Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001tải về 11.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.24 Kb.
#3071


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1048/QĐ-TTg
____________________________________Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2012 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2744/TTr-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với:

  • Ông Trần Oanh Liệt, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ.

  • Ông Võ Thành Sang, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  • Bà Mạnh Hà, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg;

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (5b).30


THỦ TƯỚNG


(Đã ký)
Nguyễn Tấn DũngКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1152
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1155
2013 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1156
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
2013 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

tải về 11.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương