Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntải về 1.61 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2017
Kích1.61 Mb.
#32828
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /2016/TT-BNNPTNT


DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã

quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế

các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm;

Căn cứ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2016.Điều 3. Thông tư này thay thế Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT, ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- VP Quốc hội;

- VP Chính phủ, Website Chính phủ; Công báo;

- Các Bộ, Cq ngang Bộ, Cq thuộc Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Viện KSND Tối cao; Toà án ND Tối cao;

- Tổng cục Hải quan;

- UBND tỉnh, Tp thực thuộc TW;

- Sở NN & PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Các Cq, đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT;

- Lưu: VP Bộ, TCLN.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hà Công TuấnBỘ NÔNG NGHIỆP

Vline 10À PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 16DANH MỤC

Các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của

Công ước về buôn bán quốc tếcác loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

(Ban hành kèm theoThông tư số/2017/TT-BNNPTNT

ngàythángnăm 2017của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

line 19

Trong Danh mục này các từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

1. Loài trong các Phụ lục bao gồm:

a) Loàicó tên nhất định; hoặc

b) Toàn bộ các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn hoặc chỉ mộtphần xác định của đơn vị phân loại đó.

2. Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) bao gồm:

a) Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vậttừ tự nhiên vì mục đích thương mại.

b) Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát.

c) Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một nước thành viênCITES yêu cầu nước thành viên khác củaCITES hợp tác để kiểm soátviệc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại.

3.Từ viết tắt “spp.” được dùng để chỉ tất cả các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn.

4. Các chỉ dẫn tham khảo khác đối với đơn vị phân loại sinh học cao hơn loài chỉ nhằm mục đích bổ sung thông tin hoặc phân lớp. Các tên gọi phổ thông sau tên khoa học của một họ chỉ mang tính chất tham khảo. Các giải thích này nhằm xác định các loài trong một họ có liên quan được quy định trong các Phụ lục của CITES. Trong hầu hết các trường hợp, không phải tất cả loài trong cùng một họ đều được quy định trong các Phụ lục của CITES.

5. Những từ viết tắt sau đây được sử dụng đối với bậc phân loại thực vật dưới loài:

a) “ssp.” được dùng để chỉ phân loài/loài phụ; và

b) “var(s).” được dùng để chỉ đơn vị phân loại dưới loài: thứ

6. Không có loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học của thực vật thuộc Phụ lục I được chú giải có liên quan tới loài lai của nó được quy định phù hợp với Điều III của Công ước, vì vậy cây lai nhân giống nhân tạo từ một hoặc nhiều loài hoặc loài phụ có thể được buôn bán khi có chứng nhận nhân giống nhân tạo. Hạt giống, phấn hoa, hoa cắt, cây con và mô của các loài lai này được chứa trong bình (in vitro), trong môi trường rắn hoặc lỏng, được vận chuyển trong vật đựng vô trùng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

7. Tên quốc gia trong ngoặc đơn, sau tên của loàithuộc Phụ lục III là tên các quốc gia thành viênCITES đề xuất đưa loài đó vào Phụ lục.

8. Các thuật ngữ và biểu đạt dưới đây được sử dụng trong các chú giải của các Phụ lục được hiểu là:

Dịch chiết

Bất kỳ cơ chất nào có được trực tiếp từ nguyên liệu thực vật bằng các tác động vật lý hoặc hoá học liên quan đến quá trình chế biến sản xuất. Một dịch chiết có thể ở dạng rắn (ví dụ như tinh thể, nhựa, mảnh vụn tinh hoặc thô), bán lỏng (ví dụ như thể dẻo, nhầy) hoặc chất lỏng (ví dụ như dung dịch, chất hoà tan, dầu, và dầu ép).Sản phẩm hoàn chỉnh được đóng gói và bán lẻ

Các sản phẩm, được vận chuyển đơn lẻ hoặc với số lượng lớn, không cần chế biến thêm, đã được đóng gói, dán nhãn để sử dụng ngay hoặc phục vụ cho bán lẻ ở giai đoạn phù hợp để được bán hoặc được sử dụng bởi công chúng.Bột

Khô, rắn ở dạng tinh hoặc thổ.

Dăn gỗ


Gỗ được băm thành mảnh nhỏ.

9. Một loài được đưa vào Phụ lục thì tất cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng cũng nằm trongPhụ lục đó, trừ khi có chú giải cụ thể. Dấu (#) đứng trước các số đặt cùng hàng tên của một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học cao hơn thuộc Phụ lục II hoặc III được dùng để xác định các bộ phận hoặc dẫn xuất của loài thực vật được quy định là ‘mẫu vật’ thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước theo Điều I, Khoản b, Điểm iii.

10.Các chú giải tra cứuđược quy định tại phần cuối của Danh mục này.

11. Trong Danh mục này, tên gọi chính thức của loài là tên khoa học (Latin). Tên tiếng Việt và tiếng Anh chỉ có giá trị tham khảo.12. Trong Danh mục này, phần động vật được sắp xếp thứ tự theo mức độ tiến hóa (lớp, bộ, họ…), phần thực vật được sắp xếp theo thứ tự A, B, C…

PHẦN A. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG/PHYLUM CHORDATA
I. LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ/ CLASS MAMMALIAS

(MAMMALS)


Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

ARTIODACTYLA/BỘ MÓNG GUỐC NGÓN CHẴN

Antilocapridae/Pronghorn/ Họ Linh dương

Antilocapra americana/ Mexican pronghorn antelope/Sơn dương sừng nhánh mexico (chỉ áp dụng đối với quần thể ở Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục)

 

 

Bovidae/Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc./Họ Trâu bò

Addax nasomaculatus/ Addax/Linh dương sừng xoắn châu phi

 

 

 

Ammotragus lervia/ Barbary sheep/ Cừu Barbary

 

 

 

Antilope cervicapra/ Blackbuck antelope/ Sơn dương đen (Nepal)

 
 

Bos gaurus/ Gaur/ Bò tót (trừ loài bò tót đã được thuần hóa là Bos frontalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 

Bos mutus/ Wild yak/ Bò ma-tu (trừ loài bò nhà Bos grunniens không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 

Bos sauveli/ Kouprey/ Bò xám

 

 

 

 

Boselaphus tragocamelus/Nilgai/(Pakistan)

Bubalus arnee/Water buffalo/ Trâu rừng(Nepal) (trừ Trâu nhà được biết là loàiBubalus bubalis)

Bubalus depressicornis/ Lowland anoa/ Trâu rừng nhỏ

 

 

Bubalus mindorensis/ Tamaraw/ Trâu rừng philippines

 

 

Bubalus quarlesi/ Mountain anoa/ Trâu núi

 

 

 

Budorcas taxicolor/ Takin/ Trâu rừng tây tạng

 
Capra caucasica /West Caucasian Tur/ Sơn dương tâycaucasus
Capra falconeri/ Markhor/ Sơn dương núi pakistan

 

 Capra hircus aegagrus/goat/dê (trừ mẫu vật dê nhà)(Ptakistan)

Capra sibirica/Siberian ibex/Linh dương siberian (Pakistan)

Capricornis milneedwardsii/ Chinese Serow/ Sơn dương trung quốc

 

 

Capricornis rubidus/ Red serow/ Sơn dương đỏ

 

 

Capricornis sumatraensis/Mainland serow/Sơn dương đại lục

 

 

Capricornis thar/ Himalayan serow/Sơn dương himalaya

 

 
Cephalophus brookei/Brooke's duiker/Linh dương nam châu phi brooke
 

Cephalophus dorsalis/ Bay duiker/ Linh dương nam châuphi

 

Cephalophus jentinki/ Jentink’s duiker/ Linh dương thân bạc

 

 

 

Cephalophus ogilbyi/ Ogilby’s duiker/ Linh dương trung phi

 

 

Cephalophus silvicultor/ Yellow-backed duiker/ Linh dương lưng vàng

 

 

Cephalophus zebra/ Zebra antelope/ Linh dương lưng vằn

 

 

Damaliscus pygargus pygargus/Bontebok/Linh dương đồng cỏ nam phi

 Gazella bennettii/Indian gazelles/Linh dươngấn độ(Pakistan)

Gazella cuvieri/ Mountain gazelle/ Linh dương vằn (Tunisia)

 

 

 

 

Gazella dorcas/ Dorcas gazelle/Linh dương ai cập (Algeria,Tunisia)

Gazella leptoceros/ Slender-horned gazelle/ Linh dương vằn sừng nhỏ

 

 

Hippotragus niger variani/ Giant sable antelope/ Linh dương đen lớn

 

 

 

Kobus leche/ Leche/ Le-che/Linh dương đồng cỏ phương nam

 

Naemorhedus baileyi/ Manchurian goral/ Sơn dương mãn châu

 

 

Naemorhedus caudatus/ Manchurian goral/ Sơn dương đuôi dài

 

 

Naemorhedus goral/ Manchurian goral/ Sơn dương himalaya

 

 

Naemorhedus griseus/ Chinese goral/Sơn dương trung quốc

 

 

Nanger dama/Dama gazelle/Linh dương sa mạc

 

 

Oryx dammah/ Scimitar-horned oryx/ Linh dương sừng mác

 

 

Oryx leucoryx/ Arabian oryx/ Linh duơng sừng thẳng ả rập

 

 

 

Ovis ammon/ Argali sheep/ Cừu núi argali (trừ các phụ loài quy định tại Phụ lục I)

 

Ovis ammon hodgsonii/Nyan/ Cừu núi himalaya

 

 

Ovis ammon nigrimontana/Karatau argali/ Cừu núi karatau

 

 

 

Ovis canadensis/Bighorn sheep/ Cừu núi bắc mỹ sừng lớn (chỉ áp dụng đối với quần thể của Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục CITES)

 

Ovis orientalis ophion/Cyprian mouflon/ Cừu núi địa trung hải

 

 

 

Ovis vignei/ Urial/ Cừu núi trung á(trừ các phụ loài quy định tại Phụ lục I)

 

Ovis vignei vignei/ Urial/ Cừu núi ấn độ

 

 

Pantholops hodgsonii/ Tibetan antelope/ Linh dương tây tạng

 

 

 

 Philantomba monticola/ Blue duiker/Linh dương xanh

 Pseudois nayaur/bharal/Cừu bharal(Pakistan)

Pseudoryx nghetinhensis/ Saola/ Sao la

 

 
 Rupicapra pyrenaica ornata/ Abruzzi chamois/ Linh dương tai nhọn

 

 

Saiga borealis/Pleistocene saiga/Linh dương saiga

 

 

Saiga tatarica/Saina antelope/Linh dương đài nguyên

 

 

 

Tetracerus quadricornis/ Four-horned antelope/ Linh dương bốn sừng (Nepal)

Camelidae/Guanaco, vicuna/ Họ Lạc đà

 

Lama guanicoe/ Guanaco/ Lạc đà nam mỹ guanaco

 

Vicugna vicugna/Vicuna/ Lạc đà nam mỹ

(trừ các quần thể của Argentina [các quần thể của tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể bán nuôi nhốt của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan]; Chile [quần thể của khu vực Primera]; Ecuador [toàn bộ quần thể], Peru [toàn bộ quần thể] và Bolivia [toàn bộ quần thể] được quy định trong Phụ lục II) 

 

 

Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà nam mỹ[chỉ áp dụng đối với các quần thể của Argentina(quần thể của các tỉnh Jujuy và Catamarca và các quần thể bán nuôi nhốt của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan); Chile(quần thể khu vực Primera); Ecuador (toàn bộ quần thể), Peru(toàn bộ quần thể)và Bolivia (toàn bộ quần thể)các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục I]1

 

Cervidae/ Deer, guemals, muntjacs, pudus/ Họ Hươu nai

Axis calamianensis/ Calamian deer/ Nai nhỏ philippines

 

 

Axis kuhlii/ Bawean deer/ Nainhỏ indonesia

 

 Axis porcinus/Indian hog deer/Hươu lợn ấn độ(trừ phụ loài đã quy định trong Phụ lục I) (Pakistan)


Axis porcinus annamiticus/ Ganges hog deer/ Hươu lợn sông hằng

 

 

Blastocerus dichotomus/March deer/ Nai đầm lầy nam mỹ

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus/ Bactrian red deer/ Nai trung á

 

 

 

Cervus elaphus barbarus/Barbary deer/ Nai bắc phi (Algeria, Tunisia)

Cervus elaphus hanglu/ Kashmirr stag/ Nai cás-mia

 

 

Dama dama mesopotamica/ Persian fallow deer/ Nai ba tư

 

 

Hippocamelus spp./Andean deers/ Các loài nai giống Hippocamelus Nam Mỹ–

 

 

 

 

Mazama temama cerasina/ /Red brocket deer/ Hươu gạc đỏ (Guatemala)

Muntiacus crinifrons/ Black muntjac/ Mang đen

 

 

Muntiacus vuquangensis/ Giant muntjac/Mang lớn

 

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis/Guatemalan white-tailed deer/ Nai đuôi trắng trung mỹ (Guatemala)

Ozotoceros bezoarticus/Pampas deer/ Nai cỏ

 

 

 

Pudu mephistophiles/ Northern pudu/ Hươu nhỏ nam mỹ

 

Pudu puda/ Chilean pudu/ Hươu nhỏ chi lê

 

 

Rucervus duvaucelii/ Swamp deer/Hươu đầm lầy barasingha

 

 

Rucervus eldii/Eld’s deer/Nai cà toong

 

 

Hippopotamidae/ Hippopotamuses/ Họ Hà mã

 

Hexaprotodon liberiensis/ Pygmy hippopotamus/ Hà mã lùn

 

 

Hippopotamus amphibius/ Hippopotamus/ Hà mã lớn

 

Moschidae/ Musk deer/ Họ hươu xạ

Moschus spp./ Musk deer/Các loài Hươu xạ thuộc giốngMoschus (chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Bhutan, Afghanistan, Ấn độ, Myanmar, Nepal và Pakistan; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Moschus spp./ Musk deer/ Các loài Hươu xạ thuộc giống Moschus (trừ các quần thể của Afghanistan, Bhutan, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan quy định tại Phụ lục I)

 

Suidae/ Babirusa, pygmy hog/ Họ lợn

Babyrousa babyrussa/ Babirusa (Deer hog)/ Lợn hươu buruBabyrousa bolabatuensis/ Golden babirusa/ Lợn hươu lông vàng

 

 

Babyrousa celebensis/ Bola Batu babirusa/ Lợn rừng bola

 

 

Baburousa togeanensis/Lợn rừng togean

 

 

Sus salvanius/Pygmy hog/ Lợn rừng chân hươu nhỏ

 

 

Tayassuidae Peccaries/ Họ Lợn rừng nam mỹ

 


tải về 1.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương