BwxI sDny kI rwgu iblwvlu (858-13) û siqgur pRswid ] (858-13)tải về 5.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích5.34 Kb.
#26487
bwxI sDny kI rwgu iblwvlu (858-13)

û siqgur pRswid ] (858-13)

nãp kzinAw ky kwrnY ekê BeAw ByKDwrI ] (858-14, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

kwmwrQI suAwrQI vw kI pYj svwrI ]1] (858-14, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

qv gun khw jgq gurw ja krmu n nwsY ] (858-14, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

iszG srn kq jweLEy ja jMbukê gRwsY ]1] rhwa ] (858-15, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

Ek bUzd jl kwrny cwqãkê duKu pwvY ] (858-15, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

pRwn gE swg{ imlY Pêin kwim n AwvY ]2] (858-16, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

pRwn ju Qwky iQ{ nhI kYsy ibrmwva ] (858-16, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

bUif mUE nakw imlY khu kwih cFwva ]3] (858-17, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

mY nwhI kCu ha nhI ikCu Awih n morw ] (858-17, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

Aasr ljw rwiK lyhu sDnw jnu qorw ]4]1] (858-18, iblwvlu, Bgq swDnw jI)iqsu jn kI vifAweL hir Awip vDweL Aohu GtY n iksY kI GtweL ekê iqlu iqlu iqlnw ]3] (858-18, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

tải về 5.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương