C. R. Zaehner. LonDon : David Campbell, 1992. 411 ptải về 132.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích132.91 Kb.
#37149
00685 / VCHAUAU / eng (UK)

Môn loại: Xã hội

Kuhnle, Stein

Surviral of the Eropean welfare state / Stein Kuhnle . - LonDon : Routledge, 2000 . - 246 p.

Nhan đề dịch : Sự thịnh vượng của nhà nước phúc lợi Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0405

Từ khoá : Xã hội, Nhà nước, Nhà nước phúc lợi, Phúc lợi xã hội, Châu Âu

Giới thiệu ND : Hoạt động phúc lợi xã hội của nhà nước Châu Âu

00688 / VCHAUAU / eng (PL)

Môn loại: Thống kê-Dân số

Center Statistical office

Registered unemployment I quater 2000 / Center Statistical office . - BaLan : Warszawa Dzaial Sprzedazy, 2000 . - 64 p.

Nhan đề dịch : Một phần tư số người thất nghiệp đã đăng ký trong năm 2000

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0302

Từ khoá : Lao động, Nghề nghiệp, Số liệu thống kê, Thất nghiệp, BaLan, Năm 2000

Giới thiệu ND : Thống kê một phần tư số lao động thất nghiệp trong năm 2000

00694 / VCHAUAU / eng (UK)

Môn loại: Tôn giáo

Zaehner C.R.

Hindu Scriptures / C.R. Zaehner . - LonDon : David Campbell, 1992 . - 411 p.

Nhan đề dịch : Kinh thánh Hindu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0456

Từ khoá : Tôn giáo, Kinh thánh, Hindu

00698 / VCHAUAU / eng (UK)

Môn loại: Triết học; Xã hội

Plato ...

Symposium and Phaedrus / Plato; Tom Griffith . - LonDon : Everyman, 2000 . - 195 p.

Nhan đề dịch : Hội nghị chuyên đề

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0452

Từ khoá : Triết học, Xã hội, Hy lạp

00703 / VCHAUAU / eng (US)

Môn loại: Thương mại

Gabriel, Jiirg Martin

Swiss Foreign Policy 1945 - 2002 / Martin Gabriel Jiirg . - New York : Palgrave Macmilan, 2003 . - 214 p.

Nhan đề dịch : Chính sách ngoại thương của Thuỵ Sỹ từ năm 1945 - 2002

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0756

Từ khoá : Ngoại thương, Thương mại, Chính sách ngoại thương, Chính sách an ninh, Chính sách thương mại, Chính sách nhân quyền, Thuỵ Sĩ, Giai đoanh 1945-2002

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm những bài viết: Cái giá của một nền chính trị độc nhất, chính sách ngoại thương của Thuỵ Sỹ trong biến động. Chính sách an ninh của Thuỵ Sỹ từ sự tự trị đến hợp nhất. Uỷ ban quốc tế chữ thập đỏ và sự phát triển từ 1945. Chính sách nhân quyền của Thuỵ Sỹ từ nguyên thể đến thông thường. Chính sách thương mại của Thuỵ Sỹ.

00704 / VCHAUAU / eng (US)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Angeloni Ignazio

Monetary policy transnission in the Euro area / Angeloni Ignazio . - New York : Cambridge University Press, 2003 . - 497 p.

Nhan đề dịch : Chính sách chuyển giao tiền tệ ở khu vực Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0741

Từ khoá : Chính sách tiền tệ, Kinh tế vĩ mô, Tài chính, Ngân hàng, Hệ thống tài chính, Kinh tế vĩ mô, Châu Âu

Giới thiệu ND : Nội dung cuốn sách bao gồm nhiều bài viết: Phân tích chính sách chuyển giao tiền tệ ở khu vực Châu Âu: áp dụng mô hình kinh tế vĩ mô. Những ảnh hưởng của chính sách tiền tệ ở khu vực Châu Âu: bằng chứng từ mô hình kinh tế vĩ mô. Hệ thống tài chính và vai trò của ngân hàng trong chính sách chuyển giao tiền tệ ở khu vực Châu Âu.

00705 / VCHAUAU / eng (US)

Môn loại: Chính trị

Stevens, Anne

Government and politics of France / Anne Stevens . - New York : Palgrave Macmilan, 2003 . - 300 p.

Nhan đề dịch : Chính trị và chính phủ ở Pháp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0742

Từ khoá : Chính phủ, Chính trị, Đảng phái chính trị, Pháp

Giới thiệu ND : Nội dung của cuốn sách bao gồm 11 phần: Giới thiệu địa lý, nhà thờ và các tiểu bang, cơ hội nghề nghiệp, sự chống đối, tự do, công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Khung pháp luật: đòi hỏi của Hiến pháp mới năm 1958, Hội đồng hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Các Đảng chính trị ở Pháp. Chính sách luật và chính trị: những vấn đề và cách tiếp cận ở Pháp và Liên minh châu Âu, kinh tế chính trị, dịch vụ công ...

00710 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Barbara, Jelavich

Russia and the Formation of the Romanian national state 1821-1878 / Jelavich Barbara . - New York : Cambridge, 2004 . - 356 tr.

Nhan đề dịch : Nước Nga và sự hình thành nhà nước Rumani 1821-1878

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0907

Từ khoá : Nhà nước, Chế độ bảo hộ, Lịch sử nhà nước, Nga, Rumani, Giai đoạn 2821-1878

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chế độ bảo hộ của Nga; Sự bảo hộ của Châu Âu; Thời đại Cura 1859-1866; Thái tử Charles, 1866-1871; Thái tử Charles, 1871-1878: sự khủng hoảng miền Đông.

00711 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Thương mại

Laurent, Goetschel

Swiss foreign policy foundations and possibities / Goetschel Laurent . - New York : Routledge, 2002 . - 211 tr.

Nhan đề dịch : Chính sách ngoại thương của Thuỵ Sĩ nền tảng và khả năng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0898

Từ khoá : Ngoại thương, Thương mại, Chính sách ngoại thương, Thuỵ Sĩ

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Chính sách ngoại thương và những phân tích về chính sách ngoại thương; Vai trò của chính sách ngoại thương của Thuỵ Sĩ; Sự thiết lập nền tảng; Tiến trình tạo lập chính sách ngoại thương; Chính sách giữa các nước Châu Âu; Chính sách hoà bình và an ninh.

00712 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

Maclean, Mairi ...

Business Elites and Corporate Govermance in France and the UK / Mairi Maclean; Hervey Charles; Press Jon . - New York : Palgrave MacMilan, 2006 . - 357 tr.

Nhan đề dịch : Một kiểu kinh doanh và sự hợp tác thống trị ở Pháp và Anh

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0905

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, EU, Anh, Pháp

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần với các nội dung chính sau: Một kiểu kinh doanh và hợp tác thống trị ở Pháp và Anh; Lý thuyết tiến độ trong kinh doanh và hợp tác thống trị; Chế độ thống trị trong triển vọng cạnh tranh; Nguồn gốc xã hội và sự giáo dục về kinh doanh; Kiểu nghề nghiệp và lối sống.

00713 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Xã hội

Ida, Regalia

Regulationg new forms of employmen / Regalia Ida . - New York : Routledge, 2006 . - 289 p.

Nhan đề dịch : Điều chỉnh dạng mới của việc làm: Kinh nghiệm địa phương và sự đổi mới xã hội ở Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0897

Từ khoá : Xã hội, Lao động, Việc làm, Đổi mới xã hội, Châu Âu, Pháp

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về mô hình mới của người lao động và những vấn đề mới thường ngày; Sự sắp xếp giữa các công ty và những sắp xếp linh hoạt trong các cơ quan địa phương ở Pháp.

00714 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Harlley, Trevor C.

European union law in a global context Tex, case and materials / Trevor C. Hartley . - New York : Cambridge University press . - 434 p.

Nhan đề dịch :

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0912

Từ khoá : Pháp luật, Hội đồng Châu Âu, Xây dựng luật pháp, EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về luật pháp của Châu Âu trong bối cảnh quốc tế. Các vấn đề như Liên minh Châu âu, tiến trình xây dựng luật pháp, hội đồng Châu Âu và sự xét xử quốc tế, luật pháp Châu Âu ở mỗi hội đồng quốc gia, quyền con người cũng được trình bày rõ trong cuốn sách.

00715 / VCHAUAU / Eng (UK)

Môn loại: Xã hội

Handler Joel F.

Social citizenship and workfare in United States and Western Europe. The paradox of inclusion / Joel F. Handler . - London : Cambridge studies in law and society, 2004 . - 317 p.

Nhan đề dịch : Công dân xã hội và tiền lương ở Mỹ và Tây Âu: kết luận trái ngược

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0895

Từ khoá : Xã hội, Công dân, Tiền lương, Phúc lợi xã hội, Mỹ, Tây Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 nội dung chính sau: Cải tổ chế độ phúc lợi xã hội ở Mỹ; Chế độ phúc lợi ở Châu Âu; Tiền lương ở Tây Âu; Xã hội Châu Âu và sự lựa chọn khác. Giải pháp và kết luận.

00716 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Knapp, Andrew

The government and politics of France / Knapp Andrew . - New York : Routledge, 2006 . - 535 p.

Nhan đề dịch : Chính phủ và chế độ chính trị ở Pháp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0904

Từ khoá : Chính trị, Chính phủ, Quốc hội, Đảng phái chính trị, EU, Pháp

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Truyền thống chính trị của Pháp đang trong bối cảnh thay đổi. Tổng thống và thủ tướng: đặc điểm cá nhân; Những nhà làm luật cấp cao: sự đa dạng trong chính quyền; Quốc hội Pháp: sa sút hay hồi sinh?; Sự chuyển giao hệ thống các đảng phái: tiếp tục và thay đổi.

00717 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

Van Hook James C

Rebuilding Germany: The creation of the social market Economy, 1945 - 1957 . - New York : Cambridge, 2004 . - 312 p.

Nhan đề dịch : Tái thiết Đức sự sáng tạo ra nền kinh tế thị trường xã hội 1945 - 1957

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0917

Từ khoá : Kinh tế, Phục hồi kinh tế, Kinh tế thị trường, Phúc lợi xã hội, Thời kỳ hậu chiến, Đức

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về nền kinh tế thị trường xã hội là trụ cột cơ bản của thời kỳ hậu chiến ở Đức; Ngày nay, nó đã liên kết với chế độ phúc lợi xã hội của Châu Âu; Cuộc tái thiết tại Đức diễn ra vào năm 1948, kinh tế Tây Đức đã được cải tổ lại. Trong cuộc hồi phục kinh tế ở Tây Đức, Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng.

00718 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Mở rộng EU

Nugent, Neill

European Union Enlargment / Nugent Neill . - New York : Palgrave Macmilan, 2004 . - 312 p.

Nhan đề dịch : Liên minh Châu Âu mở rộng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0915

Từ khoá : Chính trị, Mở rộng EU, Thành viên EU, Liên minh 10+2, EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm nhiều bài viết nói về Liên minh Châu Âu và sự mở rộng Liên minh 10+2 những cơ hội và thách thức. Sự mở rộng Liên minh giai đoạn trước; Sự mở rộng vòng 10+2; Những thành viên mới đã mang lại cho Liên minh Châu Âu những gì?

00719 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Stefania, Panebianco

A new Euro - Mediterranean Cultural Identity / Panebianco Stefania . - London : Frank Cass, 2003 . - 214 p.

Nhan đề dịch : Một Châu Âu - Địa Trung Hải mới: căn cước văn hoá

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0891

Từ khoá : Chính trị, Văn hoá, Dân chủ hoá, Nhân quyền, Xã hội công dân, Châu Âu, Địa Trung Hải

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về nền dân chủ hoá ở các nước Địa Trung Hải; Hướng tới một vai trò chức năng vì xã hội công dân; Nhân quyền: sự gặp gỡ giữa những tiêu chuẩn toàn cầu; Đối thoại giữa các nền văn minh

00720 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Arthur, Aughey

The politics of Northern Ireland Beyond the Belfast Agreement / Aughey Arthur . - New York : Routledge, 2005 . - 207 p.

Nhan đề dịch : Chính trị ở Bắc Ai len: Vượt ra khỏi hiệp định Belfast

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0899

Từ khoá : Chính trị, Hiệp định Belfast, Bắc Ailen

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cách mà Hiệp định Belfast đã làm thay đổi chính trị ở Bắc Ailen; Liệu rằng tiến trình hoà bình vẫn đang có hiệu lực; Những vấn đề đã được gây ra bởi ngôn ngữ chính trị ở Bắc Ai len; Những điều kiện cần thiết để chắc chắn nền chính trị ổn định; Sự bất tài của Liên minh và Cộng hoà.


00721 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

Jorg, Huffschmid

Economic policy for a social Europe ACritique of Neo - liberalism and proposals for Alternatives / Huffschmid Jorg . - New York : Palgrave Macmilan, 2005 . - 308 p.

Nhan đề dịch : Chính sách kinh tế cho xã hội Châu Âu: Bài chỉ trích của Chủ nghĩa tự do mới và những đề xuất khác

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0887

Từ khoá : Kinh tế, Chính sách kinh tế, Chủ nghĩa tự do mới, EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chủ nghĩa tự do mới tại Châu Âu và những đề xuất khác nhau; Sự yếu kém của nền kinh tế Châu Âu là kết quả của sự hà khắc trong chính sách Liên minh và hầu hết các thành viên ở các quốc gia.

00722 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Nhà nước và pháp luật; Mở rộng EU

Albi, Anneli

EU Enlargement and the constitutions of Central and Eastern Europe / Anneli Albi . - New York : Cambridge, 2005 . - 257 p.

Nhan đề dịch : Liên minh Châu Âu mở rộng và hiến pháp của Trung và Đông Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0886

Từ khoá : Hiến pháp, Luật pháp, Mở rộng EU, Chuyển giao chính trị, EU, Trung Âu, Đông Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự sửa chữa lại bản Hiến pháp của Trung và Đông Âu cho các thành viên trong Liên minh Châu Âu. Trong quá khứ đau thương, những bản hiến pháp này đã gần gũi hơn trong việc chuyển giao quyền lực cho các tổ chức quốc tế và chấp nhận vị trí vươn lên để dành chủ quyền và độc lập.

00723 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Thương mại

Larsen, Henrik

Analysing the foreign Policy of small states in the EU / Henrik Larsen . - New York : Palgrave macmilan, 2005 . - 242 p.

Nhan đề dịch : Những phân tích về chính sách ngoại thương của một vài quốc gia nhỏ trường hợp Đan Mạch trong Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0890

Từ khoá : Thương mại, Ngoại thương, Chống khủng bố, Chính sách ngoại thương, EU, Đan Mạch

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chính sách ngoại thương ở Châu Âu và trường hợp của Đan Mạch; Lý thuyết nền tảng và khung phân tích; Chính sách hướng tới các thành viên Châu Âu vai trò của Châu Âu; Cuộc đấu tranh chống lại khủng bố; Các nước vùng Bancang.

00724 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Nolte, Georg

European and US Constitutuionalism / Georg Nolte . - New York : Cambridge University press, 2005 . - 312 p.

Nhan đề dịch : Hiến pháp Châu Âu và Mỹ

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0908

Từ khoá : Hiến pháp, Luật pháp, Nhà nước Cộng hoà, Mỹ, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Hiến pháp Châu Âu và Mỹ: sự so sánh với những thành tố thiết yếu; Bài diễn văn độc lập ở Châu Âu; Chức năng bảo vệ nhà nước; Cộng hoà và những ảnh hưởng quốc tế.

00725 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Xã hội

Vink, Maarten

Limits of European citizenship European integration and domestic immigration policies / Maarten Vink . - New York : Palgrave Macmilan, 2005 . - 209 p.

Nhan đề dịch : Sư giới hạn công dân Châu Âu. Hội nhập Liên minh Châu Âu và chính sách người nhập cư trong nước

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0906

Từ khoá : Xã hội, Công dân, Nhâp cư, Chính sách nhập cư, Hội nhập Châu Âu, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về công dân Châu Âu; Người nhập cư và Liên minh Châu Âu; Tình trạng cư trú; Quốc tịch.

00726 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

John, Mc Cormick

Understanding the European Union Aconcise Introduction / Mc Cormick John . - New York : Palgrave macmilan, 2005 . - 260 p.

Nhan đề dịch : Hiểu biết về Liên minh Châu Âu: một giới thiệu ngắn gọn

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0914

Từ khoá : Chính trị, Thành viên EU, Tổ chức EU, Châu Âu.

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần với các mục sau: Liên minh Châu Âu là gì?; ý nghĩa của Liên minh Châu Âu; Sự tiến triển của Liên minh Châu Âu; Tổ chức của Liên minh Châu Âu; Tổ chức của Liên minh Châu Âu; Liên minh Châu Âu và các thành viên.

00727 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Xã hội

Ferrera, Maurizio

Welfare State reform in Southern Europe Fighting poverty and social exclusion in Itali, Spain, Portugal and Greece / Maurizio Ferrera . - New York : Routledge, 2005 . - 306 p.

Nhan đề dịch : Cải tổ nhà nước phúc lợi ở Nam Âu. Đấu tranh chống đói nghèo và ngăn chặn xã hội ở ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy lạp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0893

Từ khoá : Xã hội, Phúc lợi xã hội, Nhà nước phúc lợi, Nghèo đói, An ninh mạng, Thu nhập, Châu Âu, ý, Bồ Đào Nha, Hy lạp, Tây Ban Nha

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Nhà nước phúc lợi và hệ thống an ninh xã hội ở Nam Âu; Hy lạp cuộc đấu tranh chống lại chính sách đói nghèo không có thu nhập tối thiểu; Tây Ban Nha - đói nghèo, ngăn chặn xã hội và mạng lưới an ninh; Bồ Đào Nha - con đường đạo đức hướng tới thu nhập tối thiểu? Đói nghèo và an ninh mạng ở Đông và Đông Nam Châu Âu trong thời kỳ hậu cộng sản.

00728 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Jordan, Andrew ...

Environmental Policy in Europe: The Europeanization of national environmental policy / Andrew Jordan, Duncan Liefferink . - New York : Routledge, 2004 . - 251 p.

Nhan đề dịch : Chính sách môi trường ở Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0902

Từ khoá : Môi trường, Chính sách môi trường, EU, Châu Âu, Phần Lan, Australia

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 nội dung chính sau: Chính sách ở các quốc gia Châu Âu; Châu Âu và chính sách hội tụ: nền tảng cho cạnh tranh; Thước đo Châu Âu và chính sách hội tụ: điều kiện xuất phát điểm của mỗi quốc gia; Phần Lan: Thái độ thực tế.

00729 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị; Xã hội

Kildal, Nanna ...

Normative Foundations of welfare state: The Nordic experience / Nanna Kildal, Stein Kuhnle . - New York : Routledge, 2005 . - 262 p.

Nhan đề dịch : Vạch ra tiêu chuẩn nền tảng cho nhà nước phúc lợi: kinh nghiệm của Bắc Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0894

Từ khoá : Chính trị, Xã hội, Nhà nước phúc lợi, Phúc lợi xã hội, Bắc Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách với 4 nội dung sau: Mô hình phúc lợi xã hội của Bắc Âu và ý kiến về toàn cầu hoá; Vạch ra tiêu chuẩn nền tảng của phúc lợi xã hội nước Scandinavi trong lịch sử; Sự nguyên bản, sự phát triển, củng cố và chuyển giao của phúc lợi xã hội nhà nước Đan mạch; Chính trị xã hội sau thế kỷ 20.

00730 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Górny, Agata ...

Migration in the new Europe: East - West Revisited / Górny Agata; Ruspini Paolo . - New York : Palgrave Macmilan, 2004 . - 283 p.

Nhan đề dịch : Sự nhập cư ở Châu Âu mới: đến thăm lại khu vực Đông và Tây

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0889

Từ khoá : Chính trị, Chính sách nhập cư, Nhập cư, Balan, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về: Dân nhập cư ở Trung Đông trong ngày lễ giáng sinh của Liên minh Châu Âu mở rộng; Chính trị và chính sách công dân của Pháp: dân tộc thiểu số và chương trình nghị sự ở Châu Âu; Chính sách nhập cư và chính trị ở Ba lan.

00731 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

The dynamic of European intergration: Why and When EU institutions matter . - New York : Palgrave Macmilan, 2005 . - 304 p.

Nhan đề dịch : Nhà nước động lực của sự thống nhất Liên minh Châu Âu: Tại sao và khi nào Liên minh Châu Âu thiết lập

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0910

Từ khoá : Chính trị, Lịch sử, Hiệp ước Maastricht, Hiệp ước Amsterdam, Hiệp ước Nice, Hiến pháp, Mở rộng EU, EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 phần nói về: Tại sao và khi nào Liên minh Châu Âu thiết lập; Sự điều chỉnh hành động Châu Âu đơn nhất; Sự điều chỉnh hiệp ước Maastricht; Sự điều chỉnh hiệp ước Amsterdam; Sự điều chỉnh hiệp ước Nice; Sự điều chỉnh hiến pháp hiệp ước; Sự điều chỉnh lần thứ 5 về mở rộng.

00732 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Balfour, Sebastian

The politics of contemporary spain / Balfour Sebastian . - New York : Routledge, 2005 . - 239 p.

Nhan đề dịch : Nền chính trị đương thời ở Tây Ban Nha

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0900

Từ khoá : Chính trị, Đảng phái chính trị, Chủ nghĩa khủng bố, Chống khủng bố, Tây Ban Nha

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về: Sự đồng ý đến sự cạnh tranh và sự thay đổi tự nhiên của Đảng cộng hoà trong sự chuyển giao tại Tây Ban Nha; Tham nhũng, cộng hoà và quyền lực đương thời ở Tây Ban Nha; Sử dụng khủng bố để chống lại chủ nghĩa khủng bố: kinh nghiệm Tây Ban Nha.

00733 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Hix, Simon

The political system of European Union / Hix Simon . - New York : Palgrave Macmilan, 2005 . - 489 p.

Nhan đề dịch : Hệ thống chính trị của Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0892

Từ khoá : Chính trị, Đảng phái chính trị, Bầu cử, Hệ thống chính trị, EU, Chính sách pháp luật, Pháp luật, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 phần với những nội dung sau: Giải thích hệ thống chính trị của Liên minh Châu Âu là gì?; Những nhà lãnh đạo cấp cao; Những chính sách luật pháp; Chính sách toà án; ý kiến của công chúng; Cộng hoà, đảng phái và bầu cử.

00734 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Thương mại

Hofhansel, Claus

Multifateralism, German Foreign policy and Central Europe / Hofhansel Claus . - New York : Routledge, 2005 . - 157 p.

Nhan đề dịch : Chủ nghĩa đa phương, chính sách ngoại thương của Đức và Trung Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0903

Từ khoá : Thương mại, Ngoại thương, Mở rộng EU, Chính sách ngoại thương, Chủ nghĩa đa phương, EU, Đức, Cộng hoà Séc, Phần Lan, Trung Âu, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách tập trung vào mối quan hệ của Đức với Cộng hoà Séc và Phần Lan được chỉ ra rằng sư thay đổi và tiếp diễn trong chính sách ngoại thương của Đức tuân theo thời kỳ chiến tranh lạnh. Cuốn sách cũng chỉ ra mối quan hệ của Đức với những người hàng xóm Đông Âu trong tương lai và đặc biệt là chủ đề về Liên minh Châu Âu mở rộng.

00735 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị; Lịch sử

Eriksen, Erik Oddvar

Developing a constitution for European / Erik Oddvar Eriksen . - New York : Routledge, 2005 . - 276 p.

Nhan đề dịch : Sự hình thành và phát triển Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0885

Từ khoá : Chính trị, Lịch sử, Kinh tế, Pháp luật, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần chính sau: Tại sao Châu Âu cần hình thành; Luật pháp kinh tế và chính trị trong hiến pháp Châu Âu; Hiệp định và sự chuyển giao hiến pháp chính trị ở Châu Âu.

00736 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Telo, Mario

Europe: a civilian power? European Union, Global Governance, World Order / Mario Telo . - New York : Palgrave Macmilan, 2006 . - 291 p.

Nhan đề dịch : Châu Âu phải chăng là sức mạnh của dân? Liên minh Châu Âu, chính phủ toàn cầu, trật tự thế giới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0909

Từ khoá : Chính trị, Phát triển xã hội, Hợp tác quốc tế, Toàn cầu hoá, Nhà nước, Tôn giáo, EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về: Sức mạnh công dân và mối quan hệ quốc tế: Liên minh Châu Âu và sự đa dạng hoá từ thế kỷ 20 tới thế kỷ 21; Nhà nước, tôn giáo mới và Hợp tác quốc tế trong toàn cầu hoá thế giới; Sự phát triển của Liên minh Châu Âu như một vấn đề của quốc tế.

00737 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Lịch sử

Sakwa, Richard ...

Contemporary Europe / Sakwa Richard; Stevens Anne . - New York : Palgrave Macmilan, 2006 . - 308 p.

Nhan đề dịch : Châu Âu đương đại

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0911

Từ khoá : Lịch sử, Chính trị, Xã hội, An ninh, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Lịch sử Châu Âu; Hướng tới một Châu Âu; Chính phủ và chính trị; Tham gia chính trị ở Châu Âu; Cấu trúc xã hội; An ninh Châu Âu.

00738 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Green, Cowles Maria ...

Developments in the European Union / Cowles Maria Green, Desmond Dinan . - New York : Palgrave Macmilan, 2004 . - 341 p.

Nhan đề dịch : Sự phát triển trong Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0913

Từ khoá : Kinh tế, Chính sách nông nghiệp chung, Mở rộng EU, Ngân hàng, Chính sách môi trường, Chính sách an ninh, Chính sách đối ngoại, EU, Châu âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về con đường dẫn tới sự mở rộng; Tái thành lập Châu Âu; Châu Âu hoá và các thành viên. Châu Âu và ngân hàng chung Châu Âu; Hoàn tất một thị trường đơn lẻ. Chiến lược Lisbon; Chính sách nông nghiệp và khuynh hướng kết hợp chung; Chính sách môi trường.

00739 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Lịch sử

Claude, Priris - Jean

The constitution for Europe: A legal Analysis / Priris - Jean Claude . - New York : Cambridge University Press, 2006 . - 267 p.

Nhan đề dịch : Sự hình thành Châu Âu: những phân tích hợp lý

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0901

Từ khoá : Lịch sử, Thể chế, EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những vấn đề sau: Sự hình thành Châu Âu; Tiến trình dẫn đến sự hình thành Châu Âu; Sự thay đổi trong cơ cấu và thủ tục; Sự thay đổi trong thể chế; Sự thay đổi về chất; Đánh giá chung.

00740 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Renshaw, Fiona Hayes ...

The council of ministers / Fiona Hayes Renshaw, Helen Wallace . - New York : Palgrave Macmilan, 2006 . - 392 p.

Nhan đề dịch : Hội đồng các bộ trưởng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0916

Từ khoá : Quốc hội, Hội đồng bộ trưởng, Tổng thống, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Đại diện cho những quyết sách quốc gia: Hội đồng bộ trưởng; Nắm cơ cấu vận hành: tổng thống; Cạnh tranh và hợp tác: hội đồng và uỷ ban; Các thành viên liên quan: Hội đồng và quốc hội Châu âu; Không chỉ có chính phủ: Hội đồng và các thành viên.

00741 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: An ninh-Quân sự

Cathewood, Christopher

The Balkans in world war two Britain's Balkan Dilemma / Christopher Cathewood . - New York : Palgrave, 2003 . - 207 p.

Nhan đề dịch : Vấn đề Ban Căng trong thế chiến thứ II. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Anh ở Ban Căng

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0755

Từ khoá : Quân sự, Chiến tranh, Chiến tranh thế giới thứ 2, Chính trị quốc tế, Ban Căng, Anh

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần trong đó: Phần 1: Xuân hè 1939: tình thế tiến thoái lưỡng nan của Anh ở Ban Căng; Phần 2: Mùa thu 1939; Phần 3: kế hoạch ném bom vào các khu dầu mỏ của Phần Lan và nước ý tham chiến trong chiến tranh lạnh; Phần 4: sứ mệnh của Cripp và mối quan hệ giữa Turco và Liên Xô ngày 6 tháng 11 năm 1940; Phần 5: từ cuộc xâm lược của ý vào Hy Lạp đến cuộc xâm lược của Hy lạp vào Liên Xô.

00742 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Xã hội

Manger, S.P

Social exclusion and inner city Europe Regulating Uban Regeneration / S.P. Manger . - New York : Palgrave Macmilan, 2004 . - 258 p.

Nhan đề dịch : Sự ngăn chặn xã hội và khu vực trung tâm thành phố Châu Âu. Điều chỉnh cải tạo dần dần khu vực thành thị

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0752

Từ khoá : Xã hội, Thành phố, Đô thị hoá, Chính sách xã hội, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần trong đó: phần 1: Bản đồ khu vực trung tâm thành phố. Giới thiệu về sự thay đổi về kinh tế - xã hội và câu trả lời cho chính sách quốc gia. Chuyển giao và sự cai trị; Phần 2: chiến lược cải tạo khu vực trung tâm thành phố: cải tạo về khuôn khổ pháp lý, ảnh hưởng của cải tạo; Phần 3: tiến trình cải tạo chế độ hiện hành: xu hướng đô thị hoá Châu âu, điều chỉnh dần dần, ngăn chặn xã hội ở khu vực trung tâm thành phố.

00743 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Fysh, Peter ...

The politics of racism in France / Peter Fysh, Jim Wolfreys . - New York : Palgrave Macmilan, 2003 . - 269 p.

Nhan đề dịch : Chính sách phân biệt chủng tộc ở Pháp

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0750

Từ khoá : Chính trị, Phân biệt chủng tộc, Đảng cộng hoà, Đảng phái chính trị, Nhập cư, EU, Pháp, Giai đoạn 1981-1992

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung sau: Đảng cộng hoà và những người nhập cư ở Pháp; Đương đầu với việc chọc thủng hay tồn tại trận tuyến quốc tế từ 1981-1992;

00744 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế, Lao động

Zagler, Martin

Growth and employment in Europe / Martin Zagler . - New York : Palgrave Macmilan, 2004 . - 230 p.

Nhan đề dịch : Tăng trưởng và việc làm ở Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0749

Từ khoá : Kinh tế, Lao động, Tăng trưởng kinh tế, Việc làm, Thất nghiệp, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 chương trong đó Chương 1: giới thiệu tổng quan chung về tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp; Chương 2: Làn sóng ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp; Chương 3: Sự tăng trưởng của nền kinh tế hiện đại và sự thay đổi cấu trúc; Chương 4: Sự thay đổi cấu trúc và những nghiên cứu về sự xung đột; Chương 5: Có nên đưa ra một chế độ tiền lương ổn định phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế và việc làm.

00745 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế; Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Andreosso, Bernadette ...

The economics of European Agriculture / Bernadette Andreosso, O'Callaghan . - New York : Palgrave Macmilan, 2003 . - 267 p.

Nhan đề dịch : Kinh tế nông nghiệp Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0746

Từ khoá : Nông nghiệp, Kinh tế, Sản phẩm nông nghiệp, Chính sách nông nghiệp chung, Mở rộng EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 7 phần trong đó phần 1: khái niệm và định nghĩa; Phần 2: cung và cầu - cơ cấu thị trường cho những sản phẩm nông nghiệp; Phần 3: sự can thiệp của chính phủ vào nông nghiệp; Phần 4: chính sách nông nghiệp chung; Phần 5: kỹ thuật và đổi mới; Phần 6: mở rộng liên minh Châu âu; Phần 7: Liên minh Châu Âu - một bạn hàng kinh doanh thương mại nông nghiệp.

00746 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Rose, Richard ...

Elections without order. Russia's challenge to Vladimir Putin / Richard Rose, Neil Munro . - New York : Cambridge, 2002 . - 262 p.

Nhan đề dịch : Bầu cử ngoài khuôn khổ: thách thức ở Nga dành cho ông Vladimir Putin

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0745

Từ khoá : Chính trị, Bầu cử, Đảng phái chính trị, Đảng Cộng hoà, Tổng thống Putin, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 chương với các nội dung sau: Cuộc sống ở Liên Bang Nga; Sự không tuân theo pháp luật; Phía sau Đảng Cộng hoà; Liên bang Nga đã chuyển giao như thế nào; Quyết định của tổng thống: vấn đề gia đình trị; Các đảng phái mà không có sự chịu trách nhiệm; Hệ thống các Đảng phái nổi lên.

00747 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Xã hội

Castle,Stephen ...

The age of migration: International population movement in the modern world / Stephen Castle, Mark J. Miller . - New York : Palgrave Macmilan, 2003 . - 338 p.

Nhan đề dịch : Thời đại của sự di cư quốc tế: Sự biến động của dân số trong thế giới hiện đại

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0778

ISBN : 0 333 94 8807

Từ khoá : Xã hội , Chính sách xã hội, Di cư, Dân số, Lao động, Thế giới, Năm 1945

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 12 phần. Trong đó nói về vấn đề di cư quốc tế. Sự tiến bộ trong di cư và những thông tin của dân tộc thiểu số.. Sự di cư đến các nước trước 1945 và phát triển cao từ 1945. Toàn cầu hoá của di cư quốc tế và sự truy lùng của chính phủ. Vấn đề di cư mới tại vùng biển Đại Tây Dương và trong kỷ nguyên chiến tranh lạnh.

00748 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Ngoại giao

Maull, Hanns W.

Germany's Uncertain Power: Foreign Policy of the Berlin Republic / Hanns W. Maull . - New York : Palgrave Macmilan, 2006 . - 296 p.

Nhan đề dịch : Quyền lực bất định của Đức: Chính sách đối ngoại của nền cộng hoà Béc - lin

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0918

ISBN : 1 4039 4662 0

Từ khoá : Ngoại giao, Chính sách đối ngoại, Chính sách đối nội, Chính sách an ninh, Chính sách kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Đức, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 phần: 1. Chính sách đối nội và đối ngoại của Đức với Châu Âu. 2. Vấn đề chính sách an ninh giữa NATO và Liên minh Châu Âu. 3. Nguyên tắc song phương và đa phương: Châu Âu và các nước bên bờ Đại Tây Dương. 4. Chính sách kinh tế đối ngoại của Đức. Vòng tròn bên ngoài của chính sách đối ngoại của Đức.

00749 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Lord, Christopher ...

Democracy in the new Europe / Christopher Lord, Erika Harris . - New York : Palgrave Macmilan, 2006 . - 222 p.

Nhan đề dịch : Nền dân chủ trong các nước Châu Âu mới

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0921

ISBN : 1 4039 1302 1

Từ khoá : Nền dân chủ, Chính trị, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về vấn đề nền dân chủ ở Châu Âu với các khía cạnh: Sự đa dạng của nền dân chủ trong các khu vực và Liên minh Châu Âu. Đẩy mạnh nền dân chủ ở các nước thuộc Châu Âu mới. Đánh giá nền dân chủ. Sự thách thức cho nền dân chủ. Mối quan hệ thân thiết của nền dân chủ giữa các nước bên trong và ngoài khu vực.

00750 / VCHAUAU / Eng (BE)

Môn loại: Mở rộng EU

Keating,Michael ...

The segional challenge in central and Eastern Europe. Territorial Restructing and European integration / Michael Keating, Tames Hughes . - Brussels : Peter Lang, 2003 . - 210 p.

Nhan đề dịch : Thách thức vùng ở Trung - Đông Âu. Phân chia và hợp nhất

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0822

ISBN : 0 8204 6606 9

Từ khoá : Mở rộng EU, Phân chia lãnh thổ, Hợp nhất Châu Âu, Trung Âu, Đông Âu, Châu ÂuGiới thiệu ND : Cuốn sách nói về sự phân chia lại lãnh thổ và hợp nhất Châu Âu. Quản lý, điều hành, xây dựng các bang ở Trung và Đông Âu. Mở rộng Châu Âu, một số vùng Tiệp Khắc, Cộng hoà Slovakia...

Độc giả quan tâm có thể mượn sách tại Thư viện - Viện Nghiên cứu Châu Âu

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 35370812

tải về 132.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương