: Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ9
9
2.1

Tiểu luận tổng quan

3

1

3
3
2.2

Chuyên đề tiến sĩ

3

2

6
6
II

NỘI DUNG 3: Nghiên cứu52

17

69
3

Bài báo Khoa học (ít nhất 2 bài trong nước): Trong nước (danh mục Trường qui định cho NCS)

4

2

8
8
Quốc tế có impact factor (IF) (khuyến khích)

5
Kỷ yếu quốc tế có phản biện, có ISSN, tiếng nước ngoài chưa có IF

4
4

Báo cáo hội nghị khoa học (trong nước hay/và quốc tế)

2-5

1-3
5

5

Tự chọn theo mục 4

4.1

Trong nước (tiếng Việt)Oral

3
Poster

2
4.2

Quốc tế (tiếng nước ngoài) (Khuyến khích)Oral

4
Poster

3
5

Seminar

0,25-2

4-11
5

5

Tự chọn theo mục 5

5.1

Thuyết trình seminar

1

4

5.2

Tham dự báo cáo chuyên đề, seminar

0,25

8

5.3

Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước bảo vệ cơ sở

2

1

6

Tham gia giảng dạy/hướng dẫn thực tập/luận văn ĐH và CH

1-2

4-7
7

7

Tự chọn theo mục 6

6.1

Luận văn đại học

2

1-3

6.2

Dạy, hướng dẫn thực tập

30 tiết/01 tuần thực tập ngoài trường = 01 TC

1-5

7

Ngoại ngữ B2

1

8

8
8
8

Luận án

1

36

36
36
8.1

Hoạt động nghiên cứu

26

1

26


8.2

Báo cáo kết quả nghiên cứu cho NHD và Bộ môn theo tiến độ qui định; Hoàn chỉnh luận án10

TỔNG CỘNG67-69

21-23

90
Đối với người tốt nghiệp đại học: bổ sung 30 TC từ CTĐT trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành vào Nội dung 1.

3.2. Đối với trình độ thạc sĩ (35 ngành):

- Xem xét lại chương trình đào tạo đã ban hành theo QĐ số 5665/QĐ-ĐHCT ngày 25/10/2014 của Trường Đại học Cần Thơ để cập nhật lại một chương trình đào tạo cho các ngành. Việc thiết kế mới theo mẫu chung của Trường.

- Khối lượng tín chỉ cho mỗi chương trình đào tạo: 60 tín chỉ.3.3. Kế hoạch thời gian thực hiện rà soát chương trình đào tạo sau đại học:

TT

Công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Phân công nhân sự thực hiện rà soát, cập nhật

ĐV đào tạo

Trước 11/8/2015
2

Hoàn thành cập nhật CTĐT

ĐV đào tạo

27/8/2015

Nộp bản cứng và file về KSĐH

3

Tập hợp các CTĐT, kiểm tra tính hợp lý

Khoa SĐH

03/9/2015
4

Thông qua HĐKH-ĐT

ĐV đào tạo, Khoa SĐH

11/9/2015
5

Trình Hiệu trưởng ký ban hành

Khoa SĐH

15/9/2015
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch để kịp gửi đề án ra Bộ và tổ chức đào tạo đối với khoá mới tuyển sinh.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- TTĐBCL&KT; (Đã ký)

- Lưu: VT, P.KHTH, KSĐH.Nguyễn Thanh Phương

Mẫu QĐ thành lập Tổ Soạn thảo CTĐT để thực hiện Bước 2,3,4,5 và 7 khi XD chương trình đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtrưỜNG đẠI HỌC CẦN thơ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-ĐHCT Cần Thơ, ngày tháng năm 201..quyẾT đỊNH

Về việc thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Hãy là người đầu tiên biết
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số

tải về 461.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương