Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014tải về 45.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích45.57 Kb.
#12730
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN SỬ - LỚP 11 – NĂM HỌC 2013- 2014

1/ Mục tiêu đề kiểm tra:

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử thế giới cận đại(tiếp theo .Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau.

- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ,của Sở giáo dục – đào tạo.

- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.2/ Về kiến thức:

+ Nắm, hiểu và biết khái quát tình hình các nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ latinh (thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

+ Tình hình thế giới trước và trong khi diến ra chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

+ Hoàn cảnh diễn ra cách mạng tháng Mười Nga 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng.3/ Về kĩ năng:

Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng như: Trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh.4/ Hình thức đề kiểm tra:

Hình thức: Tự luận.5/ Thiết lập ma trận:


Tên chủ đề (nội dung, chương)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng (Cấp thấp)

Cộng

1. Các nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ latinh (thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


Những chính sách cải cách của Minh Trị ở Nhật?
Theo em chính sách nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %

Số câu: 1

100% x 2 = 2đ

(2đ x 100%)/10đ =20%

Số câu: 1

100% x 1 = 1đ

(1đ x 100%)/10đ =10%


Số câu: 1

2 điểm


30 %

2. Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914 -1918)


Hãy trình bày nguồn gốc sâu xa và duyên cớ trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) ?Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %

Số câu: 1

100% x 3 = 3đ

(3đ x 100%)/10đ = 30%
Số câu: 1

3 điểm


30 %

3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô(1921 - 1941)


Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày những nét chính về diễn diến cuộc cách mạng (từ tháng Hai đến tháng Mười năm 1917).

Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Số câu

Số điểm


Tỉ lệ %

Số câu: 1

100% x 1 = 1đ

(1đ x 100%)/10đ =10%


Số câu: 1

100% x 3 = 3đ

(3đ x 100%)/10đ =30%

Số câu: 1

4 điểm


40 %

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %


Số câu: 1

Số điểm: 6

60%


Số câu: 1

Số điểm: 3

30%


Số câu: 1

Số điểm: 1

10%


Số câu: 3

Số điểm: 10

100 %


6/ Biên soạn đề kiểm tra:


-SỞ GD & ĐT TT HUẾ

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11. BAN CƠ BẢN

Thời gian làm bài 45 phút- Không kể thời gian phát đề


Câu 1. 3 điểm. Những chính sách cải cách của Minh Trị ở Nhật? Theo em chính sách nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2. 3 điểm. Hãy trình bày nguồn gốc sâu xa và duyên cớ trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) ?
Câu 3. 4 điểm. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày những nét chính về diễn diến cuộc cách mạng (từ tháng Hai đến tháng Mười năm 1917). Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng trên?

----------Hết----------

Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào

Giám thị không giải thích gì thêm


-SỞ GD & ĐT TT HUẾ

TRƯỜNG THPT A LƯỚI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11. BAN CƠ BẢN

Thời gian làm bài 45 phút- Không kể thời gian phát đề


Câu 1. 3 điểm. Những chính sách cải cách của Minh Trị ở Nhật? Theo em chính sách nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2. 3 điểm. Hãy trình bày nguồn gốc sâu xa và duyên cớ trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) ?
Câu 3. 4 điểm. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày những nét chính về diễn diến cuộc cách mạng (từ tháng Hai đến tháng Mười năm 1917). Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng trên?

----------Hết----------

Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào

Giám thị không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN

KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 11. BAN CƠ BẢN

Câu

Đáp án

Điểm

Câu1

3 điểm

a. Nội dung cải cách:

- Chính trị: Tổ chức chính phủ gồm 12 bộ theo kiểu châu Âu có sự tham gia của quý tộc, tư sản. Ban hành hiến pháp 1898 thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống...

- Quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công ngiệp quốc phòng.

- Gíao dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc,chú trọng nội dung KHKT, cư học sinh ưu tú du học phương Tây.

b. Chính sách quan trọng nhất: Là về giáo dục.

c. Tại vì: Chính phủ coi trọng giáo dục như một nhân tố chìa khóa cho công cuộc hiện đại hóa, tiếp thu, lĩnh hội những thành tựu KHKT tiên tiến trên thế giới...

0,5
0,5


0,5
0,5

0,25


0,75

Câu 2

3 điểm

a. Nguồn gốc sâu xa:

- Do tác động của quy luật phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước...

- Hai đế quốc già là Anh và Pháp có thuộc địa rộng lớn, dân cư đông, nhiều nguyên liệu...

- Các nước đế quốc trẻ là Đức, Nhật mới phát triển, tử những năm 30 cuối thế kỉ XIX, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng tuộc địa lại quá ít. Khi đó, hầu hết đất đai trên thế giới đã bị xâm chiếm, không còn đất trống nữa.b. Duyên cớ:

- Mùa hè 1914, bầu không khí quan hệ quốc tế ở châu Âu trở nên hết sức ngột ngạt. Sự kiện Xec-bi (7/1914) bùng lên ngọn lửa chiến tranh.

- Xec-bi là của người Xlavơ ở vùng Ban-căng bị đế quốc Áo-Hung thống trị. Một sinh viên Xec-bi thuộc tổ chức bí mật, ám sát thái tử Phrăngxoa Phécđinăng ở Bosnia.


0,75
0,5

0,75

0,5


0,5

Câu 3

4

điểm

* Tháng Hai năm 1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga, với sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân nữ ở thủ đô Pêtơrôgrat(nay là Xanh Pêtécbua). Phong trào đấu tranh lan rộng trong cả nước. Chế độ quân chủ Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga thành lập nước cộng hòa.

* Nhưng ngay sau cuộc cách mạng tháng Hai, một tình hình phức tạp diễn ra, đó là tình hai chính quyền song song tồn tại, với mục tiêu, đường lối chính trị khác nhau.

* Để giải quyết tình hình phức tạp đó, Lênin đã đề ra luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.

* Đêm 24/10/1917, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ và thắng lợi, chính phủ lâm thời bị lật đổ. Đến năm 1918, cuộc cách mạng thắng lợi trên phạm vi cả nước cùng sự thành lâp chính quyền Xô viết các cấp từ trung ương đến địa phương.

1

1

1
1

Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2014
Nam 2014 -> Thứ hai ngày 1/12 năm 2014 Toán: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số I mục tiêu
Nam 2014 -> ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
Nam 2014 -> TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam 2014 -> 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
Nam 2014 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam 2014 -> Tuần 13 Ngày Soạn

tải về 45.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương