CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.5 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích3.5 Mb.
#32
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 11/2012/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ

đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh

_____________


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 27/03/2012; Báo cáo thẩm định số 61/BCTĐ-STP, ngày 21/3/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ôtô, xe máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí trước bạ (Chi tiết theo Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ôtô, xe máy kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là ôtô, xe hai bánh gắn máy;

2. Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ôtô, xe hai bánh gắn máy;

3. Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;

4. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;

5. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ tài sản đối với tài sản là xe ôtô, xe hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;

6. Các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Phụ lục Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ của Sở Tài chính trước ngày ban hành quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Website Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (để kiểm tra VB);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH thuộc tỉnh;
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH; Công báo (để đưa tin);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Các phòng thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Y Dhăm Ênuôl
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


QUY ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ

đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh)

___________________

PHẦN I

GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÁY

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

TÊN TÀI SẢN SẢN

NƯỚC SẢN XUẤT

GIÁ XE (mới 100%)

A

XE NHẬT SẢN XUẤTI

HÃNG HONDA

Nhật Bản
1

HONDA 50CC1.1

HONDA 50CC KIỂU 81


Sản xuất trước 1977
5.000
Sản xuất 1978-1980
6.000
Sản xuất 1981-1986
7.000
Sản xuất 1986 về sau
8.000

1.2

HONDA 50CC KIỂU 82


Sản xuất 1982-1985
8.000
Sản xuất 1986 về sau
10.000

1.3

CHALY 50, 70


Sản xuất 1980 về trước
6.000
Sản xuất 1981 về sau
8.000

1.4

HONDA CD 50


Sản xuất trước 1980
5.000
Sản xuất 1981 về sau
6.000

1.5

HONDA JAZZ 50


Sản xuất trước 1980
5.000
Sản xuất 1981 về sau
6.000

1.6

HONDA ĐAM 67,68 …
3.000

2

HONDA 70 - 902.1

HONDA 70 - 90 kiểu 81


Sản xuất trước 1980 về trước
7.000
Sản xuất 1981 - 1985
10.000
Sản xuất 1986 về sau
12.000

2.2

HONDA 79-90 kiểu 82


Sản xuất 1982 - 1985
8.000
Sản xuất 1986 về sau
10.000

2.3

HONDA 70-90 CD


Sản xuất 1985 về trước
5.000
Sản xuất 1986 về sau
8.000

2.4

HONDA 70-90 ga tay


Sản xuất 1985 về trước
7.000
Sản xuất 1986 về sau
9.000

2.5

HONDA 70 DD, DM, DN …


Sản xuất 1988 về trước
9.000
Sản xuất 1989 về sau
11.000

3

HONDA 90 - 125CC3.1

HONDA NOVAC


Sản xuất 1989- 1995
15.000
Sản xuất 1996 về sau
17.000

3.2

HONDA WAVE


Sản xuất 1985 về trước
14.000
Sản xuất 1986 về sau
15.000

3.3

HONDA ASTRA


Sản xuất 1988 về trước
10.000
Sản xuất 1989 - 1996
12.000
Sản xuất 1997 về sau
14.000

3.4

HONDA WIN


Sản xuất 1988 về trước
11.000
Sản xuất 1989 - 1996
14.000
Sản xuất 1997 về sau
17.000

3.5

HONDA DREAM II, I


Sản xuất 1988 về trước
15.000
Sản xuất 1989 - 1996
17.000
Sản xuất 1997 về sau
20.000

3.6

HONDA EX 100 - 100CC


Sản xuất 1988 về trước
12.000
Sản xuất 1989 - 1996
15.000
Sản xuất 1997 về sau
18.000

3.7

HONDA CB 90 - 125CC


Sản xuất 1988 về trước
8.000
Sản xuất 1989 - 1996
12.000
Sản xuất 1997 về sau
16.000

3.8

HONDA SPACY


Sản xuất 1991 về trước
50.000
Sản xuất 1992
60.000

3.9

HONDA GL - MAX 125


Sản xuất 1989 - 1990
30.000
Sản xuất 1991 - 1995
45.000
Sản xuất 1996 về sau
70.000

3.10

HONDA REBEL 125-150CC


Sản xuất 1985 về trước
20.000
Sản xuất 1986 - 1995
50.000
Sản xuất 1986 về sau
65.000

4

HONDA TRÊN 150CC4.1

HONDA CUSTOM - LA


Sản xuất 1985 về trước
25.000
Sản xuất 1986 - 1995
40.000
Sản xuất 1986 về sau
64.000

4.2

HONDA GL PRO


Sản xuất 1985 về trước
20.000
Sản xuất 1986 - 1995
30.000
Sản xuất 1986 về sau
40.000

4.3

HONDA REBEL 400


Sản xuất 1985 về trước
20.000
Sản xuất 1986 - 1995
40.000
Sản xuất 1986 về sau
60.000

4.4

HONDA CUSTOM - LA 400


Sản xuất 1985 về trước
20.000
Sản xuất 1986 - 1995
40.000
Sản xuất 1986 về sau
80.000

4.5

HONDA GN 400


Sản xuất 1985 về trước
15.000
Sản xuất 1986 - 1995
25.000
Sản xuất 1986 về sau
40.000

II

HÃNG SUZUKI1

Loại xe 50, 70, 90


Sản xuất trước 1975

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

tải về 3.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương