CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 151.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích151.07 Kb.
#12326
  ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           

               

                           

Số 1885/GDĐT-TC                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

Về việc thông báo hướng dẫn công tácbồi dưỡng thường xuyên giáo viên

           năm học 2013-2014                         

 

                                                   Kính gửi:-       Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

-       Hiệu trưởng trường THPT

-       Giám đốc trung tâm GDTX

-       Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Căn cứ công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014;Để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của năm học này tiếp tục thực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 và công văn số 8576 /BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Bắt đầu từ năm học này, các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo chủ yếu tổ chức theo hình thức Website, diễn đàn. Vì vậy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần hướng dẫn giáo viên phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo hình thức này và có biện pháp quản lí việc tham gia bồi dưỡng của giáo viên để đảm bảo hiệu quả.

Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức Website, diễn đàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của các Cục, Vụ và các Chương trình, Dự án thuộc Bộ. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần chủ động liên hệ với Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo hình thức Website, diễn đàn tại địa phương.

3. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tốt việc: hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên và tổ chức tập huấn cho giáo viên.

4. Về tài liệu nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục tài liệu. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ có hướng dẫn để các đơn vị thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai sau. Trước mắt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần khai thác các nguồn tài liệu đã có để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định.

5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở xem xét miễn nhiệm vụ bồi dưỡng nội dung 2, nội dung 3 (theo chế Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tạo điều kiện về thời gian đối với: Các giáo viên tiếng Anh chuẩn hóa năng lực tiếng Anh và năng lực sư phạm; các giáo viên dự tập huấn dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; các giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột,  hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ...); các giáo viên tham gia thí điểm xây dựng và dạy học theo chương trình giáo dục nhà trường trung học (điều chỉnh kế hoạch dạy học) theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

6. Để tạo điều kiện cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và gửi công văn hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên của các Cục, Vụ, Chương trình, dự án thuộc Bộ. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ công văn hướng dẫn bồi dưỡng này, đồng thời xác định những nội dung chuyên đề bồi dưỡng đáp ứng như cầu của địa phương để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có phụ lục I &II gửi kèm theo).

7. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 và Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 6 năm 2013 để Sở tổng hợp báo cáo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013. 

Căn cứ vào các nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trên triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổi kịp thời về Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Phụ lục I

 

      DANH MỤC CÁC CUỘC TẬP HUẤN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG, GDTX NĂM 2013    (Trích từ  công văn số 3670 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 30 tháng 5 năm 2013 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo)

       và  Kèm theo công văn số 1885/GDĐT-TC, ngày 14 tháng 6 năm 2013 của  Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TT

Tên của cuộc tập huấn

Đơn vị chủ trì

Hình thức tổ chức

Số lượng đại biểu

Thành phần chính

Đơn vị phối hợp

Lãnh đạo Bộ phụ trách

Ghi chú

Tháng 6/2013

1

Tập huấn công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Cục NGCB

Website, diễn đàn

400

Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, GV tiểu học

Viện KHGD,Vụ GDTH, ĐHSPHN,Cục CNTT

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

2

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên làm công tác thể dục thể thao ngành giáo dục

Vụ CTHSSV

Website, diễn đàn

600

Cán bộ, giáo viên làm công tác thể thao trong các trường

Tổng cục TDTT

TT Trần Quang Quý

 

3

Tập huấn cán bộ văn hóa các Sở GD&ĐT, các trường PTDTNT

Vụ CTHSSV

Website, diễn đàn

200

Các Sở GD&ĐT, các trường PTDTNT

Bộ VHTTDL, TW Đoàn

TT Trần Quang Quý

 

4

Tập huấn tài liệu “Biến đổi khí hậu và giáo dục ứng phó với BĐKH trong trường mầm non”

Vụ GDMN

Website, diễn đàn

200

CBQL cấp Sở, phòng GD&ĐT, GVMN cốt cán

 

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

5

Tập huấn kiến thức pháp luật về trẻ em cho CBQL và GVMN

Vụ GDMN

Website, diễn đàn

200

CBQL, GVMN cốt cán

 

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

Tháng 7/2013

6

Tập huấn về BDTX GVMN

Cục NGCB

Tập trung

300

Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, GVMN

 

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

7

Tập huấn giáo viên mỹ thuật, âm nhạc, thể dục các trường THCS về dạy học tích hợp

Cục NGCB

Website, diễn đàn

300

Các Sở GD&ĐT

 

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

8

Tập huấn kỹ năng dạy bơi, cứu đuối cho GV trong các trường tiểu học, THCS

Vụ CTHSSV

Website, diễn đàn

600

GV thể thao trong các trường tiểu học, THCS

Tổng cục TDTT

TT Trần Quang Quý

 

9

Tập huấn giáo viên dạy tiếng Khmer, Jrai, H’mông, Bana trong trường phổ thông

Vụ GDDT

Website, diễn đàn

450

CBQL, GV dạy tiếng dân tộc thiểu số

Viện KHGD, Viện ngôn ngữ

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

10

Tập huấn giáo viên cốt cán cấp trung ương về mô hình trường học mới

Vụ GDTH

Website, diễn đàn

350

GVCC các tỉnh, các trường SP, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ

Dự án VNEN

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

11

Tập huấn GVCC dạy học tiếng Việt 1 CNGD

Vụ GDTH

Website, diễn đàn

120

Phòng GDTH các Sở, GVCC

 

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

12

Tập huấn GV mĩ thuật các tỉnh phía Bắc

Vụ GDTH

Website, diễn đàn

140

CBQL, GVMT

Ban QLDA hỗ trợ mĩ thuật

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

13

Tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh

Vụ GDTH

Website, diễn đàn

3500

GV cốt cán các huyện, các trường SP

Dự án VNEN

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

Tháng 8/2013

14

Tập huấn đánh giá ngoài trường mầm non

Cục KHKĐ

Website, diễn đàn

900

LĐ, Chuyên viên phòng Khảo thí, phòng Mầm non, cán bộ quản lý trường MN

Vụ GDMN

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

15

Tập huấn PP nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho CBQL, GV GDTX

Cục NGCB

Tập trung

150

CBQL, GV GDTX

Cục CNTT

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

16

Tập huấn CBQL, GV về phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HSDTTS rất ít người cấp TH, THCS, THPT

Vụ GDDT

Website, diễn đàn

250

GV các địa phương trong 6 tỉnh thuộc đề án

 

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

17

Tập huấn các hoạt động tăng cường tiếng Việt trong trường PTDTBT

Vụ GDDT

Website, diễn đàn

120

Chuyên viên các sở, phòng GD&ĐT có trường PTDTBT, học sinh bán trú, GV ngữ văn, cán bộ phụ trách NGLL

 

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

18

Tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN trong các lớp mẫu giáo ghép

Vụ GDMN

Website, diễn đàn

300

CBQL cấp Sở, phòng GD&ĐT, GVMN cốt cán lớp ghép

 

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

19

Tập huấn GV mĩ thuật các tỉnh miền Trung

Vụ GDTH

Website, diễn đàn

140

CBQL, GV mĩ thuật

BQLDA hỗ trợ mĩ thuật

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

20

Tập huấn GV mĩ thuật các tỉnh phía Nam

Vụ GDTH

Website, diễn đàn

140

CBQL, GV mĩ thuật

BQLDA hỗ trợ mĩ thuật

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

Tháng 9/2013

21

Tập huấn về thiết bị tự làm GDMN, PT cho cốt cán 63 tỉnh

Cục CSVC

Website, diễn đàn

450

Các Sở GD&ĐT

Cục CNTT

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

22

Tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá sự PT của trẻ em 5 tuổi

Vụ GDMN

Website, diễn đàn

300

CBQL, GVMN cốt cán

Unicef

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

Tháng 10/2013

23

Tập huấn về phương pháp và kỹ năng giáo dục học sinh cá biệt đối với GV THPT

Cục NGCB

Website, diễn đàn

200

GV THPT

 

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

Tháng 11/2013

24

Hướng dẫn quản lý nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì ở trẻ MN

Vụ GDMN

Website, diễn đàn

240

CBQL, GVMN cốt cán , cán bộ y tế trong trường MN

Viện dinh dưỡng quốc gia

TT Nguyễn Thị Nghĩa

 

Tháng 12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Phụ lục II

 

  DANH MỤC CÁC CUỘC TẬP HUẤN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG, GDTX NĂM 2013 VÀ 2014   (Trích từ  công văn số 3670 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 30 tháng 5 năm 2013 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo)

       và  Kèm theo công văn số 1885/GDĐT-TC, ngày 14 tháng 6 năm 2013 của  Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

 

TT

 

Tên của cuộc tập huấn

 

Đơn vị chủ trì

 

Hình thức tổ chức

 

Thời lượng

 


 

Số lượng đại biểu

 

Thành phần chính

 


 

 Đơn vị phối hợp 

Lãnh đạo Bộ phụ trách

 

Ghi chú

Tháng 6/2013

1

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý các hoạt động đặc thù của trường PTDTBT cho CBQL

DA THCS vùng KK nhất

 

Tập trung 

4 ngày


 

320


Lãnh đạo phòng: 01

Trường phổ thông dân tộc bán trú:  Mỗi trường cử một (01) Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng 

Vụ GDDT,


GDTrH

 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

2

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý các hoạt động đặc thù của trường PTDTBT cho GV

DA THCS vùng KK nhất

 

Tập trung 

5 ngày


 

960


Mỗi trường PTDTBT cử 3 giáo viên cốt cán

 


 

Vụ GDDT,


GDTrH

 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

3

Tập huấn dạy học theo Chuẩn KT-KN môn GD Công dân cho GV cốt cán TTGDTX

 

Chg trình PTGDTrH

 

 


 

Tập trung 

4 ngày


 

200


Mỗi sở cử:

Phòng GDTX:01,

GV GDCD: 02


 

 

Vụ GDTX 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

Tháng 7/2013

4

Tập huấn GD kinh doanh trong trường THCS, THPT

Chương trình PTGDTrH

 

Tập trung5 ngày

580

Mỗi sở 11 người: LĐ phòng GDTrH, PGD, TTKT-TH-HN:01,

GV công nghệ THCS:04, THPT:04 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

5


Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm

Chương trình PTGDTrH

 

Tập trung 

5 ngày


 

580


Mỗi sở 11 người: LĐ phòng GDTrH:01, PGD:01, THPT:01, THCS:01

TTCM của THCS:04, THPT:04 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

6


Tập huấn về kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS

DA THCS vùng KK nhất

 

Tập trung 

5 ngày


 

4802


17 cán bộ phòng GDTrH của Sở GD&ĐT, 108 cán bộ Phòng GD&ĐT của huyện, 4677 cán bộ các trường THCS (01 Lãnh đạo trường và 02 GV/trường)

 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

7


Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học

DA THCS vùng KK nhất

 

Tập trung 

3 ngày


 

1684


17 cán bộ phòng GDTrH của Sở GD&ĐT, 108 cán bộ Phòng GD&ĐT của huyện, 1559 tổ trưởng chuyên môn của trường THCS

 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 


 

8


Tập huấn về đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và KT, ĐG cho CBQL, GV các TTGDTX

Chg trình PTGDTrH

 


 

Tập trung

(3 miền)


 

3 ngày


 

900


Mỗi sở cử:

Phòng GDTX:01,

CBQLTTGDTX: 02

GV10 ng/10 môn 

Vụ GDTX


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

9


Tập huấn GVCC môn tin học cấp THCS, THPT về tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

Chg trình PTGDTrH

 


 

Tập trung

(3 miền)


 

3 ngày


 

441


Mỗi sở cử:

Phòng GDTX:01,

GV tin học:06


 

Vụ GDTX


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

10


Tập huấn PP bàn tay nặn bột vào dạy học môn TNXH, KH ở trường TH

Chương trình ĐBCLTH (SEQAP)

Tập trung

03 ngày

 

600


 

CBQL, GV của 36 tỉnh SEQAPVụ GDTH

TT Nguyễn Vinh Hiển

 

 

11


Tập huấn về quản lý đổi mới công tác chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong trường THCS

 

DA THCS vùng KK nhất 

Tập trung 

4 ngày


 

1684


17 cán bộ phòng GDTrH của Sở GD&ĐT, 108 cán bộ Phòng GD&ĐT của huyện, 1559 lãnh đạo trường THCS

 

Dự án GDTHCS vùng KK nhất 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

Tháng 8/2013

 

12


Công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trung học (Tập huấn trong quý III/2013 và quý II/2014)

 


Chương trình PTGDTrH

 

Tập trung 

3,5 ngày


 

900/ 02 đợt/ 02 nămMỗi sở cử: 08ng

(CBQL thuộc phòng KTKĐCL sở, PGD, GV THCS, THPT, TTGDTX) 

Vụ GDTrH, GDTX 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

13


Tập huấn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT (Tập huấn trong quý III/2013 và quý II/2014)

 

Chương trình PTGDTrH 

Tập trung 

5 ngày


 

1200/ 02 đợt/ 02 nămMỗi sở cử: 11ng

LĐ phòng GDTrH::01, PGD:01, THCS:01, THPT:01, TTCM THCS và GV:05, TTCM và GV THPT: 03 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

14


Tập huấn triển khai các hoạt động về PISA(Tập huấn trong quý III, IV/2013)

Chương trình PTGDTrH

 

Tập trung 

5 ngày


 

1100/ 02 đợt/ 02 nămMỗi sở cử: 11ng

LĐ phòng KTKĐCL::01,GDTrH: 01, PGD:01, THCS:02, THPT:02, TTCM THCS:02, THPT:02 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

 

15


Bồi dướng giáo viên cốt cán trường Chuyên về dạy thực hành (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Dự án phát triển giáo dụcTHPT2

 

Tập trung 

48


 

180


- GV cốt cán  30 trường Chuyên 3 môn Lý Hóa, Sinh  được chọn.

- CBCM sở, trường 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiên 

 

16


 

Tập huấn cho CB, GVCC các TTGDTX thực hiện chương trình tương đương 

Chg trình PTGDTrH

 


 

Tập trung (3 miền) 

3 ngày


 

630


Mỗi sở cử:

Phòng GDTX:01,

CBQLTTGDTX: 02

GV 7 ng/7 môn 

Vụ GDTX


 

TT Nguyễn Vinh Hiển 

Tháng 10/2013

 

17


Tập huấn bồi dưỡng GV hướng dẫn học sinh tự học

Dự án phát triển giáo dụcTHPT2

 

Tập trung 

48


 

500


- GV 33 trường tham gia DA.

-  CBCM sở, trường 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiên 

 

18


Tập huấn bồi dưỡng GV các môn học được lựa chọn (môn Toán)

Dự án phát triển giáo dụcTHPT2

 

Tập trung 

48


200

- GV 33 trường tham gia DA.

-  CBCM sở, trường 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiên 

 

19


Tập huấn bồi dưỡng GV về dạy học tích cực

Dự án phát triển giáo dụcTHPT2

 

Tập trung 

48


 

500


- GV 33 trường tham gia DA.

-  CBCM sở, trường 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiên 

Tháng 2/2014

 

20


Bồi dưỡng GV cốt cán trường Chuyên về giảng dạy thực hành (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Dự án phát triển giáo dụcTHPT2

 

Tập trung 

48


200

- GV 33 trường tham gia DA.

-  CBCM sở, trường 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiên 

21

Bồi dướng GV TT GDTX cấp THPT (8môn)

Dự án phát triển giáo dụcTHPT2

 

Tập trung 

48


500

- GV 33 trường tham gia DA.

-  CBCM sở, trường 

Vụ GDTrH


 

TT Nguyễn Vinh Hiên 

 

 

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ TẠO

 

  

 

  

 

  

 

tải về 151.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương