Baûng moâ taû kyõ thuaät saûn phaåm Mobil Delvac 1300 Seriestải về 22.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích22.96 Kb.
#6543

Baûng moâ taû kyõ thuaät

saûn phaåmMobil Delvac 1300 Series

Daàu nhôøn ñoäng cô hoaït ñoäng trong ñieàu kieän khaéc nghieät


MOÂ TAÛ SAÛN PHAÅM:
Daàu ñoäng cô Mobil Delvac 1300 series ñöôïc ñieàu cheá ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu hoaït ñoäng khaéc nghieät nhaát cuûa nhöõng ñoäng cô ñieâzen coù hoaëc khoâng coù tuoác boâ. Daàu Delvac 1330 ñöôïc coâng nhaän ñaït tieâu chuaån Allison C-4. Mobil Delvac 1300 series ñaït tieâu chuaån API CF ñöôïc thieát keá cho ñoäng cô ñieâzen vaø API SF ñoái vôùi ñoäng cô xaêng.


SÖÛ DUÏNG:
Daàu Mobil Delvac 1300 series ñöôïc khuyeán nghò söû duïng trong caùc ñoäng cô ñieâzen coâng suaát cao duøng tuoâc boâ hay huùt töï nhieân. Noù ñaït tieâu chuaån API CF/SF. Delvac 1310, 1330 vaø 1340 phuø hôïp cho caùc söû duïng coù yeâu caàu MB 227.0. Delvac 1330 cuõng phuø hôïp cho söû duïng yeâu caàu Allison C-4.

Mobil Delvac 1300 series cuõng ñöôïc söû duïng trong caùc ñoäng cô xaêng.ÖU ÑIEÅM:


 • Choáng maøi moøn ôû nhieät ñoä cao nhôø Chæ soá ñoä nhôùt cao.

 • Duy trì traïng thaùi loûng ôû nhieät ñoä thaáp.

 • Khaû naêng choáng laïi caùc hieäu öùng do nhieân lieäu coù haøm löôïng löu huyønh cao gaây ra moät caùch xuaát saéc.

 • Chaát löôïng daàu vaø toång soá kieàm cao ñöôïc duy trì nhôø phuï gia taåy röûa / phaân taùn hôïp nhaát.

 • Giaûm thieåu söï taïo caën ôû supap vaø buoàng ñoát.

 • Taêng toái ña khaû naêng choáng dính ôû voøng gaêng vaø choáng maøi moøn ôû xy lanh.SÖÙC KHOÛE vaø AN TOAØN:
Döïa treân thoâng tin veà ñoäc toá hoïc, saûn phaåm naøy khoâng gaây haïi ñeán söùc khoeû khi ñöôïc toàn tröõ vaø söû duïng ñuùng. Khoâng caàn söï ñeà phoøng ñaëc bieät naøo ngoaøi söï chuù yù ñeán veä sinh caù nhaân toát, keå caû vieäc giaët saïch quaàn aùo bò thaám daàu vaø röûa saïch caùc choã tieáp xuùc vôùi da baèng xaø phoøng vaø nöôùc.

CAÙC ÑAËC TÍNH TIEÂU BIEÅU:
Mobil Delvac 1310 1330 1340 1350

Phaân loaïi SAE 10W 30 40 50

Troïng löôïng rieâng ôû 15oC, kg/l 0.861 0.878 0.885 0.895

Ñieåm ñoâng ñaëc, oC -27 -24 -24 -21

Ñieåm chôùp chaùy, oC 230 240 248 266

Ñoä nhôùt ôû 40 oC, cSt 41 106 145 230

Ñoä nhôùt ôû 100 oC, cSt 6.8 11.8 14.6 19.7

Chæ soá ñoä nhôùt 127 99 99 98

Tro sunfat, % troïng löôïng 1.1 1.1 1.1 1.1

Chæ soá kieàm, mgKOH/g 10.1 10.1 10.1 10.1

Do söï nghieân cöùu vaø phaùt trieån lieân tuïc saûn phaåm, caùc thoâng tin treân ñaây coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo.Coâng ty TNHH ExxonMobil Unique (Vieät Nam)

VP HCM VP HANOI

Diamond Plaza, 34 Leâ Duaån, Quaän 1, TP. Hoà Chí Minh 5-05 Thaùp Haø Noäi,

49 Hai Baø Tröng

Tel: 848 8233250 Tel: 844 9346070

Fax: 848 8233252 Fax: 844 9346069


Zx

PRODUCT DATA SHEETMobil Delvac 1300 Series

Severe Service Diesel Engine Oil


PRODUCT DESCRIPTION
The Mobil Delvac 1300 series oils are designed to meet the most severe performance requirements of high output turbocharged and naturally aspirated diesel engines. Delvac 1330 is approved Allison C-4 fluid. Mobil Delvac 1300 series meet API CF service designations and API SF for gasoline engines.


APPLICATION

The Mobil Delvac 1300 series oils are recommended for use in high output turbocharged and naturally aspirated diesel engines in construction and highway service. These oils meet API CF/SF. Delvac 1310, 1330 and 1340 are suitable for use in applications requiring MB 227.0. Delvac 1330 is suitable for use required Allison C-4.


It can also be used in gasoline engines in mixed fleet operations.BENEFITS


 • High temperature wear protection due to high viscosity index.

 • Good low temperature fluidity.

 • Top protection against the effects of high sulfur fuels.

 • Quality reserve and extended TBN retention provided by unique detergent / dispersant additive.

 • Minimum combustion chamber and valve deposits.

 • Maximum freedom from ring sticking and liner wear.HEALTH and SAFETY

Based on available toxicological information, these products produce no adverse effects on health when properly handled and use. No special precautions are suggested beyond attention to good personal hygiene, including laundering oil-soaked clothing and washing skin contact areas with soap and water. Additional health and safety information, including a Mobil Material Data Bulletin, is available on request from your local Mobil company.


TYPICAL CHARACTERISTICS


Mobil Delvac 1310 1330 1340 1350

SAE No. 10W 30 40 50
Density @ 15oC, kg/l 0.861 0.878 0.885 0.895

Pour Point, oC -27 -24 -24 -21

Flash Point, oC 230 240 248 266

Viscosity at 40 oC, cSt 41 106 145 230

Viscosity at 100 oC, cSt 6.8 11.8 14.6 19.7

Viscosity Index 127 99 99 98

Sulfated Ash, %wt. 1.1 1.1 1.1 1.1

Total Base Number, mgKOH/g 10.1 10.1 10.1 10.1Due to continual research and development, the information contained herein is subject to formulation changes without notice.

ExxonMobilUnique (Vietnam) Co., Ltd.

HCMC OFFICE HANOI OFFICE

Floor 7, Unit 709, Diamond Plaza 5-05 Ha Noi Towers, 49 Hai Ba Trung Str.

34 Le Duan Str., District 1, HCMC. Tel: 844 9346070

Tel: 848 8233250 Fax: 844 9346069Fax: 848 8233252
Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 22.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương