C phụ lục 1 Ộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 26.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích26.65 Kb.
#28254

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Tstraight connector 2HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

C
Phụ lục 1
ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đstraight connector 1ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016


ĐỀ ÁN CDIO: HỘI NGHỊ CDIO 2016

Nhóm 1: Các báo cáo theo chủ đề, do BCN Đề án CDIO phân công

(Đính kèm Công văn số: /ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày / /2016 của ĐHQG-HCM)

NV & Giải pháp phát triển CTĐT

Các đề án, cấp ĐHQG-HCM

Trường ĐH Bách khoa

Trường ĐH KHTN

Trường ĐH CNTT

Trường ĐH KT-Luật

Trường ĐH KHXH&NV

I. Đổi mới Chương trình giảng dạy (CTGD)


VNU1*: Đúc kết phát triển CĐR, CTGD theo CDIO và khuyến nghị cho công tác ĐBCL đào tạo tại ĐHQG-HCM

VNU2*: Dự thảo Khung năng lực, Khung CTĐT ĐHQG-HCM

BK1*: Kết quả và kinh nghiệm áp dụng CDIO (TC 1-5) để đổi mới CĐR, CTGD định hướng theo chuẩn kiểm định ABET-EAC, tại Trường ĐH Bách Khoa

KHTN1*: Đúc kết áp dụng CDIO (TC 1-5) để đổi mới CĐR, CTGD, và những thay đổi định hướng theo chuẩn kiểm định ABET-CAC, tại Khoa CNTT, Trường ĐH KHTN

KHTN2*: Kết quả và kinh nghiệm ban đầu trong việc đổi mới CĐR, CTGD tại Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường ĐH KHTN

CNTT1*: Đúc kết áp dụng CDIO (TC 1-5) để đổi mới CĐR, CTGD, tại Trường ĐH CNTT


KTL1*: Kết quả và đúc kết áp dụng chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiểm định, mô hình đào tạo tiên tiến trong việc đổi mới CĐR và CTGD, tại Trường ĐH KT-Luật

KHXH1*: Kết quả và kinh nghiệm áp dụng các chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiểm định, mô hình đào tạo tiên tiến trong việc đổi mới CĐR và CTGD, tại Khoa Báo chí và TT, Trường ĐH KHXH&NV

III. Tăng cường năng lực giảng viên
BK2*: Đánh giá hiệu quả tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực giảng viên, GĐ 2010-2015, và kế hoạch GĐ 2016-2020, tại Trường ĐH Bách Khoa

KHTN3*: Đánh giá hiệu quả tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực giảng viên, GĐ 2010-2015, và kế hoạch GĐ 2016-2020, tại Trường ĐH KHTN

CNTT2*: Đánh giá hiệu quả tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực giảng viên, GĐ 2013-2015, và kế hoạch GĐ 2016-2020, tại Trường ĐH CNTTIV. Giảng dạy, đánh giá SV
BK3*: Kết quả, kinh nghiệm, và đúc kết giảng dạy và đánh giá SV theo CDIO (tiêu chuẩn 4, 5-8, và 11) đối với ngành Kỹ thuật Cơ khí, các khóa 2011-2015, tại Trường ĐH Bách Khoa

KHTN4*: Kết quả, kinh nghiệm, và đúc kết giảng dạy và đánh giá SV theo CDIO (tiêu chuẩn 4, 5-8, và 11) đối với các ngành Máy tính và CNTT, tại Trường ĐH KHTN

CNTT3*: Đúc kết giảng dạy và đánh giá SV theo CDIO (tiêu chuẩn 4, 5-8, và 11): Các bài giảng và hoạt động giảng dạy điển hình, tại Trường ĐH CNTT

KTL2*: Phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh như chuẩn nghề nghiệp tại Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường ĐH KT-Luật
V. Đánh giá CTĐT và cải tiến liên tục
BK4*: Kết quả và kinh nghiệm áp dụng CDIO để cải tiến liên tục đối với ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, tại Trường ĐH Bách Khoa

BK5*: Áp dụng CDIO cho ngành Quản lý Côn gnghiệp: Lý ‎ do, cách thức áp dụng các tiêu chuẩn CDIO, kết quả triển khai CDIO GĐ 2013-2016, tại Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường ĐH Bách khoa

KHTN5*: Áp dụng CDIO cho ngành Hóa học: Lý ‎ do, cách thức áp dụng các tiêu chuẩn CDIO, kết quả triển khai CDIO GĐ 2013-2016, tại Khoa Hóa học, Trường ĐH KHTN
KTL3*: Áp dụng CDIO cho ngành Kinh doanh Quốc tế: Lý ‎ do, cách thức áp dụng các tiêu chuẩn CDIO, kết quả triển khai CDIO GĐ 2013-2016, tại Khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường ĐH KT-Luật
VI. Các hoạt động hỗ trợ đổi mới CTĐT
BK6*: Kết quả và kinh nghiệm xây dựng và giảng dạy môn Giới thiệu ngành, và tổ chức ngày Hội kỹ thuật tại Khoa Cơ Khí và Khoa…(chọn 1 khoa khác)

Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO
Каталог: Resources -> File
File -> Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháp
File -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
File -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
File -> VÀ phát triển nông thôN
File -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
File -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
File -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
File -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
File -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH

tải về 26.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương