CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc o0otải về 78.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích78.66 Kb.
#34161
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------


BẢN THỎA THUẬN THUÊ ÐẤT

LAND LEASE AGREEMENT


Số: /TT-TÐ/KCNC-200..

Hôm nay, ngày ......... tháng .......... năm ................, chúng tôi gồm có :On this day, ........................................................, the parties consisting of :


 1. BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM ( SHTP) (Sau đây gọi là Bên A ).

BOARD OF MANAGEMENT OF SAIGON HI-TECH PARK (Hereafter referred to as Party A)
Ðại diện/Legal Representative : Ông LÊ THÁI HỶ – Trưởng ban

Mr. President

Ðịa chỉ/Address : 86 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ðiện thoại/Telephone No. : (84.8) 8.275.074 - (84.8) 8.275.359

Fax/Facsimile No : (84.8) 8.275.075.

Số tài khoản/Bank Account No : 007.137.0833202 (USD) – 007.100.0833191 (VNĐ) tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh /at Bank Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch.


 1. CÔNG TY/COMPANY ............................................ (Sau đây gọi là Bên B).

(Hereafter referred to as Party B)
Ðại diện/Legal Representative :Ông/Bà......................................– Giám đốc

Mr/Ms........................................... Director

Ðịa chỉ/Address :

Ðiện thoại/Telephone No :

Fax/Facsimile No :Số tài khoản/Bank Account No :
Sau khi bàn bạc, chúng tôi cùng nhất trí các điều khoản và điều kiện sau đây :

Both parties have mutually agreed to sign the Land Lease Agreement with the terms and conditions as follows:
ÐIỀU / ARTICLE 1 :

Bên A đồng ý cho Bên B đặt cọc tiền để giữ 01 lô đất tại Khu công nghệ cao TP.HCM với tổng diện tích là ............................................. m2 (…..) đất (số diện tích chính xác sẽ được xác định theo diện tích giao thực tế tại hiện trường ) để xây dựng nhà máy sản xuất theo Giấy phép đầu tư. Giá thuê đất kể từ ngày ký Hợp đồng thuê đất ........ USD/ m2/năm (…….).

Party A agrees to a deposit from Party B to preserve the land lot with a total area of ........................(……..) (the accurate area will be adjusted based on actual delivery) for the purpose of manufacture as stated in the Investment License. The land rent since the signing date of the Land Lease Contract will be .............US$//year (....)


  1. Thời gian thuê đất kể từ ngày ký Hợp đồng thuê đất là..........năm

The Lease commencing from the signing date of the Land Lease Contract is..................years.


  1. Tổng số tiền thuê đất là ................ USD (………) (chưa có thuế giá trị gia tăng).

The total land rent is ......................... US$ (…….) (exclusive of VAT)


  1. Vị trí lô đất : Lô số ..., Ðường số ........, Khu công nghệ Cao, Quận 9, T.p Hồ Chí Minh (Bản vẽ hiện trạng vị trí đính kèm).

The lot location: lot number.........., Street...............,SHTP, District 9, HCMC (Drawing of Current Location attached)
ÐIỀU / ARTICLE 2 :


  1. Trong vòng ........ngày kể từ ngày ký Bản thỏa thuận này Bên B phải đặt cọc cho Bên A số tiền bằng 10% của tổng số tiền thuê đất, tức số tiền là : ......... USD (……….). Nếu Bên B không thực hiện đúng và đủ Ðiều này thì Bản thỏa thuận này không còn hiệu lực.

Within........days after signing this Land Lease Agreement, Party B will pay Party A a deposit of 10% of the total land rent, which is.........................US$ (……..). If Party B would not fully carry out this Article, this Land Lease Agreement will be invalidated.


  1. Trong vòng ........ngày kể từ ngày nhận được Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh (SHTP) cấp, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền bằng 40% của tổng số tiền thuê đất, tức số tiền thanh toán là: ............./USD (……….).

Within.........days after receiving Investment License or Investment Registration Certificate issued by SHTP Board of Management, Party B shall pay Party A 40% of the total land rent, which is ...............................US$ (……….).  1. Tiền thuê đất còn lại .......... USD (…….) tức 50% tổng số tiền thuê đất sẽ được Bên B thanh toán hết cho Bên A trong vòng 1 năm hoặc thanh toán làm 2 lần bằng nhau (mỗi lần cách nhau 6 tháng) kể từ ngày ký Hợp đồng thuê đất.

The remaining of ......................US$ (………), equaling to 50% of the total land rent, shall be paid up to Party A within 1 year, or made into 2 installments since the signing date of the Land Lease Contract. One installment is 6 months away from the other.


  1. Nếu Bên B không thực hiện đúng theo Ðiều 2 này, Bên B sẽ phải chịu lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm vi phạm tính trên toàn bộ số tiền chậm thanh toán, thời gian chậm thanh toán tối đa là 02 (hai) tháng. Nếu quá thời gian này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên A có quyền thu hồi lại lô đất quy định trong Bản thỏa thuận này. Bên B coi như từ bỏ hết quyền lợi của mình.

If Party B fails to carry out Article 2, Party B is to bear the non-tenure interest rate announced by the State Bank of Vietnam at the time of the due date accounted on the total outstandings until completely settled. The maximum overdue payment duration is 2 (two) months. If this payment deadline is violated without written permission of Party A, Party A will have the right to retrieve the land lot-mentioned above. In that case, Party B would be considered to abandon all their own rights.


  1. Sau khi Bên B thanh toán đủ 50% tiền thuê đất, Bên A sẽ hỗ trợ tiến hành các thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất. Bên B sẽ được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thanh toán đủ 100% tiền thuê đất theo Nghị định 99/2003/NÐ-CP ngày 28/8/2003.

After Party B pays 50% of the total land rent, Party A will assist Party B in applying for the Land Use Rights Certificate. The Certificate of Land Use Rights will be issued upon Party B’s full payment, as stated in Decree 99/2003/NÐ-CP dated 28/8/2003.


  1. Nơi nộp tiền thuê đất : Tại văn phòng Ban Quản Lý KCNC TPCHM – Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9, TPHCM – hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 314-10-37-000249-6 (USD) – 314-10-00-026465-4 (VNĐ) tại Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn.


Payment should be made at SHTP BOM office Saigon Hi-Tech Park., District 9, HCMC or transferred to bank account no 314-10-37-000249-6 (USD) – 314-10-00-026465-4 (VNĐ) at Bank for Investment and Development of Vietnam – Eastern Sai Gon Branch.
ÐIỀU / ARTICLE 3:
Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi ký Bản thỏa thuận thuê đất này, Bên B phải nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cùng các tài liệu liên quan khác theo luật pháp Việt Nam cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Within 30 (thirty) days from the signing date of this Land Lease Agreement, Party B must submit their investment registration profile and other related documents as required by SHTP Board of Management.
ÐIỀU / ARTICLE 4:


  1. Nếu đơn xin đăng ký đầu tư được Ban quản lý Khu công nghệ cao (hoặc cơ quan chức năng) chấp thuận, trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Bên B phải ký kết Hợp đồng thuê đất chính thức theo diện tích đất thuê thực tế.

If Party B’s investment application is approved by SHTP Board of Management (or other authorities), within 10 (ten) days after receiving the Investment Registration Certificate or the Investment License, Party B must sign the Land Lease Contract that defines the actual land area.


  1. Nếu đơn xin đăng ký đầu tư của Bên B không được Ban quản lý Khu công nghệ cao (hoặc cơ quan chức năng) chấp thuận thì Bên A sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc (không lãi) cho Bên B trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được công văn từ chối cấp phép đầu tư của Ban quản lý Khu công nghệ cao (hoặc cơ quan chức năng)

If Party B’s investment application is rejected by SHTP Board of Management (or other authorities), Party A will refund the whole deposit (without interest) to Party B within 30 (thirty) days from the issuing date of written notice of reject from SHTP Board of Management (or other authorities).
ÐIỀU / ARTICLE 5:
Ngoài tiền thuê đất, Bên B còn phải trả cho Bên A phí sử dụng các tiện ích công cộng, phí duy tu cơ sở hạ tầng theo quy định của Bên A hoặc theo bên được bên A chỉ định. Ngoài ra Bên B còn phải thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, fax, xử lý nước thải, xử lý rác và các dịch vụ khác mà Bên B sử dụng hoặc được cung cấp.

In addition to land rent, Party B has to pay Party A for the public utility expense and the public utility maintenance fee as regulated by Party A or a third party nominated by Party A. Besides, Party B has to pay for their use of electricity, water, telephone calls, faxes, waste water treatment, other waste treatment and other services provided by Party A.
ÐIỀU / ARTICLE 6:
Nếu Bên B không nộp hồ sơ xin đăng ký đầu tư trong thời hạn quy định tại Ðiều 3 trên đây hoặc không ký kết Hợp đồng thuê đất chính thức trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không có sự thỏa thuận trước với Bên A thì số tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được hoàn trả và Bản thỏa thuận thuê đất này chấm dứt hiệu lực.

If Party B would not submit the investment registration profile as mentioned in article 3 or would not sign the Land Lease Contract within 10 (ten) days after receiving the Investment Registration Certificate or the Investment License without prior agreement from Party A, this Land Lease Agreement will be invalidated and Party B’s deposit will not be refunded.
ÐIỀU / ARTICLE 7:


  1. Những điều không quy định trong Bản thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo các văn bản pháp lý hiện hành và các văn bản pháp lý liên quan đến Khu công nghệ Cao Tp.HCM.

Other terms or conditions not mentioned in this agreement will be carried out according to current legal documents and those related to SHTP.

  1. Sau khi ký Hợp đồng thuê đất chính thức, Hợp đồng thuê đất sẽ có giá trị cao nhất bao trùm tất cả các điều khoản và điều kiện đã nêu trong Hợp đồng thỏa thuận này.

After being signed, the Land Lease Contract will be validated as the governing legal document, which presides all terms and conditions mentioned in this agreement.

  1. Trong quá trình thực hiện Bản thỏa thuận này nếu có gì vướng mắc, các bên cùng bàn bạc trao đổi giải quyết trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi.

During the implementation of this Agreement, should any issues arise, both parties will be in discussion on the basis of cooperation and mutual benefits.

  1. Bản thỏa thuận này được ký tại văn phòng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM vào ngày ........................., được lập thành 04 bản song ngữ. Mỗi Bên giữ 02 bản và các bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

This Agreement is signed at SHTP office on ..............................., and made into 4 (four) copies in dual languages; each Party shall keep 2 copies, all of equal validity.


  1. Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

This Agreement is validated from the signing date.BÊN / PARTY B
.........................

Ông/Mr. ............................................

GIÁM ÐỐC/DIRECTOR

BÊN / PARTY A
BAN QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

BOARD OF MANAGEMENT OF

SAIGON HI-TECH PARK

Ông / Mr. LÊ THÁI HỶ

TRƯỞNG BAN / PRESIDENT


/


tải về 78.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương