Ban chỉ ĐẠO 799 thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích42.79 Kb.
#25702

BAN CHỈ ĐẠO 799

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2357/QĐ-BCĐ 799

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp

liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
BAN CHỈ ĐẠO 799 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000 (đã được sửa đổi bổ sung ngày 03/6/2008);

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo “Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, Ban chỉ đạo “Thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý” và Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thành Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BCĐ 799 ngày 24/8/2015 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Công an thành phố (Cơ quan Thường trực của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy) tại Tờ trình số 1237 /TTr-CAHP-PV11 ngày 02/10/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Lê Khắc NamBAN CHỈ ĐẠO 799

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ

Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan

đến ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-BCĐ 799

ngày 14/10/2015 của Ban chỉ đạo 799 thành phố)Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp trong tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.

2. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

3. Quy chế này áp dụng với

a) Các Sở: Công an thành phố, Công Thương, Y tế, Cục Hải Quan Hải Phòng trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Tổ công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định 1919/QĐ-BCĐ 799 ngày 24/8/2015 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng và các đơn vị có chức năng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được quản lý theo ngành đóng trên địa bàn thành phố.Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công tránh chồng chéo, sót lọt cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Công an thành phố là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan Hải Phòng trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Hoạt động phối hợp giữa Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan Hải Phòng được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn.

2. Trao đổi thông tin, tài liệu về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.Chương II: MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

1. Các Sở Công Thương, Y tế, Cục Hải quan Hải Phòng, Công an thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất đóng trên địa bàn thành phố.

2. Sở Công Thương

a) Lập danh sách và theo dõi các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, đặc biệt là các loại tiền chất có quy cơ cao sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn.

b) Nghiên cứu đề ra các hình thức tuyên truyền về tác dụng của các loại tiền chất ma túy vừa có tác dụng trong sản xuất công nghiệp đồng thời là hóa chất không thể thiếu trong sản xuất điều chế chất ma túy để các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong quản lý tiền chất, chống thất thoát, không để tội phạm ma túy lợi dụng sử dụng tiền chất để sản xuất ma túy.

c) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý tiền chất như vận chuyển, bảo quản, xuất, nhập khẩu, sản xuất, hệ thống sổ sách, chứng từ định mức tiêu hao các loại tiền chất trên đơn vị sản phẩm để phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

3. Sở Y tế

a) Lập danh sách nắm và theo dõi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc thuộc diện quản lý của sở Y tế.

b) Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế.

c) Tăng cường công tác kiểm soát định kỳ 06 tháng 01 lần, chủ trì đề xuất thành lập Đoàn liên ngành Y tế, Công thương, Hải quan, Công an thành phố kiểm tra các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất ma túy dùng làm thuốc trên địa bàn.

4. Cục Hải quan Hải Phòng

a) Trong quá trình làm thủ tục hải quan, giám sát hải quan nếu phát hiện những sai phạm không đúng với nội dung được quy định trong giấy phép, Cục Hải quan giải quyết theo thẩm quyền; trong thời hạn 07 ngày kể từ khi phát hiện sai phạm phải thông báo cho cơ quan cấp phép và Bộ Công an để phối hợp xử lý, đồng thời thông báo cho Công an thành phố thực hiện công tác phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

b) Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để phát hiện các hành vi lợi dụng các hoạt động này để đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và ma túy vào địa bàn cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp.

c) Định kỳ hàng quý, Cục Hải quan Hải Phòng tổng hợp số liệu để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, chất ma túy gửi cho các Sở Công Thương, Y tế, Công an thành phố để theo dõi, quản lý.

5. Công an thành phố

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Cục Hải quan Hải Phòng, Sở Y tế thực hiện công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với công tác xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất sản xuất kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tránh thất thoát để bọn tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất và sử dụng bất hợp pháp.

b) Tổ chức điều tra, xác minh, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Công an thành phố là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quy chế này. Thông báo cho các đơn vị liên quan thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những thông tin khác có liên quan trong quá trình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để các đơn vị chủ động ngăn chặn, phòng ngừa.

2. Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Hải quan Hải Phòng thông qua công tác quản lý, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi phát hiện nguồn tin, tài liệu hoặc các hành vi sai phạm thì có trách nhiệm thông báo cho Công an thành phố để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Điều 6. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát

1. Công an thành phố, Sở Công Thương, Cục Hải quan Hải Phòng, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này; xử lý nghiêm đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

2. Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan thành phố có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, giám sát hoạt động được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Các đồng chí Giám đốc Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế và Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ 06 tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 799 thành phố.

2. Tổ công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định số 1919/QĐ-BCĐ 799 ngày 24/8/2015 của Ban chỉ đạo 799 thành phố, có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực này; định kỳ 6 tháng, 01 năm giúp Ban chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Các cấp, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo 799 thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, các sở, ngành, địa phương có báo cáo đề nghị gửi Ban chỉ đạo 799 thành phố (qua Công an thành phố - Đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo 799 thành phố) để xem xét, quyết định./.


TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Lê Khắc Nam

Каталог: Upload -> website -> congbao -> vanban
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
vanban -> Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòNG
vanban -> Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014
vanban -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
vanban -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
vanban -> Ủy ban nhân dân thành phố hải phòng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
vanban -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004

tải về 42.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương