Bch đOÀn trưỜng đẠi học ngoại ngữ


Những ưu, khuyết điểm chínhtải về 0.5 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.5 Mb.
#19213
1   2   3   4   5   6

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng): .........................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên ........................................................ vào Đảng, với sự tán thành của .......... đ/c (đạt .......%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành ........ đ/c, với lý do .....................................................

......................................................................................................................................

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ........................................................

trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M ...................................

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

12. Mẫu 16: ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng:


Đảng bộ...............................................

Chi ủy chi bộ.....................................ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày ......tháng ..... năm 200...

ý kiến nhận xét

Của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng
Tên chi ủy nơi cư trú .................................................................................Có ...... đ/c,

có ý kiến đối với quần chúng…................................................................. như sau:Những ưu, khuyết điểm chính (Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú): ………………………………….

......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét kết nạp quần chúng ....................................................................vào Đảng là .......... đồng chí, trong tổng số .......... đồng chí được hỏi ý kiến (đạt .......%); số không tán thành ........ đồng chí (.......%) với lý do: ..................................................................................................


T/M chi ủy

Bí thư

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)


13. Mẫu 17: Tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể (Mẫu 5-KNĐ):

Đảng bộ...............................................

Chi ủy...................................................ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày ......tháng ..... năm 200...


Tổng hợp ý kiến nhận xét

Của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng
Căn cứ ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú đối với ................................................................................ xin vào Đảng.

- Tên các tổ chức đoàn thể nơi công tác: .....................................................................

......................................................................................., tổng số có: .......... đồng chí.

- Tên chi ủy nơi cư trú: ............................................................... có: .......... đồng chí.

Chi ủy chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng): .........................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Số đồng chí trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp ................................................................ vào Đảng là ............ đồng chí, trong tổng số ............ đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ..........%).

Số không tán thành ............ đồng chí (..........%) với lý do: .................................

......................................................................................................................................


T/M chi ủy

Bí thư

(Ký và ghi rõ họ tên)
14. Mẫu 18: Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không được ủy quyền kết nạp đảng viên (Mẫu 6-KNĐ):

Đảng bộ...............................................

Chi bộ...................................................

Số .............. - NQ/CB


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày ......tháng ..... năm 200...


nghị quyết

Đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM;

Ngày ...... tháng ....... năm ........., chi bộ ....................................................................

đã họp để xét, đề nghị kết nạp ................................................................ vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức: ............... đ/c, dự bị: ........... đ/c

Có mặt: đ/v chính thức: ............... đ/c, dự bị: ............... đ/c

Vắng mặt: đ/v chính thức: ............... đ/c, dự bị: ............... đ/c

Chủ trì hội nghị: ........................................ Chức vụ: ........................................

Thư ký hội nghị: ................................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về .............................

...................................... như sau:Về lý lịch: ..................................................................................................................

....................................................................................................................................Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng): ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp ..................................................... vào Đảng ............ đ/c (đạt .........%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành ......... đ/c với lý do:………………………………………................................................................

Chi bộ báo cáo đảng ủy ..................................................... xét, đề nghị kết nạp

..................................................... vào ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.T/M chi bộ

Nơi nhận: Bí thư- Đảng ủy ............ (để b/c), (Ký và ghi rõ họ tên)

- Lưu chi bộ.

15. Mẫu 19: Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên:

Đảng bộ...............................................

Chi bộ...................................................

Số .............. - NQ/CB


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày ......tháng ..... năm 200...


nghị quyết

Đề nghị kết nạp đảng viên
Căn cứ Điều 4, Điều lệ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM;

Ngày ...... tháng ....... năm ........., chi bộ ....................................................................

đã họp để xét, đề nghị kết nạp ................................................................ vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức: ............... đ/c, dự bị: ........... đ/c

Có mặt: đ/v chính thức: ............... đ/c, dự bị: ............... đ/c

Vắng mặt: đ/v chính thức: ............... đ/c, dự bị: ............... đ/c

Chủ trì hội nghị: ........................................ Chức vụ: ........................................

Thư ký hội nghị: ................................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về .............................

.................................... như sau:Về lý lịch: ..................................................................................................................

....................................................................................................................................Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng): ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp .................................................... vào Đảng ............ đ/c (đạt .........%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành ......... đ/c với lý do:

....................................................................................................................................

Chi bộ báo cáo đảng ủy ..................................................................... xét, kết nạp ............................................................ vào ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.T/M chi bộ

Nơi nhận: Bí thư- Đảng ủy ............. , (Ký và ghi rõ họ tên)

- Lưu chi bộ.


16. Mẫu 26: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ):

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................., ngày ......tháng ..... năm 200...
bản tự kiểm điểm

Của đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy.........................................................................................

Đảng ủy ....................................................................................

Tên tôi là: ..................................................... Sinh ngày ......... tháng ....... năm ........

Quê quán: ...................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ...........................................................................................................

Vào Đảng ngày ....... tháng ..... năm ........., tại chi bộ ...............................................

Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ: .................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điển như sau:ưu điểm: ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Khuyết điểm: ............................................................................................................

....................................................................................................................................Biện pháp khắc phục khuyết điểm: ........................................................................

....................................................................................................................................

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.Người tự kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

17. Mẫu 27: Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ (Mẫu 11-KNĐ):

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................., ngày ......tháng ..... năm 200...
bản nhận xét

Đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy .............................................................................................
Tên tôi là: ...................................................... Sinh ngày ......... tháng ....... năm .........

Vào Đảng ngày ....... tháng ..... năm ........., chính thức ngày ...... tháng ..... năm ........

Đang sinh hoạt tại chi bộ: ............................................................................................

Được chi bộ phân công (ngày ......... tháng ....... năm ...........) giúp đỡ đảng viên dự bị ..................................................................... phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:ưu điểm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ................................................

trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.


Đảng viên được phân công giúp đỡ

(Ký, ghi rõ họ tên)


18. Mẫu 28: Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị của BCH Đoàn Thanh niên:

ban chấp hành đoàn

..........................................

Số: ......... - NQ/ĐTN


đoàn thanh niên cộng sản hồ chi minh

.................., ngày ......tháng ..... năm 200...

nghị quyết

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy ..........................................................................................

Đảng ủy.......................................................................................

- Căn cứ Điều 5, Chương I, Điều lệ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở về việc chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

- Xét nghị quyết (biên bản) của chi đoàn: ........................................................... về việc nhận xét và đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

- Qua quá trình theo dõi, bồi dưỡng giúp đỡ, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ................................................ họp ngày ........ tháng ....... năm .......... nhận thấy:

Đảng viên dự bị ................................................. có:Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng): .........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đồng chí ……………………chúng tôi đề nghị chi bộ, đảng ủy xem xét, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị ..........................................., với sự tán thành của .......... đ/c (đạt .......%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành ..... đ/c, với lý do ............................................................................................................................

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung nhận xét trên.

T/M ...................................

Bí thư

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương