BỘ y tế Số: /2016/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.14 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
#39282
  1   2   3   4   5   6   7   8

BỘ Y TẾ
Số: /2016/TT-BYT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2016

THÔNG TƯ

Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hao hụt đối với dược liệu,vị thuốc

cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày tháng năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hao hụt của các dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Chế biến là quá trình làm thay đổi về chất và lượng của dược liệu thành vị thuốc đã được chế biến theo nguyên lý của y học cổ truyền, bao gồm 2 giai đoạn chính: sơ chế và phức chế.

2. Sơ chế là các thao tác ngâm, ủ, rửa, phơi, sấy và thái phiến.

3. Thái phiến là quá trình phân chia dược liệu đến kích thước hợp lý.

4. Phức chế là quá trình chế biến phức tạp theo nguyên lý y học cổ truyền, sử dụng lửa, nước, hoặc kết hợp nước và lửa hoặc các phụ liệu khác nhau tùy theo yêu cầu của từng dược liệu nhằm đạt các yêu cầu cụ thể của từng vị thuốc trong điều trị.

Điều 3. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hao hụt các dược liệu, vị thuốc cổ truyền

1. Danh mục tỷ lệ hao hụt các dược liệu, vị thuốc cổ truyền được xây dựng căn cứ vào bộ phận dùng của dược liệu để xác định tỷ lệ hao hụt dựa trên nguyên tắc những dược liệu, vị thuốc có cùng bản chất sẽ có tỷ lệ hao hụt giống nhau hoặc gần giống nhau.

2. Dược liệu đưa vào chế biến phải đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Dược điển hiện hành hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc tiêu chuẩn đã công bố hoặc tiêu chuẩn cơ sở đối với các dược liệu, vị thuốc không có trong Dược điển Việt Nam.

3. Tỷ lệ hao hụt các dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong quá trình chế biến là tỷ lệ phần trăm mất đi sau khi thuốc được chế biến so với khối lượng dược liệu ban đầu.

4. Tỷ lệ hao hụt các dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong quá trình bảo quản, cân chia là tỷ lệ phần trăm mất đi trong quá trình bảo quản cân chia so với khối lượng dược liệu ban đầu.
Điều 4. Danh mục tỷ lệ hao hụt đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong chế biến

Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục tỷ lệ hao hụt của các dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong chế biến" sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh”.Điều 5. Hướng dẫn thực hiện tỷ lệ hao hụt đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia

1. Tỷ lệ hao hụt của các dược liệu, vị thuốc cổ truyền làm căn cứ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tính toán giá viện phí và thanh toán bảo hiểm y tế.

2. Tỷ lệ hao hụt của các dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong quá trình bảo quản và cân chia được xác định là 3%.

3. Trường hợp cơ sở khámbệnh, chữa bệnh mua dược liệu chưa sơ chế thì tỷ lệ hao hụt được tính bằng tỷ lệ hao hụt của từng công đoạn sơ chế, phức chế. Ví dụ: Hoàng kỳ chưa sơ chế thì tỷ lệ hao hụt của Hoàng kỳ được tính như sau: nếu dùng Hoàng kỳ sơ chế thì tỷ lệ hao hụt được tính theo công đoạn sơ chế là 19%; nếu dùng Hoàng kỳ chích mật thì tỷ lệ hao hụt là 20%.

4. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh mua dược liệu đã được sơ chế dùng để chế biến thì tỷ lệ hao hụt được tính bằng tỷ lệ hao hụt của công đoạn phức chế trừ đi tỷ lệ hao hụt của công đoạn sơ chế. Ví dụ: Bạch thược đã sơ chế (thái phiến) thì chỉ được tính tỷ lệ hao hụt trong chế biến bằng tỷ lệ hao hụt của công đoạn phức chế (18%) trừ đi tỷ lệ hao hụt của công đoạn sơ chế (15%) là 3%;

5. Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh mua dược liệu, vị thuốc đã chế biến sẵn của các cơ sở chế biến dược liệu, thuốc từ dược liệu theo quy định của Bộ Y tế thì chỉ được tính tỷ lệ hao hụt do bảo quản và cân chia.Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Đối với các dược liệu, vị thuốc cổ truyền thuộc danh mục kèm theo Thông tư này thì Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ quyết định tỷ lệ hao hụt tại cơ sở làm căn cứ để thanh toán Bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá tỷ lệ quy định ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với các dược liệu, vị thuốc cổ truyền ngoài danh mục kèm theo Thông tư này:

a) Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) xem xét, thống nhất với cơ quan Bảo hiểm y tế và quyết định tỷ lệ hao hụt áp dụng cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh căn cứ vào đề xuất bằng văn bản của các đơn vị.

b) Sở Y tế các tỉnh và thành phố xem xét và tổng hợp báo cáo tỷ lệ hao hụt áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh căn cứ vào đề xuất bằng văn bản của các đơn vị và báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp.

3. Trong quá trình mua dược liệu về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hóa đơn mua dược liệu phải thể hiện rõ tình trạng dược liệu ở dạng thô, đã sơ chế hoặc đã chế biến theo phương pháp quy định để làm căn cứ tính toán và áp dụng danh mục tỷ lệ hao hụt cho phù hợp với thực tế.

4.Các bệnh viện y học cổ truyền tuyến trung ương báo cáo tỷ lệ hao hụt đối với các dược liệu, vị thuốc cổ truyền về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền); các Sở Y tế tổng hợp báo cáo tỷ lệ hao hụt về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) trước ngày 31/10 hàng năm để tổng hợp, điều chỉnh bổ sung vào danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bộ Công An;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Các BV YHCT và BV đa khoa có khoa YHCT;

- Cục Quân y Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn Phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;

- - Cổng thông tin điện tử BYT; Website Cục Quản lý YDCT ;

- - Lưu: VT, PC, YDCT.BỘ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Kim Tiếntải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương