Được sản xuất và kinh doanh trên cả nướctải về 22.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.45 Kb.
#21575


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_____________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

________________


TIÊU CHUẨN NGÀNH

HẠT GIỐNG ĐẬU XANH

YÊU CẦU KỸ THUẬT
Seed Standard of Mungbean

Technical requirements

10 TCN 472-2003


Soát xét lần 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 QĐ/BNN-KHCN

ngày 29 tháng 12 năm 2003)


1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các lô hạt giống đậu xanh, thuộc loài Vigna radiata (L.) Wilczek, được sản xuất và kinh doanh trên cả nước.2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Yêu cầu ruộng giống

2.1.1 Yêu cầu về đất. Ruộng sản xuất đậu xanh giống trước khi gieo phải không có cỏ dại và các cây trồng khác, vụ trước không trồng đậu xanh.

2.1.2. Số lần kiểm định. Ruộng giống phải được kiểm định ít nhất 2 lần

- Lần 1: Khi ra hoa rộ (khoảng 50 %) (kiểm tra nguồn giống, cách ly, cây khác dạng, sâu bệnh),

- Lần 2: Trước khi thu hoạch lứa quả lần 1 (kiểm tra cây khác dạng, sâu bệnh, dự kiến năng suất).

Trong đó ít nhất lần kiểm định thứ 2 phải do người kiểm định đồng ruộng được công nhận thực hiện.2.1.3. Tiêu chuẩn ruộng giống

2.1.3.1.Cách ly. Ruộng giống phải cách ly với các ruộng đậu xanh khác ít nhất 5 mét.

2.1.3.2. Độ thuần ruộng giống. Tại mỗi lần kiểm định phải đạt tối thiểu như qui định dưới đây:

- Siêu nguyên chủng: 100% số cây,

- Nguyên chủng: 99,5% số cây,

- Xác nhận: 99,0% số cây.2.2. Tiêu chuẩn hạt giống. Theo qui định ở Bảng 1.

Bảng 1

Chỉ tiêu

Siêu nguyên chủng

Nguyên chủng

Xác nhận

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn

0

0

5

3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, số hạt/kg, không lớn hơn

2

20

40

4.Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

- Trong bao thường

- Trong bao kín không thấm nước

12,0


10,0

12,0


10,0

12,0


10,0KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổngtải về 22.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương