Bch đOÀn trưỜng đẠi học ngoại ngữtải về 0.5 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.5 Mb.
#19213
1   2   3   4   5   6

4. Khi làm thủ tục cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc tạm thời từ tổ chức đảng ở trong nước ra tổ chức đảng của ta ở nước ngoài và ngược lại thì chuyển qua Ban cán sự đảng ngoài nước.

II. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số)

1). Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước:

a). Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

- ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến TCCS đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

- ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

- Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

b). Cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (mẫu 37)

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, thay đổi chỗ ở... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức “Loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: đảng ủy bộ phận hoặc đảng ủy cơ sở, hoặc ban thường vụ huyện ủy và tương đương (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương).

- Đảng bộ bộ phận (nếu có) kiểm tra, viết ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.

- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như ban thường vụ huyện ủy và tương đương, niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo.

- Đảng ủy ĐHQGHN kiểm tra kỹ, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến, kiểm tra đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và các tài liệu liên quan khác; niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo.

- Đảng ủy ĐHQGHN nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra kỹ, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về, kiểm tra, thu nhận quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên để quản lý (nếu được giao quản lý), viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng bộ bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên về sinh hoạt.

- Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên về sinh hoạt.

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên về đảng ủy cơ sở để quản lý theo quy định.

c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi nơi làm việc hoặc nơi cư trú.

- Phiếu đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi đảng bộ cấp

trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng).

- Thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị.

- Hồ sơ đảng viên (có bổ sung lý lịch, quá trình công tác; mục lục hồ sơ đảng viên đến thời điểm chuyển đi).

- Bản tự kiểm điểm của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi.

2). Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài:

a) Đối tượng: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ) đối với những đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.

- Nếu ở nước ngoài đã có TCCS đảng: Đảng ủy ĐHQGHN tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước, giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước để thực hiện tiếp thủ tục.

- Nếu ở nước ngoài chưa có TCCS đảng: Giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

+ Đảng viên đi đơn lẻ thì Ban Cán sự đảng ngoài nước trực tiếp hướng dẫn làm thủ tục sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước về phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở nước ngoài về tư cách đảng viên và thực hiện nhiệm vụ được giao, có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Ban Cán sự đảng ngoài nước.

+ Đảng viên ra ngoài nước theo đoàn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Ban Cán sự đảng ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ đảng, chỉ định chi ủy lâm thời, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gian ở nước ngoài. Khi đảng viên trở về, chi ủy nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để Ban Cán sự đảng ngoài nước xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt đảng ở trong nước.

b). Thủ tục:

- Thủ tục chuyển như ở trong nước, ở ô số 3 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô), Đảng ủy ĐHQGHN viết giới thiệu đảng viên đến Ban

Cán sự đảng ngoài nước.

c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài như hồ sơ chuyển đảng chính thức ở trong nước.

2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số)

1). Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước:

a). Đối tượng: Đối với đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

b). Cách viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (mẫu 38)

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, học tập... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “Loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

- Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết ô số 2 để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.

- Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về, chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên về, kiểm tra, viết ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô)

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…

- Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp của đảng viên dự bị.

- Bản tự kiểm điểm của đảng viên có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi sinh hoạt đảng tạm thời khi chuyển về.

2). Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước:

a). Đối tượng:

- Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài...(được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước.

- Đảng viên đi làm việc theo thời vụ, lưu động thường xuyên theo công trình hợp tác ở nước ngoài, không cắt biên chế ở cơ quan thì tổ chức đảng nơi cử đảng viên đi thành lập chi bộ, tổ đảng sinh hoạt theo hệ thống tổ chức đảng của cơ quan, xí nghiệp và thông báo cho Ban Cán sự đảng ngoài nước để cùng phối hợp quản lý.

Đảng viên ở nước ngoài đã nhập quốc tịch nước ngoài thì làm đơn xin ra khỏi Đảng, nếu không tự nguyện làm đơn thì tổ chức đảng báo cáo và Ban Cán sự đảng ngoài nước và làm thủ tục xóa tên đảng viên đó trong danh sách đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

b). Thủ tục tiến hành:

- Đảng viên ra nước ngoài từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đi trực tiếp đến đảng bộ, chi bộ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ở nước ngoài (thông qua Đại sứ quán hoặc Cơ quan đại diện của ta ở nước đó), không phải chuyển qua Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Cán sự đảng ngoài nước như trước đây.

+ “Phiếu công tác nước ngoài” (mẫu 39) được dùng thay giấy giới thiệu để chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên ra nước ngoài.

+ Đảng ủy cơ sở tiếp nhận và giữ lại giấy giới thiệu sinh hoạt tạm thời của chi bộ; viết “Phiếu công tác nước ngoài” giao cho đảng viên.

+ Khi ra nước ngoài, trong vòng một tháng, đảng viên phải liên hệ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu chính - viễn thông (nếu ở quá xa Đại sứ quán, Cơ quan đại diện) để nộp “Phiếu công tác nước ngoài” cho tổ chức đảng ta ở nước sở tại và sẽ được hướng dẫn sinh hoạt trong thời gian ở ngoài nước.

+ Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở sau khi giới thiệu đảng viên đi ra nước ngoài cần báo cáo sớm danh sách đảng viên với Ban Cán sự đảng ngoài nước (mẫu 41) để Ban thông báo cho tổ chức đảng ngoài nước biết, tiếp nhận và hướng dẫn đảng viên sinh hoạt.

+ Khi về nước, đảng viên làm bản kiểm điểm (mẫu 40) có nhận xét của tổ chức đảng ta ở nước sở tại (thay giấy giới thiệu ngoài nước về). Bản kiểm điểm phải nộp cho chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi giới thiệu đi để đảng ủy cơ sở giới thiệu trở lại chi bộ sinh hoạt. Bản kiểm điểm lưu trong hồ sơ đảng viên.

c). Cách viết và cách hiểu nội dung “Phiếu công tác nước ngoài”:

Vì yêu cầu bảo mật ở nước ngoài nên một số nội dung trong “Phiếu công tác nước ngoài” được hiểu như sau:

- Ký hợp đồng thử việc ngày, tháng, năm: được hiểu là ngày, tháng, năm kết nạp Đảng.

- Vào biên chế chính thức ngày, tháng, năm: được hiểu là ngày, tháng, năm công nhận đảng viên chính thức.

- Tiền lương đã nhận hết tháng, năm: được hiểu là thời gian đã nộp đảng phí.

- Người xác nhận: là người ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nhưng không ghi chức vụ, không đóng dấu, chỉ ký và ghi họ tên.

d). Thủ tục xét gia hạn thêm thời gian sinh hoạt đảng tạm thời:

Đảng viên đến ở với người thân (vợ, chồng, bố, mẹ, con, cháu...) cần ở thêm một thời gian; đi công tác biệt phái, đi làm hợp đồng (do yêu cầu công tác đảng viên phải ở lại một thời gian dưới 1 năm); đảng viên đi học ở trong nước (do yêu cầu học tập phải ở lại một thời gian dưới 2 năm); đảng viên nghỉ chờ việc làm (do chưa có việc làm phải nghỉ chờ thêm); đảng viên đang công tác, học tập, lao động, tham quan, chữa bệnh... ở ngoài nước (do yêu cầu công tác và việc riêng được cơ quan chủ quản ở trong nước, sứ quán, hoặc lãnh sự quán, trưởng đoàn đại diện của Nhà nước ta ở nước sở tại đồng ý cho ở lại thêm một thời gian dưới 1 năm) thì phải làm văn bản báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước, hoặc Ban Cán sự đảng ngoài nước (đối với đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở nước ngoài) xem xét, viết thời gian gia hạn thêm vào giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời của đảng viên, đảng viên có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng chính thức để theo dõi.3. Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

- Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô, mẫu 42) giới thiệu lên đảng ủy cơ sở.

- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

- Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.III. Việc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng trong một số trường hợp cụ thể

1. Việc quản lý sinh hoạt của đảng viên hoạt động xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng

- Đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thì đảng viên phải làm đơn báo cáo cho bộ xem xét.

- Nếu lý do đảng viên đi ra ngoài địa phương nơi cư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) là chính đáng và thời gian dưới 12 tháng, thì chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương nơi đến và giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theo quy định; hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp...) ở các nơi đến để chi bộ bố trí trở lại sinh hoạt chi bộ. Nếu nơi đến không thực hiện được việc đăng ký tạm trú, hết thời gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo chi bộ xem xét, quyết định cho sinh hoạt đảng trở lại.

- Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi thêm đợt mới, thì phải có đơn báo cáo

chi bộ xem xét, quyết định.

2. Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên là cán bộ nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu theo chế độ quy định của Đảng và Nhà nước

Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi cư trú; nếu đảng viên có yêu cầu, chi bộ xét cho miễn sinh hoạt đảng. Sau 1 tháng kể từ khi cấp có thẩm quyền làm xong thủ tục nghỉ hưu (cấp sổ hưu trí), tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.3. Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặc do tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai quy định

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCS đảng nơi đảng viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng đến không ghi vào giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên, làm công văn riêng kèm theo hồ sơ đảng viên để giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCS đảng sẽ chuyển đến.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCS đảng nơi đảng viên chuyển đến căn cứ công văn và hồ sơ đảng viên xem xét, làm thủ tục tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảng viên.

4. Chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể

- Đảng viên ở chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bị giải tán thì cấp ủy cơ sở làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến nơi sinh hoạt mới.

- Đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở bị giải tán thì Đảng ủy ĐHQGHN căn cứ hồ sơ đảng viên giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới theo trình tự, thủ tục quy định.

- Tổ chức đảng giải thể thì thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên sau khi có quyết định giải thể.5. Việc giới thiệu và quản lý đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú

- Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về nơi cư trú (mẫu 43) thực hiện theo quy định tại điểm 1, Điều 3 Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ

Chính trị khóa VIII; quy định cụ thể thêm một số điểm như sau:

+ Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú (không phân biệt nơi cư trú của đảng viên ở trong hay ngoài phạm vi của đảng bộ tỉnh, thành phố).

+ Cấp ủy cơ sở nơi cư trú của đảng viên tiếp nhận đảng viên, vào sổ theo dõi và thông báo cho chi ủy chi bộ nơi cư trú của đảng viên theo dõi, quản lý, giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Tổ chức theo dõi, quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú như sau:

+ Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang làm việc lập sổ theo dõi việc giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, tập hợp ý kiến nhận xét đảng viên của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và chỉ đạo chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt xem xét, xử lý những vấn đề có liên quan đến đảng viên.

+ Cấp ủy cơ sở nơi cư trú của đảng viên chỉ đạo chi bộ trực thuộc theo dõi, quản lý đảng viên; định kỳ hàng năm và khi cần thiết thông báo với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang làm việc về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú (trực tiếp hoặc bằng văn bản) theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 14/10/2003 của Ban Tổ chức Trung ương.IV. Thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập (mẫu 43, mẫu 44)

Sau khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập tổ chức đảng thì cấp ủy cấp trên trực tiếp tiến hành làm thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên trong mỗi cấp như sau:1. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

- Nếu trong phạm vi đảng bộ cơ sở, thì đảng ủy cơ sở ra quyết định chuyển

giao tổ chức và đảng viên; chi ủy chi bộ nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ và cùng ký tên vào biên bản.

- Nếu ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở, Đảng ủy ĐHQGHN làm công văn chuyển giao tổ chức và đảng viên; đảng ủy cơ sở nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên của chi bộ, kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của cấp ủy nơi giao, nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.2. Đối với đảng bộ cơ sở

- Đảng ủy ĐHQGHN làm công văn chuyển giao tổ chức và đảng viên, gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đó sau khi đã chia tách hoặc sáp nhập.

- Ban Tổ chức của cấp ủy huyện và tương đương nơi giao và nơi nhận lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên kèm theo hồ sơ đảng viên, ký tên, đóng dấu của ban tổ chức nơi giao và nơi nhận vào trang đầu sổ danh sách đảng viên và biên bản bàn giao.

V. Quy định thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng

(Điểm 9.3, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị và Công văn số 80-CV/ĐU ngày 24/06/2005 của Đảng ủy ĐHQGHN):

Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, tốt nghiệp ra trường hoặc thay đổi nơi cư trú thì chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền, đảng viên và cấp ủy cơ sở phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi công tác hoặc nơi cư trú mới cho đảng viên đó.

VI. hướng dẫn sử dụng và cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng

1. Sử dụng và bảo quản Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng được sử dụng theo đúng nội dung ghi tại điểm 9 (9.4), Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể: Các loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do Ban Tổ chức Trung ương phát hành thống nhất và chỉ được sử dụng để giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Khi sử dụng, các cấp ủy phải dùng đúng mẫu và ghi đúng vị trí từng ô trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

- Định kỳ hàng năm, ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về tình hình sử dụng, bảo quản giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

2. Quy định cách viết Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng

1). Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng do cán bộ nghiệp vụ hoặc đồng chí được ký giấy giới thiệu viết: trong một ô phải viết bằng một thứ mực, một kiểu chữ, chữ viết phải rõ ràng, chính xác, không tẩy xóa sửa chữa, không viết mực đỏ và bút chì. Đối với cả 4 loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nếu viết sai ô số 1 thì phải thay giấy khác để viết lại, các ô còn lại bị sai sót nhỏ thì cán bộ viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng có thể sửa chữa như sau: gạch bỏ chỗ viết sai (không tẩy xóa) nhưng bảo đảm vẫn đọc được chỗ sai đó, rồi viết lại cho đúng lên phía trên chỗ viết sai, đóng dấu của cấp ủy hoặc của cơ quan tổ chức, cơ quan chính trị của cấp ủy vào chỗ sửa chữa.

2). Một số điểm chú ý khi viết Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng

- Số TĐV: viết theo số trong thẻ đảng của đảng viên.

- Số LL: viết theo số lý lịch của đảng viên.

- Số... sổ đảng viên (SĐV): viết theo thứ tự trong danh sách đảng viên của chi bộ.

- Số… (GTSHĐ): viết theo số thứ tự trong Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng bộ.

- Mục “đã đóng đảng phí hết tháng”: viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên tháng nào thì thu tiền đảng phí hết tháng đó.

- Mục “kính gửi”, “kính chuyển” hoặc “thay mặt (TM)”: chi bộ, kể cả chi bộ cơ sở, viết tiếp sau chữ kính gửi, kính chuyển hoặc (TM) là “chi ủy chi bộ…”; đảng ủy viết: “Ban Thường vụ…” hoặc “Đảng ủy…”; ban tổ chức viết: “Ban tổ chức…”; viết chức vụ, ký tên, họ tên và đóng dấu của cấp ủy, hoặc của cơ quan tổ chức theo quy định.

- Mục “hồ sơ kèm theo”: giao cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mang theo tài liệu nào trong hồ sơ đảng viên thì ghi vào mục kèm theo trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng loại tài liệu đó.Phần III: Các Biểu mẫu

1. Mẫu 2: Công văn chứng nhận là cảm tình Đảng của cấp ủy cơ sở (Mẫu 17a-KNĐ):


Đảng bộ……............................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………………………….....

Số ......... - CV/ ............., ngày ......tháng ..... năm 200...

V/v chứng nhận là cảm tình Đảng”Kính gửi: - Ban Thường vụ.....................................................................

- Đảng ủy (chi ủy).................................................................

Đảng ủy (chi ủy) cơ sở ……………………………………………………………

Chứng nhận ……………………………………………………………………….

Sinh ngày ….... tháng…… năm…………

Quê quán: …………………………………………………………………………

Được đảng bộ (hoặc chi bộ) chúng tôi xét vào danh sách cảm tình Đảng, để bồi dưỡng kết nạp vào ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM từ ngày…….tháng…….năm………. đến ngày…….. tháng…….năm………. Đã (hoặc chưa) học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đề nghị các đồng chí tiếp tục theo dõi, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng ………………………………………… phấn đấu vào Đảng.


T/M……………………..

Bí thư

Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  • Như trên,

  • Lưu VP Đảng ủy.
Каталог: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương