Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh A. Use the correct form of verbs in bracketstải về 126 Kb.
trang6/14
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2022
Kích126 Kb.
#51654
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
bai-tap-chuyen-de-cac-thi-trong-tieng-anh-co-dap-an
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II GDCD
Chia dạng đúng ở thể bị động

26. A bottle was ________ (throw) outsides last night by him.

27. This fan has already ________ (fix) by my father.

28. Now, a test ________ (do) by him to prepare for his exam.

29. Finally, the key ________ (find).

30. They were very worried that the work would not ________(finish).Cho dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để tạo thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The first diagram (31-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (32-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (33-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (34-crush)____________ to form a powder. This powder then (35-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (36-grind)_______________, and cement (37-produce)______________. Finally, the cement (38-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (39-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete (40-consist)_______________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN


tải về 126 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương