BÁo cáo thực hiện cụ thể MỘt số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung họCtải về 144.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích144.42 Kb.
#17707
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:      /BC-PĐL              TP. Hồ Chí Minh, ngày   07   tháng  5   năm 2015

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN CỤ THỂ

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Năm học 2014-2015
1. Về việc chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng tinh giản nội dung dạy học và phát triển năng lực học sinh.

a) Công việc đã thực hiện:

- Thực hiện Công văn số 3202/GDĐT-TrH ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 820/GDĐT của Phòng giáo dục và đào tạo Quận 8 về việc hướng dẫn thực hiện cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục năm học 2014-2015, Trường đã phổ biến kế hoạch và nội dung dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông đến toàn thể giáo viên, tối thiểu phải thực hiện được các yêu cầu của Chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung điều chỉnh giảm tải hiện hành. Trên cơ sở sách giáo khoa, tài liệu dạy học bộ môn và các tài liệu tham khảo, tuỳ theo đặc điểm của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học và đối tượng học sinh, giáo viên chủ động điều chỉnh thời lượng dạy học giữa các bài học, xác định nội dung, tiến trình và phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm đạt hiệu quả dạy học cao nhất.

- Các chủ đề dạy học đã triển khai thực hiện:

- Đánh giá việc thực hiện:

+ Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy, không ngại khó với những thay đổi, không ngừng học tập nâng cao trình độ.

- Học sinh nhiệt tình hợp tác, biết áp dụng bài học vào một số ứng dụng thực tế trong cuộc sống.

+ Khó khăn:

- Giáo viên còn lúng túng trong việc đón nhận những thay đổi giảng dạy, chưa linh hoạt thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng tinh giản nội dung dạy học và phát triển năng lực học sinh

- Việc thích nghi của học sinh chỉ dừng lại ở việc làm quen với việc dạy học theo chủ đề.

- Một số phụ huynh thuộc thành phần công nhân lao động, ít quan tâm đến học sinh, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo hình thức cá nhân hoặc nhóm ở ngoài lớp học và ở nhà, kết quả chưa đạt được như mong muốn.

+ Kết quả và tồn tại:

- Giáo viên và học sinh bước đầu làm quen với việc dạy học theo chủ đề.

- Học sinh bước đầu biết vận dụng kiến thức liên môn vào việc giải quyết các tình huống cuả thực tiễn cuộc sống; lồng ghép các nội dung về giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

- Các nhóm bộ môn đều thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng tinh giản nội dung dạy học và phát triển năng lực học sinh. Tuy nhiên chỉ dừng ở mức thực hiện ở trên lớp. Chưa thực hiện được học tập cho học sinh theo hình thức cá nhân hoặc nhóm ở ngoài lớp học và ở nhà.

+ Các kiến nghị: Không

+ Đề xuất: cần có thêm thời gian để giáo viên và học sinh dần làm quen với việc dạy học theo chủ đề.

b) Định hướng thực hiện trong năm học kế tiếp:

- Tiếp tục triển khai cụ thể và rõ ràng chi tiết hơn việc dạy học theo chủ đề, chú trọng các họat động dạy học tích hợp kiến thức của nhiều bộ môn, học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào việc giải quyết các tình huống của thực tiễn cuộc sống; lồng ghép các nội dung về giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

- Mỗi tổ bộ môn trong nhà trường chọn lưạ và xây dựng ít nhất một chủ đề dạy học theo định hướng đổi mớí để cùng thực hiện và trao đổi, đánh giá.

2. Về việc tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS.

a) Công việc đã thực hiện:

- Trường đã phổ biến và toàn thể giáo viên đã được tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bộ môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục triển khai.

- Đã triển khai trong năm học 3 phương pháp dạy học tích cực: phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp nghiên cứu khoa học trong học sinh trung học.

- Có kế hoạch lồng ghép việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá với việc tham gia các cuộc thi giáo viên dạy học theo chủ đề tích hợp. Học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, Cuộc thi nghiên cứu khoa học danh cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục tổ chức (công văn số 2009/GDĐT-TrH ngày 19 tháng 6 năm 2014 và công văn số 2965/GDĐT-TrH ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục).

- Các tổ bộ môn Lịch sử, Âm nhạc, Điạ lý… xây dựng và triển khai nội dung, hình thức, phương pháp sử dụng di sản vào dạy học trong nhà trường.

- Trường đã tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu "Đèn cảm ứng bằng quang trở”. Qua đề tài nghiên cứu, học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá: Các tổ bộ môn thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng các câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ thực tiễn trong các đề kiểm tra. Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra.

- Đánh giá việc thực hiện:

+ Thuận lợi: Giáo viên thực hiện tốt, đúng theo yêu cầu văn bản đã triển khai.

+ Khó khăn: Học sinh chưa quen với hình thức đổi mới kiểm tra đánh giá nên còn khá lúng túng. Học sinh đa phần chưa chưa ý thức được việc tự học, tự tìm tòi khám phá nội dung kiến thức bài.

+ Kết quả và tồn tại:

- Đã tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học với đề tài "Đèn cảm ứng bằng quang trở”.

- Đã thực hiện việc đổi mới kiểm tra đánh giá nhưng kết quả chưa cao.

- Việc thực hiện triển khai nội dung, hình thức, phương pháp sử dụng di sản vào dạy học trong trường phổ thông còn khó khăn vì địa điểm Trường dự định đưa học sinh đến học tập và tôn tạo (Đình Bình Đông) liên quan đến sông nước nên chưa thực hiện được.

+ Các kiến nghị: Không

+ Đề xuất: Khôngb) Định hướng thực hiện trong năm học kế tiếp:

- Tiếp tục phổ biến cho toàn thể giáo viên tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bộ môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục triển khai.

- Chú trọng tập huấn và triển khai trong năm học 3 phương pháp dạy học tích cực: phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp nghiên cứu khoa học trong học sinh trung học.

- Mỗi tổ bộ môn trong nhà trường triển khai ít nhất một bài dạy của một lớp học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”, (hoặc chủ đề dạy học) của một lớp học theo phương pháp dạy học theo dự án.

- Cố gắng tìm phương hướng để việc sử dụng di sản vào dạy học trong trường phổ thông đạt kết quả tốt.

3. Về việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ, nhóm chuyên môn.

a) Công việc đã thực hiện:

- Đã phổ biến cho đơn vị về nội dung đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

- Đã gửi biên bản về việc góp ý sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

- Từng bước thay đổi sinh hoạt chuyên môn truyền thống với mục đích đánh giá, xếp loại giờ dạy và thống nhất quy trình dạy học theo dạng bài học sang hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Không thực hiện đánh giá giờ học và đánh giá, xếp loại giáo viên. Sau khi đã thống nhất cách dạy trong phiên họp nhóm định kì, giáo viên lên tiết dạy chỉ là người đại diện nhóm lên thực hiện tiết dạy. Đối tượng dự giờ, bên cạnh các thành viên trong nhóm, các giáo viên của tổ nhóm khác cũng tham gia dự để học hỏi những phương pháp dạy hay của các bộ môn.

- Việc dự giờ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học chủ yếu nhằm phân tích hoạt động học tập của học sinh, rút ra kinh nghiệm áp dụng cho các giờ dạy khác; không đánh giá cá nhân người dạy

- Các sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học đã thực hiện:Bộ môn

Thời gian thực hiện

Tiến trình tổ chức

Nội dung

Toán

25/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Cộng hai số cùng dấu

Toán

09/1/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Góc

Toán

31/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Luyện tập24/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Áp suất khí quyển30/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Công cơ học6/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Các chất được cấu tạo như thế nào?

Hóa

19/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Bài 26: Clo

Hóa

31/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Tính chất của Oxi

Hóa

04/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Nước

Sinh

28/10/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Bảo vệ sức khỏe – giữ gìn không khí trong lành

Sinh

30/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Bệnh sỏi thận

Sinh

3/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Các bệnh về mắt

Văn

03/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Một thứ quà của Lúa non: Cốm

Văn

07/1/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Quê hương

Văn

25/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Ca Huế trên sông Hương

Sử

03/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Sử

7/1/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935

Sử

5/2/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Kinh tế - văn hóa thế kỉ XVI-XVIII

Địa

01/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Khu vực Đông Á

Địa

26/1/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Vị trí giới hạn hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Địa

12/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Thực hành: Sự phân hóa thảm thựcc vật ở sườn đông và sườn tây

Tiếng Anh

21/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Unit 6: After school

Tiếng Anh

14/1/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Unit 10: Heath anh Hygiene

Tiếng Anh

24/2/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Unit 8: Celebrations

Giáo dục công dân

18/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Mục đích học tập của học sinh

Giáo dục công dân

14/01/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam”

Giáo dục công dân

24/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Công nghệ

27/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Sâu, bệnh hại cây trồng

Công nghệ

31/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Cơ sở của ăn uống họp lý

Nhạc

12/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Khúc hát chim sơn ca

Nhạc

11/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Bài hát Cachusa

Thể dục

26/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Nhảy xa – chạy bền

Thể dục

25/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Nhảy cao -TTTC

Tin học

11/12/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Màu sắc cho trang chiếu

Tin học

23/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Trình bày cô đọng bằng bảng

Mỹ thuật

26/11/2014

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Đề tài gia đình

Mỹ thuật

19/3/2015

- Thống nhất nội dung và phương pháp trong họp tổ nhóm.

- Chọn giáo viên dạy minh họa.

- Mời giáo viên các bộ môn khác cùng dự giờ.

- Đóng góp ý kiến với các hoạt động, hành vi, cử chỉ của học sinh.

- Hoàn thành các biên bản.


Minh họa truyện cổ tích

- Đánh giá việc thực hiện:

+ Thuận lợi:

- Giáo viên có ý thức chấp hành việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

- Giáo viên hiểu việc dự giờ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học chủ yếu nhằm phân tích hoạt động học tập của học sinh, rút ra kinh nghiệm áp dụng cho các giờ dạy khác, không đánh giá cá nhân người dạy.

- Học sinh thích thú với phương pháp mới mà giáo viên áp dụng.

+ Khó khăn:

- Giáo viên còn chưa quen với cách sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nên nội dung sinh hoạt tổ nhóm vẫn còn mang nhiều phương pháp truyền thống.

- Còn lúng túng trong việc thực hiện các biên bản để gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

- Học sinh còn bỡ ngỡ với việc dự giờ theo hướng nghiên cứu bài học, một số em còn nhút nhát, chưa mạnh dạn phát biểu.

+ Kết quả và tồn tại:

- Trường đạt thực hiện 14 tiết dạy và gửi 14 biên bản dạy học theo hướng nghiên cứu bài học về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

- Tuy nhiên các biên bản của trường thực hiện chưa đạt yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

+ Các kiến nghị: Không

+ Đề xuất: Khôngb) Định hướng thực hiện trong năm học kế tiếp:

- Tiếp tục triển khai và từng bước nâng cao chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.4. Về việc tham gia các phong trào, hội thi chuyên môn.

a) Công việc đã thực hiện:

- Đã tham dự đội tuyển học sinh giỏi cấp quận chuẩn bị Thi HSG TP lớp 9 (các công văn số 2958/GDĐT-TrH, 2959/GDĐT-TrH, 2960/GDĐT-TrH ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Sở GDĐT).

- Đã tham dự cuộc thi KHKT dành cho HS trung học (công văn số 2009/GDĐT-TrH ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Sở GDĐT). Thi HSG máy tính cầm tay, khéo tay kỹ thuật THCS, em yêu lịch sử Việt Nam, Văn hay chữ tốt, các giải thể thao học sinh.

- Chuẩn bị và tham gia các phong trào, hội thi: Thi sáng tác và nhiếp ảnh, Olympic Toán trên mạng, Olympic tiếng Anh trên mạng, Nét vẽ xanh, viết thư quốc tế UPU

- Thi GV dạy học theo chủ đề tích hợp và HS vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn (công văn số 2956/GDĐT-TrH ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Sở GDĐT).

- Các công việc đã thực hiện, kết quả đạt được: Đã đạt được giải Nhất cuộc thi khéo tay kỹ thuật cấp quận về nội dung Kỹ thuật Nông nghiệp; 01 giải Ba học sinh giỏi cấp Thành phố môn Văn; 02 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp quận, 24 giải Hội khỏe phù đổng cấp Quận; 04 giải học sinh giỏi Olympic Tiếng Anh cấp Quận; hiện có 52 em học sinh chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp Quận khối 6-7-8, đạt 02 giải Ba Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp Quận, giải nhất Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 8, giải ba Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 8, giải nhất Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 7, giải ba Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 6, giải ba hội thi cắm hoa mừng Đảng mừng Xuân.

- Đánh giá việc thực hiện:

+ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo.

- Đội ngũ giáo viên và học sinh nhiệt tình tham dự các hội thi, phong trào.

+ Khó khăn: Số lượng học sinh có năng khiếu về các nội dung thi không nhiều.

+ Kết quả và tồn tại:

- Đã đạt được giải Nhất cuộc thi khéo tay kỹ thuật cấp quận về nội dung Kỹ thuật Nông nghiệp; 01 giải Ba học sinh giỏi cấp Thành phố môn Văn; 02 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp quận, 24 giải Hội khỏe phù đổng cấp Quận; 04 giải học sinh giỏi Olympic Tiếng Anh cấp Quận; hiện có 52 em học sinh chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp Quận khối 6-7-8, đạt 02 giải Ba Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp Quận, giải nhất Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 8, giải ba Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 8, giải nhất Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 7, giải ba Chỉ huy giỏi cấp Quận Khối 6, giải ba hội thi cắm hoa mừng Đảng mừng Xuân.

- Số lượng các giải đạt được chưa nhiều.

+ Các kiến nghị: Không

+ Đề xuất: Khôngb) Định hướng thực hiện trong năm học kế tiếp:

Tiếp tục triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi chuyên môn trong các năm kế tiếp.5. Về việc tăng cường và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học thực hành, thí nghiệm.

a) Công việc đã thực hiện:

- Đã tiến hành rà soát, sửa chữa, bổ sung các thiết bị thực hành, thí nghiệm trong nhà trường.

- Đã trang bị, mua sắm mới các thiết bị dạy học trong nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học: 03 bảng tương tác.

- Thực hiện cho học sinh làm quen với cuộc thi nghiên khoa học nhằm phát triển năng lực HS, gắn giáo dục với việc giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

- Đánh giá việc thực hiện:

+ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm và đầu tư của của các cấp lãnh đạo.

- Được sự hỗ trợ nhiệt tình của phụ huynh học sinh.

+ Khó khăn:

- Giáo viên chưa có nhiều thời gian trong việc làm quen với bảng tương tác.

+ Kết quả và tồn tại:

- Giáo viên bước đầu làm quen với Bảng tương tác, đem lại hiệu quả nhất định trong công tác giảng dạy cho giáo viên.

- HS hứng thú với việc được học tập với bảng tương tác.

+ Các kiến nghị: Tăng cường trang thiết bị dạy học hiện đại cho nhà trường

+ Đề xuất: Các trang thiết bị dạy học hiện đại được trang bị, đầu tư hoàn toàn từ ngân sách của nhà nước.

b) Định hướng thực hiện trong năm học kế tiếp:

Tiếp tục triển khai việc tăng cường và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học thực hành, thí nghiệm.


6. Về việc quản lý chương trình và kế hoạch dạy học, kỷ cương và nền nếp dạy học.

a) Công việc đã thực hiện:

- Thường xuyên kiểm tra giáo án, sổ đầu bài, lịch báo giảng, dự giờ thăm lớp để quản lý hoạt động dạy học chính khoá ở tất cả các môn học được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng và thời lượng quy định; không dạy dồn tiết, giảm tiết để dạy sớm và hoàn tất sớm chương trình.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh sinh cũng như phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy của học sinh, tạo kỷ cương và nề nếp học tập tốt trong môi trường giáo dục.

- Đánh giá việc thực hiện:

+ Thuận lợi:

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng và thời lượng quy định; không dạy dồn tiết, giảm tiết. Chấp hành tốt qui chế chuyên môn.

- Nề nếp học tập đã đi vào sự ổn định.

+ Khó khăn:

- Trường có 2 cơ sở cách xa nhau, có 02 cán bộ quản lý nhưng 01 cán bộ quản lý còn bận học Trung cấp Chính trị - hành chính nên việc thường xuyên kiểm tra, dự giờ thăm lớp chưa được nhiều.

- Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc học cũng như kỷ luật con em, buông lỏng sự quản lý, thiếu sự phối hợp với nhà trường.

+ Kết quả và tồn tại: Hoàn thành chương trình học kì một nghiêm túc, đầy đủ, không cắt xén chương trình. Hoàn thành theo đúng thời lượng qui định.

+ Các kiến nghị: Cần bổ sung thêm cán bộ quản lý cho nhà trường do tình hình đặc biệt của trường.

+ Đề xuất: Khôngb) Định hướng thực hiện trong năm học kế tiếp:

- Tiếp tục kiểm tra giáo án, sổ đầu bài, lịch báo giảng, dự giờ thăm lớp để quản lý hoạt động dạy học chính khoá ở tất cả các môn học được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng và thời lượng quy định; không dạy dồn tiết, giảm tiết để dạy sớm và hoàn tất sớm chương trình.

- Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh sinh cũng như phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy của học sinh.
Nơi nhận:

- PGD&ĐT Q8;

- CB-GV-NV trường (qua mail);

- Lưu VT.


HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Minh Châutải về 144.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương