Biểu số: 03a/btp/KTrVB/tkttải về 329.58 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích329.58 Kb.
#865
  1   2   3

Biểu số: 03a/BTP/KTrVB/TKT

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.


SỐ VĂN BẢN ĐÃ TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ....Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh).............


Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra (ĐV tính: Văn bản)

Số VB phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: Văn bản)

Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL

đã được phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: nội dung)


Số VB phát hiện trái pháp luật được xử lý

(ĐV tính: Văn bản)Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL trái pháp luật

VB không phải là VB

QPPL nhưng có chứa QPPLCăn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung

Trình tự thủ tục

Thể thức kỹ thuật trình bày

Đã xử lý

Đang xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

, ngày … tháng … năm …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 03b/BTP/KTrVB/TKT

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.


SỐ VĂN BẢN TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TRÊN

ĐỊA BÀN HUYỆN

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh)... .....Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (trực thuộc Trung ương)......
Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra (ĐV tính: Văn bản)

Số VB phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: Văn bản)

Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL đã được phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: nội dung)Số VB phát hiện trái pháp luật được xử lý (ĐV tính: Văn bản)

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL trái pháp luật

VB không phải là VB

QPPL nhưng có chứa QPPLCăn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung

Trình tự thủ tục

Thể thức kỹ thuật trình bày

Đã xử lý

Đang xử lý

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ


1. Tại UBND cấp huyện


2. Tại UBND cấp xã


Xã.....


Phường.....


…..


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


Biểu số: 03c/BTP/KTrVB/TKT

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm.


SỐ VĂN BẢN TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (trực thuộc Trung ương)......Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra

(ĐV tính: Văn bản)Số VB phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: Văn bản)Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL đã được phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: nội dung)Số VB phát hiện trái pháp luật được xử lý (ĐV tính: Văn bản)

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL trái pháp luật

VB không phải là VB

QPPL nhưng có chứa QPPLCăn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung

Trình tự thủ tục

Thể thức kỹ thuật trình bày

Đã xử lý

Đang xử lý

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ


1. Tại UBND cấp tỉnh


2. Tại UBND cấp huyện


Huyện.....


Quận.....


…..

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên, đơn vị công tác)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)Biểu số: 03d/BTP/KTrVB/TKT

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.


SỐ VĂN BẢN TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

(6 tháng, năm)

Đơn vị báo cáo:

Bộ/Cơ quan ngang BộĐơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra (ĐV tính: Văn bản)

Số VB phát hiện trái pháp luật (ĐV tính: Văn bản)

Số nội dung trái pháp luật của các VBQPPL

đã được phát hiện trái pháp luật

(ĐV tính: nội dung)


Số VB phát hiện trái pháp luật được xử lý (ĐV tính: Văn bản)

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

VB QPPL

VB không phải là VB

QPPL


VB QPPL trái pháp luật

VB không phải là VB

QPPL nhưng có chứa QPPL
Căn cứ pháp lý

Thẩm quyền ban hành

Nội dung

Trình tự thủ tục

Thể thức kỹ thuật trình bày

Đã xử lý

Đang xử lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15tải về 329.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương