C¨n cø LÖnh sè 51-lct ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam Dn chñ Céng hoµ, c ng bè LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊptải về 10.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.03 Kb.
#24819

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 706 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1969

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ, c«ng bè LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/TTg ngµy 04/01/1960 vµ NghÞ ®Þnh sè 20/TTg ngµy 22/01/1960 vÒ §iÒu lÖ tæ chøc bé m¸y Héi dång träng tµi kinh tÕ c¸c cÊp.

- §Ó ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ n­íc ®ång thêi ®Ó thay thÕ mét sè thµnh viªn trong Héi ®ång ®· thµnh lËp tr­íc ®©y ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch c¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c.

quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Nay kiÖn toµn lai Héi ®ång träng tµi kinh tÕ tØnh thµnh phÇn gåm c¸c «ng cã tªn sau ®©y:

- ¤ng TrÞnh Thu©n, Phã Chñ tÞch UBHC tØnh lµm Chñ tÞch.

- ¤ng Lª Huy Phan, Phã Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch lµm Uû viªn.

- ¤ng NguyÔn Cao Tiªu, QuyÒn Tr­ëng chi nh¸nh Ng©n hµng lµm Uû viªn.

- ¤ng NguyÔn Ngäc Di, Tr­ëng ty Tµi chÝnh lµm Uû viªn

- ¤ng Ph¹m V¨n Ph­¬ng, lµm Uû viªn trùc.§iÒu 2: NhiÖm vô, quyÒn h¹n, ph¹m vi xö lý vµ lÒ lèi lµm viÖc cña Héi ®ång träng tµi kinh tÕ tØnh theo c¸c ®iÒu kho¶n ®· qui ®Þnh trong Th«ng t­ sè 25/TTg ngµy 22/01/1960 vµ QuyÕt ®Þnh sè 113/TTg ngµy 11/9/1965 cña Thñ tuíng ChÝnh phñ.

Gióp viÖc cho Héi ®ång cã mét sè c¸n bé chuyªn tr¸ch ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña «ng Uû viªn trùc.§iÒu 3: C¸c v¨n b¶n tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.

§iÒu 4: C¸c «ng, bµ Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc tØnh vµ c¸c «ng cã tªn ghi ë §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn:

- Thñ Thñ t­íng ®Ó B/c

- Héi ®ång TTKT TW "

-C¸c ngµnh, c¸c cÊp trong tØnh ®Ó biÕt.

- Nh­ §iÒu 4 Q§;

- L­u VP


chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸


§· ký

Vâ Nguyªn L­îng

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương