CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếU ĐĂng ký SỬ DỤng dịch vụ mobile bankingtải về 53.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích53.81 Kb.
#34930
Mẫu số 01/SMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING
Kính gửi : Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Tên cơ quan/Tổ chức/Cá nhân:

Người đại diện: Chức vụ: Điện thoại:

Ngày thành lập/Ngày sinh: Nam/Nữ:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Ngày cấp:

Số GPKD: Nơi cấp: Ngày cấp:

Là chủ tài khoản/hoặc là đại diện cho chủ tài khoản mở tại Ngân hàng

Số tài khoản đăng ký sử dụng :

Số điện thoại sử dụng dịch vụ (tối đa 05 số) :

1/ 2/ 3/ 4/ 5/

□ Khách hàng cá nhân : Tôi đồng ý đăng ký sử dụng tất cả các dịch vụ Mobile Banking do Agribank cung cấp. Gồm các dịch vụ: dịch vụ Tự động thông báo số dư tài khoản khi có biến động; dịch vụ vấn tin số dư tài khoản; dịch vụ Sao kê 05 giao dịch gần nhất ; dịch vụ nạp tiền cho thuê bao di động (VNTOPUP); dịch vụ chuyển khoản qua tin nhắn SMS; dịch vụ thanh toán hóa đơn qua tin nhắn SMS; Các dịch vụ khác theo thông báo của Agribank từng thời kỳ.

□ Khách hàng doanh nghiệp/ tổ chức: Chúng tôi đồng ý đăng ký sử dụng tất cả các dịch vụ SMS Banking do Agribank cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp. Gồm: dịch vụ Tự động thông báo số dư tài khoản khi có biến động; dịch vụ vấn tin số dư tài khoản; dịch vụ Sao kê 05 giao dịch gần nhất.TÔI CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN:

Đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng…………………. …………………..tự động trích nợ tài khoản của tôi mở tại ngân hàng để thực hiện các giao dịch và thanh toán phí dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Mobile Banking.

Trong trường hợp kích hoạt hoặc hủy bỏ kích hoạt việc sử dụng một trong các dịch vụ trên, tôi sẽ thực hiện bằng tin nhắn SMS và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tin nhắn SMS mà tôi thực hiện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch Mobile Banking phát sinh từ thuê bao di động đăng ký dịch vụ Mobile Banking tại Agribank.

Đồng ý cho Agribank gửi các tin nhắn đặc biệt như: Quảng cáo; khuyến mại tới thuê bao di động đăng ký dịch vụ Mobile Banking tại Agribank.

Tôi xác nhận những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và đã tìm hiểu những quy định của Ngân hàng về dịch vụ Mobile Banking.

Ngày…/…/…

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày…/…/…

Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày…/…/…

Kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày…/…/…

Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02/SMS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI/ BỔ SUNG/ HỦY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

DỊCH VỤ MOBILE BANKING
Kính gửi : Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Tên cơ quan/Tổ chức/Cá nhân:

Người đại diện: Chức vụ: Điện thoại:

Ngày thành lập/Ngày sinh: Nam/Nữ:

Số CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Ngày cấp:

Số GPKD: Nơi cấp: Ngày cấp:

Là chủ tài khoản/hoặc là đại diện cho chủ tài khoản mở tại Ngân hàng

Đề nghị Quý ngân hàng:

 Hủy đăng ký sử dụng Mobile Banking.

 Thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking:

a. Số điện thoại sử dụng dịch vụ SMS Banking (tối đa 05 số):

1/. ………….. 2/…………….. 3/…………….4/……………….5/…………….
b. Bổ sung đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking cho tài khoản sau:

Số Tài khoản:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch Mobile Banking phát sinh từ thuê bao di động đăng ký dịch vụ Mobile Banking tại Agribank.

Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những giao dịch theo yêu cầu của tôi.
Ngày…/…/…

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày…/…/…

Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày…/…/…

Kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày…/…/…

Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03/SMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày…/…./……

ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIAO DỊCH
Kính gửi: Chi nhánh NHNo&PTNT

Tên chủ tài khoản :

Người đại diện :

Chức vụ :

Số CMND/Hộ chiếu : ……. Ngày cấp :………………….Nơi cấp :

Nội dung yêu cầu xác minh :

Số tài khoản :

Số điện thoại :

Ngày giờ giao dịch :

Giá trị giao dịch (nếu có):

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ Họ tên)
Chi nhánh Ngân hàng NHNo&PTNT

Ngày trả lời xác minh : ……./……/……

Nội dung trả lời kết quả xác minh :Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)Trưởng phòng kế toán/ Trưởng phòng Dịch vụ Marketing

(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 05/SMS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ĐỀ NGHỊ KHỞI TẠO LẠI MẬT KHẨU

SỬ DỤNG CHO DỊCH VỤ ATRANSFER/APAYBILL

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Chi nhánh:

Tên tôi là: Sinh ngày:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: ……/……/…… tại

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại nhà riêng:

Chủ tài khoản số: …………………………………………… mở tại Quý ngân hàng.

Số điện thoại di động đăng ký sử dụng dịch vụ:

Đề nghị Quý ngân hàng khởi tạo lại cho tôi mật khẩu sử dụng dịch vụ ATRANSFER/APAYBILL.

Lý do khởi tạo lại mật khẩu:

Tôi cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những giao dịch theo yêu cầu của tôi.

Ngày…/…/…

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày…/…/…

Giao dịch viên

(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày…/…/…

Kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày…/…/…

Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)
Каталог: downloads
downloads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

tải về 53.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương